kadinlarguzeldir.com

Cinsel Birleşme ile Bulaşan Hastalıklar

A. KADINDA GONORE

Gonore, cinsel yolla bulaşan hastalıklar içinde en sık rastlanan ve halk arasında ''bel soğukluğu'' adı verilen, Neisseria Gonoretarafından oluşturulan bir hastalıktır. Son zamanda bütün dünyada gonorede artış görülmüştür.

 

Gonore tedavi edilmediği takdirde eklemleri ve kalp kapaklarını bile etkileyerek vücuda yayılabilir. Gonoreli kadınların yarıdan çoğu semptom göstermez ya da semptomlar ihmal edilecek kadar hafif seyreder. Vaginal akıntı, idrarda yanma, adet dışı kanamalar, ilişkiden sonra kanama gibi şikayetlere neden olabilir. Gonokok enfeksiyonu en fazla servikal kanal, üretra, rektum, farenks ve konjonktivayı kapsayan mukozal yüzeylere yerleşir. Hastalık belirtileri genellikle mikrobun alınmasından 2-3 gün sonra başlar. Hastalık alındıktan sonra inkübasyon süresi 2-30 gün arasında değişir. Kadınların bir kısmında pelvik inflamasyon (PID), yaygın gonokok enfeksiyonu, artritis (eklem yeri iltihabı), kalp kasında enfeksiyon (kardiyomyopati) yaparak sistemik enfeksiyona neden olur. Gonore geçiren kadınlarda geç sekeller olarak ortaya çıkabilen kısırlık, dış gebelik, kronik ağrı şikayetleri gibi durumlar cerrahi tedavi gerektirebilir.

Gonore, birden çok kişiyle ilişki kuran seksuel aktif kadınlarda, siyah ırkta, düşük sosyo-ekonomik durumlarda daha sık görülür.

 

Gonokok enfeksiyonunda klinik: Enfeksiyon en sık servixte oturduğundan pürülan akıntı olur ve ve serviks epiteli spekulum takma, smear alma işlemleri sırasında kolayca kanar. Ayrıca gonore etkeni üretra, Bartolin bezi ve Skene bezlerine de yerleşebilir. İdrarda yanma (disüri), sık sık idrara gitme (pollaküri), akıntı ve vulvar rahatsızlıklar görülür. Bartolin bezinde apse yapabilir. Tanı gram boyama ve kültür ile doğrulanır.

Sevikal gonoreli kadınların yaklaşık %15'inde üst genital sistem enfeksiyonu görülür. Tübalarda belirgin ödem, pyosalpinks (tübalarda pü toplanması), apse formasyonu oluşur. Bu hastalar, ilerde tubada tıkanıklık olacağından sterilite (kısırlık) şikayeti ile başvururlar.

Gonokokların kan yolu ile yayılımı sonucu, eklem yerlerine iltihap (artritis), döküntü, deri lezyonları ile seyreden yaygın gonokok enfeksiyonu gelişir. Gonore rektumu tutarsa, rektal ağrı, akıntı ve kanama gibi semptomlar ortaya çıkar.

Yüksek risk popülasyonundaki gebelerin %2'sinde gonokok enfeksiyonu görülür; plasental zarlarda iltihap, su kesesinin erken açılması, erken doğum, intrauterin gelişme geriliği gibi çeşitli hastalıklara neden olabişir.

Tanı: Gonore etkeni olan Neisseria Gonore, gram-negatif diplokoklardır. Servikal ve üretral sekresyonların gram boyanması ile mikroskop altında lokositler (beyaz küre) içinde gram-negatif diplokoklar olarak görülür. Akıntıdan kültür yapmak da çok önemlidir. Thayer-Martin besi yeri kültür için kullanılmaktadır. Kültürde gram-negatif diplokokların görülmesi ile tanı konur.

Tedavi: Tedavide üçüncü generasyon sefalosporinler (ceftriaxone v.s.), tetrasiklin gibi çeşitli antibiyotikler kullanılır. Gonore'de eşler de mutlaka incelenmeli, gonore tespit edilirse tedavi edilmelidir. Lubrikanlı kondom ile cinsel ilişki bu hastalığın azalmasına neden olur. Enfekte bir anneden doğan yenidoğan bebeğin gözünde ophthalmia neonatorum denilen tehlikeli pürülan akıntılı hastalık ortaya çıkabilir.

 

B. KADINDA SYPHİLİZ (FRENGİ)

Treponema Pallidum'un sebep olduğu kronik seyirli bulaşıcı bir hastalıktır. Cinsel birleşme sırasında, sıyrık, yara gibi epitel lezyonlarından sproketalar girer. Klinikte temastan birkaç saat sonra lenf yollarıyla kana geçer.

1.Devre Sifiliz

Temastan 3-4 hafta sonra giriş yerinde “şankr” teşekkül eder.

Şankr sert ve ağrısızdır., küçük dudaklarda, anüste, mons pubiste, memede, dilde görülebilir. Kasıklardaki lenf bezleri şişer. Lenf bezleri sert ve büyümüştür, fakat hassas değildir.

II.Devre Sifiliz

Temastan 60 gün sonra deri belirtileri ile II. devre başlar. Papüllü, püstüllü, kırmızı deri lezyonları görülür. Ayrıca özellikle vulvada spiroketa'dan çok zengin “condylomata lata” denilen çok sayıda yuvarlak, sert lezyonlar belirir. Serolojik ve diğer testler bu dönemde artık pozitif olur.

Latent (Gizli) Sifiliz: Vakaların %30'u şifa ile neticelendiği halde %30'unda ise yıllarca sürebilen latent devre başlar. Latent sifilizde deri belirtileri kaybolur, yalnız serolojik testler ile sifilizin varlığı anlaşılır.

III. Devre Sifiliz

Geç Sifiliz Dönemi:Ortaları yumuşak, yuvarlak kısmen yüzeysel olan, ülsere, “gom” adı verilen lezyonlar oluşur. Gomda treponema yoktur ve enfekte edici değildir. Vücudun herhangi bir yerinde gom görülebilir. Gomlar iç organlara da yerleşebilir. Sifiliz beyin dokusuna yerleşirse genel ve yaygın nörolojik lezyonlar ortaya çıkar.

