kadinlarguzeldir.com

Erken Menopoz

(Prematüre) Erken Ovaryan Yetmezlik)

Bu patolojik tabloyu global olarak tanımlayan terim üzerinde tam anlaşma sağlanamamışsa da prematüre-erken ovaryan yetmezlik (POY) terimi, en yaygın olarak kullanılan ve üzerinde uluslararası kullanım için görüş birliğine varılmış olanıdır.Birçok hasta ve klinisyen ise, prematüre veya erken menopoz terimini tercih eder.Erken menopoz terimini 45 yaşından önce menopoza girilmesi durumu için kullanan gruplar da vardır.Erken ovaryan yetmezlik-erken menopoz kırk yaşından genç kadınlarda; adet görememe, östrojen azlığı, ve yüksek gonadotropin (FSH ve LH hormonları) düzeylerinin birlikte görülmesi ile karakterize bir klinik tablodur. 20’li yaşlarda 1/10.000, 30 yaşında 1/ 1.000 ve 40 yaş altında ise 1/ 100 oranında rastlanır. Ailesel form nadir olup, tüm olguların % 4-31’ ini oluşturur. Sıcak basmaları, gece terlemeleri, vajinal kuruluk, çarpıntı, anksiyete, depresyon, uyku bozuklukları, libidoda azalma, gibi menapozal yakınmalar yanında, osteoporoz gelişim riskinde artma ve en önemlisi fertilite-doğurganlıkta azalma veya kayıp gibi çok daha önemli problemlerle birliktedir. Doğurganlıkta azalma; çoğunlukla folliküllerde –yumurtalarda azalma veya tükeniş, ya da kalan yumurtaların uyarılmaya verdiği yanıtın zayıflaması veya yokluğuna bağlıdır. Tedavi tüm bu yakınma veya problemlere yönelik planlanmalıdır. Erken menopoz açısından öykü bilgisi olarak; ilk adet yaşı, dışarıdan hormon kullanımı veya vücut ağırlığı gibi faktörler çok önemli kabul edilmese de, aile öyküsünde erken menopoz olan akraba varlığı kişinin bu açıdan zaman kaybetmeden araştırılmasını gerektirir. Bazı erken menopoz olgularında tanı için yapılan ultrasonografi veya yumurtalık biyopsi incelemelerinde folliküllere rastlanabilir. ‘‘Rezistan Over Sendromu-dirençli yumurtalık’’ da denilen bu grupta, yumurtalık gonadotropin uyarısına yanıt veremez. Rezistan over sendromu; adet görememe, yüksek gonadotropin düzeyleri, ve overlerde folliküllerinolmasına rağmen yumurtalık yetmezliği ve infertilitenin olduğu bir tablodur. Otoimmün hastalıklardan dolayı olabilir. Bu tabloda FSH hormonu reseptör geninde engelleyici bir genetik mutasyon söz konusudur. Kadın hastalıkları ve doğum doktoru bu ayrımı yapabilir. Bu kadınlar FSH tedavisiyle gebe kalabilmektedirler. Yine de yetmezlikli bu kadınların yumurtalıklarında bol miktarda follikül olmasına rağmen, FSH tedavisiyle yapılacak follikül uyarımı çok güç olabilir.Yumurtalıkta sürekli küçük folliküllerin yumurtlama aşamasına doğru büyümesi süreci vardır. Follikül olgunlaşması denen bu süreç, küçük follikül aşamasından olgun yumurtaya ulaşılması olup 1 yıl gibi uzun bir süre alabilmekedir. İnsan dişi organizması, doğduğu anda sabit sayıda küçük-primordial folliküle sahiptir ve sadece tüm ömür boyunca birkaç yüz yumurta yumurtlayabilir.

Prematüre ovaryan yetmezlik; çoğu hala aydınlatılamamış birçok karmaşık sürecin, tek tek veya birlikte neden olduğu bir patolojidir. Gelişimin başındaki yumurta havuzunun azlığı veya yaşam süresince görülen yumurta yıkımının normalden hızlı veya fazla sayıda olması erken yetmezlikle sonuçlanacaktır. Hızlanmış folliküler atrezinin kromozomal, genetik veya otoimmün nedenleri olabilir.

NEDENLER

• İatrojenik-Sonradan oluşan Nedenler (Pelvik cerrahi [yumurtalık veya rahim alınması sonrası yumurtalık kanlanmasında azalma], kemoterapi, radyasyon, bazı meslek grupları[örneğin kadın kuaförlerin maruz kaldıkları kimyasal ajanlar nedeniyle aynı yaştaki kontrol gruplarına göre 5 kat daha fazla risk taşıdıkları bulunmuştur.])

• Otoimmün Nedenler (Poliglandüler otoimmün sendrom, Addison hastalığı, Myasthenia gravis, hipotiroidizm, anti-ovaryan antikor varlığı)

• İnfeksiyonlar (Ör; herpes zoster, CMV)

• X Kromozomu defektleri

     ■ Turner Sendromu ■ Frajil X Sendromu (FMR1 gen premutasyonu)

• Monojenik defektler

     ■ Sendromik defektler:

     * Konjenital glikolizasyon hastalıkları (CDG, eski karbonhidrat eksikliği olan glikoprotein sendromları – resesif)

     * Galaktosemi (resesif)

                 * Blepharophimosis-ptosis-epicanthus inversus sendromu (BPES) (dişi cinsiyete sınırlı defektler, dominant)

                 * Pseudohipoparatiroidizm (PHP) type Ia

     ■ İzole bozukluklar

     *FSH reseptör mutasyonları (FSHR), (resesif)

     *LH reseptör mutasyonları (LHR), (resesif)

     * FOXL2 mutasyonları (dişi cinsiyete sınırlı defektler)

     *Bone morphogenetic protein 15 (BMP15) mutasyonları

     (dişi cinsiyete sınırlı defektler, heterozigot mutasyon)

KLİNİK TABLO

Çoğu kadında klinik tablonun oturmasından önce saptanabilecek belirti veya bulgu yoktur. Yine çoğu kadında yetmezlik bulguları öncesi, normal adet düzeni, normal ilk adet yaşı ve olası çocuk sahibi olma söz konusudur. Erken ovaryan yetmezliğin en şiddetli formu; ergenlik gelişiminin hiç olmaması ve hiç adet görmeme ile karakterizedir.

Erken ovaryan yetmezlik; infertilite, uzun süreli östrojen eksikliğine bağlı erken kemik erimesi-osteoporoz, Alzheimer hastalığı, kolesterol fazlalığı veya iskemik kalp hastalığına yol açabilir .

