kadinlarguzeldir.com

loading...

Cinsel Birleşme ile Bulaşan Hastalıklar

A. KADINDA GONORE

Gonore, cinsel yolla bulaşan hastalıklar içinde en sık rastlanan ve halk arasında ''bel soğukluğu'' adı verilen, Neisseria Gonoretarafından oluşturulan bir hastalıktır. Son zamanda bütün dünyada gonorede artış görülmüştür.

 

Gonore tedavi edilmediği takdirde eklemleri ve kalp kapaklarını bile etkileyerek vücuda yayılabilir. Gonoreli kadınların yarıdan çoğu semptom göstermez ya da semptomlar ihmal edilecek kadar hafif seyreder. Vaginal akıntı, idrarda yanma, adet dışı kanamalar, ilişkiden sonra kanama gibi şikayetlere neden olabilir. Gonokok enfeksiyonu en fazla servikal kanal, üretra, rektum, farenks ve konjonktivayı kapsayan mukozal yüzeylere yerleşir. Hastalık belirtileri genellikle mikrobun alınmasından 2-3 gün sonra başlar. Hastalık alındıktan sonra inkübasyon süresi 2-30 gün arasında değişir. Kadınların bir kısmında pelvik inflamasyon (PID), yaygın gonokok enfeksiyonu, artritis (eklem yeri iltihabı), kalp kasında enfeksiyon (kardiyomyopati) yaparak sistemik enfeksiyona neden olur. Gonore geçiren kadınlarda geç sekeller olarak ortaya çıkabilen kısırlık, dış gebelik, kronik ağrı şikayetleri gibi durumlar cerrahi tedavi gerektirebilir.

Gonore, birden çok kişiyle ilişki kuran seksuel aktif kadınlarda, siyah ırkta, düşük sosyo-ekonomik durumlarda daha sık görülür.

 

Gonokok enfeksiyonunda klinik: Enfeksiyon en sık servixte oturduğundan pürülan akıntı olur ve ve serviks epiteli spekulum takma, smear alma işlemleri sırasında kolayca kanar. Ayrıca gonore etkeni üretra, Bartolin bezi ve Skene bezlerine de yerleşebilir. İdrarda yanma (disüri), sık sık idrara gitme (pollaküri), akıntı ve vulvar rahatsızlıklar görülür. Bartolin bezinde apse yapabilir. Tanı gram boyama ve kültür ile doğrulanır.

Sevikal gonoreli kadınların yaklaşık %15'inde üst genital sistem enfeksiyonu görülür. Tübalarda belirgin ödem, pyosalpinks (tübalarda pü toplanması), apse formasyonu oluşur. Bu hastalar, ilerde tubada tıkanıklık olacağından sterilite (kısırlık) şikayeti ile başvururlar.

Gonokokların kan yolu ile yayılımı sonucu, eklem yerlerine iltihap (artritis), döküntü, deri lezyonları ile seyreden yaygın gonokok enfeksiyonu gelişir. Gonore rektumu tutarsa, rektal ağrı, akıntı ve kanama gibi semptomlar ortaya çıkar.

Yüksek risk popülasyonundaki gebelerin %2'sinde gonokok enfeksiyonu görülür; plasental zarlarda iltihap, su kesesinin erken açılması, erken doğum, intrauterin gelişme geriliği gibi çeşitli hastalıklara neden olabişir.

Tanı: Gonore etkeni olan Neisseria Gonore, gram-negatif diplokoklardır. Servikal ve üretral sekresyonların gram boyanması ile mikroskop altında lokositler (beyaz küre) içinde gram-negatif diplokoklar olarak görülür. Akıntıdan kültür yapmak da çok önemlidir. Thayer-Martin besi yeri kültür için kullanılmaktadır. Kültürde gram-negatif diplokokların görülmesi ile tanı konur.

Tedavi: Tedavide üçüncü generasyon sefalosporinler (ceftriaxone v.s.), tetrasiklin gibi çeşitli antibiyotikler kullanılır. Gonore'de eşler de mutlaka incelenmeli, gonore tespit edilirse tedavi edilmelidir. Lubrikanlı kondom ile cinsel ilişki bu hastalığın azalmasına neden olur. Enfekte bir anneden doğan yenidoğan bebeğin gözünde ophthalmia neonatorum denilen tehlikeli pürülan akıntılı hastalık ortaya çıkabilir.

 

B. KADINDA SYPHİLİZ (FRENGİ)

Treponema Pallidum'un sebep olduğu kronik seyirli bulaşıcı bir hastalıktır. Cinsel birleşme sırasında, sıyrık, yara gibi epitel lezyonlarından sproketalar girer. Klinikte temastan birkaç saat sonra lenf yollarıyla kana geçer.

1.Devre Sifiliz

Temastan 3-4 hafta sonra giriş yerinde “şankr” teşekkül eder.

Şankr sert ve ağrısızdır., küçük dudaklarda, anüste, mons pubiste, memede, dilde görülebilir. Kasıklardaki lenf bezleri şişer. Lenf bezleri sert ve büyümüştür, fakat hassas değildir.

II.Devre Sifiliz

Temastan 60 gün sonra deri belirtileri ile II. devre başlar. Papüllü, püstüllü, kırmızı deri lezyonları görülür. Ayrıca özellikle vulvada spiroketa'dan çok zengin “condylomata lata” denilen çok sayıda yuvarlak, sert lezyonlar belirir. Serolojik ve diğer testler bu dönemde artık pozitif olur.

Latent (Gizli) Sifiliz: Vakaların %30'u şifa ile neticelendiği halde %30'unda ise yıllarca sürebilen latent devre başlar. Latent sifilizde deri belirtileri kaybolur, yalnız serolojik testler ile sifilizin varlığı anlaşılır.

III. Devre Sifiliz

Geç Sifiliz Dönemi:Ortaları yumuşak, yuvarlak kısmen yüzeysel olan, ülsere, “gom” adı verilen lezyonlar oluşur. Gomda treponema yoktur ve enfekte edici değildir. Vücudun herhangi bir yerinde gom görülebilir. Gomlar iç organlara da yerleşebilir. Sifiliz beyin dokusuna yerleşirse genel ve yaygın nörolojik lezyonlar ortaya çıkar.

