kadinlarguzeldir.com

Fatiha Suresinden ‘Âlemlerin Rabbi Rahman Ve Rahîm’ Ayetleri

Allah âlemlerin Rabbi derken bizde ve kalplerimizde Rablik mertebesini yerleştirmiştir. Bu arifin makamı ve nefsin ayağının derinleşme mertebesidir. Burası sıfat mahallidir. Çünkü lillahi, kaynağı itibarıyla yüce, müşahede yeri bakımından ise zata dayanan bir ifadedir. Bunun ardından âlemlerin Rabbi demiştir. Yani onları terbiye eden ve besleyen Rab… Âlemler ise Allah’ın dışındaki her şeydir.


Terbiye iki kısma ayrılır: dolaylı ve doğrudan terbiye. Bu itibarla Kelime’ye (Tümel ruh) gelince, onun hakkında vasıta kesinlikle düşünülemez. Ondan sonra gelenlerin terbiyesinde ise vasıta şarttır.
Sonra özellikle dolaylı terbiye iki kısma ayrılır: övülmüş ve yerilmiş terbiye. Kadîm’den nefse –ki nefs tanıma dâhil değildir- olan terbiye, bilhassa övülmüş terbiye olabilir. Yerilmiş ve övülmüş terbiye ise nefisten duyu âlemine yönelik olabilir. Böylece nefis, başkalaşma ve temizlenmeyi kabul eden bir mahal olmuştur.
Konumuza dönüp deriz ki: Allah tümel ruh diye ifade edilen Kelime’yi herhangi bir şeyden olmaksızın var ettiğinde onu bilgisizlik makamında ve olumsuzlama mahallinde var etmiştir. Başka bir ifadeyle onu kendisini görmekten köreltmiştir. Böylece Kelime, kimden meydana çıktığını, nasıl meydana çıktığını bilmez bir halde kalmıştır. Canlılığının ve bekâsının sebebi olan gıda kendisinde bulunmaktaydı, fakat o bunu da bilmiyordu. Bunun üzerine Allah katında bulunan şeyi istemesi için –ki O’nun katında olduğunu da bilmiyordu- himmetini harekete geçirmiş, böylece tümel ruh himmetiyle yola koyulmuştur. Ardından Allah ona zatını göstermiş ve sakinleşmiştir. Böylece öğrenir ki talep ettiği kimse sürekli kendisiyle nitelendiği kimsedir.
İbrahim b. Mesud el-İlbirî şöyle demiş:
Kişi bazen maksadına varmak için yolculuk eder
Aranan sebep ise kendi içindedir.
Kelime (tümel ruh) Allah’ın kendisine yerleştirdiği sır ve hikmetleri öğrenmiş, sonradan var olduğunu kavramış, zatını kuşatıcı bir bilgiyle tanımıştır. Bu bilgi, onun için kendisiyle beslendiği ve hayatını sonsuza kadar sürdüğü bir gıda haline gelmiştir.
Bu en yüce tecellide Hak ona şöyle demiş:
-Benim, senin nezdindeki ismim nedir?
Ruh karşılık vermiş:
-Sen benim Rabbimsin.
Böylece Hakkı ancak Rablik mertebesinde tanımış, kadîm Hak ulûhiyetiyle ayrılmıştır. Çünkü Hakkı bu yönüyle ancak kendisi bilebilir. Allah ona şöyle demiştir:
-‘Sen benim merbûbum (rabbin kulu), ben senin Rabbinim. Sana kendi isim ve sıfatlarımı verdim. Binaenaleyh seni gören kişi, beni görmüş, sana itaat eden bana itaat etmiş, seni bilen beni bilmiş, seni bilmeyen ise beni de bilmemiştir. Senden aşağıda bulunanların ulaşacağı son nokta, nefislerinin senin bilgine ulaşmalarıdır. Onların sana dair bilgilerinin zirvesi, senin niteliğini değil, sadece var olduğunu bilmektir. Benimle ilişkinde de sen böylesin: Kendi nefsini bilmeni aşamazsın, kendinden başkasını göremezsin ve benim hakkımda ancak varlık bakımından bilgi elde edebilirsin. Bilgi bakımından beni kuşatmış olsaydın hiç kuşkusuz sen ben, ben ise kuşatılmış, dolayısıyla zatım senin zatın olurdu. Fakat böyle bir durumda zatın benim zatım olmazdı. İşte sana ilâhî sırları gönderiyorum ve onlarla seni terbiye ediyorum. Sen onları kendinde yaratılmış olarak bulursun ve tanırsın. Bunları sana nasıl ulaştırdığımın bilgisinden seni perdeledim. Çünkü onu müşahedeyi taşımaya gücün yetmez. Şayet onu bilseydin mahiyet bir olurdu. Mahiyetin bir olması imkânsızdır. Şu halde senin onu müşahede etmen imkânsızdır. Bileşiğin mahiyeti yalının mahiyetine döner mi? Hakikatlerin değişmesine yol yoktur. Bilmelisin ki: Senin aşağında olan kimseler sana tabi olduğu gibi sen de bana tabisin. Dolayısıyla sen elbisemsin, sen benim örtümsün, sen benim perdemsin.’
Bunun üzerine Ruh, Hakka şöyle der: ‘Rabbim! Benim bir mülküm olduğunu söylediğini duydum. Peki nerededir o mülk?
Bu soru üzerine Hak ruh için nefsi kendisinden (ruhtan) ortaya çıkartmıştır. Nefs, türeme yoluyla olan mefuldür. Ruh şöyle demiştir:
-Bu benim parçam, ben ise onun bütünüyüm. Tıpkı ben senden (Hak’tan) olduğum halde sen benden değilsin!