Erken ovaryan yetmezlik olgularında; genetik konsültasyonu birçok nedenden dolayı gereklidir. Örneğin X-linked mental retardasyon (Fragile X sendromu) olgulu birey taşıyan ailelerde bu konsültasyon büyük önem taşır. Bu durumun ilgili gende yarattığı etkisizleşme, erkeklerde zeka geriliği, taşıyıcı kadınlarda ise erken menopoz nedenidir. Bu nedenle ailesinde erken ovaryan yetmezlik olgusu olan tüm genç kızlar en erken dönemde genetik incelemeden geçirilmelidir. Genetik inceleme; geçişin sekse bağlı otozomal dominant geçiş veya X’ e bağlı eksik geçişin hangisinin söz konusu olduğunu ortaya çıkaracaktır. Otozomal dominant geçişte; ister anneden ister babadan geçiş olsun, kişide % 50 erken yetmezlik riski vardır. Oysa, X’e bağlı ve babadan geçiş durumunda, bu olasılık hemen hemen % 100 dür. Eğer yetmezlik ailede ilk kez görülüyorsa, kişinin diğer kadın akrabalarında yeni erken menopoz gelişme olasılığı genel toplumun riski ile benzerdir. Genetik bozukluk taşıyıcılarının; gebe kalmaları veya yumurtalarının toplanıp dondurulması işlemlerine erken dönemde yönlendirilmeleri gereklidir.

TANI

Tanı kriterleri standardize değildir ve dolayısıyla kesin tanı zordur. Kesin tanının konması bazı olgularda çok uzun zaman alabilir. Örneğin bir çalışmada; olguların % 25’ine tanı konmasının 5 yıldan daha fazla süre aldığı saptanmıştır. Çoğunluk; 3-6 aylık amenore, en az bir birinden birkaç ay aralarla alınmış iki ayrı ölçümdeki serum FSH düzeyinin 40 mIU/ml’ den fazla olması, ve östrojen azlığını (< 50 pg/ml) tanı açısından yeterli kabul etmektedir. FSH ölçümlerinin aralıklı denetimi, yumurtalık aktivitesindeki aralıklı değişimler olabileceği için zorunludur. Ultrasonografide gelişmekte olan yumurta içermeyen normalden küçük yumurtalıklar saptanır. Yumurtalık orijinli inhibin-B ve anti-müllerian hormon (AMH) gibi faktörlere bakılması, erken yetmezlik düşünülen olguların değerlendirilmesinde yararlı olabilir. 30 yaşından önce yumurtalık yetmezliği bulguları olan tüm olgularda kromozom analizi yapılmalıdır. Daha ileri yaş grubunda kromozom analizinin yapılması ise; kız kardeş veya kız çocukta olabilecek taşıyıcılığın onların ileriki doğurganlıklarını nasıl etkileneceğini öngörme açısından ciddiyetle değerlendirilmelidir. Erken menopoz olgularının kişi doğmadan önce tanısı günümüz tıbbında olanaklı görülmemektedir.

AYIRICI TANI

Ayırıcı tanı 6 aydan daha fazla menstrüasyonun görülmediği diğer nedenlerin ekarte edilmesi esasına dayanır. Bu nedenleri kısaca özetlersek:

     Gebelik, iatrojenik nedenler (cerrahi, kemoterapi, radyasyon, antidopaminerjik  ilaçlar),  hipothalamo-hipofizer hastalıklar ( hiperprolaktinemi, hipofiz tümörleri, Kallmann sendromu), hipotalamik amenore (stres, aşırı egzersiz, anorexia nervoza, kilo kaybı, açlık, ciddi hastalık), PCOS, endokrin hastalıklar (hipotiroidi, hipertiroidi, Cushing sendromu), hormon yapımında-steroidogenezdeki enzim bozuklukları (ör; 21-hidroksilaz eksikliği), vajinal/rahim anormallikleri ( Rokitanski Sendromu, Asherman sendromu), seksüel diferansiyasyon hastalıkları ( Androjen rezistansı).

TEDAVİ

Yaşlı menopoz sonrası kadınlarda yapılan WHI ve Milyon Kadın çalışmalarında, hormon tedavisi (HRT) sonrası artmış meme Ca, kalp krizi ve inme riskleri nedeniyle, birçok kadın bu tedavileri bıraktı veya bırakması önerildi. Ama hala çoğunlukça kabul edilen görüş, menopozal yakınmaları olan kadınlarda en düşük doz ve sürede uygulanacak HRT tedavisinin, en uygun yaklaşım olacağıdır. Aynı yaklaşım erken ovaryan yetmezlik olgularında da geçerlidir. Bu tedavinin, normal fizyolojik menapoz yaşına dek (yaklaşık 50) devam edilmesi önerilmektedir. Sıcak basmaları, gece terlemeleri, ve vajinal kuruluk gibi menopozal yakınmalar ardışık HRT veya doğum kontrol hapı şeklinde verilecek östrojen takviyesi ile düzelir. Özellikle çocuğu olan ve doğum kontrolü isteyen olgularda doğum kontrol hapları ilk tercihtir. Rahmi olan olgularda rahim içi zarını koruma için, östrojenin progesteronla kombine edilmesinin zorunluluğu aşikardır.

Erken ovaryan yetmezlik olgularında infertilite problemi en önemli sorunlardandır. Tanı sonrası çoğu olguda aralıklı ovulasyon saptansa da ki bu saptama çoğu zaman yeterince yapılamamaktadır, bu hasta grubunda ovülasyon ve gebelik oranları yaklaşık  % 5-10 civarındadır. Gebe kalınması için klomifen, gonadotropinler-yumurtlamayı arttırıcı iğneler gibi birçok tedavi seçeneği eskiden kullanılmış olsa da, gebelik şansı artmadığından artık kullanılmamaktadırlar. Kabul gören tek uygun tedavi seçeneği, başka donör yumurtaları ile yapılacak tüp bebek uygulamalarıdır. Bu uygulama ile her transfer edilen embryo başına yaklaşık % 30 canlı doğum oranlarına ulaşılabilmektedir. Diğer bir yaklaşım ise; kişinin yumurtalık doku veya yumurtalarının daha sonra laboratuarda geliştirmelerde kullanılabilmek üzere dondurulmasıdır. Ama erken yetmezlik grubundaki kadınların yumurta kalitelerindeki bozukuluklar, bu alternatifin başarısını sınırlamaktadır. Günümüzde olgunlaşmamış yumurtaların laboratuarda olgunlaşması (in-vitro matürasyon) olası ise de; insanda dondurulmuş over dokusundan in-vitro gelişim ve olgunlaşma sağlanması, hala tam olarak başarılamamıştır.

