kadinlarguzeldir.com

Erken Menopoz

(Prematüre) Erken Ovaryan Yetmezlik)

Bu patolojik tabloyu global olarak tanımlayan terim üzerinde tam anlaşma sağlanamamışsa da prematüre-erken ovaryan yetmezlik (POY) terimi, en yaygın olarak kullanılan ve üzerinde uluslararası kullanım için görüş birliğine varılmış olanıdır.Birçok hasta ve klinisyen ise, prematüre veya erken menopoz terimini tercih eder.Erken menopoz terimini 45 yaşından önce menopoza girilmesi durumu için kullanan gruplar da vardır.Erken ovaryan yetmezlik-erken menopoz kırk yaşından genç kadınlarda; adet görememe, östrojen azlığı, ve yüksek gonadotropin (FSH ve LH hormonları) düzeylerinin birlikte görülmesi ile karakterize bir klinik tablodur. 20’li yaşlarda 1/10.000, 30 yaşında 1/ 1.000 ve 40 yaş altında ise 1/ 100 oranında rastlanır. Ailesel form nadir olup, tüm olguların % 4-31’ ini oluşturur. Sıcak basmaları, gece terlemeleri, vajinal kuruluk, çarpıntı, anksiyete, depresyon, uyku bozuklukları, libidoda azalma, gibi menapozal yakınmalar yanında, osteoporoz gelişim riskinde artma ve en önemlisi fertilite-doğurganlıkta azalma veya kayıp gibi çok daha önemli problemlerle birliktedir. Doğurganlıkta azalma; çoğunlukla folliküllerde –yumurtalarda azalma veya tükeniş, ya da kalan yumurtaların uyarılmaya verdiği yanıtın zayıflaması veya yokluğuna bağlıdır. Tedavi tüm bu yakınma veya problemlere yönelik planlanmalıdır. Erken menopoz açısından öykü bilgisi olarak; ilk adet yaşı, dışarıdan hormon kullanımı veya vücut ağırlığı gibi faktörler çok önemli kabul edilmese de, aile öyküsünde erken menopoz olan akraba varlığı kişinin bu açıdan zaman kaybetmeden araştırılmasını gerektirir. Bazı erken menopoz olgularında tanı için yapılan ultrasonografi veya yumurtalık biyopsi incelemelerinde folliküllere rastlanabilir. ‘‘Rezistan Over Sendromu-dirençli yumurtalık’’ da denilen bu grupta, yumurtalık gonadotropin uyarısına yanıt veremez. Rezistan over sendromu; adet görememe, yüksek gonadotropin düzeyleri, ve overlerde folliküllerinolmasına rağmen yumurtalık yetmezliği ve infertilitenin olduğu bir tablodur. Otoimmün hastalıklardan dolayı olabilir. Bu tabloda FSH hormonu reseptör geninde engelleyici bir genetik mutasyon söz konusudur. Kadın hastalıkları ve doğum doktoru bu ayrımı yapabilir. Bu kadınlar FSH tedavisiyle gebe kalabilmektedirler. Yine de yetmezlikli bu kadınların yumurtalıklarında bol miktarda follikül olmasına rağmen, FSH tedavisiyle yapılacak follikül uyarımı çok güç olabilir.Yumurtalıkta sürekli küçük folliküllerin yumurtlama aşamasına doğru büyümesi süreci vardır. Follikül olgunlaşması denen bu süreç, küçük follikül aşamasından olgun yumurtaya ulaşılması olup 1 yıl gibi uzun bir süre alabilmekedir. İnsan dişi organizması, doğduğu anda sabit sayıda küçük-primordial folliküle sahiptir ve sadece tüm ömür boyunca birkaç yüz yumurta yumurtlayabilir.

Prematüre ovaryan yetmezlik; çoğu hala aydınlatılamamış birçok karmaşık sürecin, tek tek veya birlikte neden olduğu bir patolojidir. Gelişimin başındaki yumurta havuzunun azlığı veya yaşam süresince görülen yumurta yıkımının normalden hızlı veya fazla sayıda olması erken yetmezlikle sonuçlanacaktır. Hızlanmış folliküler atrezinin kromozomal, genetik veya otoimmün nedenleri olabilir.

NEDENLER

• İatrojenik-Sonradan oluşan Nedenler (Pelvik cerrahi [yumurtalık veya rahim alınması sonrası yumurtalık kanlanmasında azalma], kemoterapi, radyasyon, bazı meslek grupları[örneğin kadın kuaförlerin maruz kaldıkları kimyasal ajanlar nedeniyle aynı yaştaki kontrol gruplarına göre 5 kat daha fazla risk taşıdıkları bulunmuştur.])

• Otoimmün Nedenler (Poliglandüler otoimmün sendrom, Addison hastalığı, Myasthenia gravis, hipotiroidizm, anti-ovaryan antikor varlığı)

• İnfeksiyonlar (Ör; herpes zoster, CMV)

• X Kromozomu defektleri

     ■ Turner Sendromu ■ Frajil X Sendromu (FMR1 gen premutasyonu)

• Monojenik defektler

     ■ Sendromik defektler:

     * Konjenital glikolizasyon hastalıkları (CDG, eski karbonhidrat eksikliği olan glikoprotein sendromları – resesif)

     * Galaktosemi (resesif)

                 * Blepharophimosis-ptosis-epicanthus inversus sendromu (BPES) (dişi cinsiyete sınırlı defektler, dominant)

                 * Pseudohipoparatiroidizm (PHP) type Ia

     ■ İzole bozukluklar

     *FSH reseptör mutasyonları (FSHR), (resesif)

     *LH reseptör mutasyonları (LHR), (resesif)

     * FOXL2 mutasyonları (dişi cinsiyete sınırlı defektler)

     *Bone morphogenetic protein 15 (BMP15) mutasyonları

     (dişi cinsiyete sınırlı defektler, heterozigot mutasyon)

KLİNİK TABLO

Çoğu kadında klinik tablonun oturmasından önce saptanabilecek belirti veya bulgu yoktur. Yine çoğu kadında yetmezlik bulguları öncesi, normal adet düzeni, normal ilk adet yaşı ve olası çocuk sahibi olma söz konusudur. Erken ovaryan yetmezliğin en şiddetli formu; ergenlik gelişiminin hiç olmaması ve hiç adet görmeme ile karakterizedir.

Erken ovaryan yetmezlik; infertilite, uzun süreli östrojen eksikliğine bağlı erken kemik erimesi-osteoporoz, Alzheimer hastalığı, kolesterol fazlalığı veya iskemik kalp hastalığına yol açabilir .