Konjenital Sifiliz: Sifilizli anneden fetüse geçen treponemalar fetüsü enfekte ederek tüm organlarına yerleşirler ve fetüs ölür; gebeliğin ikinci yarısında düşükler meydana gelir “sifiliz fötalis”.

Anneden geçen hastalığın virülansı çok fazla değilse bebek canlı doğar, fakat bu çocuklarda ikinci devre deri belirtileri, dalak büyüklüğü, ağız çevresinde çatlaklar oluşur. Buna da “süt çocuğu sifilizi” denir. Annedeki hastalığın virülansı çok az ise çocukta sifiliz belirtileri 3-4 yaşında ortaya çıkar. Kesici dişlerin yarım ay şeklinde olması (Hutchinson dişleri), sağırlık, körlük gibi “beyin sifilizi” belirtileri görülür.

Teşhis: Sifilizin klinik tanısı konulduktan sonra kesin teşhisi koyabilmek için genital lezyonlardan veya bölgesel lenf bezlerinden alınan materyallarde, karanlık alan mikroskopisinde, 8-10 düzenli kıvrımlarıyla Treponema Pallidumu görmek gerekir.

Ayrıca serolojik testler yapılır: Veneral-Disease-Rasearch-Laboratory testi (VDRL), Rapid plasma reagin testi(RPR), kompleman bağlama ve Treponema-immolizasyon testi (TPI), Floresan Treponamel Antikor Absorpsiyon testi (FTA absorpsiyon test) gibi testler ile sifiliz tanısı ekarte edilir.

Tedavi: Sifilizin tedavisinde penisinin kullanılır. Penisiline allerjik olan hastalarda eritromisin, tetrasiklin kullanılmaktadır. Tedavi başladıktan 24 saat sonra bulaşıcılık kaybolur. Sifiliz tanısı alan kişi kan bağışında bulunmamalıdır. Cinsel ilişki sırasında kondom kullanılması bu tür hastalıkların bulaşmasını önler.

 C. YUMUŞAK ŞANKR

Cinsel temas yolu ile geçen, inkübasyon dönemi 1-3 gün olan, Hemofilus Ducrey'in yapmış olduğu bir hastalıktır. Etkeni gram negatif bir basildir. Basilin giriş yerinde çapı 2 cm'ye kadar ulaşan, ağrılı, yumuşak, altı oyuk, sınırları belirgin, bir veya birkaç adedi bir arada görülen ülserler oluşur. Ülserlerin ortaya çıkmasından birkaç hafta sonra tek taraflı “Bubon” adı verilen kasık lenf bezlerinde ağrılı şişlikler meydana gelir. Üzerini örten deri kırmızıdır. Tedavi edilmezse bu bezler kendiliğinden açılır ve buradan cerahat (pü) çıkar. Lenf bezleri tek olabileceği gibi birbirleri ile bitişik hale de gelebilirler.

Teşhis:En çok sifiliz ile karışır. Fakat sifilizdeki lezyonların aksine buradaki lezyonlar yumuşak ve ağrılıdır. Bu nedenle sifiliz için tetkikler de mutlaka yapılmalıdır.

Yumuşak şankr teşhisinde lezyonlardan alınan materyale gram boyaması yapılarak, etken aranmalıdır.

Tedavi: Bu hastalığın tedavisinde genellikle sulfanomidler kullanılır, gentamisin tetrasiklin tedavisini tavsiye edenler de vardır.

D. AIDS (Acquired Immüno Deficiency Syndrom)

AIDS, sonradan kazanılan immün (bağışıklık) yetmezlik sendromudur. Virüsün ilk defa Afrika'da yaşayan yeşil maymunlardan insanlara geçtiği saptanmıştır. Humman immunodeficiency virüs (HIV) adı verilen HIV I ve HIV II olmak üzere iki tür HIV virüsü tesbit edilmiştir. Virüs bulaştıktan sonra 3-6 ay içinde ancak kan tetkiki ile AIDS tespit edilebiliyor. AIDS teşhis ve tedavi edilmezse 10 yıl içinde gerçek anlamda hastalık ortaya çıkıyor. Hastalığın prognozu çok kötüdür.

Bağışıklık sistemleri baskı altına girmiş kimselerde görülen, son derece fırsatçı ve öldürücü enfeksiyonları ve nadir görülen malign (habis) lezyonları kapsamına alan bir hastalıktır. HIV kan , sperm sıvısı, vaginal ve servikal salgılar ve diğer vücut sıvılarından izole edilmiştir. En çok kan ile temastan bulaşır. AIDS'de T hücresi fonksiyonlarında anormallik söz konusudur. Fırsattan yararlanarak araya giren enfeksiyon ajanları, deride, akciğerlerde, mide-barsak kanalında, santral sinir sisteminde çeşitli tahribatlar yaparak, organlarla ilgili hastalıklara, hatta ölüme neden olabilir.

1979 yılında ABD'de KAPOSİ sendromunda insidansın artmasından sonra AIDS sendromu tarif edilmiştir. Kaposi sendromu hızla büyüyen, malign, radiorezistan karakterli bir tümördür.

Önceleri yalnız homoseksüeller arasında yaygın olduğu halde, bugün intravenöz ilaç kullananlarda, çocuklarda, hatta heteroseksüellerde de ortaya çıktığı görülmüştür. Defalarca kan ve kan ürünü transferi yapılanlar ve immünosüpressif tedavi olanlar AIDS için primer riskli gruplardır. İntravenöz ilaç kullananlarda, hemofili hastalığı olanlarda, genetik yatkınlığı olanlarda, kortikosteroid gibi immün cevabı baskılayıcı ilaç kullananlarda AIDS görülme oranı artar.

Tanı: ELİSA (enzym- linked immuno sorbent assay) yöntemi ile enfekte hastaların kanında HIV antikorlarının gösterilmesi ile tanı konur.

AIDS'in kliniği:

AIDS kliniği üç ayrı grupta inceleyebiliriz:

 a) İnkübasyon devri: (Genellikle 3-6 ay devam eden semptomsuz dönem)

-Bulaşma olur.

-Semptom yoktur.

