kadinlarguzeldir.com

loading...

Erken Menopoz

(Prematüre) Erken Ovaryan Yetmezlik)

Bu patolojik tabloyu global olarak tanımlayan terim üzerinde tam anlaşma sağlanamamışsa da prematüre-erken ovaryan yetmezlik (POY) terimi, en yaygın olarak kullanılan ve üzerinde uluslararası kullanım için görüş birliğine varılmış olanıdır.Birçok hasta ve klinisyen ise, prematüre veya erken menopoz terimini tercih eder.Erken menopoz terimini 45 yaşından önce menopoza girilmesi durumu için kullanan gruplar da vardır.Erken ovaryan yetmezlik-erken menopoz kırk yaşından genç kadınlarda; adet görememe, östrojen azlığı, ve yüksek gonadotropin (FSH ve LH hormonları) düzeylerinin birlikte görülmesi ile karakterize bir klinik tablodur. 20’li yaşlarda 1/10.000, 30 yaşında 1/ 1.000 ve 40 yaş altında ise 1/ 100 oranında rastlanır. Ailesel form nadir olup, tüm olguların % 4-31’ ini oluşturur. Sıcak basmaları, gece terlemeleri, vajinal kuruluk, çarpıntı, anksiyete, depresyon, uyku bozuklukları, libidoda azalma, gibi menapozal yakınmalar yanında, osteoporoz gelişim riskinde artma ve en önemlisi fertilite-doğurganlıkta azalma veya kayıp gibi çok daha önemli problemlerle birliktedir. Doğurganlıkta azalma; çoğunlukla folliküllerde –yumurtalarda azalma veya tükeniş, ya da kalan yumurtaların uyarılmaya verdiği yanıtın zayıflaması veya yokluğuna bağlıdır. Tedavi tüm bu yakınma veya problemlere yönelik planlanmalıdır. Erken menopoz açısından öykü bilgisi olarak; ilk adet yaşı, dışarıdan hormon kullanımı veya vücut ağırlığı gibi faktörler çok önemli kabul edilmese de, aile öyküsünde erken menopoz olan akraba varlığı kişinin bu açıdan zaman kaybetmeden araştırılmasını gerektirir. Bazı erken menopoz olgularında tanı için yapılan ultrasonografi veya yumurtalık biyopsi incelemelerinde folliküllere rastlanabilir. ‘‘Rezistan Over Sendromu-dirençli yumurtalık’’ da denilen bu grupta, yumurtalık gonadotropin uyarısına yanıt veremez. Rezistan over sendromu; adet görememe, yüksek gonadotropin düzeyleri, ve overlerde folliküllerinolmasına rağmen yumurtalık yetmezliği ve infertilitenin olduğu bir tablodur. Otoimmün hastalıklardan dolayı olabilir. Bu tabloda FSH hormonu reseptör geninde engelleyici bir genetik mutasyon söz konusudur. Kadın hastalıkları ve doğum doktoru bu ayrımı yapabilir. Bu kadınlar FSH tedavisiyle gebe kalabilmektedirler. Yine de yetmezlikli bu kadınların yumurtalıklarında bol miktarda follikül olmasına rağmen, FSH tedavisiyle yapılacak follikül uyarımı çok güç olabilir.Yumurtalıkta sürekli küçük folliküllerin yumurtlama aşamasına doğru büyümesi süreci vardır. Follikül olgunlaşması denen bu süreç, küçük follikül aşamasından olgun yumurtaya ulaşılması olup 1 yıl gibi uzun bir süre alabilmekedir. İnsan dişi organizması, doğduğu anda sabit sayıda küçük-primordial folliküle sahiptir ve sadece tüm ömür boyunca birkaç yüz yumurta yumurtlayabilir.

Prematüre ovaryan yetmezlik; çoğu hala aydınlatılamamış birçok karmaşık sürecin, tek tek veya birlikte neden olduğu bir patolojidir. Gelişimin başındaki yumurta havuzunun azlığı veya yaşam süresince görülen yumurta yıkımının normalden hızlı veya fazla sayıda olması erken yetmezlikle sonuçlanacaktır. Hızlanmış folliküler atrezinin kromozomal, genetik veya otoimmün nedenleri olabilir.

NEDENLER

• İatrojenik-Sonradan oluşan Nedenler (Pelvik cerrahi [yumurtalık veya rahim alınması sonrası yumurtalık kanlanmasında azalma], kemoterapi, radyasyon, bazı meslek grupları[örneğin kadın kuaförlerin maruz kaldıkları kimyasal ajanlar nedeniyle aynı yaştaki kontrol gruplarına göre 5 kat daha fazla risk taşıdıkları bulunmuştur.])

• Otoimmün Nedenler (Poliglandüler otoimmün sendrom, Addison hastalığı, Myasthenia gravis, hipotiroidizm, anti-ovaryan antikor varlığı)

• İnfeksiyonlar (Ör; herpes zoster, CMV)

• X Kromozomu defektleri

     ■ Turner Sendromu ■ Frajil X Sendromu (FMR1 gen premutasyonu)

• Monojenik defektler

     ■ Sendromik defektler:

     * Konjenital glikolizasyon hastalıkları (CDG, eski karbonhidrat eksikliği olan glikoprotein sendromları – resesif)

     * Galaktosemi (resesif)

                 * Blepharophimosis-ptosis-epicanthus inversus sendromu (BPES) (dişi cinsiyete sınırlı defektler, dominant)

                 * Pseudohipoparatiroidizm (PHP) type Ia

     ■ İzole bozukluklar

     *FSH reseptör mutasyonları (FSHR), (resesif)

     *LH reseptör mutasyonları (LHR), (resesif)

     * FOXL2 mutasyonları (dişi cinsiyete sınırlı defektler)

     *Bone morphogenetic protein 15 (BMP15) mutasyonları

     (dişi cinsiyete sınırlı defektler, heterozigot mutasyon)

KLİNİK TABLO

Çoğu kadında klinik tablonun oturmasından önce saptanabilecek belirti veya bulgu yoktur. Yine çoğu kadında yetmezlik bulguları öncesi, normal adet düzeni, normal ilk adet yaşı ve olası çocuk sahibi olma söz konusudur. Erken ovaryan yetmezliğin en şiddetli formu; ergenlik gelişiminin hiç olmaması ve hiç adet görmeme ile karakterizedir.

Erken ovaryan yetmezlik; infertilite, uzun süreli östrojen eksikliğine bağlı erken kemik erimesi-osteoporoz, Alzheimer hastalığı, kolesterol fazlalığı veya iskemik kalp hastalığına yol açabilir .