Erken ovaryan yetmezlik olgularında; genetik konsültasyonu birçok nedenden dolayı gereklidir. Örneğin X-linked mental retardasyon (Fragile X sendromu) olgulu birey taşıyan ailelerde bu konsültasyon büyük önem taşır. Bu durumun ilgili gende yarattığı etkisizleşme, erkeklerde zeka geriliği, taşıyıcı kadınlarda ise erken menopoz nedenidir. Bu nedenle ailesinde erken ovaryan yetmezlik olgusu olan tüm genç kızlar en erken dönemde genetik incelemeden geçirilmelidir. Genetik inceleme; geçişin sekse bağlı otozomal dominant geçiş veya X’ e bağlı eksik geçişin hangisinin söz konusu olduğunu ortaya çıkaracaktır. Otozomal dominant geçişte; ister anneden ister babadan geçiş olsun, kişide % 50 erken yetmezlik riski vardır. Oysa, X’e bağlı ve babadan geçiş durumunda, bu olasılık hemen hemen % 100 dür. Eğer yetmezlik ailede ilk kez görülüyorsa, kişinin diğer kadın akrabalarında yeni erken menopoz gelişme olasılığı genel toplumun riski ile benzerdir. Genetik bozukluk taşıyıcılarının; gebe kalmaları veya yumurtalarının toplanıp dondurulması işlemlerine erken dönemde yönlendirilmeleri gereklidir.

TANI

Tanı kriterleri standardize değildir ve dolayısıyla kesin tanı zordur. Kesin tanının konması bazı olgularda çok uzun zaman alabilir. Örneğin bir çalışmada; olguların % 25’ine tanı konmasının 5 yıldan daha fazla süre aldığı saptanmıştır. Çoğunluk; 3-6 aylık amenore, en az bir birinden birkaç ay aralarla alınmış iki ayrı ölçümdeki serum FSH düzeyinin 40 mIU/ml’ den fazla olması, ve östrojen azlığını (< 50 pg/ml) tanı açısından yeterli kabul etmektedir. FSH ölçümlerinin aralıklı denetimi, yumurtalık aktivitesindeki aralıklı değişimler olabileceği için zorunludur. Ultrasonografide gelişmekte olan yumurta içermeyen normalden küçük yumurtalıklar saptanır. Yumurtalık orijinli inhibin-B ve anti-müllerian hormon (AMH) gibi faktörlere bakılması, erken yetmezlik düşünülen olguların değerlendirilmesinde yararlı olabilir. 30 yaşından önce yumurtalık yetmezliği bulguları olan tüm olgularda kromozom analizi yapılmalıdır. Daha ileri yaş grubunda kromozom analizinin yapılması ise; kız kardeş veya kız çocukta olabilecek taşıyıcılığın onların ileriki doğurganlıklarını nasıl etkileneceğini öngörme açısından ciddiyetle değerlendirilmelidir. Erken menopoz olgularının kişi doğmadan önce tanısı günümüz tıbbında olanaklı görülmemektedir.

AYIRICI TANI

Ayırıcı tanı 6 aydan daha fazla menstrüasyonun görülmediği diğer nedenlerin ekarte edilmesi esasına dayanır. Bu nedenleri kısaca özetlersek:

     Gebelik, iatrojenik nedenler (cerrahi, kemoterapi, radyasyon, antidopaminerjik  ilaçlar),  hipothalamo-hipofizer hastalıklar ( hiperprolaktinemi, hipofiz tümörleri, Kallmann sendromu), hipotalamik amenore (stres, aşırı egzersiz, anorexia nervoza, kilo kaybı, açlık, ciddi hastalık), PCOS, endokrin hastalıklar (hipotiroidi, hipertiroidi, Cushing sendromu), hormon yapımında-steroidogenezdeki enzim bozuklukları (ör; 21-hidroksilaz eksikliği), vajinal/rahim anormallikleri ( Rokitanski Sendromu, Asherman sendromu), seksüel diferansiyasyon hastalıkları ( Androjen rezistansı).

TEDAVİ

Yaşlı menopoz sonrası kadınlarda yapılan WHI ve Milyon Kadın çalışmalarında, hormon tedavisi (HRT) sonrası artmış meme Ca, kalp krizi ve inme riskleri nedeniyle, birçok kadın bu tedavileri bıraktı veya bırakması önerildi. Ama hala çoğunlukça kabul edilen görüş, menopozal yakınmaları olan kadınlarda en düşük doz ve sürede uygulanacak HRT tedavisinin, en uygun yaklaşım olacağıdır. Aynı yaklaşım erken ovaryan yetmezlik olgularında da geçerlidir. Bu tedavinin, normal fizyolojik menapoz yaşına dek (yaklaşık 50) devam edilmesi önerilmektedir. Sıcak basmaları, gece terlemeleri, ve vajinal kuruluk gibi menopozal yakınmalar ardışık HRT veya doğum kontrol hapı şeklinde verilecek östrojen takviyesi ile düzelir. Özellikle çocuğu olan ve doğum kontrolü isteyen olgularda doğum kontrol hapları ilk tercihtir. Rahmi olan olgularda rahim içi zarını koruma için, östrojenin progesteronla kombine edilmesinin zorunluluğu aşikardır.

Erken ovaryan yetmezlik olgularında infertilite problemi en önemli sorunlardandır. Tanı sonrası çoğu olguda aralıklı ovulasyon saptansa da ki bu saptama çoğu zaman yeterince yapılamamaktadır, bu hasta grubunda ovülasyon ve gebelik oranları yaklaşık  % 5-10 civarındadır. Gebe kalınması için klomifen, gonadotropinler-yumurtlamayı arttırıcı iğneler gibi birçok tedavi seçeneği eskiden kullanılmış olsa da, gebelik şansı artmadığından artık kullanılmamaktadırlar. Kabul gören tek uygun tedavi seçeneği, başka donör yumurtaları ile yapılacak tüp bebek uygulamalarıdır. Bu uygulama ile her transfer edilen embryo başına yaklaşık % 30 canlı doğum oranlarına ulaşılabilmektedir. Diğer bir yaklaşım ise; kişinin yumurtalık doku veya yumurtalarının daha sonra laboratuarda geliştirmelerde kullanılabilmek üzere dondurulmasıdır. Ama erken yetmezlik grubundaki kadınların yumurta kalitelerindeki bozukuluklar, bu alternatifin başarısını sınırlamaktadır. Günümüzde olgunlaşmamış yumurtaların laboratuarda olgunlaşması (in-vitro matürasyon) olası ise de; insanda dondurulmuş over dokusundan in-vitro gelişim ve olgunlaşma sağlanması, hala tam olarak başarılamamıştır.