Erken menopoz olguları; normal post-menapozal gruba göre östrojen azlığına ortalama en az 10 yıl daha fazla maruz kaldıklarından, daha fazla osteoporoz ve kardiyovasküler hastalık riski taşırlar. Bu nedenle daha önce söz edildiği gibi, bu olgulardaki HRT’ nin normal fizyolojik menapoz yaşına dek (yaklaşık 50) sürdürülmesi bu nedenlerle önerilmektedir. Hasta östrojen replasmanı almak istemiyorsa; kemik dansitesi yakın takibe alınmalı, hastaya bifosfonat veya diğer osteoporozdan koruyucu koruyucu tedaviler önerilmelidir. Östrojen eksikliği olan bu olgulara osteoporoza karşı koruyucu olarak; egzersiz, Ca ve D vitaminden zengin beslenme verilmeli, sigara içme ve fazla alkol tüketiminden kaçınmaları anlatılmalıdır. Androjen eklenmesi hala tartışmalı bir konu olsa da; son çalışmalarda HRT’ ne testosteron eklenmesinin seksüel fonksiyon ve iyilik halinin düzelmesine yardımcı olduğu saptanmıştır.

OVARYAN-YUMURTALIK AGENEZİSİ

DİSGENEZİSİ-OLUŞMAMASI

Erken menopozun en sık nedenidir. Yumurtalarda azalma puberte öncesi olursa, bu durum gonadal disgenezi olarak adlandırılır. Ya ovaryan folliküllerin başlangıçta yokluğundan veya embryogenezis sırasında veya yaşamın ilk yıllarındaki artmış yıkımından kaynaklanır. Seyrek olarak gonadal disgenezis olguları tüm hücre gruplarında 46,XX veya 46,XY normal karyotipe sahiptirler veya bir veya daha fazla hücre grubu mozaik olan bireylerdir. Gonadal disgenezisli olgular değişik klinik özelliklere sahip olabilirler  ve, karyotipin normal veya anormal olmasına göre iki büyük gruba ayrılırlar.

Anormal Kromozom Yapısı

Ovaryan disgenezislerin 2/3’ ünde X kromozomundan genetik materyal delesyonu vardır. Turner sendromu olarak bilinen bu tabloda, hastaların yaklaşık yarısında 45,X karyotipi saptanır. Gonadal disgenezisin en sık rastlanan formu Turner sendromudur. Klasik olarak bu olgularda 45,X karyotipi görülür.  Çoğu olguda;  kısa boy, perde boyun, düşük saç çizgisi, kalkan göğüs, ve kardiyovasküler defektler gibi somatik bozukluklar bulunur.  Geri kalan hastalar gonadal agenezi grubudur. Bu grupta klasik yapıdan ayrı olarak, diğer yapısal X kromozom anomalileri de birlikte olabilir (delesyon, izokromozom,  ring). Bu X kromozom anomalileri vücudun tüm hücrelerinde olabileceği gibi, sadece bazı hücrelerinde de olabilir (mosaisizm) (ör;45,X/46,XX).

Çoğu X genetik materyal kaybı olan ovaryan disgenezisli kadında; hormon üreten yumurtalar olmadığı için seks karakterleri gelişimi olmaz. Çok küçük orandaki bir grupta ergenliğe gidiş başarılır ve yumurtalarda azalmanın belirginleşeceği döneme dek geçici yumurtalık aktivitesi gözlemlenir. % 15 olguda ergenlik başlar ama tamamlanamaz ve yaklaşık  % 5 olgu ergenlik tamamlanıp adetlerin başlamasını sağlayacak yeterlikte yumurtaya sahiptir. Kendiliğinden gebelikler nadiren de olsa olabilir ve bu şaşırtıcı değildir. Ama gebeliklerde yüksek oranda sex kromozom anöploidisi ve spontan düşük riski vardır. Ovaryan disgenezisli hastalar ister kendiliğinden, isterse de tüp bebek sonrası gebe kalsınlar, gebelikte özellikle kalp açısından büyük risk altındadırlar. Gebelik öncesi hastanın kardiyologla birlikte gebeliğe engel durumu olup olmadığı açısından çok ciddi şekilde değerlendirilmesi gerekir. Kalp rezervi açısından yapılan değerlendirme sonucu gebeliğe izin verilecek bulgular saptansa dahi, bu hasta grubu gebelikte çok yüksek anne ve bebekle ilgili risklere sahiptirler.

Ovaryan agenezis olgularında; kromozomal mozaisizm Y kromozomunun varlığı ile birlikte de olabilir (ör; 45,X/46,XY). Y kromozomu varlığı klinik olarak saptanamaz. Çok az bir hasta grubunda androjen fazlalığı belirtileri vardır. Y kromozomu varlığında yaklaşık % 25 oranında habis hücreli tümör gelişebilme riski nedeniyle var olan gelişmemiş yumurtalık taslağı alınmalıdır.

Normal Kromozom Yapısı  

Ovaryan disgenezis olgularının geri kalan 1/3 oranındaki kısmı normal kromozom yapısına sahiptir (46,XX veya 46,XY) ve bu grup ‘‘pür gonadal disgenezis’’ olarak adlandırılırlar. 46,XY kromozomlu hastada (Swyer sendromu), testosteron salgısı yapılamadığından dış görünüş olarak dişidirler. Genetik olarak erkek veya dişi olan gonadal disgenezisin etyolojisi tam anlaşılamamışs da; gen bozuklukları veya yumurtalıkların rahim içi infeksiyon veya toksinlere maruz kalması neden olabilir

Okunma 3189 defa
Bu kategoriden diğerleri: « Doğum Kontrol Yöntemleri Myomlar »

