kadinlarguzeldir.com

Yumurtalık Tümörleri

YUMURTALIK TÜMÖRLERİ

Yumurtalıklar (overler) pelvis boşluğunun arka yan kısmında (fossa ovarika), kabuklu badem büyüklüğünde, ortalama 3,75 cm uzunluğunda, 2,5 cm eninde iki taraflı küçük bir organdır. Ligamentum ovarii proprium adı verilen bir bağ ile uterusa bağlanmıştır. Yumurtalıklar östrogen, progesteron, androjen gibi çeşitli hormonlar salgılamakta, bu hormonları birbirine dönüştürmekte ve üremenin devamını sağlamaktadır.

 

Yumurtalık tümörleri çok çeşitli olup kısaca şu şekilde sınıflandırılabilir:

I-Yumurtalık kistleri

1-Follikül kisti

2-Corpus luteum kisti

3-Theca lutein kisti

4-Polikistik ovarium

5-Endometrial kist

6-Germinal inklüzyon kisti

II-İyi huylu (benign) yumurtalık tümörleri

1-Seröz kistler

2-Müsinöz kistler

3-Brenner tümörü

4-Matür kistik teratom (dermoid kist)

5-Over fibromu

III.Yumurtalık kanseri

1.Epitelyal over tümörleri

2.Germ hücreli tümörler

3.Seks kord stromal tümörler

4.Diğer yumurtalık tümörleri

 I-Yumurtalık kistleri  

1-Follikül kisti:Ovülasyonun olmaması sonucunda, follikülün çatlamaması ile ortaya çıkan kistlerdir. Follikül kistleri bazen oldukça büyük olup 4-10cm çapa kadar ulaşabilir.

2-Corpus luteum kisti:Yumurtlamadan sonra yumurtalığın çatladığı yerde oluşan ve korpus luteum adı verilen sarı cisim, gebelik esnasında büyüme ve fonksiyonunu sürdürme açısından gerçekten kistleşir ve hatta 4-10 cm çapa kadar büyüyebilir, rüptür, kanama gibi riskler ortaya çıkabilir. Klinikte bazen dış gebelik ile karışır.

3-Theca lutein kisti: Atrofiye uğramış folliküller, korionik gonadotropik hormonun etkisi altında, mol hidatiform, koriokarsinoma ve çoğul gebelikte büyür ve theca lutein kistlerini oluşturur. Bu kistler daima bilateraldir ( her iki overde de bulunur) ve yumurtalık boyutu 15 cm'yi aşabilir.

4-Polikistik ovarium:Özellikle Stein-Leventhal sendromu olarak bilinir. Ovaryumların, anovulasyona bağlı olarak polikistik bir hal almasıdır. Ultrasonda yumurtalıkların etrafında tesbih dizisi gibi milimetrik folliküller saptanır. Bu ovaryumların dış yüzü düzgün, beyazdır. Bazen kapsül altında kistler görülür. Yumurtalığın tunika tabakası kalın sert ve beyazdır.

5-Endometrial kist: Fonksiyon gören ve her adet döneminde kanayan endometrium glandı ovaryum üzerine ektopik olarak mevcutsa, uygun hormon uyarıları ile periyodik olarak kanar ve zamanla endometrial kistler (çikolata kistleri) oluşur. Üç santimetreden büyük olan kistlerin laparoskopik olarak çıkartılması önerilir.

6-Germinal inklüzyon kisti:Fonksiyonel kist değildir. Bunlar, yüzey epitelinin ovaryum korteksinde sıkışıp kaldığı yerlerde özellikle girintileri döşeyen epitelde tekrarlayan, ovulasyonlar sonucu oluşur. Bunların boyutu birkaç mm ile birkaç cm arasında değişir.

 

II-İyi huylu (benign) yumurtalık tümörleri

1-Seröz kistleri: En çok 30-40 yaşında görülür. Benign over tümörlerinin %23'ünü kapsar. Kistik tabiatlıdır, tümör yüzeyinde papiller oluşumlar bulunur.

2-Müsinöz kistler:Genellikle tek taraflı olup, büyük hacimlere ulaşabilen, çok bölmeli kistik tümörlerdir. En çok 20-50 yaşları arasında görülür. Benign over tümörlerinin %16-30'unu teşkil eder. Bu tümörler düzgün dış yüzeyli, yuvarlak, oval ve lobüllüdür.

3-Matür kistik teratom (dermoid kist): Matür teratom, en yaygın ovarian germ hücreli tümördür. Benign over tümörlerinin %16-25'ini teşkil eder. Over menşeli teratomların %95'i matür kistik teratomdur. Dermoid kistler iyi farklılaşma gösteren ekdodermal, mezodermal, endodermal elementler ihtiva eder. Dermoid kist içinde hemen hemen her tip doku ve organ ayırt edilir; kıl, kemik, kıkırdak dokusu ve yağ dokusu bulunur. Dermoid kistin en önemli komplikasyonu torsiyon, rüptür ve enfeksiyondur. Özellikle genç kadınlarda görülür. Vakaların %12'sinde bilateraldir (her iki overde de tespit edilir). Dermoid kistlerin Yalnız %2'si malign değişim gösterir.

4-Brenner tümörü: Bütün over tümörlerinin %3'ünü teşkil eder. Bu tümörler yavaş büyür ve nadiren malign olur. Brenner tümörünün over yüzey epitelinde , over stromasında ve over hilusunda bulunan embriyoner mezonefrotik kalıntılarından menşe aldığı ileri sürülmektedir. Brenner tümörü hemoraji ve nekroz gösteren solid yapılar şeklindedir. Ovaryumda bu tümör tespit edildiğinde batında asit, göğüste hidrotoraks mevcut ise Meigs sendromu'ndan bahsedilir.

5-Yumurtalık fibromu: Over fibroması, over bağ dokusundan menşe alan bir tümördür (ovaryan fibrosarkom bu tümörün çok sık rastlanan malign şeklidir). Ortalama 48 yaşında görülür. Vakaların %2-%10'unda her iki overi de tutar. Ovaryal fibromanın ortalama büyüklüğü 6 cm'dir. Dış ve iç yüzü gri bazen dış yüzü tebeşir gibi beyaz ve parlaktır, tümör sert veya yumuşak olabilir, Mikroskopik olarak, tümör hücreleri, iğ şeklinde demetler halinde görülür. Seyrek olarak batında asit ve hidrotoraks tesbit edilir; bu bulgular olursa Meigs sendromu olarak adlandırılır.Tümör cerrahi olarak çıkartılınca bu bulgular düzelir .