Erken menopoz olguları; normal post-menapozal gruba göre östrojen azlığına ortalama en az 10 yıl daha fazla maruz kaldıklarından, daha fazla osteoporoz ve kardiyovasküler hastalık riski taşırlar. Bu nedenle daha önce söz edildiği gibi, bu olgulardaki HRT’ nin normal fizyolojik menapoz yaşına dek (yaklaşık 50) sürdürülmesi bu nedenlerle önerilmektedir. Hasta östrojen replasmanı almak istemiyorsa; kemik dansitesi yakın takibe alınmalı, hastaya bifosfonat veya diğer osteoporozdan koruyucu koruyucu tedaviler önerilmelidir. Östrojen eksikliği olan bu olgulara osteoporoza karşı koruyucu olarak; egzersiz, Ca ve D vitaminden zengin beslenme verilmeli, sigara içme ve fazla alkol tüketiminden kaçınmaları anlatılmalıdır. Androjen eklenmesi hala tartışmalı bir konu olsa da; son çalışmalarda HRT’ ne testosteron eklenmesinin seksüel fonksiyon ve iyilik halinin düzelmesine yardımcı olduğu saptanmıştır.

OVARYAN-YUMURTALIK AGENEZİSİ

DİSGENEZİSİ-OLUŞMAMASI

Erken menopozun en sık nedenidir. Yumurtalarda azalma puberte öncesi olursa, bu durum gonadal disgenezi olarak adlandırılır. Ya ovaryan folliküllerin başlangıçta yokluğundan veya embryogenezis sırasında veya yaşamın ilk yıllarındaki artmış yıkımından kaynaklanır. Seyrek olarak gonadal disgenezis olguları tüm hücre gruplarında 46,XX veya 46,XY normal karyotipe sahiptirler veya bir veya daha fazla hücre grubu mozaik olan bireylerdir. Gonadal disgenezisli olgular değişik klinik özelliklere sahip olabilirler  ve, karyotipin normal veya anormal olmasına göre iki büyük gruba ayrılırlar.

Anormal Kromozom Yapısı

Ovaryan disgenezislerin 2/3’ ünde X kromozomundan genetik materyal delesyonu vardır. Turner sendromu olarak bilinen bu tabloda, hastaların yaklaşık yarısında 45,X karyotipi saptanır. Gonadal disgenezisin en sık rastlanan formu Turner sendromudur. Klasik olarak bu olgularda 45,X karyotipi görülür.  Çoğu olguda;  kısa boy, perde boyun, düşük saç çizgisi, kalkan göğüs, ve kardiyovasküler defektler gibi somatik bozukluklar bulunur.  Geri kalan hastalar gonadal agenezi grubudur. Bu grupta klasik yapıdan ayrı olarak, diğer yapısal X kromozom anomalileri de birlikte olabilir (delesyon, izokromozom,  ring). Bu X kromozom anomalileri vücudun tüm hücrelerinde olabileceği gibi, sadece bazı hücrelerinde de olabilir (mosaisizm) (ör;45,X/46,XX).

Çoğu X genetik materyal kaybı olan ovaryan disgenezisli kadında; hormon üreten yumurtalar olmadığı için seks karakterleri gelişimi olmaz. Çok küçük orandaki bir grupta ergenliğe gidiş başarılır ve yumurtalarda azalmanın belirginleşeceği döneme dek geçici yumurtalık aktivitesi gözlemlenir. % 15 olguda ergenlik başlar ama tamamlanamaz ve yaklaşık  % 5 olgu ergenlik tamamlanıp adetlerin başlamasını sağlayacak yeterlikte yumurtaya sahiptir. Kendiliğinden gebelikler nadiren de olsa olabilir ve bu şaşırtıcı değildir. Ama gebeliklerde yüksek oranda sex kromozom anöploidisi ve spontan düşük riski vardır. Ovaryan disgenezisli hastalar ister kendiliğinden, isterse de tüp bebek sonrası gebe kalsınlar, gebelikte özellikle kalp açısından büyük risk altındadırlar. Gebelik öncesi hastanın kardiyologla birlikte gebeliğe engel durumu olup olmadığı açısından çok ciddi şekilde değerlendirilmesi gerekir. Kalp rezervi açısından yapılan değerlendirme sonucu gebeliğe izin verilecek bulgular saptansa dahi, bu hasta grubu gebelikte çok yüksek anne ve bebekle ilgili risklere sahiptirler.

Ovaryan agenezis olgularında; kromozomal mozaisizm Y kromozomunun varlığı ile birlikte de olabilir (ör; 45,X/46,XY). Y kromozomu varlığı klinik olarak saptanamaz. Çok az bir hasta grubunda androjen fazlalığı belirtileri vardır. Y kromozomu varlığında yaklaşık % 25 oranında habis hücreli tümör gelişebilme riski nedeniyle var olan gelişmemiş yumurtalık taslağı alınmalıdır.

Normal Kromozom Yapısı  

Ovaryan disgenezis olgularının geri kalan 1/3 oranındaki kısmı normal kromozom yapısına sahiptir (46,XX veya 46,XY) ve bu grup ‘‘pür gonadal disgenezis’’ olarak adlandırılırlar. 46,XY kromozomlu hastada (Swyer sendromu), testosteron salgısı yapılamadığından dış görünüş olarak dişidirler. Genetik olarak erkek veya dişi olan gonadal disgenezisin etyolojisi tam anlaşılamamışs da; gen bozuklukları veya yumurtalıkların rahim içi infeksiyon veya toksinlere maruz kalması neden olabilir

Okunma 3269 defa
Bu kategoriden diğerleri: « Doğum Kontrol Yöntemleri Myomlar »