-5 yıl veya daha fazla da sürebilir.

b) AIDS'e bağlı kompleks (ARC):

-Yaygın lenfadenopati:Lenf bezlerinde yaygın büyüme.

-İştahsızlık, ateş, gece terlemesi, ishal, ağırlık kaybı gibi sistemik semptomlar

-Ağızda kandidiazis, herpes zoster gibi alışılmamış, tekrarlayan enfeksiyonlar

c)AIDS tam olarak yerleşmişse:

-Fırsatçı enfeksiyonlar tekrarlar

-Kaposis sarkomu ve beyinde primer lenfomayı kapsayan nadir malignansiler görülür.

Toksoplazma, kandida albikans sonucu beyin apsesi, pnömoni, sepsis, kolitis, akciğer apsesi gibi ağır hastalık tabloları oluşur. Özellikle akciğerlerde “Pneumocystis carinii pnömonisi” tespit edilir.

AIDS olguları çoğu kez 20-45 yaş arasında olan kimselerde görülür. AIDS'li annelerin emzirdikleri bebeklerine anne sütü yoluyla da virüsün geçtiği tespit edilmiştir. AIDS'te malign oluşum ortaya çıkmışsa prognoz kötü olup mortalite (ölüm oranı) %60-70 gibi çok yüksek oranda görülür.

Tedavi: Tam etkili antiviral (virüse karşı) ajan henüz geliştirilememiştir. İnterlökin II, alfa interferon, gamma interferon gibi çeşitli preparatlar araştırılmış, kortikosteroid tedavisi pek başarılı sonuç vermemiştir. Enfeksiyonların tedavisi için uygun geniş spektrumla antibiyotikler ve kemoterapatikler kullanılmaktadır. Bugün AIDS hastalarına bir antiretroviral madde olan azidotimidin (AZT, Zidovudin) gibi ilaçlar verilmektedir.

İmmün yetersizliğin giderilebilmesi için taze kan, lökosit transfüzyonu ve immünoglobilin verilmektedir.

AIDS'ten korunma:

Kan ve kan ürünleri ile geçmesi nedeniyle, özellikle AIDS vakasının sık görüldüğü ülkelerden kan almamak, donörlere (kan veren kimse) çok dikkat etmek gerekir. Kan veren insanlar (donör) çok sağlıklı olmalıdır. Kan alınmadan önce bu insanlar esaslı bir anamnez alınmalıdır. Avrupa, Afrika, Asya gibi ülkelerde uzun zaman kalmış olanlardan, TIR şoförlerinden, I.V. yoldan uyuşturucu kullananlardan, öksürüğü, halsizliği, uzun süren ishali, lenfadenopatisi v.s. olanlardan kan alınmamalıdır.

AIDS hastalığında bilinmesi gereken temel noktalar;

 1. AIDS cinsel temas ve kan yoluyla geçer. Ayrıca hastalığı taşıyan gebe kadınlardan, doğacak çocuklarına kan yolu ile geçebilir. Bugün için tedavisi hakkında çok yol katedilmiş olmakla beraber halen çalışmalar devam etmektedir.

 2. Cinsel temasla bulaşmayı önlemek için, birden fazla kişiyle, eşcinsel olan insanlar ile ilişkiden kaçınmak, cinsel birliktelikte her iki partnerin de hastalığı olmadığından emin olmak ve herhangi bir şüphe varsa, prezervatif (kondom) kullanmak gerekir.

 3. Kullanılacak enjektör ve iğnelerin bir kez kullanılıp atılan cinsten olmasına özen gösterilmelidir.

 4. AIDS mikrobu almış kadınlar gebe kalmamalıdır.

 5. Bütün aileler çocuklarına AIDS'e yakalanmaktan nasıl sakınacaklarını öğretmelidirler

 

Op. Dr. Kutlugül Yüksel cinsel birleşme ile bulaşan hastalıklar hakkında bilgiler