Hak şöyle karşılık vermiş:
-Doğru söyledin, ey ruhum!
Ruh şöyle demiş:
-‘Rabbim! Senin vasıtan ile konuştum. Kuşkusuz beni sen terbiye ettin, yardım ve terbiye sırrını benden gizledin ve onun bilgisini sadece kendine ayırdın. Benim yardımımı da sahip olduğum bu mülkten (nefs) perdele ki ben seni bilemediğim gibi o da beni bilemesin.’
Bunun üzerine Hak nefste kabul edicilik ve muhtaçlık niteliği yaratmış, aklı ise mukaddes Ruh’a vezir yapmıştır.
Sonra Ruh, nefse dönmüş ve ona şöyle demiştir:
-Ben kimim?
Nefs cevap vermiş:
-‘Rabbimsin! Hayatım sana bağlı olduğu gibi bekâm da sana bağlıdır.’
Ruh sahip olduğu mülküyle böbürlenmiş, nefste Rabbinin kendisindeki makamına yerleşmiş, bunun ise yardımın (imdâdın) ta kendisi olduğunu zannetmiştir. Hak ise gerçeğin zannettiğinin aksine olduğunu bildirmek istemiştir. Ayrıca daha önce istediği gibi yardım sırrını ruha vermiş olsaydı, ulûhiyetten hiçbir şeyin kendisine mahsus kalmayacağını ve varlığın birleşeceğini öğretmek istemiştir. Hak bunu isteyince, ruhun karşısında hevâ’yı (arzu gücü), aklın karşısında ise şehvet (arzu) gücünü yaratmış, şehveti, hevânın veziri yapmış. Nefste genel olarak kendisine gelen her şeyi kabul etme özelliği yaratmıştır. Böylece nefs, her birisinin azametli veziri olan iki güçlü rab (ruh ve hevâ) arasında bulunmuştur. Vezirler şehvet ve akıldır. Söz konusu iki Rab’den her biri, sürekli olarak nefsi kendisine çağırır. Gerçekte ise hepsi Allah katındandır, Allah şöyle buyurur: ‘Hepsi Allah katındandır.’ Başka bir ayette ise ‘Şunlara ve bunlara Rabbinin ihsanından yardım ederiz’ buyurur. Bu nedenle nefis, başkalaştırma ve temizlenme mahalli olmuştur. ‘Allah ona (nefse) iyilik ve kötülüğünü ilham etmiştir.’ Bu ayetin öncesinde ise ‘Nefse ve onu düzenleyene yemin olsun ki’ buyurur: Nefs, hevânın çağrısına karşılık verirse başkalaşma, ruhun davetçisine karşılık verirse din ve
birleme itibarıyla temizlenme meydana gelir.
Ruh bağırdığını fakat kendisine kimsenin karşılık vermediğini görünce şöyle der:
-‘Mülkümü davetime icabetten kim engelliyor?

Vezir (akıl) şöyle der:
-Senin karşında, kendisine itaat edilen güçlü otorite sahibi hevâ adında bir hükümdar vardır. Onun lütufları peşindir. Bütün süsüyle ve ziynetiyle dünya ona aittir. Nefse kendi mertebesini açmış, onu davet etmiş, nefs de bu davete karşılık vermiş ve icabet etmiştir.’
Bunun üzerine Ruh şikâyetle Allah’a yönelmiş, böylelikle kulluğu sabit olmuştur. İstenilen de zaten buydu.
Farklı Âlemlerde Rabler ve Merbûblar
Rabler ve merbûblar (terbiye edilen), her birisi kendi makam ve değerine göre tenezzül etmiştir. Ayrık-şehadet âleminin Rabbi hitap âlemidir. Bitişik-şehadet âleminin Rabbi ceberût âlemidir. Ceberût âleminin Rabbi, Melekût âlemi, melekût âleminin Rabbi Kelime, Kelime’nin Rabbi ise bütünün Rabbi olan el-Vâhid ve es-Samed’dir (Hiçbir şeye muhtaç olmayan Bir).
Kuşkusuz bu konuda et-Tedbirâtu’l-İlâhiyye fi-Islahi’l-Memleketi’l-İnsâniyye isimli kitabımızda doyurucu açıklama yaptık. Bu nedenle sözü uzatmak korkusuyla, o bölümü burada yinelemekten sarf-ı nazar ettik. Ayrıca bu konuyu Tefsiru’l-Kur’an’da (Kur’an Tefsiri) de zikretmiştik.
Kullarını terbiye işini deruhte eden ve dilediklerini vasıtalarla perdeleyen Rabbi tenzih ederim!
Anlamını ve ruhunu kavrayan kimse için bu bölümden şu sonuç çıkmıştır: Kuşkusuz (Fatiha suresinde geçen âlemlerin Rabbi ifadesinde) Rab Allah’tır. Âlemler ise tümel benzerdir (Kelime, Tümel Ruh). Bu nedenle Allah onu âlemlerde sekiz harf üzerine Arş olarak yaratmış, lütuf, terbiye, ilgi ve Rahman merhametiyle onun üzerine yerleşmiştir. Bu merhamet, ahiret hayatını ayırt etmek için Rahîm isminin merhametiyle desteklenmiştir. Böylelikle Rahman genel, Rahîm ise özel olmuştur.
O halde Rahman kendi âleminde dolaylı ve dolaysız olarak Rahman’dır. Rahîm ise özelleştirme içermesi
ve inayetin değeri nedeniyle doğrudan kelimelerinde rahîmdir.