Konjenital Sifiliz: Sifilizli anneden fetüse geçen treponemalar fetüsü enfekte ederek tüm organlarına yerleşirler ve fetüs ölür; gebeliğin ikinci yarısında düşükler meydana gelir “sifiliz fötalis”.

Anneden geçen hastalığın virülansı çok fazla değilse bebek canlı doğar, fakat bu çocuklarda ikinci devre deri belirtileri, dalak büyüklüğü, ağız çevresinde çatlaklar oluşur. Buna da “süt çocuğu sifilizi” denir. Annedeki hastalığın virülansı çok az ise çocukta sifiliz belirtileri 3-4 yaşında ortaya çıkar. Kesici dişlerin yarım ay şeklinde olması (Hutchinson dişleri), sağırlık, körlük gibi “beyin sifilizi” belirtileri görülür.

Teşhis: Sifilizin klinik tanısı konulduktan sonra kesin teşhisi koyabilmek için genital lezyonlardan veya bölgesel lenf bezlerinden alınan materyallarde, karanlık alan mikroskopisinde, 8-10 düzenli kıvrımlarıyla Treponema Pallidumu görmek gerekir.

Ayrıca serolojik testler yapılır: Veneral-Disease-Rasearch-Laboratory testi (VDRL), Rapid plasma reagin testi(RPR), kompleman bağlama ve Treponema-immolizasyon testi (TPI), Floresan Treponamel Antikor Absorpsiyon testi (FTA absorpsiyon test) gibi testler ile sifiliz tanısı ekarte edilir.

Tedavi: Sifilizin tedavisinde penisinin kullanılır. Penisiline allerjik olan hastalarda eritromisin, tetrasiklin kullanılmaktadır. Tedavi başladıktan 24 saat sonra bulaşıcılık kaybolur. Sifiliz tanısı alan kişi kan bağışında bulunmamalıdır. Cinsel ilişki sırasında kondom kullanılması bu tür hastalıkların bulaşmasını önler.

 C. YUMUŞAK ŞANKR

Cinsel temas yolu ile geçen, inkübasyon dönemi 1-3 gün olan, Hemofilus Ducrey'in yapmış olduğu bir hastalıktır. Etkeni gram negatif bir basildir. Basilin giriş yerinde çapı 2 cm'ye kadar ulaşan, ağrılı, yumuşak, altı oyuk, sınırları belirgin, bir veya birkaç adedi bir arada görülen ülserler oluşur. Ülserlerin ortaya çıkmasından birkaç hafta sonra tek taraflı “Bubon” adı verilen kasık lenf bezlerinde ağrılı şişlikler meydana gelir. Üzerini örten deri kırmızıdır. Tedavi edilmezse bu bezler kendiliğinden açılır ve buradan cerahat (pü) çıkar. Lenf bezleri tek olabileceği gibi birbirleri ile bitişik hale de gelebilirler.

Teşhis:En çok sifiliz ile karışır. Fakat sifilizdeki lezyonların aksine buradaki lezyonlar yumuşak ve ağrılıdır. Bu nedenle sifiliz için tetkikler de mutlaka yapılmalıdır.

Yumuşak şankr teşhisinde lezyonlardan alınan materyale gram boyaması yapılarak, etken aranmalıdır.

Tedavi: Bu hastalığın tedavisinde genellikle sulfanomidler kullanılır, gentamisin tetrasiklin tedavisini tavsiye edenler de vardır.

D. AIDS (Acquired Immüno Deficiency Syndrom)

AIDS, sonradan kazanılan immün (bağışıklık) yetmezlik sendromudur. Virüsün ilk defa Afrika'da yaşayan yeşil maymunlardan insanlara geçtiği saptanmıştır. Humman immunodeficiency virüs (HIV) adı verilen HIV I ve HIV II olmak üzere iki tür HIV virüsü tesbit edilmiştir. Virüs bulaştıktan sonra 3-6 ay içinde ancak kan tetkiki ile AIDS tespit edilebiliyor. AIDS teşhis ve tedavi edilmezse 10 yıl içinde gerçek anlamda hastalık ortaya çıkıyor. Hastalığın prognozu çok kötüdür.

Bağışıklık sistemleri baskı altına girmiş kimselerde görülen, son derece fırsatçı ve öldürücü enfeksiyonları ve nadir görülen malign (habis) lezyonları kapsamına alan bir hastalıktır. HIV kan , sperm sıvısı, vaginal ve servikal salgılar ve diğer vücut sıvılarından izole edilmiştir. En çok kan ile temastan bulaşır. AIDS'de T hücresi fonksiyonlarında anormallik söz konusudur. Fırsattan yararlanarak araya giren enfeksiyon ajanları, deride, akciğerlerde, mide-barsak kanalında, santral sinir sisteminde çeşitli tahribatlar yaparak, organlarla ilgili hastalıklara, hatta ölüme neden olabilir.

1979 yılında ABD'de KAPOSİ sendromunda insidansın artmasından sonra AIDS sendromu tarif edilmiştir. Kaposi sendromu hızla büyüyen, malign, radiorezistan karakterli bir tümördür.

Önceleri yalnız homoseksüeller arasında yaygın olduğu halde, bugün intravenöz ilaç kullananlarda, çocuklarda, hatta heteroseksüellerde de ortaya çıktığı görülmüştür. Defalarca kan ve kan ürünü transferi yapılanlar ve immünosüpressif tedavi olanlar AIDS için primer riskli gruplardır. İntravenöz ilaç kullananlarda, hemofili hastalığı olanlarda, genetik yatkınlığı olanlarda, kortikosteroid gibi immün cevabı baskılayıcı ilaç kullananlarda AIDS görülme oranı artar.

Tanı: ELİSA (enzym- linked immuno sorbent assay) yöntemi ile enfekte hastaların kanında HIV antikorlarının gösterilmesi ile tanı konur.

AIDS'in kliniği:

AIDS kliniği üç ayrı grupta inceleyebiliriz:

 a) İnkübasyon devri: (Genellikle 3-6 ay devam eden semptomsuz dönem)

-Bulaşma olur.