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

loading...
 • Dyt.Utku Begüm ÖZTÜRKLER: DEMİR EKSİKLİĞİ OLANLAR NASIL BESLENMELİ?
  Dyt.Utku Begüm ÖZTÜRKLER: DEMİR EKSİKLİĞİ OLANLAR NASIL BESLENMELİ? Özel Bir Nefes Hastanesi Dyt. Utku Begüm ÖZTÜRKLER; Demir, vücudumuz için temel bir mineraldir ve vücudumuzda üretilmez. Bu nedenle besinler yoluyla yeterli miktarda almamız gerekir. Oksijenin dokulara taşınmasında gerekli olan hemoglobin yapımında gerekli olduğu için oksijen yaşam için ne kadar gerekliyse oksijenin kullanılabilmesi için demir de o kadar gereklidir.
  in Sağlık Add new comment Read more...
 • ÜROLOJİ BÖLÜMÜ OP.DR.TUNCER ŞENKUL: "Yenidoğan sünneti ve Yararları"
  ÜROLOJİ BÖLÜMÜ OP.DR.TUNCER ŞENKUL: "Yenidoğan sünneti ve Yararları" ÖZEL BİR NEFES HASTANESİ ÜROLOJİ BÖLÜMÜ OP.DR.TUNCER ŞENKUL YENİDOĞAN SÜNNETİ HAKKINDA MERAK EDİLENLERİ SİZLER İÇİN AÇIKLIYOR. Yenidoğan sünneti ve Yararları Çocukluk çağında en sık uygulanan cerrahi işlem sünnettir. Bu işlemin doğumdan sonra ilk 30 gün içerisinde yapılmasına da yenidoğan sünneti adı verilir. Son yıllarda Türkiye'de ailelerin bilinç düzeyi ve kültür seviyesinin artması ile de yenidoğan sünnetinde artış olmuştur. Özel Bir Nefes Hastanesi Üroloji Uzmanı Op.Dr.ŞENKUL Yenidoğan sünnetinin yararlarını ise şöyle…
  in Aile ve Çocuk Add new comment Read more...
 • Burun estetiğinden sonra yapılmaması gereken 12 şey
  Burun estetiğinden sonra yapılmaması gereken 12 şey Burun estetiğinden (rinoplasti) sonra bakımınıza dikkat etmek, ameliyata hazırlanmak kadar önemlidir. Yeni burnun ve burun kemiklerinin tamamen iyileşmesi altı haftayı bulacaktır. Bu süre içinde hiçbir şeyin ters gitmemesi için fazladan dikkat edip son derece özenli bir bakım uygulamanız gerekmektedir. Estetik Cerrah Op. Dr. Alper Mete Uğurlu, burun estetiğinden sonra yapılmaması gerekenler hakkında şu bilgileri verdi:
  in Sağlık Add new comment Read more...
 • Bitkilerin Gücü İle Sağlıklı Yaşlanın
  Bitkilerin Gücü İle Sağlıklı Yaşlanın Sağlıklı yaşlanmanın ilk koşulu sağlıklı yaşamdan geçiyor. Dengeli beslenme, düzenli spor yapma, iyi ve kaliteli uyku düzeni sağlıklı bir yaşlanmayı getiriyor. Ancak bu standartların ömür boyu korunması gerektiğini altını çizen Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Hakan Terekeci, kişinin yaşına, aile geçmişine ve çevresel faktörleri bağlı olarak bazı bitkisel desteklerin de yarar sağlayabileceğini söyledi. Bitkilerin gücünden yararlanarak sağlıklı yaşlanmanın mümkün olduğunu belirterek bazılarını bildiğimiz, bazılarını ise ilk…
  in Beslenme-Diyet Add new comment Read more...
 • Ramazan'ı sporla geçirmek mümkün
  Ramazan'ı sporla geçirmek mümkün MAC Bebeköy eğitmeni Erhan Tügen, Ramazan boyunca spora nasıl devam edilebileceğine ilişkin tavsiyelerde bulundu. Tügen, oruç tutarken spor rutinine devam etmenin önemini vurgularken, “Ramazan süresince spor yapmaya devam etmelisiniz. Sadece yaptığınız egzersizin şiddetini azaltmanız yeterli. Pilates, yoga, reformer pilates, düşük tempolu yürüyüş veya yüzme gibi egzersizleri tercih edebilirsiniz'' dedi Türkiye'nin en büyük spor kulübü zinciri Mars Sportif, 12 adet MAC ve 78 adet MACFit kulübüyle Ramazan'da da herkesi spor yapmaya…
  in Sağlık Add new comment Read more...
 • Ramazan’da ayranı sofralardan eksik etmeyin!
  Ramazan’da ayranı sofralardan eksik etmeyin! Teksüt, Ramazan sofralarında gazlı ve kalorili içecekler yerine su ve mineral kaybına en güzel cevabı veren ayranın tercih edilmesini öneriyor. Ayran, 7’den 77’ye her yaştan neredeyse herkesin tüketebildiği, suyla birlikte en sağlıklı içeceklerden biri olarak öne çıkıyor. Ramazan döneminde normal beslenme düzeninden farklı bir düzene geçiliyor, öğün sayısı ve saatleri tamamen değişiyor. Bununla birlikte Ramazanın sıcak aylara denk gelmesi nedeniyle gün boyunca devam eden susuzluğun yanında terleme sonucu mineral kayıpları…
  in Beslenme-Diyet Add new comment Read more...
 • Zayıflarken kalp sağlığınızdan olmayın
  Zayıflarken kalp sağlığınızdan olmayın İnternette veya belirli noktalarda satılan sıvı zayıflama diyetleri hakkında uyarılarda bulunan Dr. Öğr. Üyesi Gökçen Garipoğlu, bu tür diyetlerin kalp ritim bozukluklarına neden olabileceğini ve light ürünlerin belirli düzeyde tüketilmesi gerektiğini söyledi. Yaz aylarının yaklaşmasıyla diyet ürünlerine ilgi artıyor. Çoğunlukla internette satılan sıvı zayıflama ürünlerinin vücuda verdiği zararlar konusunda uzmanlar uyarıyor. Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Beslenme ve Diyetetik Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Gökçen Garipoğlu, diyet konusunda doğru bilinen yanlışlar hakkında bilgi…
  in Beslenme-Diyet Add new comment Read more...
 • ÇOCUKLARDA SIK GÖRÜLEN BETA MİKROBUNA DİKKAT!
  ÇOCUKLARDA SIK GÖRÜLEN BETA MİKROBUNA DİKKAT! Özel Bir Nefes Hastanesi Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Bölümü Hekimlerinden Uzm.Dr.Muhammed BARAN Son Günlerde Sık Görülen ve halk arasında Beta mikrobu diye bilinen Bakteri hakkında halkı bilgilendirmek adına önemli açıklamalarda bulundu.
  in Aile ve Çocuk Add new comment Read more...
 • OP.DR.TUNCER ŞENKUL: Prostat Hakkında Bilgiler Verdi
  OP.DR.TUNCER ŞENKUL: Prostat Hakkında Bilgiler Verdi ÖZEL BİR NEFES HASTANESİ ÜROLOJİ BÖLÜMÜ OP.DR.TUNCER ŞENKUL Plazma kinetikle prostat ameliyatı hastanemizde uygulanmaktadır. Yaşlanan erkeğin en önemli problemlerinden biri olan iyi huylu prostat büyümesi (BPH) hastanemizde yeni teknoloji “Plazma Kinetik TUR” yöntemi ile tedavi ediliyor. 50 yaşın üstündeki erkeklerde ürolojik bir rahatsızlık olan prostatın büyümesine bağlı problemler kişinin konforunu bozar ve hayat kalitesini olumsuz etkiler. Prostatın büyümesine bağlı olarak daralan idrar kanalı, hastalığın temel patolojik bozukluğunu oluşturur. Prostatta büyüme…
  in Sağlık Add new comment
 • Kalbe K Vitamini Kalkanı!
  Kalbe K Vitamini Kalkanı! Medical Park Gebze Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Kenan Yıldırım, “Yeşil yapraklı sebzeler, ıspanak, maydanoz, şalgam, bamya, peynir, yumurta gibi besinlerde bulunan K vitamini, damarlar gibi yumuşak dokularda kalsiyumun birikip kireçlenme yapmasını önler. Bu da damarlarda daralmayı engeller” dedi. Bazı yiyeceklerin kalp hastalığı riskini artırabileceğini bilsek de, yeme alışkanlıklarımızı değiştirmek genellikle zordur. Kalp sağlığında beslenmenin rolü çok büyüktür. Kalbinizi korumanın yolu sağlıklı ve doğru besinleri seçmekle başlar. Medical Park Gebze…