Anla! Aksi halde kabul et, selâmete erersin.
‘Din Gününün Sahibi’ Ayeti
Allah bu ayet ile ceza gününü ve tefrika (ayrım) makamından mülk mertebesini kastetmiştir ki o da (tefrikanın, çıkarmanın zıddı olan) cem’dir (toplamadır). Çünkü tefrika ancak bir cem’de (birlik, bütünlük) gerçekleşebilir. Allah şöyle buyurur: ‘Onda her hikmetli iş ayırt edilip çıkarılır.’ Şu halde ayette belirtilen o mübarek gece, cem’ makamıdır ve tefrikanın otoritesini kabul etmiştir. Binaenaleyh o, tefrika makamı (kul-Rab ayrımı) demektir. Böylelikle cem’, hitap düzeyinde emir ve yasağa, irade düzeyinde öfke ve rızaya, kulun fiili bakımından itaat ve isyana, ilâhın fiili bakımından tehdit ve ödüle ayrılır.
Bu günde el-Melik (sahip, hükümdar), şefaat hakkı olan, şefaate tahsis edilen ve nefsim değil ümmetim diyen kimsedir. Tasavvuf yolunda ortaya çıkan dünyadaki kıyamet için talep edilen varlığımızdaki hükümdar, Kutsî Ruh’tur. Kıyamet günü Hakkın karşılığı var etme, karşılık azap ise hesaba çekilme günüdür. Amel itaat ise ‘hurma ve üzümlerden’ cennetler, nankörce işlenmiş günah ise ‘boyunduruk ve azaptan ibaret’ cehennemler vardır. Her ikisi de görünüşte iddia makamındandır.
Varlığımızdaki Hükümdar
Bu ayette melik’in tanımından, ona gereken şeylerden, nefsin ‘din günü’nden ondan fâni olma mertebesine ulaşıp ulaşamayacağından söz etmeyi gerekli görüyoruz. Şöyle derim: Melik, sahip olma yoluyla mülkü olan ve kendisine meleğin secde ettiği kimse demektir ki o da ruhtur. Hevâ kendisine karşı çıkıp nefisten ona karşı yardım istediğinde, ruh hevâ’yı öldürmek istemiş ve buna hazırlanmıştır. Ruh tevhidin ve Mele-i ala’nın (yüce topluluk) askerleriyle, hevâ da kuruntu, aldanış ve aşağı âlemin askerleriyle ortaya çıktığında ruh hevâ’ya şöyle demiştir:
-Sana söz: Ben yenersem, her şey benimdir. Sen yenersen ve beni mağlup edersen mülk senindir. Bu topluluk aramızda perişan olmasın.’
Bunun üzerine ruh ve hevâ vuruşmuş, ardından ruh yokluk kılıcıyla hevâyı öldürmüş, bir direnç ve büyük bir çabadan sonra nefsi elde etmeyi başarmıştır. Böylelikle nefs, Ruhun kılıcı altında teslim olmuş, kurtuluşa ermiş, temizlenmiş ve arınmıştır. Nefs iman ettiği için duyular da iman etmiş ve hepsi birden itaat boyunduruğu altına girmiş, emre uymuş, bozuk iddia dürtüleri onlardan çekip alınmış, kelimeleri bir olmuştur. Böylece ruh ve nefs âdeta tek bir şey haline gelmiştir. Ruh için gerçek anlamda melik adı geçerli olmuş, ardından Allah kendisine şöyle hitap etmiş: ‘Din gününün sahibi.’ Böylece onu kendi makamına göndermiş, onu şeriatın ayrımından birliğin birleştirmesine taşımıştır.
el-Melik, gerçekte Hak’tır. O, her şeyin sahibi ve kullanıcısıdır. O, özü gereği, genel ve özel anlamda şefaat edendir: Özel anlamda dünyada, genel anlamda ise belirli bir açıdan ahirette şefaat eder. Bu nedenle Allah ‘âlemlerin Rabbini’ görmekten perdelenmişlerin kalplerini ısındırmak için, ‘Din gününün sahibi’ ayetinden önce ‘Rahman ve Rahîm’dir’ demiştir. Allah Teâlâ’nın din günü şöyle dediğini görmez misin: ‘Melekler, peygamberler ve müminler şefaat etmiş, geride merhametlilerin merhametlisi kalmıştır.’ Böylece fiili var etmezden önce kalplerinde alışma meydana gelsin diye, el-Cebbâr veya el-Kahhâr dememiştir.
Bu varlıktaki anlamı öğrenen kimseye ‘en merhametlinin makamında’ şefaatin tahsisi geçerli olabilir. Bu varlıktaki özel şefaati bilmeyen ise büyük toplanma günü genel şefaatin içine girer, merhametlilerin makamında görünür. Böylece merhametlilerin en merhametlisinin şefaatiyle fark cem’ haline, parçalanma dürülmeye, çift teke döner; başka bir ifadeyle surun dışı olan cehennemden içteki cennete döner. Duvar çöküp, sur yıkılıp nehirler birbirine karıştığında, deryalar birleşip berzah yok olduğunda, azap nimete, cehennem cennete dönüşür. Artık ne azap kalır ne cezalandırma! Sadece, gözlerin gördüğü döşekler ve koltuklar üzerinde kuşların ötüşlerinin dinlenmesi, huri ve vildanın hizmetiyle nimet ve esenlik kalır. Cehennem bekçisi Malik gider, Cennet bekçisi Rıdvan kalır. Böylece cehennem, cennet hazirelerinde nimetlenecek hale gelir. İblis’in sırrı onların arasında ortaya çıkar. Bir anda o ve secde edilen eşitlenir. Çünkü her ikisi de takdir edilmiş bir hüküm ve öne geçmiş bir kaderle tasarruf etmiştir. Onların bu yazgıdan kaçınmaları mümkün değildi ve bunu yapmak zorundaydılar. ‘Âdem Hz. Musa’yı susturdu.’