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

loading...
 • Yalnızca Bedenin Değil, Tüm Varlığın Kutsal
  Yalnızca Bedenin Değil, Tüm Varlığın Kutsal Fransız filozof Simone Weil “Kişi ve Kutsal”da hak kavramını odağına alıyor, kişinin fiziksel görünüşüne ve fikirlerine bakılmadan kutsal olduğunu belirtiyor. Weil, insanların yüreğinin derinliklerinde, maruz kalınan ve tanık olunan onca cürüme rağmen, ona kötülük değil de iyilik yapılacağına dair yenilmez bir beklenti bulunduğunu söylüyor: “Her insanda kutsal olan, her şeyden önce işte budur.”
  in Kitaplar ve Filmler Add new comment Read more...
 • Yanlış Diyet Saç Döküyor
  Yanlış Diyet Saç Döküyor Dengeli ve doğru beslenmek hem fiziksel hem ruh sağlığı için büyük önem taşıyor. Özellikle hanımlar kimi zaman hızlı kilo vermek için yanlış diyetler yapabiliyor. Bilinçsizce yapılan diyetler, cilt, saç ve tırnak sağlığı açısından ciddi tehditler oluşturabilir. Diyet dönemlerinde aşırı zayıflamanın, yetersiz ve dengesiz beslenmenin, saçların soluk ve donuk görünmesine ve dökülmesine yol açtığını söyleyen Liv Hospital Diyet ve Beslenme Uzmanı Orçun Kürüm sağlıklı saçlar için alınması gereken 5 besini anlattı.
  in Beslenme-Diyet Add new comment Read more...
 • 2 Yaşa Özel 10 Önemli Tüyo!
  2 Yaşa Özel 10 Önemli Tüyo! Anne babaların çocuklarıyla baş etmekte zorlandıkları; onların inatlaşma, tutturma hatta bağırıp vurma gibi davranışları karşısında nasıl davranacaklarını bilemedikleri zorlu bir dönem 2 yaş. Acıbadem Fulya Hastanesi’nden Psikolog Sena Sivri, bu dönemde, sıradan günlük ihtiyaçların karşılanmasının bile adeta bir güç mücadelesine dönüşmesinin son derece normal olduğunu belirtirken, 2 yaş sendromuyla nasıl başa çıkılabileceğini anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.
  in Aile ve Çocuk Add new comment Read more...
 • Damar Tıkanıklığında Son Tedavi Yöntemleri
  Damar Tıkanıklığında Son Tedavi Yöntemleri Damar tıkanıklığı, toplumda çok sık görülen ve tedavisi aksatılmaması gereken hastalıkların başında geliyor. Damar tıkanıklığı, gerek genetik faktörler gerekse de kötü ve düzensiz beslenme sonucu ortaya çıkan hastalıkların başında geliyor. Ülkemizde, özellikle belli yaş üzerindeki kişilerde oldukça sık görülen hastalıkların başında gelen damar tıkanıklığı tedavi edilmez ya da görmezden gelinirse uzuv kaybı veya ölüme varan tehlikeli sonuçlara yol açabiliyor.
  in Sağlık Add new comment Read more...
 • Göğüslerinizi Büyütecekseniz Sigarayı Bırakmalısınız
  Göğüslerinizi Büyütecekseniz Sigarayı Bırakmalısınız Göğüslerinizi büyütmeyi planlıyorsanız cerrahi operasyondan en az 3 – 4 hafa önce sigarayı bırakmalısınız. Buna elektronik sigara, nikotin bandı ve nikotin sakızları da dahil. Operasyon sonrasında ise 8 hafta sigaradan uzak durmalısınız. Sigara kullanımının, göğüs büyütme operasyonunun iyileşme sürecini ciddi bir şekilde etkilediğini belirten Estetik Cerrah Op. Dr. Alper Mete Uğurlu, sigara içmenin ve plastik cerrahinin neden riskli bir kombinasyon olduğunu şöyle açıklıyor:
  in Haberler Add new comment Read more...
 • "Günde İki Öğün Hastalıklardan Uzak Tutuyor"
  "Günde İki Öğün Hastalıklardan Uzak Tutuyor" Yoga, pilates, personel training alanında hizmet vererek spor alışkanlıklarında değişiklik yaratmayı amaçlayan Loop Workout, Ankara’nın seçkin isimlerinin katıldığı seminer programı ile açıldı. Stüdyo sahipleri Derya Açıkbaş ve Deniz Açıkbaş’ın ev sahipliğinde gerçekleşen açılış, alanında uzman isimlerin verdiği seminerler ile Başkent camiasına tanıtıldı. Beril Çavuşoğlu ile yoga etkinliği ile başlayan seminer programında; Çavuşoğlu, yoganın vücut üzerindeki etkilerinden bahsederek, düşünce gücünün yaşam üzerindeki etkilerine değindi. Fatma Arpacıoğlu ile Transformal Nefes seansı ile…
  in Sağlık Add new comment Read more...
 • ​Yarıyıl Tatilini Güzel Geçirmenin 6 Yolu
  ​Yarıyıl Tatilini Güzel Geçirmenin 6 Yolu Yarıyıl tatiline sayılı günler kaldı. Anadolu Sağlık Merkezi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzmanı Dr. Figen Karaceylan Çakmakçı, ailelere güzel bir tatil geçirmenin ve ikinci döneme enerjik bir şekilde başlamanın ipuçlarını anlattı. İşte Dr. Figen Karaceylan Çakmakçı’nın yarıyıl tatilini güzel geçirmek için 6 önerisi: Çocukların dinlenmesine izin verin Adı üstünde “Tatil”... Bu nedenle çocukların dinlenebilmesi, zihinlerini sakinleştirebilmeleri için fırsatlar yaratın. Uykularını alabildikleri, komutsuz, koşturmadan uzak, okul, ödev, proje veya hafta sonu…
  in Aile ve Çocuk Add new comment Read more...
 • Bebeğinizle Kalpten İletişim Sarılmaktan Geçiyor!
  Bebeğinizle Kalpten İletişim Sarılmaktan Geçiyor! Bebeğinizle Kalpten İletişim Sarılmaktan Geçiyor! P&G’nin lider bebek bezi markası Prima, 21 Ocak Dünya Sarılma ve Kucaklaşma Günü’nde bebeklerin ebeveynleriyle sağlıklı iletişim kurmasında ten temasının ve sarılmanın önemine dikkat çekiyor. Bebekler için anne ve babasının her dokunuşunun sakinleştirici ve rahatlatıcı bir etkisi olduğunu söyleyen Prima’nın Uzman Kurulu Üyesi Uzman Psikolog Yeşim Çaylaklı, ebeveynlere bebekleriyle sık sık ten tene temas kurmalarını ve sarılmalarını öneriyor.
  in Aile ve Çocuk Add new comment Read more...
 • Karnede Ödül ve Cezanın Ölçüsü Ne Olmalıdır?
  Karnede Ödül ve Cezanın Ölçüsü Ne Olmalıdır? Onay ihtiyacı duyan çocuğun fikirleri oluşmuyor! Öğrenciler yorucu bir dönemi geride bırakmaya hazırlanıyor. Bugünlerde en çok konuşulan konuların başında karnede ödül ve cezanın ölçüsü geliyor. Uzmanlar, ödül ya da cezanın çocuğun onay arayıcılık ile ilgili kişilik özelliğinin oluşmasına neden olabileceğine dikkat çekiyor. Uzmanlar, “Sürekli onay almaya ihtiyaç duyan bir çocuk, kendi fikir ve tercihlerini oluşturamaz” uyarısında bulunuyor.
  in Aile ve Çocuk Add new comment Read more...
 • ​Her 5 Erkekten 1’inde Kısırlık Görülüyor
  ​Her 5 Erkekten 1’inde Kısırlık Görülüyor Erkek kısırlığı, toplumda her 5 kişiden 1’inde izleniyor. Kadın nedenli kısırlık durumlarında da oldukça sık olarak karşımıza çıkıyor. Peki, erkek kısırlığı yeteri kadar biliniyor mu? Erkeklere yeteri kadar tetkikler yapılıyor mu? Prof. Dr. Recai Pabuçcu, konuyla ilgili merak edilen sorulara yanıt verdi.
  in Sağlık Add new comment Read more...