III.Yumurtalık kanseri

Tüm kanserlerin %3'ünü over kanserleri oluşturur. Over kanserlerinin %80'i iyi huylu kanserlerdir.Kadınlarda rahim (corpus) kanserinden sonra ikinci sıklıkta over kanserine rastlanır. Jinekolojik kanserler içinde mortalitesi en yüksek olan kanser over kanseridir. Over kanseri erken evrede overde sınırlı iken yakalandığı taktirde survi uzamaktadır. Over kanserleri tipik olarak üç grupta sınıflandırılır:

 1.Epitelyal over tümörleri: Overin yüzey epitelinden (çölomik epitel) kaynaklanır. Over kanserlerinin %90'nını oluştururlar. Ailesinde meme, rahim, yumurtalık, kolon kanseri olanlar over kanseri için riskli grubu oluştururlar. Birinci derece akrabasında over kanseri var ise risk %5, birinci derece iki akrabasında over kanseri var ise risk %7'ye çıkar. BRCA gen mutasyonu olanlarda meme kanserine ve over kanserine yakalanma riski oldukça yüksektir. Sebze, vitamin A ve vitamin C'den zengin gıdalar ile beslenmek over kanseri riskini azaltırken, hayvansal yağ içeriği yüksek gıdalar tüketmek riski artırmaktadır. Çok doğum yapmış ve emzirmiş olan kadınlarda over kanseri riski, hiç doğum yapmayanlara göre oldukça düşüktür. Rutin yıllık jinekolojik muayene, ultrasonografi, CA125 gibi tümör markerları tanı koymakta oldukça etkilidir.

Epitelyal over tümörlerinin histolojik tipleri: Seröz, müsinöz, endometrioid, berrak hücreli, tranzisyonel hücreli tümör (Brenner tümörü).

2. Germ hücreli tümörler: Tüm yumurtalık tümörlerinin %20'si germ hücreli tümördür, bunların %2-3'ü maligndir. En sık görülen iyi huylu (benign) germ hücreli tümör dermoid kist (benign kistik teratom, matür kistik teratom), en sık görülen kötü huylu (malign) germ hücreli tümör ise Disgerminomdur.

A-Teratom: İki kısımda incelenir:

a-Matür kistik teratom (dermoid kist)

b-İmmatür teratom

a-Matür kistik teratom (dermoid kist): Matür teratom, en yaygın ovarian germ hücreli tümördür. Dermoid kistlerin Yalnız %2'si malign değişim gösterir.

b-İmmatür teratom: Bunlar tüm germ tabakasından (ekdoderm, mezoderm, endoderm) oluşan dokulardan menşe alır. Çok nadir görülür. En çok 10-20 yaşlarında ortaya çıkar. Bu tümörler düzgün yüzeyli, tek taraflı ve lobüledir.İçinde sıklıkla immatür nöral dokuya rastlanır. Bu tümörlerin histolojik tipleri: Disgerminoma, endodermel, sinüs tümörü, immatür teratom, embriyonel karsinom, koryo karsinom polyembriomal miks tip.

B-Disgerminom:Her yaştaki kadınlarda görülebildiği halde, genç kadınlarda daha çok görülür. Dış yüzeyi gri-beyaz kapsüllü, düz veya lobüledir. Genellikle tek taraflı olur. Overin germ hücreli tümörüdür.

C-Struma ovari:Troid dokusunun hakim olduğu özel bir benign kistik teratomdur. Dış görünümü ile dermoid kistten farksızdır. Bu hastalarda %25-35 oranında klinik hipertroidizm tablosu görülür. Histolojik yapısı tipik troid dokusuna benzer ve sıklıkla benigndir. Böyle hastaların bazılarında ovaryum tümörünün çıkartılması ile hipertroidizm düzelir.

3.Seks kord stromal tümörler

Seks kordlarından ve over mezenkiminden köken alırlar. Bu overlerin çoğu hormon salgılarlar ve tüm over tümörlerinin %5-8'ini oluştururlar.Seks kord stromal tümörlerin histolojik tipleri:

A-Granüloza hücreli tümör: Nadir görülür, ovaryum tümörlerinin %1-%3'ünü oluşturur. Bu tümörlerin %40'ı menopozdan sonra görülür. Salgıladıkları östrojenden dolayı, prepubertal kız çocuklarının granüloza tümörleri genellikle erken puberteye yol açar. Postmenapozal kadınlarda ise endometrial kalınlık artarak vaginal kanamaya neden olur. Bu tümörlerin sınırları belirgindir, dış yüzeyleri düzgündür veya lobüllü görünümdedir.En sık görülen seks kord tümördür ve östrojenik özellik gösterir. Hastalarda anormal vaginal kanama, karında şişlik ve ağrıya neden olur. Eş zamanlı endometriumda kalınlaşma izlenir.

B-Granüloza-teka hücreli tümör: Granüloza ve teka hücrelerinin her ikisini de ihtiva eder. Tüm over tümörlerinin %1-2'sini teşkil ederler. Bu tümörlerde östrojen ve androjen üretimi artar.

C-Teka hücreli tümörler:Benign tabiatta, ovaryumun kortikal stromasında theca hücrelerinden oluşan tümörler olup thecoma da denir. Mikroskopik yapısında iğ şeklinde oval hücreler bulunur. Sarı-turuncu renkte nadir görülen, solid, fibromatöz lezyonlardır. Özellikle, post menopozal kadınlarda, tek taraflı olarak bulunur.

D -Luteoma: Bunlar bir veya her iki ovaryum stromasında, teka hücrelerinin nodülleridir. Postmenopozal kadınlarda androjen belirtileriyle birlikte görülür. Gebelik luteoması, gebelikte gelişip, doğumdan sonra geriler. Bu lezyonlar oldukça büyük boyutlara ulaşabilir.

E-Gynandroblastoma: Oldukça nadir rastlanan ve benign gidiş gösteren tümörlerdir. Sertoli-leydig hücreleri ile granulosa stromal hücre elemanlarını ihtiva eden bu tümörler gynandroblastoma başlığı altında incelenir. Androjen ya da östrojen yapar.