Erken ovaryan yetmezlik olgularında; genetik konsültasyonu birçok nedenden dolayı gereklidir. Örneğin X-linked mental retardasyon (Fragile X sendromu) olgulu birey taşıyan ailelerde bu konsültasyon büyük önem taşır. Bu durumun ilgili gende yarattığı etkisizleşme, erkeklerde zeka geriliği, taşıyıcı kadınlarda ise erken menopoz nedenidir. Bu nedenle ailesinde erken ovaryan yetmezlik olgusu olan tüm genç kızlar en erken dönemde genetik incelemeden geçirilmelidir. Genetik inceleme; geçişin sekse bağlı otozomal dominant geçiş veya X’ e bağlı eksik geçişin hangisinin söz konusu olduğunu ortaya çıkaracaktır. Otozomal dominant geçişte; ister anneden ister babadan geçiş olsun, kişide % 50 erken yetmezlik riski vardır. Oysa, X’e bağlı ve babadan geçiş durumunda, bu olasılık hemen hemen % 100 dür. Eğer yetmezlik ailede ilk kez görülüyorsa, kişinin diğer kadın akrabalarında yeni erken menopoz gelişme olasılığı genel toplumun riski ile benzerdir. Genetik bozukluk taşıyıcılarının; gebe kalmaları veya yumurtalarının toplanıp dondurulması işlemlerine erken dönemde yönlendirilmeleri gereklidir.

TANI

Tanı kriterleri standardize değildir ve dolayısıyla kesin tanı zordur. Kesin tanının konması bazı olgularda çok uzun zaman alabilir. Örneğin bir çalışmada; olguların % 25’ine tanı konmasının 5 yıldan daha fazla süre aldığı saptanmıştır. Çoğunluk; 3-6 aylık amenore, en az bir birinden birkaç ay aralarla alınmış iki ayrı ölçümdeki serum FSH düzeyinin 40 mIU/ml’ den fazla olması, ve östrojen azlığını (< 50 pg/ml) tanı açısından yeterli kabul etmektedir. FSH ölçümlerinin aralıklı denetimi, yumurtalık aktivitesindeki aralıklı değişimler olabileceği için zorunludur. Ultrasonografide gelişmekte olan yumurta içermeyen normalden küçük yumurtalıklar saptanır. Yumurtalık orijinli inhibin-B ve anti-müllerian hormon (AMH) gibi faktörlere bakılması, erken yetmezlik düşünülen olguların değerlendirilmesinde yararlı olabilir. 30 yaşından önce yumurtalık yetmezliği bulguları olan tüm olgularda kromozom analizi yapılmalıdır. Daha ileri yaş grubunda kromozom analizinin yapılması ise; kız kardeş veya kız çocukta olabilecek taşıyıcılığın onların ileriki doğurganlıklarını nasıl etkileneceğini öngörme açısından ciddiyetle değerlendirilmelidir. Erken menopoz olgularının kişi doğmadan önce tanısı günümüz tıbbında olanaklı görülmemektedir.

AYIRICI TANI

Ayırıcı tanı 6 aydan daha fazla menstrüasyonun görülmediği diğer nedenlerin ekarte edilmesi esasına dayanır. Bu nedenleri kısaca özetlersek:

     Gebelik, iatrojenik nedenler (cerrahi, kemoterapi, radyasyon, antidopaminerjik  ilaçlar),  hipothalamo-hipofizer hastalıklar ( hiperprolaktinemi, hipofiz tümörleri, Kallmann sendromu), hipotalamik amenore (stres, aşırı egzersiz, anorexia nervoza, kilo kaybı, açlık, ciddi hastalık), PCOS, endokrin hastalıklar (hipotiroidi, hipertiroidi, Cushing sendromu), hormon yapımında-steroidogenezdeki enzim bozuklukları (ör; 21-hidroksilaz eksikliği), vajinal/rahim anormallikleri ( Rokitanski Sendromu, Asherman sendromu), seksüel diferansiyasyon hastalıkları ( Androjen rezistansı).

TEDAVİ

Yaşlı menopoz sonrası kadınlarda yapılan WHI ve Milyon Kadın çalışmalarında, hormon tedavisi (HRT) sonrası artmış meme Ca, kalp krizi ve inme riskleri nedeniyle, birçok kadın bu tedavileri bıraktı veya bırakması önerildi. Ama hala çoğunlukça kabul edilen görüş, menopozal yakınmaları olan kadınlarda en düşük doz ve sürede uygulanacak HRT tedavisinin, en uygun yaklaşım olacağıdır. Aynı yaklaşım erken ovaryan yetmezlik olgularında da geçerlidir. Bu tedavinin, normal fizyolojik menapoz yaşına dek (yaklaşık 50) devam edilmesi önerilmektedir. Sıcak basmaları, gece terlemeleri, ve vajinal kuruluk gibi menopozal yakınmalar ardışık HRT veya doğum kontrol hapı şeklinde verilecek östrojen takviyesi ile düzelir. Özellikle çocuğu olan ve doğum kontrolü isteyen olgularda doğum kontrol hapları ilk tercihtir. Rahmi olan olgularda rahim içi zarını koruma için, östrojenin progesteronla kombine edilmesinin zorunluluğu aşikardır.

Erken ovaryan yetmezlik olgularında infertilite problemi en önemli sorunlardandır. Tanı sonrası çoğu olguda aralıklı ovulasyon saptansa da ki bu saptama çoğu zaman yeterince yapılamamaktadır, bu hasta grubunda ovülasyon ve gebelik oranları yaklaşık  % 5-10 civarındadır. Gebe kalınması için klomifen, gonadotropinler-yumurtlamayı arttırıcı iğneler gibi birçok tedavi seçeneği eskiden kullanılmış olsa da, gebelik şansı artmadığından artık kullanılmamaktadırlar. Kabul gören tek uygun tedavi seçeneği, başka donör yumurtaları ile yapılacak tüp bebek uygulamalarıdır. Bu uygulama ile her transfer edilen embryo başına yaklaşık % 30 canlı doğum oranlarına ulaşılabilmektedir. Diğer bir yaklaşım ise; kişinin yumurtalık doku veya yumurtalarının daha sonra laboratuarda geliştirmelerde kullanılabilmek üzere dondurulmasıdır. Ama erken yetmezlik grubundaki kadınların yumurta kalitelerindeki bozukuluklar, bu alternatifin başarısını sınırlamaktadır. Günümüzde olgunlaşmamış yumurtaların laboratuarda olgunlaşması (in-vitro matürasyon) olası ise de; insanda dondurulmuş over dokusundan in-vitro gelişim ve olgunlaşma sağlanması, hala tam olarak başarılamamıştır.