-Semptom yoktur.

-5 yıl veya daha fazla da sürebilir.

b) AIDS'e bağlı kompleks (ARC):

-Yaygın lenfadenopati:Lenf bezlerinde yaygın büyüme.

-İştahsızlık, ateş, gece terlemesi, ishal, ağırlık kaybı gibi sistemik semptomlar

-Ağızda kandidiazis, herpes zoster gibi alışılmamış, tekrarlayan enfeksiyonlar

c)AIDS tam olarak yerleşmişse:

-Fırsatçı enfeksiyonlar tekrarlar

-Kaposis sarkomu ve beyinde primer lenfomayı kapsayan nadir malignansiler görülür.

Toksoplazma, kandida albikans sonucu beyin apsesi, pnömoni, sepsis, kolitis, akciğer apsesi gibi ağır hastalık tabloları oluşur. Özellikle akciğerlerde “Pneumocystis carinii pnömonisi” tespit edilir.

AIDS olguları çoğu kez 20-45 yaş arasında olan kimselerde görülür. AIDS'li annelerin emzirdikleri bebeklerine anne sütü yoluyla da virüsün geçtiği tespit edilmiştir. AIDS'te malign oluşum ortaya çıkmışsa prognoz kötü olup mortalite (ölüm oranı) %60-70 gibi çok yüksek oranda görülür.

Tedavi: Tam etkili antiviral (virüse karşı) ajan henüz geliştirilememiştir. İnterlökin II, alfa interferon, gamma interferon gibi çeşitli preparatlar araştırılmış, kortikosteroid tedavisi pek başarılı sonuç vermemiştir. Enfeksiyonların tedavisi için uygun geniş spektrumla antibiyotikler ve kemoterapatikler kullanılmaktadır. Bugün AIDS hastalarına bir antiretroviral madde olan azidotimidin (AZT, Zidovudin) gibi ilaçlar verilmektedir.

İmmün yetersizliğin giderilebilmesi için taze kan, lökosit transfüzyonu ve immünoglobilin verilmektedir.

AIDS'ten korunma:

Kan ve kan ürünleri ile geçmesi nedeniyle, özellikle AIDS vakasının sık görüldüğü ülkelerden kan almamak, donörlere (kan veren kimse) çok dikkat etmek gerekir. Kan veren insanlar (donör) çok sağlıklı olmalıdır. Kan alınmadan önce bu insanlar esaslı bir anamnez alınmalıdır. Avrupa, Afrika, Asya gibi ülkelerde uzun zaman kalmış olanlardan, TIR şoförlerinden, I.V. yoldan uyuşturucu kullananlardan, öksürüğü, halsizliği, uzun süren ishali, lenfadenopatisi v.s. olanlardan kan alınmamalıdır.

AIDS hastalığında bilinmesi gereken temel noktalar;

 1. AIDS cinsel temas ve kan yoluyla geçer. Ayrıca hastalığı taşıyan gebe kadınlardan, doğacak çocuklarına kan yolu ile geçebilir. Bugün için tedavisi hakkında çok yol katedilmiş olmakla beraber halen çalışmalar devam etmektedir.

 2. Cinsel temasla bulaşmayı önlemek için, birden fazla kişiyle, eşcinsel olan insanlar ile ilişkiden kaçınmak, cinsel birliktelikte her iki partnerin de hastalığı olmadığından emin olmak ve herhangi bir şüphe varsa, prezervatif (kondom) kullanmak gerekir.

 3. Kullanılacak enjektör ve iğnelerin bir kez kullanılıp atılan cinsten olmasına özen gösterilmelidir.

 4. AIDS mikrobu almış kadınlar gebe kalmamalıdır.

 5. Bütün aileler çocuklarına AIDS'e yakalanmaktan nasıl sakınacaklarını öğretmelidirler

 

Op. Dr. Kutlugül Yüksel cinsel birleşme ile bulaşan hastalıklar hakkında bilgiler