F-Sertoli-Leydik hücreli tümör: Tüm over tümörlerinin yaklaşık olarak %0,2'sini oluşturan nadir bir tümördür. Ortalama 24 yaşından genç kadınlarda görülür.Bu tümörler androjenik karakterlidir, hastaların yarısından çoğunda virilizasyon saptanır. Ayrıca amenore, meme atrofisi, akne, hırsutismus (kıllanma), ses kalınlaşması ve klitoris büyümesi görülür. Bu tümörlerin dış yüzeyleri düzgün ve sınırları belirgindir. Bu tümörler için arrhenoblastoma veya androblastoma terimi kullanılır.

4.Diğer yumurtalık tümörleri

A-Metastatik tümörler: Overin metastatik tümörleri, over dışı dokulardan kaynaklandığı halde, gastrointestinal tümörler (sıklıkla mide kaynaklı olup yumurtalıklara metastaz yapan Krukenberg tümörü), meme kanseri, lenfoma gibi tümörlerin kan, lenf ya da komşuluk yoluyla yumurtalıklara atlaması anlamına gelir.. Genellikle her iki overe de yayılır.

B-Sarkomlar: Overlerin miks mezodermal tümörleridir, agresif seyirlidir. Over sarkomları nadirdir. Her yaşta görülürse de daha çok çocuklarda meydana geldiği gözlenmektedir.

Erken devrede fibroma ile karışabilir, daha sonra kapsül rüptüre olup malign değişim görüldüğü zaman karsinomadan ayırmak zordur. Sarkom ekseriye tek yumurtalığı etkiler ve tanı operasyon sırasında yapılan frezon-sektion biopsi ile konur. Ovariumda değişik tiplerde sarkoma rastlanır. Özellikle primer lenfoma ve anjiosarkoma tanımlanmıştır. Cerrahi, radyoterapi, kemoterapi, tedavileri yapılmaktadır, metastaz yapmışsa tedavisi çok zordur.

C-Gebelikte over kanserleri: Gebelikte rastlanan over tümörlerinin %45'i germ hücreli tümörlerdir, özellikle disgerminoma görülür. Bu tümörleri %37 oranında epitelyal over tümörleri, %10 oranında seks kord tümörler takip eder. Erken evre yakalanan tümörler gebeliğin ikinci trimesterinde konservatif cerrahi tedavi ile uzaklaştırılır. İleri evre hastalıkta ise hastaya daha agresif bir tedavi verilir.

Yumurtalık tümörlerinde komplikasyonlar: Saplı over tümörleri sapı etrafına dönecek olursa, ani, şiddetli ağrı meydana gelir.İnce cidarlı over tümörlerinde rüptür olursa, tümör bütün peritona yayılır. Rüptüre olan yerde kanama görülür.

Yumurtalık tümörlerinde tanı: Jinekolojik muayene, ultrasonografi,kanda bakılan ca125, ca19-9, ca15-3, AFP, CEA gibi tümör markerları, laparoskopi veya over tümörlerinin histopatolojik tetkiki ile tanı konur. Başlangıçta benign olsun, malign olsun over tümörleri hiçbir belirti vermez.. Semptomlar genellikle geç başlar. Büyük tümörler mesaneye, rektuma, pelvise bası yaparak, idrar kaçırma, kabızlık, kasıklarda ağrı ve adet bozukluklarına neden olur. Özellikle over fibromları için tipik olan karın içinde asit toplanması her over tümöründe görülmeyebilir.

Yumurtalık tümörlerinde tedavi: İyi huylu yumurtalık kistleri tedaviye cevap vermezse laparoskopi veya laparotomi işlemi ile cerrahi olarak ortadan kaldırılır.Yumurtalık kanseri tespit edilen vakalardan radikal cerrahi yapılmaktadır. Ayrıca operasyondan sonra over kanserlerinin cinsine ve yayılım derecesine göre radyoterapi ve kemoterapi de uygulanır. Yumurtalık kanserlerinde hayatta kalma süresi erken teşhis edilmesine, metastaz durumuna, tümörün yapısına ve yapılan tedaviye göre değişiklik gösterir.