 

İbn Arabi, Besmele ve Fatiha’nın Sırları, Litera Yayıncılık, Ekrem Demirli Syf: 75

Okunma 1061 defa

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

loading...
 • GRİP DEYİP GEÇMEYİN!
  GRİP DEYİP GEÇMEYİN! ÖZEL BİR NEFES HASTANESİ İÇ HASTALIKLARI (DAHİLİYE) Uzm.Dr.Mustafa Kemal ÖZBEK GRİP DEYİP GEÇMEYİN! Grip; solunum yolunu (boğaz, burun, akciğerler) enfekte eden influenza virüslerinin neden olduğu bir hastalıktır. Soğuk algınlığı vb diğer bir çok viral solunum yolu enfeksiyonundan farklı olarak, grip ağır hastalığa ve hayatı tehdit edici sorunlara yol açabilir. Grip bazen kişide hastaneye yatışa ve hatta ölüme neden olabilmektedir. Grip sonbahar ve kış aylarında görülür. En sık görüldüğü zaman aralığı…
  in Sağlık Add new comment Read more...
 • Kimler zatürre (pnömoni) için risk altındadır?
  Kimler zatürre (pnömoni) için risk altındadır? ÖZEL BİR NEFES HASTANESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI BÖLÜMÜ Uzm.Dr.Tülay SÖNMEZ 12 Kasım Dünya Zatürre Günü Olması Nedeni ile Açıklamalarda Bulunan; Özel Bir Nefes Hastanesi Göğüs Hastalıkları Hekimi Uzm.Dr.Tülay SÖNMEZ; Halkı Bilgilendirmek adına Önemli Bilgiler Paylaştı; Zatürre; tıptaki adı ile pnömoni; akciğer dokusunun iltihabıdır. Bakteri, virüs, mantar gibi farklı mikroplarla oluşabilir. En sık görülen, en fazla ölüme neden olabilen hastalıklar arasındadır. Toplumda gelişen pnömoniler (TGP), tüm dünyada hastane başvurularının, yüksek tedavi giderlerinin,…
  in Sağlık Add new comment Read more...
 • Çekingen Kişilik Bozukluğunun 6 Belirtisi
  Çekingen Kişilik Bozukluğunun 6 Belirtisi Çekingen kişilik bozukluğu, aşırı utangaçlık ve özgüven eksikliği ile karakterize olarak ortaya çıkıyor. Günümüz toplumunda giderek artan bu kişilik bozukluğu tedavi edilmezse kişinin içine kapanmasına ve sonrasında daha ciddi psikolojik sorunlara yol açabiliyor. Memorial Diyarbakır Hastanesi Psikoloji Bölümü’nden Uz. Psk. Özlem Soysal, “kişilik bozuklukları” içerisinde değerlendirilen “çekingen kişilik bozukluğu” hakkında bilgi verdi.
  in Sağlık Add new comment Read more...
 • Rahim Ağzı Kanseri Hakkında Doğru Bilinen 7 Yanlış
  Rahim Ağzı Kanseri Hakkında Doğru Bilinen 7 Yanlış Kadın kanserleri arasında ilk sıralarda yer alan rahim ağzı (serviks) kanserinin görülme sıklığı dünya genelinde tüm kadınlar arasında giderek artıyor. Her yıl dünya genelinde 35-55 yaş arasında yaklaşık 570 bin kadın rahim ağzı kanseri teşhisi alıyor. Erken dönemlerde sessiz bir seyir izleyen bu hastalığın ortaya çıkmasında en önemli etken HPV (Human Papiiloma Virıus). Kadın üreme organlarından uterus (rahim) armut şeklinde ve büyüklüğünde (8-9 cm) kas dokusundan zengin bir organ. Rahmin…
  in Sağlık Add new comment Read more...
 • En Tehlikeli 4 Damar Hastalığı
  En Tehlikeli 4 Damar Hastalığı Doç. Dr. Cem Arıtürk, damar hastalıklarının tedavi edilmediği takdirde tehlikeli sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekiyor. Vücudumuzun yaşam kanalları olan damarlar, vücudun ihtiyacı olan maddelerin kaynağı kanı, kalpten dokulara ve organlara taşır. Sürekli bir çalışma halinde olan damarlar, diğer tüm organlar gibi çeşitli nedenlerden dolayı fonksiyonlarını kaybedebiliyor ve bu durum da tehlikeli sonuçlara sebep olabiliyor. Sağlıklı ve kaliteli bir yaşam sürebilmek için damar yapısı ile fonksiyonlarının sağlıklı olması gerekiyor. Acıbadem Fulya Hastanesi…
  in Sağlık Add new comment Read more...