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı

Adres: Eskişehir Yolu, Tepe Prime, C Blok, No: 45 Ankara

Tel:0312-4258530—4258550 

Okunma 2938 defa

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

loading...
 • Gerçek ve Yalancı Doğum Kasılmaları Nasıl Ayırt Edilir?
  Gerçek ve Yalancı Doğum Kasılmaları Nasıl Ayırt Edilir? İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Gökçenur Gönenç, anne adaylarını hamilelik sürecindeki kasılmalar hakkında bilgilendirdi. Gebelik süresince özellikle gebeliğin 22. Haftasından sonra kasılmaların başlaması normaldir. Bu kasılmalar, büyüyen rahimin kaslarının kasılmasıyla oluşur. Gebeliğin son haftalarına doğru artış gösterebilir.
  in Sağlık Add new comment Read more...
 • Bebekler İçin Mucize Besin: Kemik Suyunun Faydaları
  Bebekler İçin Mucize Besin: Kemik Suyunun Faydaları Ek gıdaya geçiş sürecinde her annenin aklındaki sorular aşağı yukarı aynı: Hangi ayda ek gıdaya geçilmeli, hangi besinler bebeğin bağışıklık sistemine iyi geliyor; anne sütü ve ek gıda oranı nasıl dengelenmeli? İşte hem bu soruların cevabını bulmak, hem de kemik suyunun bebek sağlığına mucizevi etkilerini öğrenebilmek için Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Murat Palabıyık’la bir araya geldik. Ek gıdaya geçiş süreci her anne için kafa karıştırıcı olabiliyor. Bu besinlerin…
  in Aile ve Çocuk Add new comment Read more...
 • Oyun Bağımlılığı Kamburlaştırıyor!
  Oyun Bağımlılığı Kamburlaştırıyor! Oyun bağımlılığı gelişme çağındaki çocukları ve gençleri sadece zihinsel olarak değil, ortopedik açıdan da olumsuz etkiliyor. Uzun süreli duruş bozukluklarının kas gücünün azalmasına ve vücudun estetik olarak bozulmasına neden olduğunu belirten uzmanlar, “Yalancı kamburluk” denilen durumun ortaya çıktığına dikkat çekiyor. Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Uzm. Dr. Abdullah Şarlak, oyun bağımlılığının ve uzun süreli elektronik cihazlar kullanmanın omurga sağlığını olumsuz etkilediğine dikkat çekti.
  in Sağlık Add new comment Read more...
 • Hangi Cilt Tedavisi Size Uygun?
  Hangi Cilt Tedavisi Size Uygun? Dönem dönem farklı polüler cilt tedavi yöntemlerini duyuyor ve sonuçlarından memnun olanların sayısına göre, biz de deniyoruz. Peki bu ne kadar doğru? Cilt tedavileri hakkında Dermatalog Bilge Ateş açıklamalarda bulundu:
  in Güzellik-Makyaj Add new comment Read more...
 • Yeni Yıla Mutlu Ve Huzurlu Girmenin 10 Yolu
  Yeni Yıla Mutlu Ve Huzurlu Girmenin 10 Yolu Yeni yıl yaklaşıyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da birçok insan yeni yılda mutlu ve huzurlu bir hayat sürmenin yollarını arıyor. Yılın son günü dileklerin dilendiğini, hayallerin kurulduğunu ve bir sonraki yıla sınırsız beklenti ile girildiğini belirten Anadolu Sağlık Merkezi’nden Uzman Psikolog Selin Karabulut, beklentileri azaltıp ertelemeden harekete geçirmenin önemine değinerek, yeni yılı mutlu ve huzurlu geçirmenin püf noktalarını sıraladı.
  in Sağlık Add new comment Read more...
 • El, Ayak, Ağız Hastalığına Karşı 5 Önlem
  El, Ayak, Ağız Hastalığına Karşı 5 Önlem Özellikle düşmeyen yüksek ateş ve yol açtığı içi sıvı dolu kırmızı kabarcıklarıyla anne babaları paniğe sevk eden el-ayak-ağız hastalığı son günlerde giderek artıyor. Bu bulaşıcı hastalıkta genellikle okul, kreş ve kalabalık oyun alanları önemli risk unsurları. Acıbadem Kozyatağı Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Rahmi Tuna Tekin “Çocuk polikliniklerine gelen hastaların çoğunluğunu bu günlerde el-ayak-ağız hastaları oluşturuyor. Halen korunmaya ve tedavisine yönelik aşısı bulunmayan el-ayak-ağız hastalığına virüsler neden oluyor.…
  in Sağlık Add new comment Read more...
 • Çocuk Oto Koltuğu İle #Yarınlarımız Olsun!..
  Çocuk Oto Koltuğu İle #Yarınlarımız Olsun!.. Geçtiğimiz yıl UNİCEF ile iş birliği yapan mammashow, bu yıl Türkiye’de çocuk oto koltuğu kullanılması konusunda farkındalık yaratmak üzere, Bebek Araç Gereçleri Üretici, İthalatçı ve Perakendeciler Derneği BAGİDER tarafından yürütülen #yarınlarımızolsun başlıklı sosyal sorumluluk kampanyasına destek veriyor. Çocuk oto koltuğu, doğru şekilde kullanıldığında kaza sırasında çocukların zarar görme riskini yüzde 75 oranında azaltıyor.
  in Aile ve Çocuk Add new comment Read more...
 • ​Konkordato Yanlış Bilinen Bir Doğru
  ​Konkordato Yanlış Bilinen Bir Doğru Türk Lirası bu yıl Amerikan Doları karşısında yüzde 30'a yakın değer kaybetti. Özellikle Ağustos ayında Dolar/TL kurunun 7,24 ile tarihi zirvesini görmesi ve yaşanan kur krizi şirketlerin borç yükünü arttırdı. Bu süreçte ise kurumlar tarafından başvurulan hukuki yöntem konkordato yani borçların yeniden yapılandırılması oldu. Son zamanlarda sayıları hızla artan Konkordato ilanını zorlaştıran yasal düzenleme bu hafta Meclis Genel Kurulu’nda görüşülecek. Teklifte konkordato ilanları için yeni şartlar var.Toplumda iflas olarak algılanan…
  in Haberler Add new comment Read more...
 • Ayakkabınızı Parmak Uzunluğunuza Göre Seçin
  Ayakkabınızı Parmak Uzunluğunuza Göre Seçin BACAKLARINIZDAKİ AĞRININ NEDENİ YANLIŞ AYAKKABI NUMARASI MI? Kışlık ayakkabı seçimine dikkat! Kalın çorap giyineceğiniz için ayakkabınız dar olmasın, numarayı da ayak parmaklarınızın uzunluğuna göre tercih edin. VM Medical Park Pendik Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Osman Rodop aksi halde tendonların zarar görerek, bel ve bacakta ağrı yapabileceğini söyledi.
  in Sağlık Add new comment Read more...
 • Kalçalara Örümcek Ağı Estetiği
  Kalçalara Örümcek Ağı Estetiği Kalçalar estetik bir duruş için son derece önemli. Zaman içinde yağ ve kas dokusunda meydana gelen azalma veya doğuştan poponun sönük olması ise, kalça estetiğini gündeme getiriyor. Örümcek Ağı estetiği ve yağ transferi ile yapılan Spider Web Butt Lift tekniğini Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Bülent Cihantimur anlattı:
  in Güzellik-Makyaj Add new comment Read more...
 • Mandalinanın 10 Önemli Faydası