Erken menopoz olguları; normal post-menapozal gruba göre östrojen azlığına ortalama en az 10 yıl daha fazla maruz kaldıklarından, daha fazla osteoporoz ve kardiyovasküler hastalık riski taşırlar. Bu nedenle daha önce söz edildiği gibi, bu olgulardaki HRT’ nin normal fizyolojik menapoz yaşına dek (yaklaşık 50) sürdürülmesi bu nedenlerle önerilmektedir. Hasta östrojen replasmanı almak istemiyorsa; kemik dansitesi yakın takibe alınmalı, hastaya bifosfonat veya diğer osteoporozdan koruyucu koruyucu tedaviler önerilmelidir. Östrojen eksikliği olan bu olgulara osteoporoza karşı koruyucu olarak; egzersiz, Ca ve D vitaminden zengin beslenme verilmeli, sigara içme ve fazla alkol tüketiminden kaçınmaları anlatılmalıdır. Androjen eklenmesi hala tartışmalı bir konu olsa da; son çalışmalarda HRT’ ne testosteron eklenmesinin seksüel fonksiyon ve iyilik halinin düzelmesine yardımcı olduğu saptanmıştır.

OVARYAN-YUMURTALIK AGENEZİSİ

DİSGENEZİSİ-OLUŞMAMASI

Erken menopozun en sık nedenidir. Yumurtalarda azalma puberte öncesi olursa, bu durum gonadal disgenezi olarak adlandırılır. Ya ovaryan folliküllerin başlangıçta yokluğundan veya embryogenezis sırasında veya yaşamın ilk yıllarındaki artmış yıkımından kaynaklanır. Seyrek olarak gonadal disgenezis olguları tüm hücre gruplarında 46,XX veya 46,XY normal karyotipe sahiptirler veya bir veya daha fazla hücre grubu mozaik olan bireylerdir. Gonadal disgenezisli olgular değişik klinik özelliklere sahip olabilirler  ve, karyotipin normal veya anormal olmasına göre iki büyük gruba ayrılırlar.

Anormal Kromozom Yapısı

Ovaryan disgenezislerin 2/3’ ünde X kromozomundan genetik materyal delesyonu vardır. Turner sendromu olarak bilinen bu tabloda, hastaların yaklaşık yarısında 45,X karyotipi saptanır. Gonadal disgenezisin en sık rastlanan formu Turner sendromudur. Klasik olarak bu olgularda 45,X karyotipi görülür.  Çoğu olguda;  kısa boy, perde boyun, düşük saç çizgisi, kalkan göğüs, ve kardiyovasküler defektler gibi somatik bozukluklar bulunur.  Geri kalan hastalar gonadal agenezi grubudur. Bu grupta klasik yapıdan ayrı olarak, diğer yapısal X kromozom anomalileri de birlikte olabilir (delesyon, izokromozom,  ring). Bu X kromozom anomalileri vücudun tüm hücrelerinde olabileceği gibi, sadece bazı hücrelerinde de olabilir (mosaisizm) (ör;45,X/46,XX).

Çoğu X genetik materyal kaybı olan ovaryan disgenezisli kadında; hormon üreten yumurtalar olmadığı için seks karakterleri gelişimi olmaz. Çok küçük orandaki bir grupta ergenliğe gidiş başarılır ve yumurtalarda azalmanın belirginleşeceği döneme dek geçici yumurtalık aktivitesi gözlemlenir. % 15 olguda ergenlik başlar ama tamamlanamaz ve yaklaşık  % 5 olgu ergenlik tamamlanıp adetlerin başlamasını sağlayacak yeterlikte yumurtaya sahiptir. Kendiliğinden gebelikler nadiren de olsa olabilir ve bu şaşırtıcı değildir. Ama gebeliklerde yüksek oranda sex kromozom anöploidisi ve spontan düşük riski vardır. Ovaryan disgenezisli hastalar ister kendiliğinden, isterse de tüp bebek sonrası gebe kalsınlar, gebelikte özellikle kalp açısından büyük risk altındadırlar. Gebelik öncesi hastanın kardiyologla birlikte gebeliğe engel durumu olup olmadığı açısından çok ciddi şekilde değerlendirilmesi gerekir. Kalp rezervi açısından yapılan değerlendirme sonucu gebeliğe izin verilecek bulgular saptansa dahi, bu hasta grubu gebelikte çok yüksek anne ve bebekle ilgili risklere sahiptirler.

Ovaryan agenezis olgularında; kromozomal mozaisizm Y kromozomunun varlığı ile birlikte de olabilir (ör; 45,X/46,XY). Y kromozomu varlığı klinik olarak saptanamaz. Çok az bir hasta grubunda androjen fazlalığı belirtileri vardır. Y kromozomu varlığında yaklaşık % 25 oranında habis hücreli tümör gelişebilme riski nedeniyle var olan gelişmemiş yumurtalık taslağı alınmalıdır.

Normal Kromozom Yapısı  

Ovaryan disgenezis olgularının geri kalan 1/3 oranındaki kısmı normal kromozom yapısına sahiptir (46,XX veya 46,XY) ve bu grup ‘‘pür gonadal disgenezis’’ olarak adlandırılırlar. 46,XY kromozomlu hastada (Swyer sendromu), testosteron salgısı yapılamadığından dış görünüş olarak dişidirler. Genetik olarak erkek veya dişi olan gonadal disgenezisin etyolojisi tam anlaşılamamışs da; gen bozuklukları veya yumurtalıkların rahim içi infeksiyon veya toksinlere maruz kalması neden olabilir

Okunma 3130 defa
Bu kategoriden diğerleri: « Doğum Kontrol Yöntemleri Myomlar »