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı

Adres: Eskişehir Yolu, Tepe Prime, C Blok, No: 45 Ankara

Tel:0312-4258530—4258550 

Okunma 2992 defa

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

loading...
 • Yalnızca Bedenin Değil, Tüm Varlığın Kutsal
  Yalnızca Bedenin Değil, Tüm Varlığın Kutsal Fransız filozof Simone Weil “Kişi ve Kutsal”da hak kavramını odağına alıyor, kişinin fiziksel görünüşüne ve fikirlerine bakılmadan kutsal olduğunu belirtiyor. Weil, insanların yüreğinin derinliklerinde, maruz kalınan ve tanık olunan onca cürüme rağmen, ona kötülük değil de iyilik yapılacağına dair yenilmez bir beklenti bulunduğunu söylüyor: “Her insanda kutsal olan, her şeyden önce işte budur.”
  in Kitaplar ve Filmler Add new comment Read more...
 • Yanlış Diyet Saç Döküyor
  Yanlış Diyet Saç Döküyor Dengeli ve doğru beslenmek hem fiziksel hem ruh sağlığı için büyük önem taşıyor. Özellikle hanımlar kimi zaman hızlı kilo vermek için yanlış diyetler yapabiliyor. Bilinçsizce yapılan diyetler, cilt, saç ve tırnak sağlığı açısından ciddi tehditler oluşturabilir. Diyet dönemlerinde aşırı zayıflamanın, yetersiz ve dengesiz beslenmenin, saçların soluk ve donuk görünmesine ve dökülmesine yol açtığını söyleyen Liv Hospital Diyet ve Beslenme Uzmanı Orçun Kürüm sağlıklı saçlar için alınması gereken 5 besini anlattı.
  in Beslenme-Diyet Add new comment Read more...
 • 2 Yaşa Özel 10 Önemli Tüyo!
  2 Yaşa Özel 10 Önemli Tüyo! Anne babaların çocuklarıyla baş etmekte zorlandıkları; onların inatlaşma, tutturma hatta bağırıp vurma gibi davranışları karşısında nasıl davranacaklarını bilemedikleri zorlu bir dönem 2 yaş. Acıbadem Fulya Hastanesi’nden Psikolog Sena Sivri, bu dönemde, sıradan günlük ihtiyaçların karşılanmasının bile adeta bir güç mücadelesine dönüşmesinin son derece normal olduğunu belirtirken, 2 yaş sendromuyla nasıl başa çıkılabileceğini anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.
  in Aile ve Çocuk Add new comment Read more...
 • Damar Tıkanıklığında Son Tedavi Yöntemleri
  Damar Tıkanıklığında Son Tedavi Yöntemleri Damar tıkanıklığı, toplumda çok sık görülen ve tedavisi aksatılmaması gereken hastalıkların başında geliyor. Damar tıkanıklığı, gerek genetik faktörler gerekse de kötü ve düzensiz beslenme sonucu ortaya çıkan hastalıkların başında geliyor. Ülkemizde, özellikle belli yaş üzerindeki kişilerde oldukça sık görülen hastalıkların başında gelen damar tıkanıklığı tedavi edilmez ya da görmezden gelinirse uzuv kaybı veya ölüme varan tehlikeli sonuçlara yol açabiliyor.
  in Sağlık Add new comment Read more...
 • Göğüslerinizi Büyütecekseniz Sigarayı Bırakmalısınız
  Göğüslerinizi Büyütecekseniz Sigarayı Bırakmalısınız Göğüslerinizi büyütmeyi planlıyorsanız cerrahi operasyondan en az 3 – 4 hafa önce sigarayı bırakmalısınız. Buna elektronik sigara, nikotin bandı ve nikotin sakızları da dahil. Operasyon sonrasında ise 8 hafta sigaradan uzak durmalısınız. Sigara kullanımının, göğüs büyütme operasyonunun iyileşme sürecini ciddi bir şekilde etkilediğini belirten Estetik Cerrah Op. Dr. Alper Mete Uğurlu, sigara içmenin ve plastik cerrahinin neden riskli bir kombinasyon olduğunu şöyle açıklıyor:
  in Haberler Add new comment Read more...
 • "Günde İki Öğün Hastalıklardan Uzak Tutuyor"
  "Günde İki Öğün Hastalıklardan Uzak Tutuyor" Yoga, pilates, personel training alanında hizmet vererek spor alışkanlıklarında değişiklik yaratmayı amaçlayan Loop Workout, Ankara’nın seçkin isimlerinin katıldığı seminer programı ile açıldı. Stüdyo sahipleri Derya Açıkbaş ve Deniz Açıkbaş’ın ev sahipliğinde gerçekleşen açılış, alanında uzman isimlerin verdiği seminerler ile Başkent camiasına tanıtıldı. Beril Çavuşoğlu ile yoga etkinliği ile başlayan seminer programında; Çavuşoğlu, yoganın vücut üzerindeki etkilerinden bahsederek, düşünce gücünün yaşam üzerindeki etkilerine değindi. Fatma Arpacıoğlu ile Transformal Nefes seansı ile…
  in Sağlık Add new comment Read more...
 • ​Yarıyıl Tatilini Güzel Geçirmenin 6 Yolu