  Mandalinanın 10 Önemli Faydası Kış aylarının vazgeçilmezi ve turunçgillerin baş tacı olan mandalina C vitamini başta olmak üzere içerdiği A, B vitaminleri, kalsiyum, lif, potasyum, demir, fosfor ile tam bir sağlık deposu. Bağışıklık sistemini güçlendirmekten kanser riskini düşürmeye, iştah kontrolünü sağlamaktan yüksek kan basıncını önlemeye kadar sağlığımız üzerinde pek çok önemli faydalar sağlıyor.Bu nedenle sofralarımızda düzenli olarak bulunmayı fazlasıyla hak ediyor. Ancak mandalinanın faydalarından en etkili şekilde yararlanmak için bazı kurallara dikkat etmek gerekiyor.…
  in Beslenme-Diyet Add new comment Read more...
 • Pınar’dan Yılbaşı Sofralarına Özel Hindi Pişirmenin Püf Noktaları
  Pınar’dan Yılbaşı Sofralarına Özel Hindi Pişirmenin Püf Noktaları Yılbaşına kısa bir süre kala, 31 Aralık akşamı için ne pişireceğini düşünenlere, hindi pişirmek isteyip cesaret edemeyenlere Pınar Et Danışman Şefi Ünal Sermet’ten dışı nar gibi kızarmış tam kıvamında hindi pişirmenin sırları. Yılbaşı sofralarının geleneksel yemeği bütün hindiyi, nar gibi kızarmış, dışı çıtır çıtır, içi yumuşak ve kurumamış bir şekilde evde pratik olarak hazırlamak birkaç püf noktası ile mümkün. Pınar Et Danışman Şefi Ünal Sermet, yılbaşına özel olarak yorumladığı hindi…
  in Beslenme-Diyet Add new comment Read more...
 • Adet Düzensizliğine Yol Açan Hastalıklara Dikkat!
  Adet Düzensizliğine Yol Açan Hastalıklara Dikkat! Kadın sağlığı konusunda en önemli noktalardan biri de adet döngüsüdür.Adet düzensizliği ise bu süreçte kadınları endişelendiren en büyük sorunlarından biridir. Senede birkaç günlük gecikmeler normal kabul edilirken, daha sık yaşanan adet düzensizlikleri miyom, tümör gibi sorunlara işaret edebilir. Bu tür adet düzensizliği durumlarında mutlaka uzman yardımı alınmalıdır. Memorial Bahçelievler Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü’nden Op. Dr. Deniz Yıldıran Sarıcı, adet düzensizliği konusunda bilgi verdi. Kadınlardaki hormonal döngü nedeniyle normalde…
  in Sağlık Add new comment Read more...
 • Bu Atıştırmalıklar Zararlı Değil
  Bu Atıştırmalıklar Zararlı Değil Aslında beslenme konusunda atıştırmak çok sağlıklı bir davranış değildir. Sindirim sisteminin sağlıklı çalışması için yiyecekler tüketildikten sonra öğün araları, kişiye göre değişiklik olsa bile yaklaşık 4 ile 8 saat arası olmalıdır. Sindirim işlevi çocuk davranışına benzer. Çocuk bir oyuncak ile oynarken ona yeni bir oyuncak gösterirseniz ilgisini çeker ve ona yönlenir. Böylece bir önceki oyuncak ile oynaması sonlanmış ve yeni oyuncağı ile uğraşma başlamış olur. Yiyeceklerin sindirimi de benzer şekilde…
  in Beslenme-Diyet Add new comment Read more...
 • ​Kaşıntı, Kanserin Habercisi Olabilir
  ​Kaşıntı, Kanserin Habercisi Olabilir Türk Dermatoloji Derneği üyesi Doç. Dr. Berna Aksoy "Vücutta kaşıntı pek çok nedene bağlı olarak gelişebilir. Deri hastalıklarından tutun da karaciğer böbrek hastalıkları, tiroid ve diğer endokrinolojik hastalıklar, lenfomalar gibi çeşitli kanserler, barsak parazitleri, ilaçlar ve hatta psikolojik stres, vücutta kaşıntıya neden olabilir." dedi. Tanısal deri bulguları olmaksızın kronik kaşıntının, farklı sistemik hastalıkların yanı sıra altta yatan lenfoma gibi ciddi kanserlere de bağlı olabileceğini belirten Aksoy şunları söyledi:
  in Sağlık Add new comment Read more...
 • Cildiniz Kışın Sert Etkilerini Yumuşacık Atlatsın!
  Cildiniz Kışın Sert Etkilerini Yumuşacık Atlatsın! Cildiniz her zamankinden daha mı çok kuruyor? Sebebi mevsim değişikliği olabilir. Mevsim değişimleri çoğu zaman, cilt kuruluğuna ve cildin nem kaybına sebep olur. Bu dönemde kurumaya başlayan cilt, kışın sert etkileriyle de nemini iyice kaybederek kendini daha mat bir görünüme bırakır. Peki size, nem aşısı yaptırarak bu durumu önleyebileceğinizi söylesek?
  in Sağlık Add new comment Read more...
 • Çocuğunuz Sık Hastalanıyorsa Nedeni Alerji Olabilir
  Çocuğunuz Sık Hastalanıyorsa Nedeni Alerji Olabilir Sürekli hastalanan, öksürük krizleri yaşayan ve oynarken nefessiz kalan çocukların bu rahatsızlıkları alerjik bünyelerinden kaynaklanabiliyor. Geniz etinin neden olduğu sorunlarla benzer belirtiler veren alerji bazen birbirine karıştırılabiliyor. Memorial Ataşehir Hastanesi Kulak Burun Boğaz Bölümü’nden Doç. Dr. Engin Acıoğlu, çocuklarda yaşanan alerjik rahatsızlıklar ve alınması gereken önlemler hakkında bilgi verdi.
  in Aile ve Çocuk Add new comment Read more...
 • Mide Yanması İçin İçilen Süt Ülseri Arttırabilir
  Mide Yanması İçin İçilen Süt Ülseri Arttırabilir Toplumun yaklaşık yüzde 10’unun, hayat boyunca herhangi bir dönemde peptik ülser (mide iç zarında ya da bağırsakta oluşan yara) hastalığı geçirdiği tahmin ediliyor. Ülserin bazen hiçbir belirti vermeden kanama ve delinme gibi durumlara neden olabildiğini belirten Anadolu Sağlık Merkezi Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Gülçin Polat, “Ülser tedavisi için önerilen bazı kulaktan dolma bilgilerle hareket etmek fayda yerine zarar verebilir. Özellikle sonbahar ve bahar aylarında sıklığı artan ülser belirtileri fark edilir edilmez…
  in Sağlık Add new comment Read more...
 • ​Çağın Hastalığı Alzheimer Gözden Teşhis Edilebiliyor
  ​Çağın Hastalığı Alzheimer Gözden Teşhis Edilebiliyor Birçok hastalığın erken teşhisinde önemli bir yol gösterici olan gözlerimizden beynimiz ile ilgili de önemli bilgilere ulaşmak mümkün. Yaşlılık döneminde oluşma riski yüksek Alzheimer hastalığının belirtilerine gözden ulaşılabiliyor. Sinir hücrelerinin hasar görmesi sonucu meydana gelen Alzheimer’ın göz muayenelerinde teşhis edilebileceğini belirten Dünyagöz Etiler’den Op. Dr. Fevzi Akkan “Yaşlılık döneminde meydana gelebilecek göz rahatsızlıklarının erken teşhisinde kullanılan Optik Koherens Tomografi (OCT) cihazı ile Alzheimer hastalığına erken tanı koymak mümkün” diyor. İlerleyen…
  in Sağlık Add new comment Read more...
 • Önemli Olan Nerenin Markası Olduğu Değil, İmal Edildiği Ülke!
  Önemli Olan Nerenin Markası Olduğu Değil, İmal Edildiği Ülke! Diş Hekimi Pertev Kökdemir uyarıyor: “Piyasada İsviçre markası olarak sunulan ancak imalatının Uzakdoğu veya Çin'de yapıldığı implantlar mevcut. Bu yüzden hastaların implant markasının hangi ülkeye ait olduğunu sormak yerine implantın imal edildiği ülkeyi öğrenmeleri gerekiyor”
  in Sağlık Add new comment Read more...