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

loading...
 • Gerçek ve Yalancı Doğum Kasılmaları Nasıl Ayırt Edilir?
  Gerçek ve Yalancı Doğum Kasılmaları Nasıl Ayırt Edilir? İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Gökçenur Gönenç, anne adaylarını hamilelik sürecindeki kasılmalar hakkında bilgilendirdi. Gebelik süresince özellikle gebeliğin 22. Haftasından sonra kasılmaların başlaması normaldir. Bu kasılmalar, büyüyen rahimin kaslarının kasılmasıyla oluşur. Gebeliğin son haftalarına doğru artış gösterebilir.
  in Sağlık Add new comment Read more...
 • Bebekler İçin Mucize Besin: Kemik Suyunun Faydaları
  Bebekler İçin Mucize Besin: Kemik Suyunun Faydaları Ek gıdaya geçiş sürecinde her annenin aklındaki sorular aşağı yukarı aynı: Hangi ayda ek gıdaya geçilmeli, hangi besinler bebeğin bağışıklık sistemine iyi geliyor; anne sütü ve ek gıda oranı nasıl dengelenmeli? İşte hem bu soruların cevabını bulmak, hem de kemik suyunun bebek sağlığına mucizevi etkilerini öğrenebilmek için Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Murat Palabıyık’la bir araya geldik. Ek gıdaya geçiş süreci her anne için kafa karıştırıcı olabiliyor. Bu besinlerin…
  in Aile ve Çocuk Add new comment Read more...
 • Oyun Bağımlılığı Kamburlaştırıyor!
  Oyun Bağımlılığı Kamburlaştırıyor! Oyun bağımlılığı gelişme çağındaki çocukları ve gençleri sadece zihinsel olarak değil, ortopedik açıdan da olumsuz etkiliyor. Uzun süreli duruş bozukluklarının kas gücünün azalmasına ve vücudun estetik olarak bozulmasına neden olduğunu belirten uzmanlar, “Yalancı kamburluk” denilen durumun ortaya çıktığına dikkat çekiyor. Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Uzm. Dr. Abdullah Şarlak, oyun bağımlılığının ve uzun süreli elektronik cihazlar kullanmanın omurga sağlığını olumsuz etkilediğine dikkat çekti.
  in Sağlık Add new comment Read more...
 • Hangi Cilt Tedavisi Size Uygun?
  Hangi Cilt Tedavisi Size Uygun? Dönem dönem farklı polüler cilt tedavi yöntemlerini duyuyor ve sonuçlarından memnun olanların sayısına göre, biz de deniyoruz. Peki bu ne kadar doğru? Cilt tedavileri hakkında Dermatalog Bilge Ateş açıklamalarda bulundu:
  in Güzellik-Makyaj Add new comment Read more...
 • Yeni Yıla Mutlu Ve Huzurlu Girmenin 10 Yolu
  Yeni Yıla Mutlu Ve Huzurlu Girmenin 10 Yolu Yeni yıl yaklaşıyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da birçok insan yeni yılda mutlu ve huzurlu bir hayat sürmenin yollarını arıyor. Yılın son günü dileklerin dilendiğini, hayallerin kurulduğunu ve bir sonraki yıla sınırsız beklenti ile girildiğini belirten Anadolu Sağlık Merkezi’nden Uzman Psikolog Selin Karabulut, beklentileri azaltıp ertelemeden harekete geçirmenin önemine değinerek, yeni yılı mutlu ve huzurlu geçirmenin püf noktalarını sıraladı.
  in Sağlık Add new comment Read more...
 • El, Ayak, Ağız Hastalığına Karşı 5 Önlem
  El, Ayak, Ağız Hastalığına Karşı 5 Önlem Özellikle düşmeyen yüksek ateş ve yol açtığı içi sıvı dolu kırmızı kabarcıklarıyla anne babaları paniğe sevk eden el-ayak-ağız hastalığı son günlerde giderek artıyor. Bu bulaşıcı hastalıkta genellikle okul, kreş ve kalabalık oyun alanları önemli risk unsurları. Acıbadem Kozyatağı Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Rahmi Tuna Tekin “Çocuk polikliniklerine gelen hastaların çoğunluğunu bu günlerde el-ayak-ağız hastaları oluşturuyor. Halen korunmaya ve tedavisine yönelik aşısı bulunmayan el-ayak-ağız hastalığına virüsler neden oluyor.…
  in Sağlık Add new comment Read more...
 • Çocuk Oto Koltuğu İle #Yarınlarımız Olsun!..
  Çocuk Oto Koltuğu İle #Yarınlarımız Olsun!.. Geçtiğimiz yıl UNİCEF ile iş birliği yapan mammashow, bu yıl Türkiye’de çocuk oto koltuğu kullanılması konusunda farkındalık yaratmak üzere, Bebek Araç Gereçleri Üretici, İthalatçı ve Perakendeciler Derneği BAGİDER tarafından yürütülen #yarınlarımızolsun başlıklı sosyal sorumluluk kampanyasına destek veriyor. Çocuk oto koltuğu, doğru şekilde kullanıldığında kaza sırasında çocukların zarar görme riskini yüzde 75 oranında azaltıyor.
  in Aile ve Çocuk Add new comment Read more...
 • ​Konkordato Yanlış Bilinen Bir Doğru
  ​Konkordato Yanlış Bilinen Bir Doğru Türk Lirası bu yıl Amerikan Doları karşısında yüzde 30'a yakın değer kaybetti. Özellikle Ağustos ayında Dolar/TL kurunun 7,24 ile tarihi zirvesini görmesi ve yaşanan kur krizi şirketlerin borç yükünü arttırdı. Bu süreçte ise kurumlar tarafından başvurulan hukuki yöntem konkordato yani borçların yeniden yapılandırılması oldu. Son zamanlarda sayıları hızla artan Konkordato ilanını zorlaştıran yasal düzenleme bu hafta Meclis Genel Kurulu’nda görüşülecek. Teklifte konkordato ilanları için yeni şartlar var.Toplumda iflas olarak algılanan…
  in Haberler Add new comment Read more...
 • Ayakkabınızı Parmak Uzunluğunuza Göre Seçin
  Ayakkabınızı Parmak Uzunluğunuza Göre Seçin BACAKLARINIZDAKİ AĞRININ NEDENİ YANLIŞ AYAKKABI NUMARASI MI? Kışlık ayakkabı seçimine dikkat! Kalın çorap giyineceğiniz için ayakkabınız dar olmasın, numarayı da ayak parmaklarınızın uzunluğuna göre tercih edin. VM Medical Park Pendik Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Osman Rodop aksi halde tendonların zarar görerek, bel ve bacakta ağrı yapabileceğini söyledi.
  in Sağlık Add new comment Read more...
 • Kalçalara Örümcek Ağı Estetiği
  Kalçalara Örümcek Ağı Estetiği Kalçalar estetik bir duruş için son derece önemli. Zaman içinde yağ ve kas dokusunda meydana gelen azalma veya doğuştan poponun sönük olması ise, kalça estetiğini gündeme getiriyor. Örümcek Ağı estetiği ve yağ transferi ile yapılan Spider Web Butt Lift tekniğini Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Bülent Cihantimur anlattı:
  in Güzellik-Makyaj Add new comment Read more...
 • Mandalinanın 10 Önemli Faydası