  ​Yarıyıl Tatilini Güzel Geçirmenin 6 Yolu Yarıyıl tatiline sayılı günler kaldı. Anadolu Sağlık Merkezi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzmanı Dr. Figen Karaceylan Çakmakçı, ailelere güzel bir tatil geçirmenin ve ikinci döneme enerjik bir şekilde başlamanın ipuçlarını anlattı. İşte Dr. Figen Karaceylan Çakmakçı’nın yarıyıl tatilini güzel geçirmek için 6 önerisi: Çocukların dinlenmesine izin verin Adı üstünde “Tatil”... Bu nedenle çocukların dinlenebilmesi, zihinlerini sakinleştirebilmeleri için fırsatlar yaratın. Uykularını alabildikleri, komutsuz, koşturmadan uzak, okul, ödev, proje veya hafta sonu…
  in Aile ve Çocuk Add new comment Read more...
 • Bebeğinizle Kalpten İletişim Sarılmaktan Geçiyor!
  Bebeğinizle Kalpten İletişim Sarılmaktan Geçiyor! Bebeğinizle Kalpten İletişim Sarılmaktan Geçiyor! P&G’nin lider bebek bezi markası Prima, 21 Ocak Dünya Sarılma ve Kucaklaşma Günü’nde bebeklerin ebeveynleriyle sağlıklı iletişim kurmasında ten temasının ve sarılmanın önemine dikkat çekiyor. Bebekler için anne ve babasının her dokunuşunun sakinleştirici ve rahatlatıcı bir etkisi olduğunu söyleyen Prima’nın Uzman Kurulu Üyesi Uzman Psikolog Yeşim Çaylaklı, ebeveynlere bebekleriyle sık sık ten tene temas kurmalarını ve sarılmalarını öneriyor.
  in Aile ve Çocuk Add new comment Read more...
 • Karnede Ödül ve Cezanın Ölçüsü Ne Olmalıdır?
  Karnede Ödül ve Cezanın Ölçüsü Ne Olmalıdır? Onay ihtiyacı duyan çocuğun fikirleri oluşmuyor! Öğrenciler yorucu bir dönemi geride bırakmaya hazırlanıyor. Bugünlerde en çok konuşulan konuların başında karnede ödül ve cezanın ölçüsü geliyor. Uzmanlar, ödül ya da cezanın çocuğun onay arayıcılık ile ilgili kişilik özelliğinin oluşmasına neden olabileceğine dikkat çekiyor. Uzmanlar, “Sürekli onay almaya ihtiyaç duyan bir çocuk, kendi fikir ve tercihlerini oluşturamaz” uyarısında bulunuyor.
  in Aile ve Çocuk Add new comment Read more...
 • ​Her 5 Erkekten 1’inde Kısırlık Görülüyor
  ​Her 5 Erkekten 1’inde Kısırlık Görülüyor Erkek kısırlığı, toplumda her 5 kişiden 1’inde izleniyor. Kadın nedenli kısırlık durumlarında da oldukça sık olarak karşımıza çıkıyor. Peki, erkek kısırlığı yeteri kadar biliniyor mu? Erkeklere yeteri kadar tetkikler yapılıyor mu? Prof. Dr. Recai Pabuçcu, konuyla ilgili merak edilen sorulara yanıt verdi.
  in Sağlık Add new comment Read more...
 • “BALIK TÜRLERİMİZİN ÇOĞUNU YİTİRDİK”
  “BALIK TÜRLERİMİZİN ÇOĞUNU YİTİRDİK” Türkiye’nin gastronomi alanındaki en köklü sivil toplum kuruluşu Mutfak Dostları Derneği organizasyonuyla düzenlenen “Dünden Bugüne İstanbul’un Balıkları“ etkinliği 12 Ocak 2019 akşamı Kalyon Otel’de gerçekleşti. İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi ve TÜDAV Başkanı Prof. Dr. Bayram Öztürk ve gazeteci Ahmet Örs’ün İstanbul’un sucul yaşamı ile ilgili olarak yaptıkları sunumların ardından, Falyanos by Kalyon’da gerçekleşen İstanbul balıkları konseptli yemek büyük beğeni topladı. Ülkemizin özgün lezzetlerini ve yöresel üreticileri desteklemek…
  in Haberler Add new comment Read more...
 • Çay Ve Kahveyi Çok Seviyoruz, Peki Ya Sağlığımız?
  Çay Ve Kahveyi Çok Seviyoruz, Peki Ya Sağlığımız? Türkiye’nin sağlıklı yaşam ve beslenme alanında ilk dijital bilimsel bilgi platformu “Bilim Bunu Konuşuyor” ile en güncel bilgileri kamuoyuyla paylaşan Sabri Ülker Vakfı, bu kez en fazla tercih edilen içeceklerin başında gelen çay ve kahvenin sağlığa olan etkilerini ele alıyor. Çay ve kahvenin türünün, tüketim miktarının, hazırlanma şeklinin sağlık üzerinde farklı etkileri olduğunun altını çizen Sabri Ülker Vakfı, sevilen bu iki içeceğe ilişkin bilimsel verileri aktarıyor. Sabri Ülker Vakfı kurulduğu…
  in Beslenme-Diyet Add new comment Read more...
 • Zayıf Notları Düzeltmek İçin Çocuğunuzla Birlikte Plan Yapın
  Zayıf Notları Düzeltmek İçin Çocuğunuzla Birlikte Plan Yapın Karnesinde zayıf notları olan çocuklara kızmak yerine destek olmak gerektiğini söyleyen DoktorTakvimi.com uzmanlarından Uzman Psikolog Elçin Konuk, ebeveynlere çocuklarına notları yüzünden ceza vermek yerine birlikte gerçekçi hedefler koyarak notlarını düzeltebilmesi için bir çalışma planı yapmayı öneriyor.
  in Aile ve Çocuk Add new comment Read more...
 • Doğum Sonrası Depresyona Yol Açan 10 Neden