Günlük Burç

 

Günlük falınızı Okuyun

İlginizi Çekebilir...

 • Karaciğerinizin Yağlanmasına İzin Vermeyin
  Karaciğerinizin Yağlanmasına İzin Vermeyin Görülme sıklığı her geçen gün artan karaciğer yağlanması, hiçbir belirti vermeden ilerleyebiliyor. Kamuoyunda bilinen alkol alışkanlığının yanı sıra obezite, insülin direnci ve beslenme alışkanlıkları da karaciğer yağlanmasına neden olan risklerin başında geliyor. Memorial Ankara Hastanesi Gastroenteroloji Bölümü’nden Prof. Dr. Hakan…
  Read 105 times Read more...
 • Cosmo Bride Dergisi Makyaj Sırları-Pınar Aktaş
  Cosmo Bride Dergisi Makyaj Sırları-Pınar Aktaş Cosmo Bride Dergisi okuyucularına özel: Ülkemizin En İyi Profesyonel Makyaj Tasarımcılarından Pınar Aktaş & Makyaj Sırları 1) Gelinlere makyajlarıyla ilgili önerilerim hayatlarında belki de birkere yaşayacakları bu özel günde doğru makyaj tasarımcısını bulmak için ilk adımını atsınlar, tecrübesine güvenmediği tasarımcıya…
  Read 1882 times
 • Bebekler de Güvenmek İster
  Bebekler de Güvenmek İster BEBEKLER DE GÜVENMEK İSTER! Acıbadem Bakırköy Hastanesi tarafından Anne Ruh Sağlığı Farkındalık Günü’nde “Annelerin Ruhuna Dokunmak” isimli etkinlik düzenlendi. Anne ve anne adaylarının yoğun ilgi gösterdiği toplantıda, Acıbadem Bakırköy Hastanesi uzmanlarından Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Özlem Pata,…
  Read 158 times Read more...
 • Beslenmede Yeni Trend:AQUAFABA!
  Beslenmede Yeni Trend:AQUAFABA! Aquafaba, ninelerimiz tarafından farklı amaçlarla kullanılan bir sıvıydı ama yeni nesle pek ulaşmadı. Bizim aquafaba’yı keşfetmemiz ise (inanması zor belki ama) vejeteryanlar sayesinde oldu. Peki, nedir aquafaba? O kadar basit ki… Bildiğiniz baklagilleri haşladıktan sonra tencerede kalan su! Hani düne…
  Read 308 times Read more...
 • Mevsim Geçişinde Boğaz Ağrılarına Dikkat
  Mevsim Geçişinde Boğaz Ağrılarına Dikkat Boğaz ağrısı, genellikle bademciklerde iltihap oluştuğu zaman karşılaşılan bir durumdur. Hem yetişkinlerde hem de çocuklarda sık sık görülen bu ağrılara, üşütme, salgın, hava değişimleri gibi faktörler neden olur. Yaz aylarına girdiğimiz bu günlerde sürekli değişen hava sıcaklıkları vücut ısısını da…
  Read 183 times Read more...
 • Epilepsi Hastalarının Nasıl Beslenmesi Gerekiyor?
  Epilepsi Hastalarının Nasıl Beslenmesi Gerekiyor? Halk arasında “sara hastalığı” olarak bilinen epilepsi, doğru teşhis ile büyük oranda tedavi edilebilen bir rahatsızlık olma özelliği taşıyor. Tedavide düzenli kullanılan ilaçlar, çoğu kere tamamen iyileştirici olmasa da belirtileri baskılayıcı özelliğe sahiptir. Bunlar kadar hastanın yaşam tarzı ve tüketilen…
  Read 611 times Read more...
 • Kadın Genital Organlarının Yapısı
  Kadın Genital Organlarının Yapısı Pek çok kadın genital organlarının yapısını ve bu organların hangi kısımlardan ibaret olduğunu merak eder. Aşağıdaki yazıda bu konu, anlaşılır bir tarzda kısa özet halinde sunulmuştur.
  Read 2699 times Read more...
 • Güvenli Uyku İçin Doğru “Uyku Arkadaş”ını Seçin!
  Güvenli Uyku İçin Doğru “Uyku Arkadaş”ını Seçin! Bebeklerin sağlıklı gelişimleri için en temel ihtiyaçları arasında uyku yer alıyor. Bebeklere sağlıklı uyku alışkanlığı kazandırırken doğru uyku arkadaşı seçimi büyük önem taşıyor. Pedagog Gözde Erdoğan, sağlıklı bir uyku alışkanlığı ve doğru uyku arkadaşı seçimi için önerilerini sıralıyor.
  Read 188 times Read more...
 • Problemli Dişler Özgüveni Düşürüyor
  Problemli Dişler Özgüveni Düşürüyor İletişim kurarken dış görünüş kadar ağız ve diş bakımı da büyük önem taşıyor. Sağlıklı ve güzel görünen dişler özgüveni arttırırken karşınızdaki kişiyi de etkilemenize yardımcı oluyor. Mecidiyeköy Hospitadent Diş Hastanesi Başhekimi Dt. Yiğit Emrah Kurt, ağız ve diş sağlığının hem…
  Read 206 times Read more...
 • Göz Altı Yaşlanmasının 7 Nedeni
  Göz Altı Yaşlanmasının 7 Nedeni Göz çevresi, hassas yapısı nedeniyle yaşlanma ve yorgunluk belirtilerini en çok belli eden bölge… Özellikle morluk, koyu halka ve torbalanmaların belirginleşmesi, yaşlanma izlerini gösterdiği gibi estetik açıdan da kadınlar için korkulu rüya haline geliyor. Çoğu zaman kremler ve göz altı…
  Read 205 times Read more...