  Mandalinanın 10 Önemli Faydası Kış aylarının vazgeçilmezi ve turunçgillerin baş tacı olan mandalina C vitamini başta olmak üzere içerdiği A, B vitaminleri, kalsiyum, lif, potasyum, demir, fosfor ile tam bir sağlık deposu. Bağışıklık sistemini güçlendirmekten kanser riskini düşürmeye, iştah kontrolünü sağlamaktan yüksek kan basıncını önlemeye kadar sağlığımız üzerinde pek çok önemli faydalar sağlıyor.Bu nedenle sofralarımızda düzenli olarak bulunmayı fazlasıyla hak ediyor. Ancak mandalinanın faydalarından en etkili şekilde yararlanmak için bazı kurallara dikkat etmek gerekiyor.…
  in Beslenme-Diyet Add new comment Read more...
 • Pınar’dan Yılbaşı Sofralarına Özel Hindi Pişirmenin Püf Noktaları
  Pınar’dan Yılbaşı Sofralarına Özel Hindi Pişirmenin Püf Noktaları Yılbaşına kısa bir süre kala, 31 Aralık akşamı için ne pişireceğini düşünenlere, hindi pişirmek isteyip cesaret edemeyenlere Pınar Et Danışman Şefi Ünal Sermet’ten dışı nar gibi kızarmış tam kıvamında hindi pişirmenin sırları. Yılbaşı sofralarının geleneksel yemeği bütün hindiyi, nar gibi kızarmış, dışı çıtır çıtır, içi yumuşak ve kurumamış bir şekilde evde pratik olarak hazırlamak birkaç püf noktası ile mümkün. Pınar Et Danışman Şefi Ünal Sermet, yılbaşına özel olarak yorumladığı hindi…
  in Beslenme-Diyet Add new comment Read more...
 • Adet Düzensizliğine Yol Açan Hastalıklara Dikkat!
  Adet Düzensizliğine Yol Açan Hastalıklara Dikkat! Kadın sağlığı konusunda en önemli noktalardan biri de adet döngüsüdür.Adet düzensizliği ise bu süreçte kadınları endişelendiren en büyük sorunlarından biridir. Senede birkaç günlük gecikmeler normal kabul edilirken, daha sık yaşanan adet düzensizlikleri miyom, tümör gibi sorunlara işaret edebilir. Bu tür adet düzensizliği durumlarında mutlaka uzman yardımı alınmalıdır. Memorial Bahçelievler Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü’nden Op. Dr. Deniz Yıldıran Sarıcı, adet düzensizliği konusunda bilgi verdi. Kadınlardaki hormonal döngü nedeniyle normalde…
  in Sağlık Add new comment Read more...
 • Bu Atıştırmalıklar Zararlı Değil
  Bu Atıştırmalıklar Zararlı Değil Aslında beslenme konusunda atıştırmak çok sağlıklı bir davranış değildir. Sindirim sisteminin sağlıklı çalışması için yiyecekler tüketildikten sonra öğün araları, kişiye göre değişiklik olsa bile yaklaşık 4 ile 8 saat arası olmalıdır. Sindirim işlevi çocuk davranışına benzer. Çocuk bir oyuncak ile oynarken ona yeni bir oyuncak gösterirseniz ilgisini çeker ve ona yönlenir. Böylece bir önceki oyuncak ile oynaması sonlanmış ve yeni oyuncağı ile uğraşma başlamış olur. Yiyeceklerin sindirimi de benzer şekilde…
  in Beslenme-Diyet Add new comment Read more...
 • ​Kaşıntı, Kanserin Habercisi Olabilir
  ​Kaşıntı, Kanserin Habercisi Olabilir Türk Dermatoloji Derneği üyesi Doç. Dr. Berna Aksoy "Vücutta kaşıntı pek çok nedene bağlı olarak gelişebilir. Deri hastalıklarından tutun da karaciğer böbrek hastalıkları, tiroid ve diğer endokrinolojik hastalıklar, lenfomalar gibi çeşitli kanserler, barsak parazitleri, ilaçlar ve hatta psikolojik stres, vücutta kaşıntıya neden olabilir." dedi. Tanısal deri bulguları olmaksızın kronik kaşıntının, farklı sistemik hastalıkların yanı sıra altta yatan lenfoma gibi ciddi kanserlere de bağlı olabileceğini belirten Aksoy şunları söyledi:
  in Sağlık Add new comment Read more...
 • Cildiniz Kışın Sert Etkilerini Yumuşacık Atlatsın!
  Cildiniz Kışın Sert Etkilerini Yumuşacık Atlatsın! Cildiniz her zamankinden daha mı çok kuruyor? Sebebi mevsim değişikliği olabilir. Mevsim değişimleri çoğu zaman, cilt kuruluğuna ve cildin nem kaybına sebep olur. Bu dönemde kurumaya başlayan cilt, kışın sert etkileriyle de nemini iyice kaybederek kendini daha mat bir görünüme bırakır. Peki size, nem aşısı yaptırarak bu durumu önleyebileceğinizi söylesek?
  in Sağlık Add new comment Read more...
 • Çocuğunuz Sık Hastalanıyorsa Nedeni Alerji Olabilir
  Çocuğunuz Sık Hastalanıyorsa Nedeni Alerji Olabilir Sürekli hastalanan, öksürük krizleri yaşayan ve oynarken nefessiz kalan çocukların bu rahatsızlıkları alerjik bünyelerinden kaynaklanabiliyor. Geniz etinin neden olduğu sorunlarla benzer belirtiler veren alerji bazen birbirine karıştırılabiliyor. Memorial Ataşehir Hastanesi Kulak Burun Boğaz Bölümü’nden Doç. Dr. Engin Acıoğlu, çocuklarda yaşanan alerjik rahatsızlıklar ve alınması gereken önlemler hakkında bilgi verdi.
  in Aile ve Çocuk Add new comment Read more...
 • Mide Yanması İçin İçilen Süt Ülseri Arttırabilir
  Mide Yanması İçin İçilen Süt Ülseri Arttırabilir Toplumun yaklaşık yüzde 10’unun, hayat boyunca herhangi bir dönemde peptik ülser (mide iç zarında ya da bağırsakta oluşan yara) hastalığı geçirdiği tahmin ediliyor. Ülserin bazen hiçbir belirti vermeden kanama ve delinme gibi durumlara neden olabildiğini belirten Anadolu Sağlık Merkezi Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Gülçin Polat, “Ülser tedavisi için önerilen bazı kulaktan dolma bilgilerle hareket etmek fayda yerine zarar verebilir. Özellikle sonbahar ve bahar aylarında sıklığı artan ülser belirtileri fark edilir edilmez…
  in Sağlık Add new comment Read more...
 • ​Çağın Hastalığı Alzheimer Gözden Teşhis Edilebiliyor
  ​Çağın Hastalığı Alzheimer Gözden Teşhis Edilebiliyor Birçok hastalığın erken teşhisinde önemli bir yol gösterici olan gözlerimizden beynimiz ile ilgili de önemli bilgilere ulaşmak mümkün. Yaşlılık döneminde oluşma riski yüksek Alzheimer hastalığının belirtilerine gözden ulaşılabiliyor. Sinir hücrelerinin hasar görmesi sonucu meydana gelen Alzheimer’ın göz muayenelerinde teşhis edilebileceğini belirten Dünyagöz Etiler’den Op. Dr. Fevzi Akkan “Yaşlılık döneminde meydana gelebilecek göz rahatsızlıklarının erken teşhisinde kullanılan Optik Koherens Tomografi (OCT) cihazı ile Alzheimer hastalığına erken tanı koymak mümkün” diyor. İlerleyen…
  in Sağlık Add new comment Read more...
 • Önemli Olan Nerenin Markası Olduğu Değil, İmal Edildiği Ülke!
  Önemli Olan Nerenin Markası Olduğu Değil, İmal Edildiği Ülke! Diş Hekimi Pertev Kökdemir uyarıyor: “Piyasada İsviçre markası olarak sunulan ancak imalatının Uzakdoğu veya Çin'de yapıldığı implantlar mevcut. Bu yüzden hastaların implant markasının hangi ülkeye ait olduğunu sormak yerine implantın imal edildiği ülkeyi öğrenmeleri gerekiyor”
  in Sağlık Add new comment Read more...