Op. Dr. Kutlugül Yüksel Yumurtalık Tümörleri Hakkında Bilgiler

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı

Adres: Eskişehir Yolu, Tepe Prime, C Blok, No: 45 Ankara

Tel:0312-4258530—4258550

Okunma 6515 defa

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

loading...
  • Çocuklarda Alt Islatma Akran Zorbalığı ile Sonuçlanabiliyor
    Çocuklarda Alt Islatma Akran Zorbalığı ile Sonuçlanabiliyor Çocuklarda idrar problemleri ve alt ıslatma, fizyolojik etkilerinin yanı sıra psikolojik etkileriyle de çocuklar ile ailelerinin zor süreçler yaşamasına neden oluyor. Özellikle gündüz alt ıslatma problemi yaşayan çocuklar, okulda arkadaşları tarafından alay edilme, dışlanma korkusuyla karşı karşıya kalabiliyor. Bu durum da zaman içerisinde hem çocuğun psikolojisine olumsuz etki ediyor hem de okuldan soğumaya varan sonuçlara ulaşabiliyor. Memorial Bahçelievler ve Ataşehir Hastaneleri Çocuk Ürolojisi Bölümü’nden Doç. Dr. Selçuk Sılay, özellikle sömestr…
    in Aile ve Çocuk Add new comment Read more...
  • Endoskopi ve Kolonoskopi Korkutmasın
    Endoskopi ve Kolonoskopi Korkutmasın Isparta Şehir Hastanesi'nde endoskopi ve kolonoskopi yapılan bir hastanın hayatını kaybetmesi ile başlayan tartışmanın yankıları sürüyor. Bu konuda medya ve sosyal medyadaki bilgi kirliliğine dikkat çeken Anadolu Sağlık Merkezi Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Melih Özel, “Bu tartışmalar endoskopi ve kolonoskopi yaptırması gereken hastaların tedirgin olmasına neden oluyor. Oysa bu iki tanı yöntemi son derece güvenli tanı işlemleri; yaşanan sorun işlemle ilgili değil, işlem uygulanırken kullanılan bir ilacın yalnızca bir ticari…
    in Sağlık Add new comment Read more...
  • Bir Uçtan Diğer Uca, Türkiye’nin Cilt Haritası Çıkartıldı!
    Bir Uçtan Diğer Uca, Türkiye’nin Cilt Haritası Çıkartıldı! Atoderm Senin Şehrinde! Cilt Kuruluğuna Karşı İhtiyacın Nem, Çözüm; Atoderm! Gücünü biyolojiden alan Bioderma, cilt kuruluğuna karşı çözüm sunan Atoderm ile Türkiye’nin cilt haritasını çıkarmak ve cilt kuruluğuna karşı farkındalık yaratmak için ‘Cilt Kuruluğuna Karşı İhtiyacın Nem, Çözüm Atoderm’ sloganıyla başlatacağı roadshow ile İstanbul, İzmir, Eskişehir, Ankara, Ordu, Erzurum ve Iğdır olmak üzere toplamda 7 ili ziyaret edecek.
    in Güzellik-Makyaj Add new comment Read more...
  • Karne Sevinci Kaygıya Dönüşmesin
    Karne Sevinci Kaygıya Dönüşmesin Sömestr tatili bazı öğrenciler için karne stresini de beraberinde getiriyor.Birçok çocuğun başarısız oldukları için aileleri tarafından eleştirileceklerini,onların sevgisini kaybedeceklerini düşündüğünü ve bu nedenle kaygıya kapıldıklarını söyleyen DoktorTakvimi.com uzmanlarından Uzman Klinik Psikolog Ceren Kurtay Doğan, bu çerçevede ebeveynlere çok kıymetli önerilerde bulunuyor.
    in Aile ve Çocuk Add new comment Read more...
  • Tüp Bebek Otizm Riskini Arttırır Mı?
    Tüp Bebek Otizm Riskini Arttırır Mı? Özellikle son dönemde tüp bebek tedavisinin artış göstermesiyle, tüp bebekteki başarı oranları ve doğan bebeklerin sağlık durumları da merak konusu oluyor. Doğal yollarla çocuk sahibi olamayan ve tüp bebek tedavisine başlayacak olan anne baba adayları için elbette ki en önemli kriter sağlıklı bir bebek dünyaya getirmek. Bu sebeple, özellikle halk arasında yaygınlaşan doğru bilinen yanlışları açıklığa kavuşturmak gerekiyor. Örneğin, halk arasında düşünülen, tüp bebeklerin otizmli olma riskinin daha fazla olduğu…
    in Sağlık Add new comment Read more...
  • Kök Hücre İle Doğal Yoldan Meme Büyütmek Mümkün!
    Kök Hücre İle Doğal Yoldan Meme Büyütmek Mümkün! Meme büyütme tedavilerinde tercih edilen geleneksel silikon ve yağ dokusu uygulamaları belli bir süre sonrasında kalıcılığını yitiriyor. Kişinin yağ dokusunun kendi kök hücreleri ile zenginleştirildiği ‘adipozit kök hücre çalışması’ ile kalıcı ve doğal meme büyütmek mümkün. Geleneksel yöntemlere oranla %80’e yakın canlı dokunun aktif kaldığı uygulama, meme kanseri cerrahisi sonrasında da tercih ediliyor.
    in Sağlık Add new comment Read more...
  • Kök Hücre İle Doğal Yoldan Meme Büyütmek Mümkün!
    Kök Hücre İle Doğal Yoldan Meme Büyütmek Mümkün! Meme büyütme tedavilerinde tercih edilen geleneksel silikon ve yağ dokusu uygulamaları belli bir süre sonrasında kalıcılığını yitiriyor. Kişinin yağ dokusunun kendi kök hücreleri ile zenginleştirildiği ‘adipozit kök hücre çalışması’ ile kalıcı ve doğal meme büyütmek mümkün. Geleneksel yöntemlere oranla %80’e yakın canlı dokunun aktif kaldığı uygulama, meme kanseri cerrahisi sonrasında da tercih ediliyor.