 • Sosyal Medyadaki Abartılı Yaşamlar Depresyon Nedeni
  Sosyal Medyadaki Abartılı Yaşamlar Depresyon Nedeni Depresyon çağın en büyük sağlık sorunlarından biri haline geldi. Bahçeşehir Üniversite Hastanesi Medical Park Göztepe Psikiyatri Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Selma Bozkurt, “Her yıl dünyada 1 milyondan fazla kişi intihar ederek yaşamına son veriyor. Sosyal medyadaki abartılı hayatlar gençleri…
  Read 62 times Read more...
 • GEBELİK PLANLARKEN
  GEBELİK PLANLARKEN Tüm kadınlar gebe kaldıklarında sağlıklı bir bebek hayali kurarlar bunun için de ilk ve önemli bir adım gebelik öncesi neler yapılması gerektiğini bilmektir. İlk aylar bebeğin özellikle gelişim dönemiyle ilgili kritik zamanlardır,iyi planlanmış bir gebelik anne ve bebek için oluşabilecek…
  Read 1163 times Read more...
 • Uzmanlar Kuruyemişten Gelen Sağlığa İşaret Ediyor
  Uzmanlar Kuruyemişten Gelen Sağlığa İşaret Ediyor Paketli kuruyemiş sektörünün lider markası Tadım, kuruyemiş ve kuru meyveden gelen sağlığa dikkat çekiyor. Kuruyemiş tüketmenin kalp ve damar sağlığına faydaları dünyanın önde gelen üniversiteleri tarafından da onaylanıyor. Harvard Üniversitesi tarafından 32 yıl boyunca gerçekleştirilen araştırmaya göre, kuruyemiş tüketimi, kalp…
  Read 323 times Read more...
 • Kışın Kuruyan Ciltler İçin 6 Öneri
  Kışın Kuruyan Ciltler İçin 6 Öneri Nemli bir cilt hem genç ve sağlıklı görünümün hem de mükemmel makyajın olmazsa olmazı. Kışın cildi nemli tutmaksa her zamankinden çok daha zor. İşte Herbalife uzmanlarının paylaştığı, cildinizin kurumasını önleyecek 6 önemli ipucu… Soğuk, cildin en zorlu düşmanlarından biri olsa…
  Read 242 times Read more...
 • Aslan Pençesi
  Aslan Pençesi Orjinal Adı Alchemilla vulgaris Gülgiller familyasındandır. Anayurdu bilinmeyen; ama Kuzey Yarıküre'nin ılıman iklim kuşağında yaygın olarak yetişen, 15-60 cm. kadar boylanabilen, çokyıllık dayanıklı otsu bitkidir. Ülkemizde de bazı nemli çayırlarda, otlaklarda ve orman kenarlarında görülmektedir.
  Read 2881 times Read more...
 • Çocuklara kitap sevgisi kazandırma yolları
  Çocuklara kitap sevgisi kazandırma yolları Çocuklara kitap sevgisi kazandırma yolları-Milliyet Akademi Röportaj Kitap okuma alışkanlığı küçük yaşlarda kazandırılmalıdır.. Kitap okuma alışkanlığı ve kitap sevgisi nasıl kazandırılır? Çocuklarda kitap sevgisi ve kitap okuma alışkanlığı kazandırma Sevgili Anne Babalar, Çocuklarda kitap okuma alışkanlığı erken yaşlarda kazanılması çok…
  Read 1495 times Read more...
 • İleri Yaşta Kilolu Kadınlar Risk Altında
  İleri Yaşta Kilolu Kadınlar Risk Altında - BEL FITIĞI SANDIĞINIZ ŞİKAYETLER “DAR KANAL”HASTALIĞI OLABİLİR - FAZLA KİLOLAR DAR KANAL HASTALIĞINA DAVETİYE ÇIKARIYOR Yürüme güçlüğü, ayaklarda ve bacaklarda uyuşma, ağrı ve bazen güç kaybı gibi belirtiler nedeniyle teşhis sırasında çoğunlukla fıtık ile karıştırılan dar kanal hastalığında hastanın…
  Read 286 times Read more...
 • Anne Sütü Alan Bebekler Daha Zeki Oluyor
  Anne Sütü Alan Bebekler Daha Zeki Oluyor Anne sütü içerdiği protein, karbonhidrat, yağ, vitamin, mineral ve bağışıklık sistemi koruyucu içerikleri sayesinde bebeğin tüm ihtiyaçlarını karşılayan bir doğa mucizesi. Üstelik bebek emmeye başlar başlamaz bir rahatlık ve güven duygusu hissediyor. Uzmanlar da her fırsatta, sayısız faydaları nedeniyle bebeklerin…
  Read 109 times Read more...
 • Allah'ı Şimdi Görmek
  Allah'ı Şimdi Görmek Kuran'da ki Allah tarifi ateistlerin Kuran'a bakışını değiştiriyor. Bu izahı anlayan hiçbir ateist "Allah yok!" diyemez. Kuran'daki Yaratıcı ilah tanımı öyle reddedilemez, ispatlanabilir ve somuttur ki, aklı olan her insanın derhal gözleriyle görüp kabul edebileceği şekilde açıklanmıştır. Öyle umuyorum ki…
  Read 871 times Read more...
 • Ege’nin Zeytinyağı İmecesi Başladı
  Ege’nin Zeytinyağı İmecesi Başladı Ege’nin son zeytin ormanlarına ve bu ormanlardaki canlılara hayat verebilmek için "Zeytinyağı İmecesi” başlatıldı. Seferihisar başta olmak üzere, Ege Bölgesi’nin çok kısıtlı bir bölümünde varlığını sürdürmeye çalışan “zeytin ormanları”, zeytinler, meşeler, insanlar, kuşlar, bukalemunlar, çakallar, yüzlerce böcek ve rengarenk çiçeklere…
  Read 352 times Read more...