  Doğum Sonrası Depresyona Yol Açan 10 Neden Depresyon, kadınlarda erkeklere oranla 2 kat daha fazla görülüyor ve kadınlar, üreme hormonlarında değişim olduğu dönemlerde depresyona daha yatkın hale geliyor. Doğum sonrası dönemdeki depresyon; kadında gerçekleşen fiziksel, duygusal ve davranışsal değişimlerin karışımını ortaya koyuyor. Bu süreç, doğumdan sonraki 4 hafta içinde belirginlik kazanıyor. Memorial Dicle Hastanesi Psikoloji Bölümü’nden Klinik Psikolog Özlem Soysal, doğum sonrası görülen depresyon ve bu süreçte alınması gereken önlemler hakkında bilgi verdi.
  in Sağlık Add new comment Read more...
 • ​Kışın Daha Çok Diş Sıkıyoruz
  ​Kışın Daha Çok Diş Sıkıyoruz Karanlık ve soğuk kış günlerinde daha az hareket ediyor, daha çok uyuyoruz. Strese ve depresyona da eğilimimiz artıyor. İşte tün bunlar da kışın daha çok diş sıkmamıza sebep olabiliyor Birçoğumuz özellikle uyurken farkında olmadan dişlerimizi sıkar ve gıcırdatırız. Sürekli tekrarlanması durumunda çene ve dişler, sanıldığından daha fazla zarar görür. Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı Dr. Nihat Tanfer, diş gıcırdatma olarak bildiğimiz bruksizmin zararlarını ve botoks enjeksiyonu ile tedavisini anlattı…
  in Sağlık Add new comment Read more...
 • Aç Kalmak Zayıflatmaz
  Aç Kalmak Zayıflatmaz Fit ve sağlıklı bir vücuda sahip olmak herkesin hayallerini süslüyor. Günümüzde diyetisyene ve spor salonlarına gidenlerin sayısında önemli bir artış var. Zayıflamak için başvurulan yöntemlerden bir tanesi de yanlış ürün kullanımı. Son olarak Miss International 2013 Filipinler güzeli Bea Santiago, zayıf kalmak için çok spor yaptığını ve spor öncesi aldığı besin takviyelerinden protein tozunun böbrek yetmezliğine neden olduğunu açıkladı. Bilinçsiz kullanılan besin takviyelerinin sağlığımız için tehdit oluşturduğuna dikkat çeken Diyetisyen…
  in Beslenme-Diyet Add new comment Read more...
 • KARDİYAK MR ile Kalbe 360 Derece Bakış
  KARDİYAK MR ile Kalbe 360 Derece Bakış Kalp, göğüs kafesi içinde ve kemik yapıların arkasında bulunmasının yanı sıra sürekli hareket halinde olduğundan görüntülenmesi en zor alanlardan biridir. Bu yüzden fonksiyonlarını ve hastalıklarını ayrıntılı incelemek için ileri teknolojiye sahip merkezler ve bu konuda deneyimli uzmanlar gerekli. Kardiyak MR’ın girişimsel işleme gerek duyulmadan kalbin en ayrıntılı şekilde incelenebileceği ileri görüntüleme yöntemi olduğunu belirten Liv Hospital Ulus Radyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ayşe Görmeli yöntemin avantajlarıyla ilgili bilgi verdi.
  in Sağlık Add new comment Read more...
 • ​Yeni Teknoloji İmplantlar Çok Daha Sağlam
  ​Yeni Teknoloji İmplantlar Çok Daha Sağlam Kemik yapısı zayıflamış olan kişilere artık implant yaparken kemik ilavesine gerek kalmayacak! Yeni teknoloji implantlar artık daha ince ama daha sağlam. Kişinin kendi kemiği içine standart implantlarla aynı sağlamlığa sahip ama çok daha ince implantlar yerleştiriliyor…
  in Sağlık Add new comment Read more...
 • GENÇLER DİKKAT: Kalp "Şakaya" Gelmez!
  GENÇLER DİKKAT: Kalp "Şakaya" Gelmez! Kalp krizi günümüzde gençlerde daha sık görülmeye başladı. Uzmanlar gizli kalp hastalıklarına dikkat çekerken uyarıyor: “Korku evleri, bilgisayar oyunları, futbol maçları, sosyal medyada takipçi kazanmak için yapılan şakalar, aşırı heyecana yol açarak krizi tetikleyebilir!” Zaman değişti, hastalıkların yaşı da öyle… Beslenme alışkanlıklarımız, yaşam tarzımız, şehir hayatı kalbi yoruyor. Medical Park Ankara Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Selçuk Özkan, gençlerde artık daha sık görülen kalp krizlerine dikkat çekti, “Yaşlılarda olduğu…
  in Sağlık Add new comment Read more...
 • Kışın Sağlıklı Bir Hamilelik İçin 12 Öneri
  Kışın Sağlıklı Bir Hamilelik İçin 12 Öneri Soğuk hava nedeniyle vücut direncinde düşme ve üst solunum yolu enfeksiyonuna yakalanma gibi sorunlar nedeniyle kış aylarında hamileliğin daha zor geçeceği düşünülüyor. Aslında kış ayları sanılanın aksine hamileliği geçirmek için daha avantajlı. Çünkü hamilelikte vücut ısısının artması nedeniyle sıcak basması ve el ayak şişmeleri gibi sorunlar gelişebiliyor. Yaz aylarında havanın sıcak olması bu yakınmaları daha da artırıyor. Kışın ise bu tür problemlerin gelişme riski düşüyor. Üstelik alınacak bazı basit tedbirlerle…
  in Sağlık Add new comment Read more...