    in Sağlık Add new comment Read more...
  • Diş Sıkma Sorununa Botoks Tedavisi
    Diş Sıkma Sorununa Botoks Tedavisi Diş Hekimi Pertev Kökdemir uyarıyor: “Gece farkında olmadan dişlerinizi sıkıyor ve sabah çene ağrısı ile mi uyanıyorsunuz? Stresin sebep olduğu günümüzün en önemli hastalıklarından ‘Bruksizm’ sizin de kapınızı çaldı demektir.” Günlük hayatta yaşanılan strese bağlı olarak dişleri sıkmaya neden olan ‘Bruksizm’ ile ilgili merak edilen soruları Diş Hekimi Pertev Kökdemir yanıtladı:
    in Sağlık Add new comment Read more...
  • Tüberküloz(Verem) Hastalığı
    Tüberküloz(Verem) Hastalığı Özel Bir Nefes Hastanesi Göğüs Hastalıkları Hekimi Uzm.Dr.Tülay SÖNMEZ 1-7 Ocak tarihleri arasında Verem Savaş Haftası olması nedeni önemli Halk Sağlığı sorunlarından olan Akciğer Tüberküloz (Verem) hastalığı hakkında tıbbi açıklamalarda bulundu. Akciğer Tüberkülozu Nedir? Tüberküloz hastalığı (Verem), Micobacterium Tuberculosis basili tarafından oluşturulur. Tüberküloz hastasından, hava yolu ile, sağlam kişiye bulaşır. Hasta ile yakın ve uzun süreli teması olan kişilere bulaşma riski fazladır.
    in Sağlık Add new comment Read more...
  • Uzm.Dr.Mustafa Kemal ÖZBEK: Mide Üşütmesinin Habercisi
    Uzm.Dr.Mustafa Kemal ÖZBEK: Mide Üşütmesinin Habercisi İÇ HASTALIKLARI (DAHİLİYE) Uzm.Dr.Mustafa Kemal ÖZBEK SULU İSHAL, KARIN KRAMPLARI, BULANTI, KUSMA SAĞLIK SORUNLARI MİDE ÜŞÜTMESİNİN HABERCİSİ OLABİLİR? Özel Bir Nefes Hastanesi İç Hastalıkları Hekimlerinden Uzm.Dr.Mustafa Kemal ÖZBEK; Mide üşütmesi; Sulu ishal, karın krampları, bulantı, kusma ve bazen de ateş ile seyreden bir bağırsak enfeksiyonudur. Tıbbi literatürde viral gastroenterit olarak adlandırılan mide üşütmesi, kişiye en yaygın olarak enfekte bir kişiyle temas veya kontamine yiyecek ya da su tüketimi yoluyla bulaşır.…
    in Sağlık Add new comment Read more...
  • Prematüre Bebeklerin Göz Muayenesi İlk 1 Ay İçinde Yapılmalı
    Prematüre Bebeklerin Göz Muayenesi İlk 1 Ay İçinde Yapılmalı Prematüre, yani erken doğum ile dünyaya gelen bebeklerde, başlıca solunum ve kalp problemleri görülse de ilerleyen zamanlarda gözlerde de bazı problemler ortaya çıkabiliyor, hatta kalıcı körlük gelişebiliyor. Bu nedenle prematüre bebeklerde göz tarama muayenelerinin yapılması körlük ve görme kaybı riskini en aza indirebiliyor. Memorial Dicle Hastanesi Göz Hastalıkları Bölümü’nden Doç. Dr. Alpaslan Şahin, prematüre bebeklerde göz muayenesinin önemi hakkında bilgi verdi.
    in Sağlık Add new comment Read more...
  • Çocuklarda Sık Görülen 4 Ortopedik Hastalık
    Çocuklarda Sık Görülen 4 Ortopedik Hastalık Bazı hastalıklar erken dönemde belirti vererek işleri kolaylaştırıyor, bazıları ise ya hiçbir sinyal vermediğinden ya da bu sinyallerin bir hastalığa işaret edebileceğinin farkına varılmadığından tedavisinde de daha güç durumlarla karşılaşılabiliyor. Acıbadem Üniversitesi Atakent Hastanesi Çocuk Ortopedi Uzmanı Doç. Dr. Kerim Sarıyılmaz “Bir hastalığın tanısını koyabilmek için öncelikle bir şikayete sebep olması gerekir. Ancak aileler çocuklarında bir şikayet sezinlemeseler de, yapacakları gözlemle bazı durumlarda basit bulgulardan altta yatan rahatsızlığı ortaya çıkarabilir;…
    in Aile ve Çocuk Add new comment Read more...
  • Varis Oluşumunda Bu 6 Nedene Dikkat!
    Varis Oluşumunda Bu 6 Nedene Dikkat! Toplardamarların rahatsızlığı sonucu ortaya çıkan varisler, yaygın kanının aksine erkeklerde de en az kadınlardaki kadar sık görülüyor. Genetik yatkınlığın yanında başlıca risk faktörleri arasında uzun süre ayakta durulan meslekler, gebelik, hızlı kilo almak ve bazı doğum kontrol ilaçları bulunuyor. Zamanla artan şikayetlerle birlikte estetik açıdan da oldukça rahatsızlık veren varisler için geliştirilen modern tedavi yöntemleri işlem esnasında ve sonrasında hastaya yüksek konfor sağlıyor, yaşam kalitesini yükseltiyor. Memorial Bahçelievler Hastanesi Kalp…
    in Sağlık Add new comment Read more...
  • Yirmi Yaş Dişleri Çekilmezse Ne Olur