 • Zekası Kadar Güzelliğiyle de Dikkat Çekti! (Sophia)
  Zekası Kadar Güzelliğiyle de Dikkat Çekti! (Sophia) Yapay Zeka Gerçek Güzellik Merakla beklenen yapay zeka Sophia, sonunda Türkiye’ye geldi. İnsana en çok benzeyen robot olarak tarihe geçen Sophia, Watsons tarafından yapılan makyajıyla katılımcıların beğenisini toplayarak güzelliğiyle de dikkat çekti. Hong Kong merkezli Hanson Robotics şirketinin 2015 yılında…
  Read 195 times Read more...
 • Regresyon Terapisi
  Regresyon Terapisi Regresyon Terapisi Şimdiki Yaşam Regresyon Terapisi ve Geçmiş Yaşam Regresyon Terapisi olarak iki ayrı bölümden oluşmaktadır. Altından kalkamadığımız sorunlar, korkular, kaygılar, kendimiz gibi davranamama, hiç bir zaman anlaşılamama, endişeler, açıklanamayan ağrı- sızılar, takıntılı düşünceler, karmamızın temizliği, Çözülemeyen kilo problemleri, sebebi…
  Read 6110 times Read more...
 • Uzun okul saatleri ve ağır okul sorumlulukları çocukların ruh sağlığını bozuyor!
  Uzun okul saatleri ve ağır okul sorumlulukları çocukların ruh sağlığını bozuyor! Çocuklar yeterince dışarda arkadaşlarıyla doğada oynama fırsatına sahip olmadığı diğer zeka alanlarındaki becerilerini geliştirme fırsatı da bulamıyor. Bu nedenle okul uyum problemleri, depresyon, sosyal fobi, öz güven eksikliği gibi problemler Sevgili Anne Babalar,
  Read 1371 times Read more...
 • Uykusuzluk Çekenler Dikkat!
  Uykusuzluk Çekenler Dikkat! Uykusuzluk, toplumun yüzde 90’ı tarafından hayatlarının bir döneminde mutlaka yaşanıyor. 2 aydan uzun süren ve haftada 2-3 geceden sık olarak uykusuzluk yaşayanlar, yani kronik uykusuzların oranı ise yüzde 30. 17 Mart Dünya Uyku gününde insanları uyku sağlığı ve kalitesi hakkında…
  Read 185 times Read more...
 • Soğuk Yaralanmasına Dikkat!
  Soğuk Yaralanmasına Dikkat! Soğuğa uzun süre maruz kalmak, hücrelerde ve dokularda doğrudan hasar meydana getirebiliyor. Halk arasında ‘soğuk yaralanması’ olarak da bilinen ‘Pernio’ sonucunda, ayak, kulak ve burun gibi vücudun uç bölgelerindeki damarlarda daralmaya bağlı olarak, dokularda beslenme bozukluğu gelişiyor. Bu da ciltte…
  Read 214 times Read more...
 • Sağlıklı Beslenme Takıntısı (Ortoreksiya Nervosa) nedir?
   Sağlıklı Beslenme Takıntısı (Ortoreksiya Nervosa) nedir? Merhaba ! Sizlere bu yazımda yeni bir beslenme davranışı bozukluğu olan Ortoreksiya Nervosa’dan bahsetmek istiyorum… Çevrenizde belki de Ortorektik bireyler vardır; ama bu durumun aslında bir hastalık olduğundan ne o; ne de siz haberdar olmayabilirsiniz..
  Read 1521 times Read more...
 • Biberiye Çayı ile Yenilenin
  Biberiye Çayı ile Yenilenin Dr.Gönül ATEŞSAÇAN, Biberiyenin faydaları arasında ilk sırada bağışıklık sistemini güçlendirmesini, kan dolaşımını hızlandırmasını, iltihabı önlemesini ve astım belirtilerini hafifletmesini gösteriyor.Bunların yanı sıra biberiye,beyne ve kalbe giden kanı arttırarak başta hafıza ve damar tıkanıklığı sorunları olmak üzere bu iki organa ait…
  Read 1057 times Read more...
 • Karma
  Karma Toplum ve çevre ne der, baskısı nedeniyle ebeveynlerin çocuklarına uyguladıkları baskılar küçük yaşlarda bilinçaltına kaydedildiğinden , içlerinde yaşattıkları korku, keder, endişe ve mutsuzluklar ; onlar ileride yetişkin birer birey olduklarında bile yaşamlarını olumsuz olarak etkilemeye devam ediyor.Karma Temizliği için gelen…
  Read 4414 times Read more...
 • Acil Durum Yangın Tatbikatı
  Acil Durum Yangın Tatbikatı Lüleburgaz Belediyesi Ve Özel Balkan Hastanesi Ortak çalışması ile Lüleburgaz İtfaiyesi Amiri Mustafa ÖZARI Önderliğinde İş güvenliği Kapsamında Acil durum yangın tatbikatı Hastane Kalite Ve İş güvenliği Sorumluları, Hastane Müdürü ve Personel ekibin katılımı ile Uygulamalı olarak gerçekleştirildi. Yapılan Uygulamalarda…
  Read 300 times Read more...
 • Gelin ve Damatların Tercihi Oldu
  Gelin ve Damatların Tercihi Oldu Fazla kilolarından kurtulup, düğünün güzel gelini, yakışıklı damadı olmak için zayıflamak isteyenlerin tercihi, ameliyatsız yöntemlerden biri olan mide balonu oldu. Açılan düğün mevsimi ile birlikte evlenmek isteyen fazla kilolu gelin ve damatların düğün öncesi tercihleri arasına, ameliyatsız zayıflama yöntemlerinden biri…
  Read 159 times Read more...