 • “BALIK TÜRLERİMİZİN ÇOĞUNU YİTİRDİK”
  “BALIK TÜRLERİMİZİN ÇOĞUNU YİTİRDİK” Türkiye’nin gastronomi alanındaki en köklü sivil toplum kuruluşu Mutfak Dostları Derneği organizasyonuyla düzenlenen “Dünden Bugüne İstanbul’un Balıkları“ etkinliği 12 Ocak 2019 akşamı Kalyon Otel’de gerçekleşti. İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi ve TÜDAV Başkanı Prof. Dr. Bayram Öztürk ve gazeteci Ahmet Örs’ün İstanbul’un sucul yaşamı ile ilgili olarak yaptıkları sunumların ardından, Falyanos by Kalyon’da gerçekleşen İstanbul balıkları konseptli yemek büyük beğeni topladı. Ülkemizin özgün lezzetlerini ve yöresel üreticileri desteklemek…
  in Haberler Add new comment Read more...
 • Çay Ve Kahveyi Çok Seviyoruz, Peki Ya Sağlığımız?
  Çay Ve Kahveyi Çok Seviyoruz, Peki Ya Sağlığımız? Türkiye’nin sağlıklı yaşam ve beslenme alanında ilk dijital bilimsel bilgi platformu “Bilim Bunu Konuşuyor” ile en güncel bilgileri kamuoyuyla paylaşan Sabri Ülker Vakfı, bu kez en fazla tercih edilen içeceklerin başında gelen çay ve kahvenin sağlığa olan etkilerini ele alıyor. Çay ve kahvenin türünün, tüketim miktarının, hazırlanma şeklinin sağlık üzerinde farklı etkileri olduğunun altını çizen Sabri Ülker Vakfı, sevilen bu iki içeceğe ilişkin bilimsel verileri aktarıyor. Sabri Ülker Vakfı kurulduğu…
  in Beslenme-Diyet Add new comment Read more...
 • Zayıf Notları Düzeltmek İçin Çocuğunuzla Birlikte Plan Yapın
  Zayıf Notları Düzeltmek İçin Çocuğunuzla Birlikte Plan Yapın Karnesinde zayıf notları olan çocuklara kızmak yerine destek olmak gerektiğini söyleyen DoktorTakvimi.com uzmanlarından Uzman Psikolog Elçin Konuk, ebeveynlere çocuklarına notları yüzünden ceza vermek yerine birlikte gerçekçi hedefler koyarak notlarını düzeltebilmesi için bir çalışma planı yapmayı öneriyor.
  in Aile ve Çocuk Add new comment Read more...
 • Doğum Sonrası Depresyona Yol Açan 10 Neden
  Doğum Sonrası Depresyona Yol Açan 10 Neden Depresyon, kadınlarda erkeklere oranla 2 kat daha fazla görülüyor ve kadınlar, üreme hormonlarında değişim olduğu dönemlerde depresyona daha yatkın hale geliyor. Doğum sonrası dönemdeki depresyon; kadında gerçekleşen fiziksel, duygusal ve davranışsal değişimlerin karışımını ortaya koyuyor. Bu süreç, doğumdan sonraki 4 hafta içinde belirginlik kazanıyor. Memorial Dicle Hastanesi Psikoloji Bölümü’nden Klinik Psikolog Özlem Soysal, doğum sonrası görülen depresyon ve bu süreçte alınması gereken önlemler hakkında bilgi verdi.
  in Sağlık Add new comment Read more...
 • ​Kışın Daha Çok Diş Sıkıyoruz
  ​Kışın Daha Çok Diş Sıkıyoruz Karanlık ve soğuk kış günlerinde daha az hareket ediyor, daha çok uyuyoruz. Strese ve depresyona da eğilimimiz artıyor. İşte tün bunlar da kışın daha çok diş sıkmamıza sebep olabiliyor Birçoğumuz özellikle uyurken farkında olmadan dişlerimizi sıkar ve gıcırdatırız. Sürekli tekrarlanması durumunda çene ve dişler, sanıldığından daha fazla zarar görür. Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı Dr. Nihat Tanfer, diş gıcırdatma olarak bildiğimiz bruksizmin zararlarını ve botoks enjeksiyonu ile tedavisini anlattı…
  in Sağlık Add new comment Read more...
 • Aç Kalmak Zayıflatmaz
  Aç Kalmak Zayıflatmaz Fit ve sağlıklı bir vücuda sahip olmak herkesin hayallerini süslüyor. Günümüzde diyetisyene ve spor salonlarına gidenlerin sayısında önemli bir artış var. Zayıflamak için başvurulan yöntemlerden bir tanesi de yanlış ürün kullanımı. Son olarak Miss International 2013 Filipinler güzeli Bea Santiago, zayıf kalmak için çok spor yaptığını ve spor öncesi aldığı besin takviyelerinden protein tozunun böbrek yetmezliğine neden olduğunu açıkladı. Bilinçsiz kullanılan besin takviyelerinin sağlığımız için tehdit oluşturduğuna dikkat çeken Diyetisyen…
  in Beslenme-Diyet Add new comment Read more...
 • KARDİYAK MR ile Kalbe 360 Derece Bakış
  KARDİYAK MR ile Kalbe 360 Derece Bakış Kalp, göğüs kafesi içinde ve kemik yapıların arkasında bulunmasının yanı sıra sürekli hareket halinde olduğundan görüntülenmesi en zor alanlardan biridir. Bu yüzden fonksiyonlarını ve hastalıklarını ayrıntılı incelemek için ileri teknolojiye sahip merkezler ve bu konuda deneyimli uzmanlar gerekli. Kardiyak MR’ın girişimsel işleme gerek duyulmadan kalbin en ayrıntılı şekilde incelenebileceği ileri görüntüleme yöntemi olduğunu belirten Liv Hospital Ulus Radyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ayşe Görmeli yöntemin avantajlarıyla ilgili bilgi verdi.
  in Sağlık Add new comment Read more...
 • ​Yeni Teknoloji İmplantlar Çok Daha Sağlam
  ​Yeni Teknoloji İmplantlar Çok Daha Sağlam Kemik yapısı zayıflamış olan kişilere artık implant yaparken kemik ilavesine gerek kalmayacak! Yeni teknoloji implantlar artık daha ince ama daha sağlam. Kişinin kendi kemiği içine standart implantlarla aynı sağlamlığa sahip ama çok daha ince implantlar yerleştiriliyor…
  in Sağlık Add new comment Read more...
 • GENÇLER DİKKAT: Kalp "Şakaya" Gelmez!
  GENÇLER DİKKAT: Kalp "Şakaya" Gelmez! Kalp krizi günümüzde gençlerde daha sık görülmeye başladı. Uzmanlar gizli kalp hastalıklarına dikkat çekerken uyarıyor: “Korku evleri, bilgisayar oyunları, futbol maçları, sosyal medyada takipçi kazanmak için yapılan şakalar, aşırı heyecana yol açarak krizi tetikleyebilir!” Zaman değişti, hastalıkların yaşı da öyle… Beslenme alışkanlıklarımız, yaşam tarzımız, şehir hayatı kalbi yoruyor. Medical Park Ankara Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Selçuk Özkan, gençlerde artık daha sık görülen kalp krizlerine dikkat çekti, “Yaşlılarda olduğu…
  in Sağlık Add new comment Read more...
 • Kışın Sağlıklı Bir Hamilelik İçin 12 Öneri
  Kışın Sağlıklı Bir Hamilelik İçin 12 Öneri Soğuk hava nedeniyle vücut direncinde düşme ve üst solunum yolu enfeksiyonuna yakalanma gibi sorunlar nedeniyle kış aylarında hamileliğin daha zor geçeceği düşünülüyor. Aslında kış ayları sanılanın aksine hamileliği geçirmek için daha avantajlı. Çünkü hamilelikte vücut ısısının artması nedeniyle sıcak basması ve el ayak şişmeleri gibi sorunlar gelişebiliyor. Yaz aylarında havanın sıcak olması bu yakınmaları daha da artırıyor. Kışın ise bu tür problemlerin gelişme riski düşüyor. Üstelik alınacak bazı basit tedbirlerle…
  in Sağlık Add new comment Read more...