Günlük Burç

 

Günlük falınızı Okuyun

İlginizi Çekebilir...

 • Karaciğerinizin Yağlanmasına İzin Vermeyin
  Karaciğerinizin Yağlanmasına İzin Vermeyin Görülme sıklığı her geçen gün artan karaciğer yağlanması, hiçbir belirti vermeden ilerleyebiliyor. Kamuoyunda bilinen alkol alışkanlığının yanı sıra obezite, insülin direnci ve beslenme alışkanlıkları da karaciğer yağlanmasına neden olan risklerin başında geliyor. Memorial Ankara Hastanesi Gastroenteroloji Bölümü’nden Prof. Dr. Hakan…
  Read 105 times Read more...
 • Cosmo Bride Dergisi Makyaj Sırları-Pınar Aktaş
  Cosmo Bride Dergisi Makyaj Sırları-Pınar Aktaş Cosmo Bride Dergisi okuyucularına özel: Ülkemizin En İyi Profesyonel Makyaj Tasarımcılarından Pınar Aktaş & Makyaj Sırları 1) Gelinlere makyajlarıyla ilgili önerilerim hayatlarında belki de birkere yaşayacakları bu özel günde doğru makyaj tasarımcısını bulmak için ilk adımını atsınlar, tecrübesine güvenmediği tasarımcıya…
  Read 1882 times
 • Bebekler de Güvenmek İster
  Bebekler de Güvenmek İster BEBEKLER DE GÜVENMEK İSTER! Acıbadem Bakırköy Hastanesi tarafından Anne Ruh Sağlığı Farkındalık Günü’nde “Annelerin Ruhuna Dokunmak” isimli etkinlik düzenlendi. Anne ve anne adaylarının yoğun ilgi gösterdiği toplantıda, Acıbadem Bakırköy Hastanesi uzmanlarından Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Özlem Pata,…
  Read 158 times Read more...
 • Beslenmede Yeni Trend:AQUAFABA!
  Beslenmede Yeni Trend:AQUAFABA! Aquafaba, ninelerimiz tarafından farklı amaçlarla kullanılan bir sıvıydı ama yeni nesle pek ulaşmadı. Bizim aquafaba’yı keşfetmemiz ise (inanması zor belki ama) vejeteryanlar sayesinde oldu. Peki, nedir aquafaba? O kadar basit ki… Bildiğiniz baklagilleri haşladıktan sonra tencerede kalan su! Hani düne…
  Read 308 times Read more...
 • Mevsim Geçişinde Boğaz Ağrılarına Dikkat
  Mevsim Geçişinde Boğaz Ağrılarına Dikkat Boğaz ağrısı, genellikle bademciklerde iltihap oluştuğu zaman karşılaşılan bir durumdur. Hem yetişkinlerde hem de çocuklarda sık sık görülen bu ağrılara, üşütme, salgın, hava değişimleri gibi faktörler neden olur. Yaz aylarına girdiğimiz bu günlerde sürekli değişen hava sıcaklıkları vücut ısısını da…
  Read 183 times Read more...
 • Epilepsi Hastalarının Nasıl Beslenmesi Gerekiyor?
  Epilepsi Hastalarının Nasıl Beslenmesi Gerekiyor? Halk arasında “sara hastalığı” olarak bilinen epilepsi, doğru teşhis ile büyük oranda tedavi edilebilen bir rahatsızlık olma özelliği taşıyor. Tedavide düzenli kullanılan ilaçlar, çoğu kere tamamen iyileştirici olmasa da belirtileri baskılayıcı özelliğe sahiptir. Bunlar kadar hastanın yaşam tarzı ve tüketilen…
  Read 611 times Read more...
 • Kadın Genital Organlarının Yapısı
  Kadın Genital Organlarının Yapısı Pek çok kadın genital organlarının yapısını ve bu organların hangi kısımlardan ibaret olduğunu merak eder. Aşağıdaki yazıda bu konu, anlaşılır bir tarzda kısa özet halinde sunulmuştur.
  Read 2699 times Read more...
 • Güvenli Uyku İçin Doğru “Uyku Arkadaş”ını Seçin!
  Güvenli Uyku İçin Doğru “Uyku Arkadaş”ını Seçin! Bebeklerin sağlıklı gelişimleri için en temel ihtiyaçları arasında uyku yer alıyor. Bebeklere sağlıklı uyku alışkanlığı kazandırırken doğru uyku arkadaşı seçimi büyük önem taşıyor. Pedagog Gözde Erdoğan, sağlıklı bir uyku alışkanlığı ve doğru uyku arkadaşı seçimi için önerilerini sıralıyor.
  Read 188 times Read more...
 • Problemli Dişler Özgüveni Düşürüyor
  Problemli Dişler Özgüveni Düşürüyor İletişim kurarken dış görünüş kadar ağız ve diş bakımı da büyük önem taşıyor. Sağlıklı ve güzel görünen dişler özgüveni arttırırken karşınızdaki kişiyi de etkilemenize yardımcı oluyor. Mecidiyeköy Hospitadent Diş Hastanesi Başhekimi Dt. Yiğit Emrah Kurt, ağız ve diş sağlığının hem…
  Read 206 times Read more...
 • Göz Altı Yaşlanmasının 7 Nedeni
  Göz Altı Yaşlanmasının 7 Nedeni Göz çevresi, hassas yapısı nedeniyle yaşlanma ve yorgunluk belirtilerini en çok belli eden bölge… Özellikle morluk, koyu halka ve torbalanmaların belirginleşmesi, yaşlanma izlerini gösterdiği gibi estetik açıdan da kadınlar için korkulu rüya haline geliyor. Çoğu zaman kremler ve göz altı…
  Read 205 times Read more...