  in Sağlık Add new comment Read more...
 • Ramazan Ayında da Kas Kütlenizi Koruyun
  Ramazan Ayında da Kas Kütlenizi Koruyun Ramazanda ayında uzun süren açlık ve susuzluk hali düzenli egzersiz ve antrenman yapanlar için zorlayıcı olabiliyor. Değişen beslenme düzenine göre planlanan egzersiz programları ve bol sıvı tüketimiyle bu dönemde var olan kondisyon korunabiliyor. Wellness Medikal Fitness Danışmanı Murat Biçer, Ramazan ayında egzersiz yapılırken dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgi verdi.
  in Beslenme-Diyet Add new comment Read more...
 • Dyt. Utku Begüm ÖZTÜRKLER RAMAZANDA SAĞLIKLI BESLENME
  Dyt. Utku Begüm ÖZTÜRKLER RAMAZANDA SAĞLIKLI BESLENME Sıcacık pideler, çeşit çeşit iftariyelikler, kalabalık ve mutlu sofralarla Ramazan geldi. Ramazan ayında beslenme açısından en önemli nokta optimal ve sağlıklı beslenmeyi sağlamaktır. Yapılan birçok bilimsel çalışmada Ramazan orucunun uzun süren açlık sebebiyle vücuttaki metabolizmayı yavaşlattığı belirlenmiştir. Bu dönemde yine bu sebeple baş ağrısı ve hazımsızlık gibi minör, böbrek ve sindirim sorunları gibi ciddi sağlık sorunları ortaya çıkabilir. Ramazanda amaç, sağlıklı kalmak, yeterli ve dengeli beslenme düzenini sağlamaktır. Oruç tutma…
  in Sağlık Add new comment Read more...
 • RAMAZANDA BESLENMENİN 10 ASLA’SI
  RAMAZANDA BESLENMENİN 10 ASLA’SI Ramazan ayı yaklaşırken başta beslenme ve uyku olmak üzere günlük alışkanlıklarımız değişiyor, fiziksel ve zihinsel aktivite seviyelerimiz farklılaşıyor. 30 gün boyunca sağlıklı olabilmek ve rahat oruç tutabilmek için yapmamız ve yapmamamız gerekenler var. Neler mi? Herbalife Nutrition Beslenme Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. İsmet Tamer açıklıyor... Ramazan ayı oruç tutanlar için beslenme ile birlikte birçok alışkanlığın değiştiği bir aydır. Normalde 3 – 4 olan öğün sayısı azalır, uyku düzeni değişir.Vücudumuzu…
  in Beslenme-Diyet Add new comment Read more...
 • Çocuklara Aşırı Kızmak Yalana Daha Çok Yaklaştırır
  Çocuklara Aşırı Kızmak Yalana Daha Çok Yaklaştırır Çocukların yalan söylemesi tek başına değil, çevresel ilişkilerle birlikte ele alınmalı ve çocukta yalancılığın gelişmesini kolaylaştıran nedenler araştırılmalı. Anadolu Sağlık Merkezi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzmanı Dr. Figen Karaceylan Çakmakçı, ailenin çevresiyle iş birliği yapıp, çocuğa doğruluğun yararlarının, getireceği hazzın ve avantajların elle tutulur biçimde öğretilmesi gerektiğini vurgulayarak ailelere önemli ipuçları verdi.
  in Aile ve Çocuk Add new comment Read more...
 • Ruhsal Sorunları Olan Her 10 Anneden 7’si Tedavisiz Kalıyor
  Ruhsal Sorunları Olan Her 10 Anneden 7’si Tedavisiz Kalıyor Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Elif Aysimi Duman tarafından yürütülen Türkiye’deki en kapsamlı hamilelik dönemi projelerinden ‘’Boğaziçi Anne-Bebek İlişkisi Projesi’’(BABİP) kapsamında Albert Long Hall’de halka açık ‘’Anne Ruh Sağlığı’’ sempozyumu düzenlendi. Sempozyumda, hamilelik ve sonrasında anne ruh sağlığının önemi ve bunun anne-bebek ilişkisine etkisi ele alındı.
  in Sağlık Add new comment Read more...
 • Gereksiz Antibiyotik Kullanımı Astım ve Alerjik Hastalıkları Artırıyor
  Gereksiz Antibiyotik Kullanımı Astım ve Alerjik Hastalıkları Artırıyor Astım, dünyada 300 milyon kişide görülüyor. Ülkemizde erişkin nüfusun yaklaşık yüzde 5’i, çocukların ise yüzde 13’ünün astım hastası olduğu biliniyor. Görülme sıklığı gün geçtikçe artan astım, çağdaş toplumların hastalığı olarak anılıyor. Bunun en önemli sebeplerinden biri ise bilinçsiz antibiyotik kullanımı olarak karşımıza çıkıyor. Sık sık ve gereksiz yere kullanılan antibiyotikler vücudun savunma mekanizmalarını alerjenlere karşı da zayıflatıyor. Memorial Şişli Hastanesi Göğüs Hastalıkları Bölümü’nden Prof. Dr. Mustafa Yaman, “7 Mayıs Dünya…
  in Sağlık Add new comment Read more...
 • Karın Ağrısıdır Geçer Demeyin
  Karın Ağrısıdır Geçer Demeyin Karında basınç hissi, şişkinlik, ağrı… Kadınların büyük bir kısmının zaman zaman yaşadığı ve “geçer” diye önemsemediği bu belirtiler, büyük bir tehlikenin sinyali olabilir. Zira yumurtalık kanseri, sinsice ilerleyerek genellikle 3. evrede bu belirtileri veriyor. Jinekolojik kanserler arasında ölüm riski en yüksek olan yumurtalık kanserine karşı en büyük silah, düzenli jinekolojik muayene. Her yıl yaptıracağınız düzenli muayene ile bu kanserin erken evrede yakalanabileceğini söyleyen Acıbadem Maslak Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum/…
  in Sağlık Add new comment Read more...
 • Sahurda süt için, uzun süre tok kalın.
  Sahurda süt için, uzun süre tok kalın. Ramazan ayında süt tüketiminin önemini vurgulayan Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Neriman İnanç, “Bir bardak süt 5 saat tokluk hissi verir. Sahurda süt tüketimi çok önemli” uyarısı yapıyor.
  in Beslenme-Diyet Add new comment Read more...
 • Dr. Ümit Aktaş'tan Ramazanda beslenme önerileri
  Dr. Ümit Aktaş'tan Ramazanda beslenme önerileri SAHURDA YUMURTA VE PEYNİR İLE TOK KALIN, İFTARDA SEBZE ÇORBASIYLA MİDENİZİ KORUYUN! Ramazan’da karbonhidrat ağırlıklı iftar ve sahur sofralarından kaçınılması gerektiği uyarısında bulunan Fitoterapi Uzmanı Dr. Ümit Aktaş, “Karbonhidrat içeren besinler tüketerek gün içinde tok kalacağınızı sanıyorsanız, yanılıyorsunuz!Bu besinler kan şekerini hızla yükseltip düşürdüğü için gün içinde daha çok acıkırsınız. Sahurda tüketeceğiniz yumurta ve peynir gibi proteinler, zeytin ve zeytinyağlı mevsim salatası tüketerek gün içinde oluşabilecek açlık hissinin önüne geçebilirsiniz!…
  in Beslenme-Diyet Add new comment Read more...
 • Over kistler ve miyomlar tüp bebek tedavisini etkiler mi?
  Over kistler ve miyomlar tüp bebek tedavisini etkiler mi? Günümüzde pek çok kadının karşılaştığı kist ve miyomlar çoğu zaman zararsız olmakla birlikte, bazı durumlarda gebe kalmanın önündeki bir engel olarak anne adaylarının karşısına çıkıyor. Centrum Clinic Kadın Sağlığı ve Tüp Bebek Merkezi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Recai Pabuçcu, böyle durumlarda kist ve miyomların düzenli takibinin gerekliliğinden ve doğru tedavi ile birlikte bu kistlere sahip anne adaylarının sorununun çözülebildiğine dikkat çekti.
  in Sağlık Add new comment Read more...