Günlük Burç

 

Günlük falınızı Okuyun

İlginizi Çekebilir...

 • CİLDİNİZİ SOĞUKTAN KORUMAK İÇİN EVDE YAPILACAK MASKE TARİFLERİ
  CİLDİNİZİ SOĞUKTAN KORUMAK İÇİN EVDE YAPILACAK MASKE TARİFLERİ Avokado ile cildinizi kardan koruyun Dermatoloji Uzmanı Dr. Şerafettin Saraçoğlu soğuk ve karlı havalarda cilt sağlığının önemli olduğunu belirterek, 'Avokado ile cildinizi kardan koruyun' dedi.
  Read 1481 times Read more...
 • Okumak Alzheimer'ı Yavaşlatıyor
  Okumak Alzheimer'ı Yavaşlatıyor Acıbadem Ankara Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Esra Mıhçıoğlu, Kitap okuma, yazma ve diğer benzeri beyin uyarıcı aktivitelerle uğraşmanın alzheimer gibi hastalıklardan bağımsız olarak yaşlılıkta zihinsel gerilemeyi yavaşlattığını söyledi. İleri yaşlara kadar kitap okumanın, ortalama zihinsel aktivitelerle uğraşmayla karşılaştırıldığında hafızada gerileme…
  Read 484 times Read more...
 • Bademcik ve Geniz Eti Nedir ?
  Bademcik ve Geniz Eti Nedir ? Bademcikler (tonsil) ve geniz eti (adenoid), lenfoid doku denilen ve vücudun bağışıklık sisteminde rol oynayan organlardır. Tonsiller yutak girişinde, dil kökünün iki yanında yerleşmişlerdir. Adenoid ise nasofarinks adı verilen ve yutağın üst kısmında yani burun boşluğunun arka tarafında bulunurlar.
  Read 1353 times Read more...
 • Cappadox Çağdaş Sanat Programı Sanatseverlerden Tam Not Aldı
  Cappadox Çağdaş Sanat Programı Sanatseverlerden Tam Not Aldı Bu yıl dördüncü edisyonu gerçekleştirilen müzik, çağdaş sanat, gastronomi ve açık hava festivali Cappadox, ulusal ve uluslararası çağdaş sanatçıları ve Kapadokya'dan ilham alan üretimlerini katılımcılarla buluşturdu. Cappadox 2018 içinde yer alan Çağdaş Sanat Sergisi katılımcılara sürprizli, şaşırtıcı ve etkileyici bir…
  Read 212 times Read more...
 • Karda Kışta Cildinizi Korumanın 12 Yolu
  Karda Kışta Cildinizi Korumanın 12 Yolu Soğuk kış günleri genel sağlığımızın yanı sıra cildimizi de olumsuz yönde etkileyebiliyor. Özellikle el-ayak ile yüz derisinde gelişen şiddetli ve rahatsız edici kuruluk, kış aylarının cildimizde en sık yol açtığı sorunu oluşturuyor. Üstelik kuruluk ileri aşamaya ulaştığında cildin nem, yağ…
  Read 436 times Read more...
 • Doğurganlığı artıran besinler
  Doğurganlığı artıran besinler Günümüz koşullarında hamile kalmak her zaman çok da kolay olamamakta, çevresel koşullar, genetik yapı, hastalıklar, kullandığınız ilaçlar ve beslenme şekliniz etken unsurlar.
  Read 1487 times Read more...
 • Kuantum Dokunuş
  Kuantum Dokunuş Ellerin kullanıldığı bir şifa yöntemidir. Hafif bir dokunuşla kişinin kendisinin yada bir başkasına dokunarak da başkaları üzerinde, bedenin şifalandırılmasını önemli ölçüde hızlandıran bir tekniktir.
  Read 1718 times Read more...
 • Sağlıklı Su İçin NFS Belgesi Önemli
  Sağlıklı Su İçin NFS Belgesi Önemli Canlılarda hücre ve doku yapısının korunması ve devamı doğrudan suya bağlıdır. Su olmadan yaşam da olmaz, bunun farkında olan QNET, Dünya Sağlık Örgütü’nün verdiği NSF (Ulusal Hıfzıssıhha Kurumu) belgesine sahip HomePure Nova ile kaliteli ve temiz suya kolayca ulaşmayı sağlıyor.…
  Read 262 times Read more...
 • Kış Aylarında Kilo Almayın
  Kış Aylarında Kilo Almayın Havaların soğuması ile kış kapılarımızı çalmaya hazırlanıyor. Kış depresyonuna davetiye çıkartan çokça olumsuzluk da peşimizi bırakmaz. Soğuk havalarda dışarı çıkmak yerine evde oturma isteği, gecelerin uzayıp gündüzlerin kısalması ile negatif düşünceler kişinin istem dışı kilo almasına sebep olabilir. Diyetisyen Emre…
  Read 518 times Read more...
 • Gece Yeme Sendromu Olabilir misiniz?
   Gece Yeme Sendromu Olabilir misiniz? Eğer sabah uyandığınızda iştahsız oluyor, akşam ise gündüz yediklerinizden daha fazla yiyorsanız ve bunun yanında ciddi uyku problemleriniz varsa, geceleri uykunuzdan kalkıp mutfağa gidiyor ve yiyecek birşeyler atıştırıyorsanız GECE YEME SENDROMU’nun belirtilerini taşıyorsunuz; dikkatli olmalısınız… Bu durum; dikkat edilmediği sürece…
  Read 1794 times Read more...
 • Sağlıklı Kemikler İçin Gerekli Olan 7 Vitamin
  Sağlıklı Kemikler İçin Gerekli Olan 7 Vitamin Sağlıklı ve doğru beslenme, birçok sağlık sorununun önlenmesi için gerekli olduğu kadar kemik yapısı için de önemlidir. Özellikle kemik kırıklarının, genellikle ileri yaşta ortaya çıkan kemik erimesinin önlenmesi ve kemiklerin güçlendirilmesi için kalsiyum, magnezyum, potasyum, Vitamin D, omega-3 bakımından zengin…
  Read 268 times Read more...
 • DUYGULARINIZLA YÜZLEŞİN
  DUYGULARINIZLA YÜZLEŞİN Duygular "Duygularımız bilgiye ulaştıran en içten yoldur." —Audre Lorde Bir duyguyu sonuna kadar götürecek kadar cesursanız, doğrudan yüreğiniz­den gelen bir bilginin sahibi olursunuz. Duygular hayatımıza damga vuran yön işaretleridir. Hissedilmeleri, ifade edilmeleri, dikkate alınmaları ve gerçekten nerede bulunduğumuzu ölçebilmek için…
  Read 1429 times Read more...
 • YALNIZLIK BİR SEÇİM MİDİR?
  YALNIZLIK BİR SEÇİM MİDİR? 12 inci yaşam alanınız da Venüs gezegeniniz ve Ay varsa, üstüne bir de Mars gezegeni horoskopunuz da Balık burcun da ise, Gittiğiniz tiyatro oyununu en son sıralardan ve oyun hakkında ki düşüncelerinizi paylaşacak bir arkadaş olmadan yalnız seyretmek durumun da…
  Read 1921 times Read more...
 • Kış Aylarına Doğal Koruma: Pitaya
  Kış Aylarına Doğal Koruma: Pitaya Ülkemizde yeni yeni bilinirliği artan bu nedenle yetiştiği ülkelerdeki farklı kültürlerin etkisiyle pitaya, pitahaya, ejder meyvesi, çilek armudu, kaktüs meyvesi ya da dragon fruit olarak adlandırılan bu ünlü egzotik meyve kış aylarının doğal koruma yöntemi olarak karşımıza çıkıyor. En bilinen…
  Read 544 times Read more...
 • Dr. Hakan Erbil'den Hayata Bakışınızı Değiştirecek Öneri
  Dr. Hakan Erbil'den Hayata Bakışınızı Değiştirecek Öneri Kişinin yüz ifadesinin önemli bir bölümü olan, konuşma esnasında ifadeyi tamamlayan bölge göz çevresidir. Gözlerin yüzün odak noktası olduğunu belirten Dermatoloji Uzmanı Doç. Dr. Hakan Erbil, genç görünen gözlere sahip olmak için göz çevresi için etkili olan Göz Altı Işık…
  Read 288 times Read more...
 • ​Bağışıklık Sistemi Nasıl Güçlenir?