 • Sosyal Medyadaki Abartılı Yaşamlar Depresyon Nedeni
  Sosyal Medyadaki Abartılı Yaşamlar Depresyon Nedeni Depresyon çağın en büyük sağlık sorunlarından biri haline geldi. Bahçeşehir Üniversite Hastanesi Medical Park Göztepe Psikiyatri Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Selma Bozkurt, “Her yıl dünyada 1 milyondan fazla kişi intihar ederek yaşamına son veriyor. Sosyal medyadaki abartılı hayatlar gençleri…
  Read 62 times Read more...
 • GEBELİK PLANLARKEN
  GEBELİK PLANLARKEN Tüm kadınlar gebe kaldıklarında sağlıklı bir bebek hayali kurarlar bunun için de ilk ve önemli bir adım gebelik öncesi neler yapılması gerektiğini bilmektir. İlk aylar bebeğin özellikle gelişim dönemiyle ilgili kritik zamanlardır,iyi planlanmış bir gebelik anne ve bebek için oluşabilecek…
  Read 1163 times Read more...
 • Uzmanlar Kuruyemişten Gelen Sağlığa İşaret Ediyor
  Uzmanlar Kuruyemişten Gelen Sağlığa İşaret Ediyor Paketli kuruyemiş sektörünün lider markası Tadım, kuruyemiş ve kuru meyveden gelen sağlığa dikkat çekiyor. Kuruyemiş tüketmenin kalp ve damar sağlığına faydaları dünyanın önde gelen üniversiteleri tarafından da onaylanıyor. Harvard Üniversitesi tarafından 32 yıl boyunca gerçekleştirilen araştırmaya göre, kuruyemiş tüketimi, kalp…
  Read 323 times Read more...
 • Kışın Kuruyan Ciltler İçin 6 Öneri
  Kışın Kuruyan Ciltler İçin 6 Öneri Nemli bir cilt hem genç ve sağlıklı görünümün hem de mükemmel makyajın olmazsa olmazı. Kışın cildi nemli tutmaksa her zamankinden çok daha zor. İşte Herbalife uzmanlarının paylaştığı, cildinizin kurumasını önleyecek 6 önemli ipucu… Soğuk, cildin en zorlu düşmanlarından biri olsa…
  Read 242 times Read more...
 • Aslan Pençesi
  Aslan Pençesi Orjinal Adı Alchemilla vulgaris Gülgiller familyasındandır. Anayurdu bilinmeyen; ama Kuzey Yarıküre'nin ılıman iklim kuşağında yaygın olarak yetişen, 15-60 cm. kadar boylanabilen, çokyıllık dayanıklı otsu bitkidir. Ülkemizde de bazı nemli çayırlarda, otlaklarda ve orman kenarlarında görülmektedir.
  Read 2881 times Read more...
 • Çocuklara kitap sevgisi kazandırma yolları
  Çocuklara kitap sevgisi kazandırma yolları Çocuklara kitap sevgisi kazandırma yolları-Milliyet Akademi Röportaj Kitap okuma alışkanlığı küçük yaşlarda kazandırılmalıdır.. Kitap okuma alışkanlığı ve kitap sevgisi nasıl kazandırılır? Çocuklarda kitap sevgisi ve kitap okuma alışkanlığı kazandırma Sevgili Anne Babalar, Çocuklarda kitap okuma alışkanlığı erken yaşlarda kazanılması çok…
  Read 1495 times Read more...
 • İleri Yaşta Kilolu Kadınlar Risk Altında
  İleri Yaşta Kilolu Kadınlar Risk Altında - BEL FITIĞI SANDIĞINIZ ŞİKAYETLER “DAR KANAL”HASTALIĞI OLABİLİR - FAZLA KİLOLAR DAR KANAL HASTALIĞINA DAVETİYE ÇIKARIYOR Yürüme güçlüğü, ayaklarda ve bacaklarda uyuşma, ağrı ve bazen güç kaybı gibi belirtiler nedeniyle teşhis sırasında çoğunlukla fıtık ile karıştırılan dar kanal hastalığında hastanın…
  Read 286 times Read more...
 • Anne Sütü Alan Bebekler Daha Zeki Oluyor
  Anne Sütü Alan Bebekler Daha Zeki Oluyor Anne sütü içerdiği protein, karbonhidrat, yağ, vitamin, mineral ve bağışıklık sistemi koruyucu içerikleri sayesinde bebeğin tüm ihtiyaçlarını karşılayan bir doğa mucizesi. Üstelik bebek emmeye başlar başlamaz bir rahatlık ve güven duygusu hissediyor. Uzmanlar da her fırsatta, sayısız faydaları nedeniyle bebeklerin…
  Read 109 times Read more...
 • Allah'ı Şimdi Görmek
  Allah'ı Şimdi Görmek Kuran'da ki Allah tarifi ateistlerin Kuran'a bakışını değiştiriyor. Bu izahı anlayan hiçbir ateist "Allah yok!" diyemez. Kuran'daki Yaratıcı ilah tanımı öyle reddedilemez, ispatlanabilir ve somuttur ki, aklı olan her insanın derhal gözleriyle görüp kabul edebileceği şekilde açıklanmıştır. Öyle umuyorum ki…
  Read 871 times Read more...
 • Ege’nin Zeytinyağı İmecesi Başladı
  Ege’nin Zeytinyağı İmecesi Başladı Ege’nin son zeytin ormanlarına ve bu ormanlardaki canlılara hayat verebilmek için "Zeytinyağı İmecesi” başlatıldı. Seferihisar başta olmak üzere, Ege Bölgesi’nin çok kısıtlı bir bölümünde varlığını sürdürmeye çalışan “zeytin ormanları”, zeytinler, meşeler, insanlar, kuşlar, bukalemunlar, çakallar, yüzlerce böcek ve rengarenk çiçeklere…
  Read 352 times Read more...