Günlük Burç

 

Günlük falınızı Okuyun

İlginizi Çekebilir...

 • CİLDİNİZİ SOĞUKTAN KORUMAK İÇİN EVDE YAPILACAK MASKE TARİFLERİ
  CİLDİNİZİ SOĞUKTAN KORUMAK İÇİN EVDE YAPILACAK MASKE TARİFLERİ Avokado ile cildinizi kardan koruyun Dermatoloji Uzmanı Dr. Şerafettin Saraçoğlu soğuk ve karlı havalarda cilt sağlığının önemli olduğunu belirterek, 'Avokado ile cildinizi kardan koruyun' dedi.
  Read 1481 times Read more...
 • Okumak Alzheimer'ı Yavaşlatıyor
  Okumak Alzheimer'ı Yavaşlatıyor Acıbadem Ankara Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Esra Mıhçıoğlu, Kitap okuma, yazma ve diğer benzeri beyin uyarıcı aktivitelerle uğraşmanın alzheimer gibi hastalıklardan bağımsız olarak yaşlılıkta zihinsel gerilemeyi yavaşlattığını söyledi. İleri yaşlara kadar kitap okumanın, ortalama zihinsel aktivitelerle uğraşmayla karşılaştırıldığında hafızada gerileme…
  Read 484 times Read more...
 • Bademcik ve Geniz Eti Nedir ?
  Bademcik ve Geniz Eti Nedir ? Bademcikler (tonsil) ve geniz eti (adenoid), lenfoid doku denilen ve vücudun bağışıklık sisteminde rol oynayan organlardır. Tonsiller yutak girişinde, dil kökünün iki yanında yerleşmişlerdir. Adenoid ise nasofarinks adı verilen ve yutağın üst kısmında yani burun boşluğunun arka tarafında bulunurlar.
  Read 1353 times Read more...
 • Cappadox Çağdaş Sanat Programı Sanatseverlerden Tam Not Aldı
  Cappadox Çağdaş Sanat Programı Sanatseverlerden Tam Not Aldı Bu yıl dördüncü edisyonu gerçekleştirilen müzik, çağdaş sanat, gastronomi ve açık hava festivali Cappadox, ulusal ve uluslararası çağdaş sanatçıları ve Kapadokya'dan ilham alan üretimlerini katılımcılarla buluşturdu. Cappadox 2018 içinde yer alan Çağdaş Sanat Sergisi katılımcılara sürprizli, şaşırtıcı ve etkileyici bir…
  Read 212 times Read more...
 • Karda Kışta Cildinizi Korumanın 12 Yolu
  Karda Kışta Cildinizi Korumanın 12 Yolu Soğuk kış günleri genel sağlığımızın yanı sıra cildimizi de olumsuz yönde etkileyebiliyor. Özellikle el-ayak ile yüz derisinde gelişen şiddetli ve rahatsız edici kuruluk, kış aylarının cildimizde en sık yol açtığı sorunu oluşturuyor. Üstelik kuruluk ileri aşamaya ulaştığında cildin nem, yağ…
  Read 436 times Read more...
 • Doğurganlığı artıran besinler
  Doğurganlığı artıran besinler Günümüz koşullarında hamile kalmak her zaman çok da kolay olamamakta, çevresel koşullar, genetik yapı, hastalıklar, kullandığınız ilaçlar ve beslenme şekliniz etken unsurlar.
  Read 1487 times Read more...
 • Kuantum Dokunuş
  Kuantum Dokunuş Ellerin kullanıldığı bir şifa yöntemidir. Hafif bir dokunuşla kişinin kendisinin yada bir başkasına dokunarak da başkaları üzerinde, bedenin şifalandırılmasını önemli ölçüde hızlandıran bir tekniktir.
  Read 1718 times Read more...
 • Sağlıklı Su İçin NFS Belgesi Önemli
  Sağlıklı Su İçin NFS Belgesi Önemli Canlılarda hücre ve doku yapısının korunması ve devamı doğrudan suya bağlıdır. Su olmadan yaşam da olmaz, bunun farkında olan QNET, Dünya Sağlık Örgütü’nün verdiği NSF (Ulusal Hıfzıssıhha Kurumu) belgesine sahip HomePure Nova ile kaliteli ve temiz suya kolayca ulaşmayı sağlıyor.…
  Read 262 times Read more...
 • Kış Aylarında Kilo Almayın
  Kış Aylarında Kilo Almayın Havaların soğuması ile kış kapılarımızı çalmaya hazırlanıyor. Kış depresyonuna davetiye çıkartan çokça olumsuzluk da peşimizi bırakmaz. Soğuk havalarda dışarı çıkmak yerine evde oturma isteği, gecelerin uzayıp gündüzlerin kısalması ile negatif düşünceler kişinin istem dışı kilo almasına sebep olabilir. Diyetisyen Emre…
  Read 518 times Read more...
 • Gece Yeme Sendromu Olabilir misiniz?
   Gece Yeme Sendromu Olabilir misiniz? Eğer sabah uyandığınızda iştahsız oluyor, akşam ise gündüz yediklerinizden daha fazla yiyorsanız ve bunun yanında ciddi uyku problemleriniz varsa, geceleri uykunuzdan kalkıp mutfağa gidiyor ve yiyecek birşeyler atıştırıyorsanız GECE YEME SENDROMU’nun belirtilerini taşıyorsunuz; dikkatli olmalısınız… Bu durum; dikkat edilmediği sürece…
  Read 1794 times Read more...
 • Sağlıklı Kemikler İçin Gerekli Olan 7 Vitamin