Günlük Burç

 

Günlük falınızı Okuyun

İlginizi Çekebilir...

 • Okumak Alzheimer'ı Yavaşlatıyor
  Okumak Alzheimer'ı Yavaşlatıyor Acıbadem Ankara Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Esra Mıhçıoğlu, Kitap okuma, yazma ve diğer benzeri beyin uyarıcı aktivitelerle uğraşmanın alzheimer gibi hastalıklardan bağımsız olarak yaşlılıkta zihinsel gerilemeyi yavaşlattığını söyledi. İleri yaşlara kadar kitap okumanın, ortalama zihinsel aktivitelerle uğraşmayla karşılaştırıldığında hafızada gerileme…
  Read 576 times Read more...
 • Ayak Bileğinin Düşmanı 9 Hata
  Ayak Bileğinin Düşmanı 9 Hata Vücut ağırlığımızın yükünü en çok çeken eklemlerin başında ayak bileği eklemlerimiz geliyor. Ayakta sabit durmak, yürümek, koşmak gibi hareketlerde oldukça ciddi görevleri olan ve vücut ağırlığımızın tümünü taşıyan sağlam eklemdir ayak bilekleri. Öyle ki yürürken 1.5, koşarken 8 katına ulaşan…
  Read 348 times Read more...
 • LAZER İLE DÖVME SİLME
  LAZER İLE DÖVME SİLME Koyu renkli bir giysiyle güneş altında bir süre beklerseniz giysinizin ısındığını fark edersiniz. Çünkü koyu renkli boyalar ışığı emerler ve ısıya dönüştürürler. Dövme silme uygulamasındaki lazer sistemi de benzer bir prensiple çalışır. Koyu renkli boya maddeleri lazer ışığını emerek ısı…
  Read 1416 times Read more...
 • Hepatit C’ye karşı ‘Kendinizi Test Edin’
  Hepatit C’ye karşı ‘Kendinizi Test Edin’ Çoğunlukla kan yoluyla bulaşan ve sinsi bir hastalık olan hepatit C’nin belirtilerini ve bulaş yollarını biliyor musunuz? Dünya genelinde her yıl 350 bin kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan hepatit C ile ilgili kapsamlı bilgiye www.hepatitcsizyasam.com internet sitesinden ulaşabilir; hepatit C…
  Read 492 times Read more...
 • Yaz Aylarında Gözlerinizi Alerjilerden Koruyun
  Yaz Aylarında Gözlerinizi Alerjilerden Koruyun Dönemsel alerjiler, yaz ayları ile birlikte vücudun farklı bölgelerinde olduğu gibi gözlerde yarattıkları olumsuz etkiler ile günlük yaşamı olumsuz etkileyebiliyor. Özellikle dış mekanlardaki polen ve çimen gibi alerjenlere karşı hassas olanların, bu durumdan en çok etkilenen organlarının gözleri olduğunun altını…
  Read 312 times Read more...
 • Mutsuzluğun Kökeni Nedir?
  Mutsuzluğun Kökeni Nedir? Yazılarındaki samimiyet ve şaşırtıcı özdeyişleriyle özellikle sosyal medyada sık sık konuşulup, örnek gösterilen yazar Fırat Devecioğlu,çağımızın güncel sorunu “mutsuzluk” hakkında bir yazı kaleme aldı. Mona Kitap tarafından yeni çıkardığı"Yüzleşme"adlı kitabında da kendisini en çok mutsuz eden durumu, "Dünya'yı, onu en…
  Read 303 times Read more...
 • Çocuğunuz Obez mi?
  Çocuğunuz Obez mi? Çocuk beslenmesi toplumumuzda pek üzerinde durulmayan bir konudur. Oysa son yıllarda yapılan araştırmalara göre yetişkinlikte oluşan şişmanlığın temelinde çocuk ve adolesan şişmanlığın olduğu belirtilmektedir. Devlet İstatistik Enstitüsünün 1990 yılında yaptığı araştırmaya göre toplam nüfusun %23.2’sini 10-19 yaş grubu oluşturmaktadır yani…
  Read 4323 times Read more...
 • LC Diyeti ile Yaz Bitmeden Kilo Verin
  LC Diyeti ile Yaz Bitmeden Kilo Verin LC diyeti nedir? LC diyeti karbonhidrat oranı düşürülmüş, karbonhidratlı yiyeceklerin kontrollü bir şekilde tüketildiği bir beslenme programıdır. Popüler birçok diyet gibi katı kuralları yoktur ama karbonhidrat oranı yüksek yiyecekleri limitli yemelisiniz.
  Read 9845 times Read more...
 • Liv Hospital Dünyaca Ünlü Cleveland Clinic ile Kolorektal Kanserlerde Güncel Yaklaşımları Ele Aldı
  Liv Hospital Dünyaca Ünlü Cleveland Clinic ile Kolorektal Kanserlerde Güncel Yaklaşımları Ele Aldı Kolon ve rektum kanseri çoğunlukla daha önceden gelişmiş poliplerden kaynaklanan genellikle ileri evrelere kadar belirti göstermeyebilen kanser türleridir. Erken tanı ve uygun tedavi yaklaşımları ile uzun yıllar sağlıklı yaşanabilir. Liv Hospital Ulus, ABD’nin önde gelen merkezlerinden Cleveland Clinic ile kolorektal…
  Read 308 times Read more...
 • Kadın Kısırlığına Yönelik Şifalı Kür Tarifi
  Kadın Kısırlığına Yönelik Şifalı Kür Tarifi Kadın kısırlığına, miyom, kist ve iltihaplara karşı uygulanabilecek şifalı kür tarifi. Malzemeler - 1 litre su - 1 tutam çobançantası - 1 tutam civanperçemi - 1 tutam adaçayı - 1 tutam hayıt tohumu - 1 tutam aslanpençesi