    Yirmi Yaş Dişleri Çekilmezse Ne Olur Ağrı oluşturmayan, tam gömülü olan dişler doktorunuz tarafından rutin kontrollerle takip edilip gerek olursa çekilebilir diyen Çamlıca Hospitadent Diş Hastanesi Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı Dr. Gizem Gülgezen; ağrı oluşturan 20 yaş dişleri için ise hekimin verdiği ilaçlarla ağrı şikayeti geçse bile vücut bağışıklığı düştüğü anda, ağız bakımının tam yapılamadığı durumlarda ağrının tekrar nüksedebileceğini belirtti. Çamlıca Hospitadent Diş Hastanesi Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı Dr. Gizem Gülgezen 20…
    in Sağlık Add new comment Read more...
  • Hamileliğe Hazır Mısınız?
    Hamileliğe Hazır Mısınız? Özel Bir Nefes Hastanesi, İç Hastalıkları (Dahiliye) Bölümü Hekimlerinden Uzman Dr.Yeşim KARA ile hamileliğe hazırlık hakkında konuştuk. Uzman Dr.Yeşim KARA’nın, hamilelik öncesi süreç ile ilgili bilmediğimiz ya da gözardı ettiğimiz ne varsa hepsini hatırlatan açıklamalarını sizlerle paylaşıyoruz.
    in Aile ve Çocuk Add new comment Read more...
  • Anne Karnındaki Bebeğin Yaşamını Tehdit Eden 12 Önemli Hastalık
    Anne Karnındaki Bebeğin Yaşamını Tehdit Eden 12 Önemli Hastalık Sağlıklı yaşam anne karnında başlıyor. Bu nedenle gebelikte annenin ve bebeğin yakın takibi büyük önem taşıyor. Rutin gebelik muayenelerinde annenin değerleri ve fetüsün anatomisi, organlarının gelişimi ve bebeğin büyümesi tüm ayrıntılarıyla değerlendiriliyor. Anne karnındaki bebekte beyin, göz, yüz, omurga, kollar, eller, ayaklar, bacaklar, kalp, akciğer, mide, karaciğer, bağırsak ve mesane ile alakalı her türlü sorun olabiliyor. Bunların bir kısmının anne karnında erken teşhis edilip tedavisinin planlanması mümkün olurken, bazı hastalıkların…
    in Aile ve Çocuk Add new comment Read more...
  • Tedavi Edilmeyen Bel Ağrısı Kamburluğa Yol Açabilir
    Tedavi Edilmeyen Bel Ağrısı Kamburluğa Yol Açabilir Hayatı ve hareketi kısıtlayan, ağrıya, iş görmezliğe, psikolojik sorunlara ve ileri evrelerde bazı hastalarda kamburluğa neden olabilen Ankilozan Spondilit (AS) hastalığı, sıklıkla genç erkeklerde görülüyor. Romatizmal bir hastalık olan AS çoğunlukla omurga eklemini etkiliyor ve hastalığın nedeni bilinmiyor. Şikayetler, spor aktivitesi veya hasar ile ortaya çıkmasa da zorlanma sonucu oluşabiliyor. Memorial Sağlık Grubu Medstar Antalya Hastanesi Romatoloji Bölümü’nden Uz. Dr. Hakan Aslan, “Ankilozan Spondilit” hakkında bilgi verdi.
    in Sağlık Add new comment Read more...
  • Okul Çocuklarını Enfeksiyondan Koruyacak 10 Önlem
    Okul Çocuklarını Enfeksiyondan Koruyacak 10 Önlem Okullar, çocukların daha sık hastalanması ve bu hastalıkları birbirlerine kolayca bulaştırmaları anlamına da geliyor. Sınıf ve okul ortamlarında uzun saatler boyunca bir arada bulunan kalabalık öğrenci grupları birçok enfeksiyonla karşı karşıya kalıyor. Özellikle okula ilk kez başlayan çocuklar okula başladıkları ilk yıl içinde yaklaşık 8 kez ateşli üst solunum yolu enfeksiyonuna yakalanıyor. Çocukların en sık yakalandıkları hastalıklar arasında üst solunum yolu enfeksiyonları, ishal, bulantı, kusma gibi belirtilerle başlayan rahatsızlıklar ile…
    in Aile ve Çocuk Add new comment Read more...
  • Anne Karnında Bebeği Koruyan Amniyon Sıvısı Nedir?
    Anne Karnında Bebeği Koruyan Amniyon Sıvısı Nedir? İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Musa Bostancıoğlu, anne karnında bebeği koruyan amniyotik sıvı hakkında merak edilenleri anlattı! Anne karnındaki fetüs, bir zar tabakası tarafından kaplanan kese içinde bulunur. Bu keseye amniyon kesesi, çevreleyen zara amniyon zarı, içindeki sıvıya ise amniyon sıvısı adı verilir. Amniyon gebelikte oldukça önemli işlevleri olan dinamik bir sıvıdır adeta hidrolik bir basınç dengeleyicidir. Amniyon kesesi, gelişen fetüsü dış tesirlere karşı korur…
    in Aile ve Çocuk Add new comment Read more...
  • Her 100 Kişiden 63’ü Türk Kahvesini ‘karşılıklı sohbet’ İçin İçiyor
    Her 100 Kişiden 63’ü Türk Kahvesini ‘karşılıklı sohbet’ İçin İçiyor Kahve Dünyası’nın 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü nedeniyle Türkiye genelinde yaptığı araştırmadan dikkat çekici sonuçlar çıktı. Buna göre, her 100 kişiden 63’ü için Türk kahvesi ‘karşılıklı sohbet’ anlamına geliyor, Güneydoğu Anadolu’da bu oran yüzde 100’e çıkıyor! Egeliler kahvenin mutluluk verdiğini belirtirken Akdenizliler yorgunluk giderdiğini söylüyor. Kız isteme merasiminde tuzlu kahve içtiğini söyleyen erkeklerin sayısı Doğu Anadolu’da yüzde 84’ü bulurken Marmara’da ise yüzde 14’lere düşüyor. Türkiye’nin coğrafi penetrasyonu en yüksek…
    in Haberler Add new comment Read more...