  Sağlıklı Kemikler İçin Gerekli Olan 7 Vitamin Sağlıklı ve doğru beslenme, birçok sağlık sorununun önlenmesi için gerekli olduğu kadar kemik yapısı için de önemlidir. Özellikle kemik kırıklarının, genellikle ileri yaşta ortaya çıkan kemik erimesinin önlenmesi ve kemiklerin güçlendirilmesi için kalsiyum, magnezyum, potasyum, Vitamin D, omega-3 bakımından zengin…
  Read 268 times Read more...
 • DUYGULARINIZLA YÜZLEŞİN
  DUYGULARINIZLA YÜZLEŞİN Duygular "Duygularımız bilgiye ulaştıran en içten yoldur." —Audre Lorde Bir duyguyu sonuna kadar götürecek kadar cesursanız, doğrudan yüreğiniz­den gelen bir bilginin sahibi olursunuz. Duygular hayatımıza damga vuran yön işaretleridir. Hissedilmeleri, ifade edilmeleri, dikkate alınmaları ve gerçekten nerede bulunduğumuzu ölçebilmek için…
  Read 1429 times Read more...
 • YALNIZLIK BİR SEÇİM MİDİR?
  YALNIZLIK BİR SEÇİM MİDİR? 12 inci yaşam alanınız da Venüs gezegeniniz ve Ay varsa, üstüne bir de Mars gezegeni horoskopunuz da Balık burcun da ise, Gittiğiniz tiyatro oyununu en son sıralardan ve oyun hakkında ki düşüncelerinizi paylaşacak bir arkadaş olmadan yalnız seyretmek durumun da…
  Read 1921 times Read more...
 • Kış Aylarına Doğal Koruma: Pitaya
  Kış Aylarına Doğal Koruma: Pitaya Ülkemizde yeni yeni bilinirliği artan bu nedenle yetiştiği ülkelerdeki farklı kültürlerin etkisiyle pitaya, pitahaya, ejder meyvesi, çilek armudu, kaktüs meyvesi ya da dragon fruit olarak adlandırılan bu ünlü egzotik meyve kış aylarının doğal koruma yöntemi olarak karşımıza çıkıyor. En bilinen…
  Read 544 times Read more...
 • Dr. Hakan Erbil'den Hayata Bakışınızı Değiştirecek Öneri
  Dr. Hakan Erbil'den Hayata Bakışınızı Değiştirecek Öneri Kişinin yüz ifadesinin önemli bir bölümü olan, konuşma esnasında ifadeyi tamamlayan bölge göz çevresidir. Gözlerin yüzün odak noktası olduğunu belirten Dermatoloji Uzmanı Doç. Dr. Hakan Erbil, genç görünen gözlere sahip olmak için göz çevresi için etkili olan Göz Altı Işık…
  Read 288 times Read more...
 • ​Bağışıklık Sistemi Nasıl Güçlenir?
  ​Bağışıklık Sistemi Nasıl Güçlenir? Ethica İncirli Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Nevin Cambaz Kurt bağışıklık sistemini güçlendirmek için önerilerde bulundu. Bebeklerde bağışıklık sistemi için en önemli besin anne sütüdür. Anne sütünün içeriğindeki immunoglobulinler ve koruyucu diğer faktörler bebeğe doğrudan geçmekte ve onu…
  Read 135 times
 • KIZLIK ZARI ŞEKİLLERİ VE ÇEŞİTLERİ
  KIZLIK ZARI ŞEKİLLERİ VE ÇEŞİTLERİ Kızlık zarı yani Latince adı ile HYMEN, Yunan ve Roma mitolojilerinde Dionysus ve Afrodit in oğlu olan “evlilik ve düğün tanrısı” dır. Gerdek gecesi bu Tanrıya adandığından kızlık zarı da aynı isimle anılmaktadır. Bu tanrının özelliği, kanatlı olması ve elinde…
  Read 4257 times Read more...
 • Bademcik Sorununa Plasma Yöntemi İle Pratik Çözüm
  Bademcik Sorununa Plasma Yöntemi İle Pratik Çözüm Okul döneminde çocuklarda en sık görülen rahatsızlık, genellikle bademciklerin neden olduğu enfeksiyonlar olarak gösteriliyor. Pek çok çocuk bademciklerinin şişmesi nedeniyle uzun üre okula gidemiyor ve ders başarısı da olumsuz etkileniyor. Ancak vücudun savunma sistemi olan bademcikler ağrısız ve kanamasız plazma…
  Read 633 times Read more...
 • Çocuklarınızı Fazla Güneşten Koruyun!
  Çocuklarınızı Fazla Güneşten Koruyun! Bütün kış özlemini çektiğimiz, tatil planları yaptığımız, bol güneşli sıcak yaz günlerinin gelmesiyle açık havada daha fazla zaman geçirmeye başladık. Bu zamanlarda şüphesiz ki ebeveynlerin aklına ilk gelen sorular; çocuklarımız bu güneş ışınlarından ne kadar faydalanmalı, fazla maruz kalınması durumunda…
  Read 198 times Read more...
 • Çocuğunuzun Kalp Sağlığı İçin Bu 10 Belirtiye Dikkat!
  Çocuğunuzun Kalp Sağlığı İçin Bu 10 Belirtiye Dikkat! Kalp hastalıkları genellikle ileri yaş hastalığı olarak bilinse de, gençler ve çocuklarda azımsanmayacak kadar fazla görülüyor. Yenidoğan bebeklerde doğumsal kalp hastalıkları ön plandayken, daha büyük çocuklarda enfeksiyonlar ve genetik yolla geçen rahatsızlıklar, kalp hastalıklarına yol açabiliyor. Memorial Ataşehir /Şişli Hastaneleri…