  Read 13204 times Read more...
 • Karneleri Kıyaslamaktan Kaçının!
  Karneleri Kıyaslamaktan Kaçının! Dr.Fevzi Özgönül getirilen iyi veya kötü karnelerde anne babalara çok önemli uyarılarda bulundu. Dr.Fevzi Özgönül, 'Asla karnedeki notları yakın bir arkadaşının notlarıyla karşılaştırmayın,eğer karşılaştırırsanız siz kendi elinizle çocuğunuz ile arkadaşının arasını açmış ve onların dostluklarına gölge düşürmüş olabilirsiniz.' dedi. Karneler…
  Read 872 times Read more...
 • Bebeklerin İlk Altı Ay Beslenmesi
  Bebeklerin İlk Altı Ay Beslenmesi 5 yaş altındaki çocukların yüzde 25’inde beslenme eksikliği ve yüzde 15’inde de bebek ölümleri görülmektedir. İlk 6 ayda yapılan anne sütü ile beslenme bu ölümleri önemli bir oranda engellemektedir. Hastalıkları önlemesi, maliyetinin düşük olması ve atık bırakmaması nedeni ile anne…
  Read 2794 times Read more...
 • Bademcik ve Genizeti Ameliyatları
  Bademcik ve Genizeti Ameliyatları Bademcik ve geniz eti operasyonu , çocuklarda uygulanan en sık operasyonlardan biridir.Yetişkinlerde yapılan bademcik operasyonu da nadir değildir.Bademcik ve geniz eti operasyonu,antibiyotikler bulunmadan önceki dönemden az da olsa da ,hala çocuk ve yetişkinlerin sağlığını düzelten değerli bir operasyondur.
  Read 1043 times Read more...
 • Unutkanlığınızın Nedeni Hidrosefali Olabilir
  Unutkanlığınızın Nedeni Hidrosefali Olabilir İlerleyen yaşla birlikte görülmeye başlanan unutkanlık, yürüme bozukluğu ve idrar kaçırma sorunları Alzheimer hastalığı belirtisi olabiliyor. Ancak neredeyse aynı belirtilerle ortaya çıkan kafa içinde su toplanması yani normal basınçlı hidrosefali, kolayca tedavi edilebiliyor. Memorial Ataşehir Hastanesi Beyin, Sinir ve Omurilik…
  Read 329 times Read more...
 • Kendi Kanınızla Gençleşmek Mümkün
  Kendi Kanınızla Gençleşmek Mümkün Günlük cilt bakımının yanı sıra profesyonel kliniğin desteği ve yeni teknolojilerle daha genç bir cilde sahip olmak mümkün. Cildin yenilenmesinde en etkili yöntemin kişinin kendi kanının kullanıldığı PRP yöntemi olduğunu belirten Anadolu Sağlık Merkezi Dermatoloji Uzmanı Dr. Deniz Kırçuval, “PRP,…
  Read 506 times Read more...
 • Antibiyotik Kullanımında Dikkat Etmeniz Gereken 7 Hayati Faktör
  Antibiyotik Kullanımında Dikkat Etmeniz Gereken 7 Hayati Faktör Türkiye, Avrupa’da en fazla antibiyotik kullanan ülke konumunda bulunuyor. Son yıllarda bilinçli antibiyotik kullanımı konusundaki farkındalık çalışmaları ve reçetesiz antibiyotik alınamaması gibi tedbirlere rağmen rakamlar hala yüksek seyrediyor. Yılda 250 milyondan 170 milyon antibiyotik kutusuna düşen tablo umut verse de…
  Read 146 times Read more...
 • DÜŞÜNME SANATI
  DÜŞÜNME SANATI Düşünme Zamanı Bireysel zaman düşünmek istediğiniz her şeyi keşfetmek için bulunmaz bir fırsattır. Bazen "gündüz rüyası" adı da verilen bu süre içinde özel hiçbir şey düşünmemek genellikle tavsiye edilmez. Gerçekte bu çok hoş bir şeydir. Herkes on dakika için tek…
  Read 1303 times Read more...
 • Kapalı Sinüslere Balon Yöntemi!
  Kapalı Sinüslere Balon Yöntemi! Okan Üniversitesi Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Prof. Dr. İsmail KOÇAK’ Sinüzit hakkında merak edilenleri cevapladı. Sinüzit Nedir? Nerede Oluşur? Kafa kemiklerimiz içinde burun boşluğu çevresindeki hava boşlukları ‘ sinüs’ olarak tanımlanır. Hava sinüslere burun boşluğundan girer. Her nefes alış…
  Read 525 times Read more...
 • Defne
  Defne Orjinal Adı Laurus nobilis Diğer Adları Har, Nehtel, Tehnel Defnegiller familyasının örnek bitkisidir. Anayurdu Akdeniz havzası olan ve günümüzde ılıman yerlerde yaygın olarak yetişen, kışın yaprağını dökmeyen ağaç ya da ağaççıktır. Ülkemizin kıyı bölgelerinde doğal olarak yetişmekte, ayrıca süs bitkisi…
  Read 2986 times Read more...
 • Bacak Ağrısının Ardındaki Tehlike
  Bacak Ağrısının Ardındaki Tehlike Bacak damar tıkanıklığı, doğru tedavi edilmezse bacak kaybına kadar gidebilecek ciddi sonuçlara sebep oluyor. Kardiyovasküler sistem hastalıkları, günümüzde en önemli ölüm sebepleri arasında yer alıyor ve bu hastalıkların başında da damar tıkanıklıkları geliyor. Damar tıkanıklığı, vücutta atardamarların çeşitli nedenlerle daralarak…
  Read 98 times Read more...
 • Vitaminler ile Hastalıklardan Korunun