 • Zekası Kadar Güzelliğiyle de Dikkat Çekti! (Sophia)
  Zekası Kadar Güzelliğiyle de Dikkat Çekti! (Sophia) Yapay Zeka Gerçek Güzellik Merakla beklenen yapay zeka Sophia, sonunda Türkiye’ye geldi. İnsana en çok benzeyen robot olarak tarihe geçen Sophia, Watsons tarafından yapılan makyajıyla katılımcıların beğenisini toplayarak güzelliğiyle de dikkat çekti. Hong Kong merkezli Hanson Robotics şirketinin 2015 yılında…
  Read 195 times Read more...
 • Regresyon Terapisi
  Regresyon Terapisi Regresyon Terapisi Şimdiki Yaşam Regresyon Terapisi ve Geçmiş Yaşam Regresyon Terapisi olarak iki ayrı bölümden oluşmaktadır. Altından kalkamadığımız sorunlar, korkular, kaygılar, kendimiz gibi davranamama, hiç bir zaman anlaşılamama, endişeler, açıklanamayan ağrı- sızılar, takıntılı düşünceler, karmamızın temizliği, Çözülemeyen kilo problemleri, sebebi…
  Read 6110 times Read more...
 • Uzun okul saatleri ve ağır okul sorumlulukları çocukların ruh sağlığını bozuyor!
  Uzun okul saatleri ve ağır okul sorumlulukları çocukların ruh sağlığını bozuyor! Çocuklar yeterince dışarda arkadaşlarıyla doğada oynama fırsatına sahip olmadığı diğer zeka alanlarındaki becerilerini geliştirme fırsatı da bulamıyor. Bu nedenle okul uyum problemleri, depresyon, sosyal fobi, öz güven eksikliği gibi problemler Sevgili Anne Babalar,
  Read 1371 times Read more...
 • Uykusuzluk Çekenler Dikkat!
  Uykusuzluk Çekenler Dikkat! Uykusuzluk, toplumun yüzde 90’ı tarafından hayatlarının bir döneminde mutlaka yaşanıyor. 2 aydan uzun süren ve haftada 2-3 geceden sık olarak uykusuzluk yaşayanlar, yani kronik uykusuzların oranı ise yüzde 30. 17 Mart Dünya Uyku gününde insanları uyku sağlığı ve kalitesi hakkında…
  Read 185 times Read more...
 • Soğuk Yaralanmasına Dikkat!
  Soğuk Yaralanmasına Dikkat! Soğuğa uzun süre maruz kalmak, hücrelerde ve dokularda doğrudan hasar meydana getirebiliyor. Halk arasında ‘soğuk yaralanması’ olarak da bilinen ‘Pernio’ sonucunda, ayak, kulak ve burun gibi vücudun uç bölgelerindeki damarlarda daralmaya bağlı olarak, dokularda beslenme bozukluğu gelişiyor. Bu da ciltte…
  Read 214 times Read more...
 • Sağlıklı Beslenme Takıntısı (Ortoreksiya Nervosa) nedir?
   Sağlıklı Beslenme Takıntısı (Ortoreksiya Nervosa) nedir? Merhaba ! Sizlere bu yazımda yeni bir beslenme davranışı bozukluğu olan Ortoreksiya Nervosa’dan bahsetmek istiyorum… Çevrenizde belki de Ortorektik bireyler vardır; ama bu durumun aslında bir hastalık olduğundan ne o; ne de siz haberdar olmayabilirsiniz..
  Read 1521 times Read more...
 • Biberiye Çayı ile Yenilenin
  Biberiye Çayı ile Yenilenin Dr.Gönül ATEŞSAÇAN, Biberiyenin faydaları arasında ilk sırada bağışıklık sistemini güçlendirmesini, kan dolaşımını hızlandırmasını, iltihabı önlemesini ve astım belirtilerini hafifletmesini gösteriyor.Bunların yanı sıra biberiye,beyne ve kalbe giden kanı arttırarak başta hafıza ve damar tıkanıklığı sorunları olmak üzere bu iki organa ait…
  Read 1057 times Read more...
 • Karma
  Karma Toplum ve çevre ne der, baskısı nedeniyle ebeveynlerin çocuklarına uyguladıkları baskılar küçük yaşlarda bilinçaltına kaydedildiğinden , içlerinde yaşattıkları korku, keder, endişe ve mutsuzluklar ; onlar ileride yetişkin birer birey olduklarında bile yaşamlarını olumsuz olarak etkilemeye devam ediyor.Karma Temizliği için gelen…
  Read 4414 times Read more...
 • Acil Durum Yangın Tatbikatı
  Acil Durum Yangın Tatbikatı Lüleburgaz Belediyesi Ve Özel Balkan Hastanesi Ortak çalışması ile Lüleburgaz İtfaiyesi Amiri Mustafa ÖZARI Önderliğinde İş güvenliği Kapsamında Acil durum yangın tatbikatı Hastane Kalite Ve İş güvenliği Sorumluları, Hastane Müdürü ve Personel ekibin katılımı ile Uygulamalı olarak gerçekleştirildi. Yapılan Uygulamalarda…
  Read 300 times Read more...
 • Gelin ve Damatların Tercihi Oldu
  Gelin ve Damatların Tercihi Oldu Fazla kilolarından kurtulup, düğünün güzel gelini, yakışıklı damadı olmak için zayıflamak isteyenlerin tercihi, ameliyatsız yöntemlerden biri olan mide balonu oldu. Açılan düğün mevsimi ile birlikte evlenmek isteyen fazla kilolu gelin ve damatların düğün öncesi tercihleri arasına, ameliyatsız zayıflama yöntemlerinden biri…
  Read 159 times Read more...