 • 6 Soruda Ispanak Zehirlenmesi
  6 Soruda Ispanak Zehirlenmesi Ispanak, mevsim sebzeleri içerisinde en faydalı sebzelerin başında geliyor. Son günlerde görülen ıspanak zehirlenmesi vakaları nedeniyle ıspanak tüketmekten korkulduğunun altını çizen Anadolu Sağlık Merkezi İç Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı Doç. Dr. Enes Murat Atasoyu, ıspanak zehirlenmelerine ilişkin merak edilen soruları yanıtladı. Ispanağı tüketmeden önce nelere dikkat etmeli? Üzerindeki kimyasallardan arınması için nasıl yıkamalı? Ispanak satın alırken yapraklarının diri olmasına, yapraklarının sarı-kahverengi renkte olmamasına, üzerinde lekeler-benekler bulunmamasına ve yaprak bütünlüğünün bozulmamış…
  in Beslenme-Diyet Add new comment Read more...
 • Spordan sonra en az 500 ml süt içilmeli
  Spordan sonra en az 500 ml süt içilmeli Sporcuların performansını etkileyen temel faktörlerin başında genetik yapı, uygun antrenman ve beslenme alışkanlıkları geliyor. Uzmanlar, spor sonrası kaybedilen protein, mineral ve vitaminlerin kazanılması için günde en az 500 ml süt içilmesi gerektiği uyarısı yapıyor. Uzmanlar, spor sonrası beslenmede, kaybedilen vitamin ve mineralleri yerine koyacak, içerdiği karbonhidrat ile enerjiyi yükseltecek, kas dokusunun onarılması ve geliştirilmesi için gerekli proteini içeren sütün tüketilmesi gerektiğini belirtiyor.
  in Sağlık Add new comment Read more...
 • İNSÜLİN DİRENCİ YAŞAM KALİTENİZİ ETKİLEYEBİLİR
  İNSÜLİN DİRENCİ YAŞAM KALİTENİZİ ETKİLEYEBİLİR İnsülin İnsülin: Vücutta enerji dengesini kontrol eden bir hormondur. Görevi, kandaki şekerin hücre içine girmesini sağlamaktır. Hücre içine giren şeker, enerji kaynağı olarak kullanılır. Böylece kanda şekerin yükselmesi de önlenir. İnsülin Direnci Nedir? İnsülin direncini tanımlamadan önce insülinden bahsedelim. Pankreastan salgılanan şeker metabolizmasını düzenleyen bir hormondur. İnsülin bu düzenlemeyi yaparken “insülin reseptörü” adı verilen bir yapıya bağlanır ve aktive olur. Bu reseptör, çeşitli nedenlerle insülinin bağlanmasına izin vermez ise; insülin…
  in Sağlık Add new comment Read more...
 • Sinüzit Nedir? Sinüzit Belirtileri ve Sinüzit Tedavisi
  Sinüzit Nedir? Sinüzit Belirtileri ve Sinüzit Tedavisi Lüleburgaz Özel Bir Nefes Hastanesi Kulak Burun Boğaz bölümü hekimlerinden; Op.Dr.İlhan ALTEKİN Sinüzit Belirtileri ve tedavi süreci hakkında önemli bilgilendirmeler yaptı. Sinüzit Nedir? Sinüsler; burun çevresindeki kemiklerin içerisinde yer alan hava boşlukları olarak tanımlanır. İnsanda beş çift sinüs mevcuttur. Bunlar;
  in Sağlık Add new comment Read more...
 • Bembeyaz Gülüşler İçin ROCS Black Edition Kömür Özlü Diş Macunu
  Bembeyaz Gülüşler İçin ROCS Black Edition Kömür Özlü Diş Macunu Beyaz dişler, estetik bir gülüşün olmazsa olmazı… Dolayısıyla hemen hemen herkes gülerken dişlerinin bembeyaz ışıldamasını istiyor. Yüksek kalitede ağız bakım ürünleri ile tüm dünyada tanınan R.O.C.S.’un yeni Black Edition Siyah Diş Macunu, kömürün yüzyıllardır bilinen temizleme etkisi ile kar beyazı dişler ve göz kamaştıran gülüşlere sahip olmanıza yardımcı oluyor. R.O.C.S. Black Edition Siyah Diş Macunu; içeriğindeki kömür özleri, bitkisel enzimler ve mineraller ile dişlerin daha hızlı ve sağlıklı beyazlamasını destekliyor.…
  in Haberler Add new comment Read more...
 • ESSENTIAL LOOKS’TAN SEZONUN RUHUNU SAÇLARA YANSITAN TRENDLER…
  ESSENTIAL LOOKS’TAN SEZONUN RUHUNU SAÇLARA YANSITAN TRENDLER… En çekici podyum trendlerinden ilham alan kozmetik devi Schwarzkopf Professional, yeni Essential Looks koleksiyonu ile sezonun saç trendlerini belirlerken, çarpıcı yorumlarla benzersiz görünümler sunuyor. The Most Hair Design Studio’nun kurucularından kuaför Emrah Demirci “Essential Looks’ta bu yıl herkese hitap eden farklı ve özgün modeller var. 3 trend ve 8 görünüm ile tüm meslektaşlarıma ilham olacak yeni koleksiyon gerçekten muhteşem!” diyor.
  in Güzellik-Makyaj Add new comment Read more...
 • Vajinismus ve Hipnoz (CİNSEL İLİŞKİYE GİREMEME)
  Vajinismus ve Hipnoz (CİNSEL İLİŞKİYE GİREMEME) Vajinanın dış üçte bir kısmında penil girişi ve cinsel birleşmeyi engelleyecek şekilde istemsiz ve sürekli biçimde kasılma olmasına vajinismus denmektedir. - Olumsuz düşünceler ve yanlış inanışlar (Mit' ler) - Tecavüz gibi cinsel saldırılar. - Kaza, hastalık veya cerrahi nedenle cinsel olmayan bedensel travmalara bağlı, ağrı çekmiş olan kadınlarda, - Psikoseksüel çatışmaları olan kadınlarda, - İlk ilişkide ağrı olacağı beklentisi ya da ağrı, - Cinselliğin günah olduğu şeklinde yetiştirilme - Duygusal…
  in Cinsellik Add new comment Read more...