Günlük Burç

 

Günlük falınızı Okuyun

İlginizi Çekebilir...

  • Sağlıklı Çocuk İzlemi
    Sağlıklı Çocuk İzlemi Gelişmiş toplumların geleceği çocukların sağlığı ve eğitimi ile birebir ilişkilidir. Çocuk sağlığı anne karnında başlar, daha sonra yenidoğan takibi ve sağlam çocuk izlemi ile devam eder. Doğumda eksik müdahale, tarama testlerinin yapılmaması ya da aşıların eksik yapılması, yaşamı tehdit edici…
    Read 1326 times Read more...
  • Gülüm Omay Kimdir?
    Gülüm Omay Kimdir? 1957 doğumluyum. Uzun yıllar kendi reklam ajansımda reklamcılık konusunda çalıştım. 1985 yılında Tasavvuf ve Sufizm'e ilgi duyarak bu konularla ilgilenmeye başladım. Halen bu konularda araştırmalarımı sürdürmekteyim.
    Read 10667 times Read more...
  • Sağlıklı Bir Yıl İçin 10 Öneri
    Sağlıklı Bir Yıl İçin 10 Öneri İşte sağlıklı bir yıl için dikkat edilmesi gerekenler... Yeni yılı sağlıklı bir yaşamın ilk günü kabul edip; sigarayı bırakmak, sıkı bir diyete ve spora başlamak gibi kararlar genellikle kısa süre sonra rafa kaldırılıyor. Sağlıklı beslenmeyi bırakmak yerine, zaman zaman programı…
    Read 1434 times Read more...
  • ​Vitamin Eksikliği Ağız Nezlesine Sebep Oluyor
    ​Vitamin Eksikliği Ağız Nezlesine Sebep Oluyor Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı Dr. Nihat Tanfer, yetersiz beslenme, vitamin eksikliği, döküntülü hastalıklar, diş taşları ve uygun olmayan protez kullanımının, ağızda en sık görülen problemler arasında yer alan ağız nezlesine (ağız içi iltihap türü) neden olabildiğini belirtiyor. DÖKÜNTÜLÜ…
    Read 461 times
  • Organlarınızı Bağışlamanız Yeterli Değil, “Yaşama İzin Ver!”
    Organlarınızı Bağışlamanız Yeterli Değil, “Yaşama İzin Ver!” Organ Nakli Koordinatörleri Derneği (ONKOD), organ bağışı sürecinde aile izninin önemini vurgulamak üzere Novartis iş birliğinde “Yaşama İzin Ver” isimli bir kampanya başlattı. Türkiye’de organ bağışı farkındalığı için düzenlenen kampanya kapsamında hazırlanan filmin yanı sıra sosyal medya üzerinden de #yaşamaizinver…
    Read 640 times Read more...
  • Acil Durum Yangın Tatbikatı
    Acil Durum Yangın Tatbikatı Lüleburgaz Belediyesi Ve Özel Balkan Hastanesi Ortak çalışması ile Lüleburgaz İtfaiyesi Amiri Mustafa ÖZARI Önderliğinde İş güvenliği Kapsamında Acil durum yangın tatbikatı Hastane Kalite Ve İş güvenliği Sorumluları, Hastane Müdürü ve Personel ekibin katılımı ile Uygulamalı olarak gerçekleştirildi. Yapılan Uygulamalarda…
    Read 557 times Read more...
  • ​Hamile Kalmak İçin Balık Yiyin
    ​Hamile Kalmak İçin Balık Yiyin Harvard Üniversitesi’nde yapılan araştırmaya göre, deniz ürünlerinden zengin beslenen çiftler hem daha fazla seks yapıyor hem de daha çabuk çocuk sahibi oluyor. Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Görgen, araştırmanın detayları hakkında şu bilgileri verdi: GEBELİK…
    Read 435 times Read more...
  • Kalıcı Kızlık Zarı Dikimi(Flep Yöntemi)
    Kalıcı Kızlık Zarı Dikimi(Flep Yöntemi) Kızlık zarı vajina girişinden yaklaşık 2 cm içeride bulunan zarsı yapıda bir oluşumdur. Kızlık zarının kanlanması çok azdır bu nedenle tamiri de oldukça zordur. Yeni oluşan yırtıkların tamiri nisbeten daha kolay olsa da flep kaldırılarak yapılan kalıcı kızlık zarı tamirinde…
    Read 3817 times Read more...
  • Ağız Kokusunun Tanısı Ve Tedavisi Kolaydır
    Ağız Kokusunun Tanısı Ve Tedavisi Kolaydır Günlük hayatı doğrudan etkileyen ve kişilerde özgüven eksikliğine kadar varan sonuçlar doğuran ağız kokusundan kurtulmak mümkün. “Ağız kokusu şikayetlerinin yüzde 90’ı ağız içindeki sorunlardan kaynaklanmaktadır. Diş fırçalama ve diş ipi kullanımının düzenli olmaması en büyük etkendir. İnatçı olan ve geçmeyen…
    Read 411 times Read more...
  • Hamilelik Döneminde Beslenme
    Hamilelik Döneminde Beslenme Hamilelerin normalden daha fazla ihtiyaç duyduğu besin öğeleri nelerdir? Hamileler günlük tüketilen besin ve besin öğelerine normalden biraz daha fazla ihtiyaç duymaktadırlar. Öncelikle yapılan kan tahlili sonucu ve vücut analiz sonuçlarına göre düzenlenmelidir ama genel olarak ihtiyaç duyulan besin öğeleri;
    Read 10157 times Read more...
  • Tıp Sözlüğü
    Tıp Sözlüğü ABDOMEN: Karin,batin. ABORTUS: Çocuk düsürme,düsük. ABSANS: Kisa süreli suur kaybi. AJITE: Rahatsiz, huzursuz, taskinlik yapan. AFAKI: Gözde, lensin olmamasi.
    Read 4838 times Read more...
  • Her 20 Çocuktan 1’inde Kasık Fıtığı Görülüyor
    Her 20 Çocuktan 1’inde Kasık Fıtığı Görülüyor Yetişkinlerde genellikle zorlanmaya bağlı olarak gelişen kasık fıtığı, çocuklarda farklı özellikler gösterebiliyor. En sık yaşanan belirtisi kasık bölgesinde görülüp kaybolan şişlikler olan kasık fıtığı, her 20 çocuktan 1’inde görülebiliyor. Kısırlık hatta hayati tehlikeye neden olabilecek sorunlara yol açan çocuklarda kasık…
    Read 464 times Read more...
  • Diş Beyazlatma
    Diş Beyazlatma Diş Beyazlatma estetik diş hekimliğinde önemli bir yere sahiptir. Klinikte ve evde yapılan ya da ikisinin kombine kullanıldığı yöntemlerle dişlerinizin ana rengini açma işlemidir. Günümüzde yapım tekniği ve teknolojisi gelişmekte olan diş beyazlatma ile doğal beyazlıkta diş renginiz olur. Dişlerimin…
    Read 1193 times Read more...
  • Ünlü Sanatçının Tedavisine Yoğun Bakım Servisinde Devam Ediliyor
    Ünlü Sanatçının Tedavisine Yoğun Bakım Servisinde Devam Ediliyor KADİR İNANIR’IN SAĞLIK DURUMU İYİYE GİDİYOR 11 Şubat 2018 Pazar sabahı (dün) bacağında uyuşma şikayeti ile Acıbadem Fulya Hastanesi’ne getirilen ünlü sanatçı Kadir İnanır, beynine pıhtı atması nedeniyle girişimsel işlem uygulanarak yoğum bakım servisine alındı. Ünlü oyuncunun sağlık durumu iyiye…
    Read 483 times Read more...
  • ​Parlayan Nesneler Odaklanma Sorununa Yol Açıyor!
    ​Parlayan Nesneler Odaklanma Sorununa Yol Açıyor! Günümüzün en sık karşılaşılan sorunlarının başında gelen, bir işe yoğunlaşamama ve odaklanma problemi, DEHB gibi psikiyatrik sorunların habercisi olabilir. Teknoloji kullanımı ve aşırı kollayıcı tutumlar, iletişim ve sosyal becerilerin gelişimini engelliyor. Odaklanma sorununu aşmak için, uyması gereken kurallar belirlenerek bunlara…
    Read 308 times Read more...
  • Kök Hücre Bilinenden Çok Daha Fazlası!