  Read 276 times Read more...
 • Erkek Kısırlığına Karşı Şifalı Kür
  Erkek Kısırlığına Karşı Şifalı Kür Kısırlık, sperm eksikliği (Azospermi) ya da bozukluğu sorununa karşı uygulayabileceğiniz, sperm saysıını artırmak için kulalnılabilecek kısırlığa karşı kür tarifi. Malzemeler - 3 kilo organik bal - 100 gram keçiboynuzu tozu - 100 gram çakşır kökü - 100 gram dövülmüş badem…
  Read 17071 times Read more...
 • Ülfet Huzur Mayasıdır
  Ülfet Huzur Mayasıdır Ülfet ehli olmak, geçim ehli olmaktır. Başkasıyla anlaşabilen, kaynaşabilen ve kendisiyle beraber olmaktan huzur duyulan bir insan olmak demektir. Allah Resulü (s.a.s.)’in şu beyanları ülfet ehli kimselerde bulunan bu kabiliyet ve yetkinliğe işaret eder: “Mümin, ülfet eden ve kendisiyle ülfet…
  Read 1386 times Read more...
 • Bu Bakteriler Sağlık Dostu!
  Bu Bakteriler Sağlık Dostu! ‘Bakteri’ deyince pek çoğumuzun aklına hastalık yapıcı etkisi gelse de, sağlık dostu bakteriler de var. Üstelik son yıllarda yapılan bilimsel çalışmalar bu bakterilerin birçok hastalıktan korunmada ve tedavide etkili olduklarını ortaya koyuyor. Acıbadem Kozyatağı Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı…
  Read 270 times Read more...
 • Mesane Kanserinde Erken Teşhis ve Doğru Tedavi Hayat Kurtarıyor
  Mesane Kanserinde Erken Teşhis ve Doğru Tedavi Hayat Kurtarıyor Sağlıksız beslenme, sigara, obezite ve hareketsiz yaşam dünyada kanserin hızla artmasına neden oluyor Mesane Kanserinde Erken Teşhis ve Doğru Tedavi Hayat Kurtarıyor Çağımızın hastalığı olan kanser, dünyada ölüm nedenleri arasında ilk sıralarda yer alıyor. Günümüzde en sık görülen kanser türünden…
  Read 285 times Read more...
 • 10 kış yiyeceği ile hayata tutunun
  10 kış yiyeceği ile hayata tutunun Kış mevsimini hissetmeye başladığımız şu günlerde yeterli ve dengeli beslenmenin sağlık açısından önemine vurgu yapan Dr.Fevzi Özgönül, genellikle yaz aylarında dikkat edilmeye başlanan kilo kontrolünün, kış aylarında yerini ihmalkârlığa bıraktığını belirtti.
  Read 1433 times Read more...
 • Anne Karnında Bebeğinizin Beyin Gelişimine Yön Verebilirsiniz!
  Anne Karnında Bebeğinizin Beyin Gelişimine Yön Verebilirsiniz! “İster anne karnında olsun, ister doğduktan sonra olsun bir çocuğun beyin gelişimini tek başına artıracak bir yöntem, ilaç veya besin maddesi olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Aksi takdirde insanlarda boyut ve gelişim olarak çok farklı düzeyde beyin yapılarıyla karşılaşırdık” diyen Okan Üniversitesi…
  Read 226 times Read more...
 • L’OCCITANE'la 'Ölmez Otu'nun gücü cildinizi kışa hazırlıyor!
  L’OCCITANE'la 'Ölmez Otu'nun gücü cildinizi kışa hazırlıyor! L’OCCITANE Divine serisiyle, Ölmez Otu’nun gücü cildinizi kışa hazırlıyor! Çiçeği asla solmayan ve yaşlanma karşıtı özelliğiyle ünlü olan ‘Ölmez Otu’nun sırrı, L’OCCITANE Laboratuvarları’nda çözüldü. Markanın efsanevi cilt bakım serisi Divine’in formülünde bulunan özel konsantre içerik, aynı çiçeğin kendi doğal formülü…
  Read 553 times Read more...
 • Alfa Feto Protein
  Alfa Feto Protein Alfa feto protein (AFP) fetal karaciğerden salgılanır. Erişkinde albumin adı verilen proteinin fetal yaşamdaki karşılığıdır. AFP fetüsün amnion sıvısına oradan da anne dolaşımına karışır. Embriyonun beyin ve omuriliğini oluşturan nöral tüpler döllenmeden sonra 4. haftada karşılıklı kapanırken, bir defekt oluşursa…
  Read 2373 times Read more...
 • G NOKTASI BÜYÜTME
  G NOKTASI BÜYÜTME G noktası,vajinanın girişten 2*3 cm kadar içinde ve üst duvarında yer alan nohut büyüklüğünde bir yapıdır. Büyüklüğü ve yeri kişisel değişiklikler gösterdiği gibi,her kadında bulunmayabilir.
  Read 1146 times Read more...
 • Lego Ninjago Yarın Başlıyor
  Lego Ninjago Yarın Başlıyor Okula dönüş etkinlikleri ile her sene adından söz ettiren Panora AVM, bu sene de minikleri Lego Ninjago ile buluşturuyor. Popülerliğini hiç yitirmeyen Lego’nun, Ninjago filminin Türkiye vizyon tarihi olan 29 Eylül’de başlayan etkinlikte miniklere büyük sevinç yaşatılacak. Ninjago adındaki evlerini…
  Read 442 times Read more...