 • Estetik Diş Uygulamaları Yüz Simanızı Değiştiriyor
  Estetik Diş Uygulamaları Yüz Simanızı Değiştiriyor Son zamanlarda çok fazla tercih edilen gülüş tasarımının kişilerin toplum içinde daha rahat gülmesi ve hissetmesi için yapıldığını belirten Dentakademi Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi kurucu ortaklarından Dt. Göker Taşkınsu, gülüş tasarımında yüz alanında sima değişiminin önemine dikkat çekti. Son zamanlarda çok fazla tercih edilen gülüş tasarımının kişilerin toplum içinde daha rahat gülmesi ve hissetmesi için yapıldığını belirten Dentakademi Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi kurucu ortaklarından Dt. Göker Taşkınsu, gülüş…
  in Sağlık Add new comment Read more...
 • ​Menopoz Döneminde Light Süt İçerek Kalsiyum İhtiyacınızı Karşılayın
  ​Menopoz Döneminde Light Süt İçerek Kalsiyum İhtiyacınızı Karşılayın Uzmanlar, kadınların kalsiyum ihtiyacının arttığı ve vücudun kilo almaya en yatkın olduğu menopoz döneminde gerekli tüm mineral ihtiyacını light sütün giderdiğini belirtiyor, light sütün sağlıklı bir menopoz dönemi geçirmek için etkili olduğunu söylüyor. Genellikle 40 yaşından sonra görülen menopoz, sağlıklı beslenme yöntemleriyle kadınların korkulu rüyası olmaktan çıkıyor. Bu dönemde vücudun kalsiyum ihtiyacının arttığına dikkat çeken uzmanlar, aynı zamanda kilo almaya yatkın bir dönem olduğundan kilo kontrolünü sağlamak, obezite ve yüksek…
  in Sağlık Add new comment Read more...
 • ​Kadınlar Neden Daha Uzun Yaşıyor?
  ​Kadınlar Neden Daha Uzun Yaşıyor? Kadınlar neden daha uzun yaşıyor? Erkeklik kültürü, yaşamı kısaltıyor Kadınların dünyanın her yerinde erkeklere göre ortalama üç ila beş yıl daha uzun yaşamasının ardında biyolojik faktörlerin dışında birtakım toplumsal ve kültürel nedenlerin de olduğu belirtildi. Türkiye’de kadınların doğuşta beklenen yaşam süresi 80,8 yıl iken; erkeklerde bu süre 75,3 yıl. Uzmanlara göre, kadınlar doktora gitmeye daha istekli. Erkekler kültürel dayatmanın bir sonucu olarak sıkıntı ve acılarını paylaşmada zorluk çekiyor.
  in Sağlık Add new comment Read more...
 • Kemik Erimesine Bağlı Kırıklar Hayati Tehlikeye Yol Açabilir
  Kemik Erimesine Bağlı Kırıklar Hayati Tehlikeye Yol Açabilir Halk arasında “kemik erimesi” olarak da bilinen ve kadınlarda daha sık görülen osteoporoz, önlem alınmaması durumunda kırıklara davetiye çıkarabiliyor. Osteoporoz nedeniyle en sık el bileği, omurga ve kalça kemiğinde kırıklar meydana geliyor. Özellikle kalça kırıkları sonucunda oluşan komplikasyonlar nedeniyle hastaların yüzde 15-20’si hayatını kaybediyor. Kalsiyum ve D vitamini eksikliği, hareketsiz yaşam ve menopoz sonrası östrojen hormonunun azalmasının osteoporoza neden olduğunu belirten Memorial Ankara Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü’nden Prof.…
  in Sağlık Add new comment Read more...
 • Kış Sebzelerini Mevsiminde Tüketin
  Kış Sebzelerini Mevsiminde Tüketin Havaların soğumasıyla birlikte sağlıklı beslenme ve bağışıklığın güçlendirilmesi de hastalıklardan korunmak için oldukça önemli. Mevsim sebzelerinin hastalıklardan korunmak açısından önemli olduğunu ve doğal vitamin içerdiğini vurgulayan Anadolu Sağlık Merkezi Beslenme ve Diyet Uzmanı Ulaş Özdemir, “Genellikle vücudun vitamin ihtiyacının meyvelerden karşılanması gerektiğine yönelik bir algı olsa da sebzeler de hiç azımsanmayacak derecede vitamin deposu” açıklamasında bulundu.
  in Beslenme-Diyet Add new comment Read more...
 • Meme Kanserinde Erken Teşhis İçin Pembe Korna
  Meme Kanserinde Erken Teşhis İçin Pembe Korna Türkiye’nin en büyük korna üreticisi Seger, Dünya Sağlık Örgütü tarafından Meme Kanseri Farkındalık ayı olarak kabul edilen Ekim ayına özel anlamlı bir projeye imza attı ve temsili olarak hazırladığı pembe renkli kornalarla meme kanserinde erken teşhise dikkat çekti. Ayrıca Sağlık Bakanlığı’na bağlı Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM) ile Seger fabrikada farkındalık ve erken teşhis eğitimi düzenlendi. Türkiye’nin oto sanayilerinin, oto elektrikçilerin ve dünyada dev araç üreticilerinin kornalarını…
  in Sağlık Add new comment Read more...