    Kök Hücre Bilinenden Çok Daha Fazlası! Günümüzde kök hücre tedavisi oldukça merak uyandıran tedavi yöntemleri arasında yer almakta. Kök hücre ağrılı hastalıklara çare olurken aynı zamanda gençleşme ve güzelleşmenin de yolunu açıyor. Peki, kök hücreler nasıl elde ediliyor ve hangi hastalıkların tedavisinde kullanılabiliyor? sorularının yanıtlarını Fiziksel…
    Read 429 times Read more...
  • Allah (cc) İle Konuşabilir miyiz ?
    Allah (cc) İle Konuşabilir miyiz ? 1. Kişi içinden geçen duygularını arz ederek ve dua ederek Allah Teala ile konuşur. 2. Allah Teala kulunun kalbine bazı güzellikleri ilham ederek kulu ile konuşur. 3. Kur’an-ı Kerim okumakla Allah Teala ile konuşulur. Kaf Suresi’nin 16. Ayeti şöyledir: “İnsanı…
    Read 4485 times Read more...
  • İki Gözünüz De Aynı Mı Görüyor?
    İki Gözünüz De Aynı Mı Görüyor? Gözleri dış etkenlerden koruyan ve günlük fonksiyonlarına sorunsuz bir şekilde devam etmelerini sağlayan göz kapakları, göz sağlığının korunması açısından büyük bir rol üstleniyor. Dünyagöz Etiler'den Op. Dr. İskender Alkın Solmaz, gözlerin işlevlerine yaptığı katkıların yanı sıra estetik görünüm açısından da…
    Read 800 times Read more...
  • Yumurtalık Kistleri
    Yumurtalık Kistleri Over kistleri her yaşta görülse de çoğunlukla üreme çağlarında ortaya çıkarlar. Kistler çoğunlukla fonksiyonel ve zararsızdırlar. Yumurtalık (over) işlevi itibarıyla kist üretebilir. Üreme çağındaki her kadın her ay follikül adı verilen ve içinde yumurta hücresini içeren küçük bir kist geliştirir…
    Read 5530 times Read more...
  • Polikistik Over Sendromu
    Polikistik Over Sendromu POLİKİSTİK OVER SENDROMU İSENİZ BESLENMENİZE DİKKAT! Polikistik over sendromu tanısı konulan bayanların obezite sorunundan uzak kalmaları için beslenmelerinde daha dikkatli olmaları gerekiyor.Polikistik over sendromunun en sık görülen belirtileri nelerdir?a) Adet düzensizliğib) Sivilce ve yağlı ciltc) Tüylenmede belirgin artışd) Kilo artışıPolikistik…
    Read 1804 times Read more...
  • Diyabet (Şeker Hastalığı) Ameliyatla Tedavi Edilebilir mi?
    Diyabet (Şeker Hastalığı) Ameliyatla Tedavi Edilebilir mi? Bu soruya cevabımız: "Evet uygun hastalarda diyabet ameliyatla tedavi edilebilir" Konuyu biraz açalım. Şeker Hastalığı dünyada olduğu gibi Türkiye'de de hızla yaygınlaşıyor. Ülkemizde 13 milyon civarında diyabet hastası olduğu tahmin ediliyor. Diyabet malesef vücuttaki tüm organ ve sistemleri etkileyen kronik…
    Read 920 times Read more...
  • Haftada İki Doz Spor Ruhunuza Da Vücudunuza Da İyi Gelecek
    Haftada İki Doz Spor Ruhunuza Da Vücudunuza Da İyi Gelecek Hayatımızda birçok zorlukla karşılaşıyor, endişeleniyor, üzülüyoruz… Bu sıkıntılarla baş etmenin en etkili ilaçlarından biri spor… Türkiye'nin 12 şehrinde, 84 kulübüyle hizmet veren Mars Sportif, ulaşılabilir, yüksek kalite standartlarındaki MACFit kulüpleriyle herkesi benzersiz bir spor deneyimi yaşamaya ve endişelerinden uzaklaşmaya davet…
    Read 271 times Read more...
  • İnce Ama Daha Sağlam…
    İnce Ama Daha Sağlam… Yeni teknoloji implantlar, daha ince ama daha sağlam. Kemik yapısı zayıflamış olan kişilere artık kemik ilavesi yapmaya gerek kalmayacak! Kişinin kendi kemiği içine standart implantlarla aynı sağlamlığa sahip ama çok daha ince implantlar yerleştiriliyor… Sağlık alanında her geçen gün bir…
    Read 401 times Read more...
  • D Vitamini Eksikliği Kilo Vermeyi Zorlaştırıyor
    D Vitamini Eksikliği Kilo Vermeyi Zorlaştırıyor Sıkı bir diyet yapıyor, ancak yine de kilo veremiyorsanız dikkat… D vitamini eksikliği kilo vermenize engel olabilir. Özellikle kadınlarda daha sık rastlanan D vitamini eksikliği kilo vermeye etki eden unsurların başında geliyor. Sağlıklı Beslenme ve Diyet Uzmanı Taylan Kümeli, D…
    Read 468 times Read more...
  • Maydanoz
    Maydanoz Sağlık açısından oldukça yararlı özellikleri olan bitki, maydanozgiller familyasındandır. 30 ile 100 santimetre boyuna kadar uzayabilen bitkinin yaprakları güzel kokulu ve parçalıdır. Latince Adı: Petroselinum sativum Bilinen Bileşimi: Terkibinde uçucu bir yağ, “apiin” adlı bir glikozit, müsilaj, kalsiyum, demir B1,…
    Read 4271 times Read more...
  • İlerlemeyi Yavaşlatan 8 Engel
    İlerlemeyi Yavaşlatan 8 Engel İlerlemeyi Yavaşlatan 8 Engel İçinde bulunduğumuz endüstri 1959 yılında Amerika da kurulmuş olan bir şirketin sayesinde bugünümüze kadar gelmiştir. Bizim şirketimiz de bu endüstri içinde yer alan mükemmel bir şirkettir ve en iyisidir. Bizim şirketimiz inanılmaz bir plana sahip şirkettir.…
    Read 1757 times Read more...
  • D Vitamini İçin 10 Dakika Güneş Yeterli
    Dermatolog Yelda Bice, Arcadium Alışveriş Merkezi’nde düzenlenen Güzellik Günleri kapsamında düzenlenen etkinlikte konukların cilt sağlığı ile ilgili sorularını yanıtladı. Yaz aylarında gündemden düşmeyen zararlı güneş ışınları ile ilgili birçok soru ile karşılaşan Yelda Bice, çoğu hastalığın temelinde güneş ışınlarının etkili…
    Read 411 times Read more...
  • Okula İsteksiz Giden Çocuğa Nasıl Yaklaşılmalı?
    Okula İsteksiz Giden Çocuğa Nasıl Yaklaşılmalı? Okula gitme konusunda her çocuk farklı duygular içinde olabiliyor. Kimi isteksizliğini en başından gösterirken, kimi ilk günkü heyecanını sonraki günlere taşıyamayabiliyor. Hatta bu isteksizliğini “okula gitmek istememe” olarak belirtmek yerine, ayakkabılarının sıkmasından, karın ağrısına kadar farklı mazeretler üreterek gösterebiliyor. Yeditepe…
    Read 700 times Read more...
  • Çocuklarda Beyin Felcine Karşı Refleksoloji
    Çocuklarda Beyin Felcine Karşı Refleksoloji Yrd. Doç. Dr. Gamze Şenbursa, doğum öncesi, doğum esnasında ya da doğum sonrasında beynin çeşitli nedenlerle etkilenmesine bağlı olarak merkezi sinir sisteminin hasar görmesi sonucu ortaya çıkan Serebral Palsi (SP) (beyin felci) rahatsızlığına karşı alternatif tıp yöntemlerinden refleksolojiyi öneriyor. SP’li…
    Read 476 times Read more...
  • Çocuğunuza Hayatı Hazır Bir Reçete Olarak Sunmayın
    Çocuğunuza Hayatı Hazır Bir Reçete Olarak Sunmayın Yeşilay Dergisi’ne konuşan Psikolog - Eğitmen - Yazar Prof. Dr. Acar Baltaş, ailelerin çocuklarına hayatı hazır bir reçete olarak sunmamaları gerektiğini belirterek, “Çocuğunuzun hayat yolunu siz çizemezsiniz. Ona ancak kendi yolunu çizebileceği bir harita verebilirsiniz” dedi. Yeşilay Dergisi’nin Eylül sayısına…
    Read 698 times Read more...