   Vitaminler ile Hastalıklardan Korunun Sağlıklı beslenme ile gün içerisinde yeterli miktarlarda vitamin, mineral aldığınızdan emin olmalısınız. Bu yazımda vitaminler üzerinde ayrıntılı şekilde durmak istiyorum. Vitaminleri hastalıklara karşı koruyan bir kalkan gibi düşünebilirsiniz.
  Read 2544 times Read more...
 • Evde Sağlık Modeli Sağlık Masraflarını Düşürüyor
  Evde Sağlık Modeli Sağlık Masraflarını Düşürüyor MEDICAL CENTER’IN EVDE SAĞLIK HİZMETİ 80 BİN KİŞİYE ULAŞTI EVDE SAĞLIK MODELİ SAĞLIK MASRAFLARINI DÜŞÜRÜYOR Sağlık alanında hizmetin şekli büyük bir değişimden geçiyor. Hastaneyi hastanın ayağına getiren yeni uygulama ile evde hastane ortamının tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde tam donanımlı bir…
  Read 425 times Read more...
 • Bunları tüketmek intihar!
  Bunları tüketmek intihar! Şeker ve şeker ürünleri Uzun süreli şeker kullanımı nörolojik problemlere sebep olur. Ayrıca hafızayı da zayıflattığı tespit edilmiştir. Öğrenme kabiliyetini zafiyete uğrattığı da ifade edilmektedir. Bu sebeple şekerden uzak durmak gerekir.
  Read 2378 times Read more...
 • Yorgunluk Sandığınız Sırt Ağrıları Hastalık İşareti Olabilir
  Yorgunluk Sandığınız Sırt Ağrıları Hastalık İşareti Olabilir “Bu aralar çok yorulduğum için oldu, nasıl olsa geçer” denilerek umursanmayan sırt ağrıları, günlük yaşam kalitesini bozuyor, sürekli yorgunluğa yol açıyor ve iş performansını ciddi ölçüde azaltabiliyor. Her 5 kişiden 1’inde görülen sırt ağrısı hafife alındığında ilerleyen dönemlerde kalıcı ve…
  Read 278 times Read more...
 • Kalp ve Damar Hastalıkları Her Yaştan İnsanı Etkiliyor
  Kalp ve Damar Hastalıkları Her Yaştan İnsanı Etkiliyor Günümüzde kalp ve damar hastalıklarının her yaşta insanı etkilediğini belirten Doç. Dr. Cem Arıtürk, alınması gereken önlemleri sıraladı. İnsan, doğası gereği doğduğu andan itibaren yaşlanmaya başlıyor. Sürekli çalışan ve vücudun olmazsa olmaz tek organı olan kalp ile kalbin lojistik ortağı…
  Read 215 times Read more...
 • Burun Ameliyatlarında Öncelik Sağlıklı Nefes
  Burun Ameliyatlarında Öncelik Sağlıklı Nefes Kadın ve erkeklerin özellikle ergenlik döneminde başlayan estetik kaygıları, yaş ilerledikçe de devam ediyor. Dış görünümün iyileştirme çabasının önemli bir kısmını ise, yüz ve yüzün en çarpıcı bölümü olan burun oluşturuyor. İyi bir estetiğe sahip yüz ile orantılı bir burun,…
  Read 214 times Read more...
 • Gelişigüzel Vitamin Takviyesi Çocuğa Zarar Verebilir
  Gelişigüzel Vitamin Takviyesi Çocuğa Zarar Verebilir Çocuklar hastalanır hastalanmaz çocuğa gelişigüzel verilen vitamin ve mineraller istenmeyen sağlık sorunlarına neden olabilir. Çocuklara hastalanır hastalanmaz vitamin ve mineral vermekten kaçınılması ve çocuğun bu takviyelere ihtiyacının olmayabileceğini söyleyen Anadolu Sağlık Merkezi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ela Tahmaz…
  Read 322 times Read more...
 • Okul öncesi eğitim kurumlarında (Kreş, Anaokulu, Anasınıfı) öğle uykusu zorunlu olmalı!
  Okul öncesi eğitim kurumlarında (Kreş, Anaokulu, Anasınıfı) öğle uykusu zorunlu olmalı! Yapılan araştırmada öğle uykusunun faydasının aynı gün ve ertesi gün hissedildiğini ve uykunun hafızanın güçlenmesi ve erken yaştaki öğrenim açısından büyük önem taşıdığı vurgulanmıştır Okulöncesi eğitim kurumlarında (Kreş, Anaokulu, Anasınıfı) çocuklar öğle uykusu uyumalı!Sevgili Anne Babalar,Çocuklarınızın sağlıklı gelişimi için uyku…
  Read 1549 times Read more...
 • Yaşatarak Öğretmeye Başladı
  Yaşatarak Öğretmeye Başladı Eğitim kadrosu ve verdikleri dersler ile dikkatleri üzerine çeken Türkiye’nin en büyük sinema okulu OFS’de güz dönemi dersleri başladı. OFS Sinema Okulu’nda, oyunculuk, yönetmenlik, senaryo yazımı, kurgu ve montaj, sinema ile televizyon makyajı ve saç tasarımı, etkili konuşma ve diksiyon…
  Read 675 times Read more...
 • Varis Hastaları Nasıl Giyinmeli
  Varis Hastaları Nasıl Giyinmeli Yanlış kıyafet seçimi varis hastalığını tetikliyor. Varis, günlük hayatı oldukça etkileyen hastalıkların başında geliyor. Yarattığı şikayetlerin yanında, tedavi için günlük hayatta yapılması gereken bir takım değişiklikler de hastalığın sıkıcı boyutlarını oluşturuyor. Günlük iş hayatıyla bağdaşmayacak şekilde sürekli hareketli olma gereksinimi,…
  Read 294 times Read more...