 • 5 adımda doğru güneş gözlüğü seçimi
  5 adımda doğru güneş gözlüğü seçimi Ozon tabakasındaki incelme nedeniyle güneşin zararlı ışınları gözlerimizi her geçen gün daha fazla tehdit ediyor. Güneşin sıcak yüzünü göstermeye başlamasıyla birlikte güneş gözlüğü kullanımı da gittikçe yaygınlaşıyor. Güneş gözlüğüne olan rağbeti fırsat bilen işportacılar da özellikle yaz aylarında piyasaya imitasyon gözlükler sürüyor. Peki, aksesuar konusunda alternatif olması amacıyla rastgele satın alınan güneş gözlüklerinin göz sağlığına verdiği zararın ne kadar farkındayız? Göz Hastalıkları ve Sağlığı Uzmanı Opr. Dr. Şehvar Nefesoğlu, 5…
  in Sağlık Add new comment Read more...
 • Balıklama Atlarken Dikkat
  Balıklama Atlarken Dikkat Bütün bir kış yaz tatilinin hayalini kuranlar, deniz kenarlarına akın ediyor. Deniz tatili seçenleri ise en fazla sığ sulara balıklama atlayışların yol açtığı sonuçlar tehdit ediyor. Çünkü en çok 12-25 yaş arası genç erkeklerde görülen sığ sulara balıklama atlayışlar, her yıl çok sayıda omurilik felciyle ve ölüm vakalarıyla sonuçlanıyor. Central Hospital'dan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Uzm. Dr. A. Şahap Demirboğan, sığ suya atlamanın dönüşü olmayan sonuçlarına karşı uyarıyor.
  in Sağlık Add new comment Read more...

Günlük Burç

 

Günlük falınızı Okuyun

İlginizi Çekebilir...

 • Sabun Kansere Neden Olabilir!
  Sabun Kansere Neden Olabilir! 4 ŞUBAT DÜNYA KANSER GÜNÜ sebebi ile Özel Elit Polikliniği Hekimlerinden Dermatoloji Uzmanı Dr.Şerafettin Saraçoğlu , 'Deride antisepitik olarak sabunlara eklenen bir madde olan triclosanın kanserojen olabileceği ile ilgili şüphelerin olduğunu belirtti.
  Read 1193 times Read more...
 • Spiral Rahim Ağzı Kanserini Önlüyor
  Spiral Rahim Ağzı Kanserini Önlüyor Servikal (rahim ağzı) kanseri, kadınlarda en sık görülen üçüncü kanser türü. 2030 yılına kadar senede 710 bin kadın serviks kanserine yakalanacak ve yılda 383 bin kadın ölecek! Kansere yakalanma sıklığını azaltmak için pek çok tarama programları geliştirilse de gittikçe zorlaşan…
  Read 559 times Read more...
 • Bu Bakteriler Bağışıklık Sistemini Düzenliyor!
  Bu Bakteriler Bağışıklık Sistemini Düzenliyor! Sindirim sistemimiz için faydası büyük olan probiyotikler, vücudumuzda bizim için çalışan küçük dostlardır. Peki faydaları neler? Bağışıklık sistemimiz ile bağlantısı ne? Faydası olduğu kadar zararı da var mı? Probiyotikler ile ilgili tüm bilinmeyenleri Dr.Fevzi ÖZGÖNÜL cevapladı.
  Read 1064 times Read more...
 • 17 Nisan Dünya Hemofili Günü
  17 Nisan Dünya Hemofili Günü 17 Nisan Dünya Hemofili Günü… Kandaki bazı maddelerin eksikliğinden kaynaklanan kanama eğilimi olan hemofili, tedavisinin tecrübe gerektirdiği, karmaşık bir hastalıktır. Ancak uzmanlar, daha iyi tedavi ve kanamaların önlenmesi ile hemofili hastalarının hayat kalitelerini iyileştirecek sonuçlar almak mümkün… Dünyada 420 bin,…
  Read 411 times Read more...
 • Özlenen Pazar Kahvaltısı Yeniden Kiva’da!
  Özlenen Pazar Kahvaltısı Yeniden Kiva’da! Anadolu’nun binlerce yıllık yöresel lezzetlerini özüne sadık kalarak sunan Kiva, geleneksel lezzetlerden oluşan zengin kahvaltısını yeniden misafirleriyle buluşturuyor. Kayganadan katmere, menemenden pişiye Anadolu mutfağının yıldız lezzetlerini bir araya getiren zengin kahvaltı menüsü ile Kiva, Anneler Günü’nde keyifli kahvaltı sofralarına ev…
  Read 399 times Read more...
 • Amniosentez Nedir?
  Amniosentez Nedir? Amniosentez gebeliğin 15-17 haftaları arasında fetüsün içinde bulunduğu amnion sıvısından bir iğne yardımı ile yaklaşık 15-20 ml sıvı alınması işlemidir. Bu sıvı bir müddet kültür ortamında bırakılarak fetüsten dökülen hücrelerin yeterli sayıda üremesi beklenir. Daha sonra bu hücrelerin kromozom yapıları…
  Read 2236 times Read more...
 • İmaj Kaygısı Sigara Bağımlısı Yapabilir!
  İmaj Kaygısı Sigara Bağımlısı Yapabilir! Bırakınca kilo alıyorum, hamile kalınca içmeyeceğim, çevremde herkes kullanıyor, bu benim tek zevkim… Sigara bağımlıları zararlarını bildikleri halde pek çok bahane ile bu alışkanlıklarını sürdürmeye devam ediyor. Kullanım yaşının gelişmiş ülkelere göre Türkiye’de çok daha düşük olması ise önemli bir…
  Read 487 times Read more...