  ​Bağışıklık Sistemi Nasıl Güçlenir? Ethica İncirli Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Nevin Cambaz Kurt bağışıklık sistemini güçlendirmek için önerilerde bulundu. Bebeklerde bağışıklık sistemi için en önemli besin anne sütüdür. Anne sütünün içeriğindeki immunoglobulinler ve koruyucu diğer faktörler bebeğe doğrudan geçmekte ve onu…
  Read 135 times
 • KIZLIK ZARI ŞEKİLLERİ VE ÇEŞİTLERİ
  KIZLIK ZARI ŞEKİLLERİ VE ÇEŞİTLERİ Kızlık zarı yani Latince adı ile HYMEN, Yunan ve Roma mitolojilerinde Dionysus ve Afrodit in oğlu olan “evlilik ve düğün tanrısı” dır. Gerdek gecesi bu Tanrıya adandığından kızlık zarı da aynı isimle anılmaktadır. Bu tanrının özelliği, kanatlı olması ve elinde…
  Read 4257 times Read more...
 • Bademcik Sorununa Plasma Yöntemi İle Pratik Çözüm
  Bademcik Sorununa Plasma Yöntemi İle Pratik Çözüm Okul döneminde çocuklarda en sık görülen rahatsızlık, genellikle bademciklerin neden olduğu enfeksiyonlar olarak gösteriliyor. Pek çok çocuk bademciklerinin şişmesi nedeniyle uzun üre okula gidemiyor ve ders başarısı da olumsuz etkileniyor. Ancak vücudun savunma sistemi olan bademcikler ağrısız ve kanamasız plazma…
  Read 633 times Read more...
 • Çocuklarınızı Fazla Güneşten Koruyun!
  Çocuklarınızı Fazla Güneşten Koruyun! Bütün kış özlemini çektiğimiz, tatil planları yaptığımız, bol güneşli sıcak yaz günlerinin gelmesiyle açık havada daha fazla zaman geçirmeye başladık. Bu zamanlarda şüphesiz ki ebeveynlerin aklına ilk gelen sorular; çocuklarımız bu güneş ışınlarından ne kadar faydalanmalı, fazla maruz kalınması durumunda…
  Read 198 times Read more...
 • Çocuğunuzun Kalp Sağlığı İçin Bu 10 Belirtiye Dikkat!
  Çocuğunuzun Kalp Sağlığı İçin Bu 10 Belirtiye Dikkat! Kalp hastalıkları genellikle ileri yaş hastalığı olarak bilinse de, gençler ve çocuklarda azımsanmayacak kadar fazla görülüyor. Yenidoğan bebeklerde doğumsal kalp hastalıkları ön plandayken, daha büyük çocuklarda enfeksiyonlar ve genetik yolla geçen rahatsızlıklar, kalp hastalıklarına yol açabiliyor. Memorial Ataşehir /Şişli Hastaneleri…
  Read 276 times Read more...
 • Erkek Kısırlığına Karşı Şifalı Kür
  Erkek Kısırlığına Karşı Şifalı Kür Kısırlık, sperm eksikliği (Azospermi) ya da bozukluğu sorununa karşı uygulayabileceğiniz, sperm saysıını artırmak için kulalnılabilecek kısırlığa karşı kür tarifi. Malzemeler - 3 kilo organik bal - 100 gram keçiboynuzu tozu - 100 gram çakşır kökü - 100 gram dövülmüş badem…
  Read 17071 times Read more...
 • Ülfet Huzur Mayasıdır
  Ülfet Huzur Mayasıdır Ülfet ehli olmak, geçim ehli olmaktır. Başkasıyla anlaşabilen, kaynaşabilen ve kendisiyle beraber olmaktan huzur duyulan bir insan olmak demektir. Allah Resulü (s.a.s.)’in şu beyanları ülfet ehli kimselerde bulunan bu kabiliyet ve yetkinliğe işaret eder: “Mümin, ülfet eden ve kendisiyle ülfet…
  Read 1386 times Read more...
 • Bu Bakteriler Sağlık Dostu!
  Bu Bakteriler Sağlık Dostu! ‘Bakteri’ deyince pek çoğumuzun aklına hastalık yapıcı etkisi gelse de, sağlık dostu bakteriler de var. Üstelik son yıllarda yapılan bilimsel çalışmalar bu bakterilerin birçok hastalıktan korunmada ve tedavide etkili olduklarını ortaya koyuyor. Acıbadem Kozyatağı Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı…
  Read 270 times Read more...
 • Mesane Kanserinde Erken Teşhis ve Doğru Tedavi Hayat Kurtarıyor
  Mesane Kanserinde Erken Teşhis ve Doğru Tedavi Hayat Kurtarıyor Sağlıksız beslenme, sigara, obezite ve hareketsiz yaşam dünyada kanserin hızla artmasına neden oluyor Mesane Kanserinde Erken Teşhis ve Doğru Tedavi Hayat Kurtarıyor Çağımızın hastalığı olan kanser, dünyada ölüm nedenleri arasında ilk sıralarda yer alıyor. Günümüzde en sık görülen kanser türünden…
  Read 285 times Read more...
 • 10 kış yiyeceği ile hayata tutunun
  10 kış yiyeceği ile hayata tutunun Kış mevsimini hissetmeye başladığımız şu günlerde yeterli ve dengeli beslenmenin sağlık açısından önemine vurgu yapan Dr.Fevzi Özgönül, genellikle yaz aylarında dikkat edilmeye başlanan kilo kontrolünün, kış aylarında yerini ihmalkârlığa bıraktığını belirtti.
  Read 1433 times Read more...
 • Anne Karnında Bebeğinizin Beyin Gelişimine Yön Verebilirsiniz!
  Anne Karnında Bebeğinizin Beyin Gelişimine Yön Verebilirsiniz! “İster anne karnında olsun, ister doğduktan sonra olsun bir çocuğun beyin gelişimini tek başına artıracak bir yöntem, ilaç veya besin maddesi olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Aksi takdirde insanlarda boyut ve gelişim olarak çok farklı düzeyde beyin yapılarıyla karşılaşırdık” diyen Okan Üniversitesi…
  Read 226 times Read more...
 • L’OCCITANE'la 'Ölmez Otu'nun gücü cildinizi kışa hazırlıyor!
  L’OCCITANE'la 'Ölmez Otu'nun gücü cildinizi kışa hazırlıyor! L’OCCITANE Divine serisiyle, Ölmez Otu’nun gücü cildinizi kışa hazırlıyor! Çiçeği asla solmayan ve yaşlanma karşıtı özelliğiyle ünlü olan ‘Ölmez Otu’nun sırrı, L’OCCITANE Laboratuvarları’nda çözüldü. Markanın efsanevi cilt bakım serisi Divine’in formülünde bulunan özel konsantre içerik, aynı çiçeğin kendi doğal formülü…
  Read 553 times Read more...
 • Alfa Feto Protein
  Alfa Feto Protein Alfa feto protein (AFP) fetal karaciğerden salgılanır. Erişkinde albumin adı verilen proteinin fetal yaşamdaki karşılığıdır. AFP fetüsün amnion sıvısına oradan da anne dolaşımına karışır. Embriyonun beyin ve omuriliğini oluşturan nöral tüpler döllenmeden sonra 4. haftada karşılıklı kapanırken, bir defekt oluşursa…
  Read 2373 times Read more...
 • G NOKTASI BÜYÜTME
  G NOKTASI BÜYÜTME G noktası,vajinanın girişten 2*3 cm kadar içinde ve üst duvarında yer alan nohut büyüklüğünde bir yapıdır. Büyüklüğü ve yeri kişisel değişiklikler gösterdiği gibi,her kadında bulunmayabilir.
  Read 1146 times Read more...
 • Lego Ninjago Yarın Başlıyor
  Lego Ninjago Yarın Başlıyor Okula dönüş etkinlikleri ile her sene adından söz ettiren Panora AVM, bu sene de minikleri Lego Ninjago ile buluşturuyor. Popülerliğini hiç yitirmeyen Lego’nun, Ninjago filminin Türkiye vizyon tarihi olan 29 Eylül’de başlayan etkinlikte miniklere büyük sevinç yaşatılacak. Ninjago adındaki evlerini…
  Read 442 times Read more...