 • YAŞLILIK DÖNEMİNDE BESLENME
  YAŞLILIK DÖNEMİNDE BESLENME Yaşlılıkta vücutta çok çeşitli değişimler meydana gelmektedir. 65 yaş üzerindeki bireyler, yaşlı olarak tanımlamaktadır. Bu yaşa gelen bireylerde yaşlanma sürecine bağlı olarak vücut yapısının kompozisyonunda, organların fonksiyonlarında pek çok değişiklik meydana gelmektedir. En önemli değişiklik metabolizmanın yavaşlaması ve hücre yenilenmesinin…
  Read 1509 times Read more...
 • İslamda Dövme Yaptırmak, Abdest ve Gusul
  İslamda Dövme Yaptırmak, Abdest ve Gusul Dövme, insan cildinde boya maddesiyle yapılan kalıcı şekil demektir. İnsanlar, çok eski zamanlardan beri vücutlarının çeşitli yerlerine dövme yaptırmışlardır. Bugün bu adet, yer yer sürdürülüyor. Avrupa ve Amerika’da bazı gençler bunu bir “süs” şeklinde yaparken, yurdumuzda da birtakım havai gençler…
  Read 1957 times Read more...
 • Kışın Pürüzsüz Bir Cilt İçin 10 Öneri
  Kışın Pürüzsüz Bir Cilt İçin 10 Öneri Hava sıcaklıklarının gittikçe düşmesiyle birlikte ciltte gerginlik, dökülme ve çatlaklar oluşabiliyor. Açık hava ile iç mekanlar arasındaki sıcaklık farkı da ciltteki kuruluğu artırabiliyor. Kışın cildin canlılığını ve parlaklığını korumak için birkaç püf noktasına dikkat etmek yeterli olabiliyor. Memorial Hizmet Hastanesi…
  Read 968 times Read more...
 • Tavsiyeleri Dinleyin, Hastalıklara Geçit Vermeyin
  Tavsiyeleri Dinleyin, Hastalıklara Geçit Vermeyin Kış geldi, havalar iyice soğudu. Bu dönemi sağlıklı ve keyifli geçirmek için düzenli egzersiz ve beslenme şart. Ancak bu şekilde hastalıklara yakalanma riskimizi azaltabiliriz. Liv Hospital Diyet ve Beslenme Uzmanı Orçun Kürüm kış döneminde dikkat edilmesi gerekenleri anlattı.
  Read 182 times Read more...
 • Ağrılı Cinsel İlişki Neyin Habercisi ?
  Ağrılı Cinsel İlişki Neyin Habercisi ? Ağrılı Cinsel İlişki veya Disparoni, cinsel birliktelik sırasında kadının yüzeyel olarak vajina girişi veya daha derin kasık bölgesinde ağrı, acı, batma veya yanma hissetmesidir. İlk cinsel birliktelik den itibaren Disparoni gelişebileceği gibi, cinsel birliktelikden yıllar sonra da ağrılı cinsel ilişki…
  Read 4192 times Read more...
 • Ağrılarınıza Kulak Verin
  Ağrılarınıza Kulak Verin Ağrı bedenimizde bazı şeylerin yolunda gitmediğinin alarmıdır. Tedavi edilmediği takdirde hayatı kabusa çevirebilir. “Fizyolojik olarak ağrı reseptörleri uyarılır, spesifik ağrı lifleriyle beynimize iletilir ve beynimizde ağrı bölgesinde bilgi işlendikten sonra ağrıyı hissederiz” diyen Liv Hospital Algoloji Uzmanı Prof. Dr. Kader…
  Read 523 times Read more...
 • Meditasyona Başlama Adımları
  Meditasyona Başlama Adımları Meditasyona başlarken hangi adımları kullanalım · Öncelikle nefes egzersizleri le Bedeni gevşetin.· Nefesinizi takip ederken farkındalığı kendi iç dünyanıza, içinize doğru yönlendirin. · Kendinizin farkında olun. Ben bilinçli bir varlığım şeklinde.· Bilinçli bir varlık olduğunuzu, Sevgi ve Huzurun sizin içinizde…
  Read 6622 times Read more...
 • Çocuğunuzun Çantası Üç Kiloyu Geçmesin
  Çocuğunuzun Çantası Üç Kiloyu Geçmesin Okulların açılmasıyla çocuklarda bel, boyun ve sırt rahatsızlıkları riski de artıyor. Özellikle üç kiloyu aşan okul çantalarının çocukların omurga sağlığı için risk oluşturduğunu söyleyen Liv Hospital Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Çağatay Öztürk “Okul çağına gelen çocukların alışık olmadıkları…
  Read 761 times Read more...
 • Sebze Yiyin Hastalıklardan Korunun
  Sebze Yiyin Hastalıklardan Korunun Kış mevsiminin gelmesi ve havaların günden güne soğumasıyla, hastalıklara karşı bağışıklık sisteminin beslenmeyle güçlendirilmesi büyük önem kazanıyor. Bu dönemde beslenmede önemli bir yer tutan kış sebzeleri, doğal vitaminler açısından zenginliğiyle hastalıklara karşı sağlık kalkanı oluşturuyor. Özellikle kış aylarında hastalıklardan korunmak…
  Read 589 times Read more...
 • Çocuğunuzun İdrar Rengine Dikket Edin
  Çocuğunuzun İdrar Rengine Dikket Edin ÇOCUĞUNUZ ÇOK SIK ALTINI ISLATIYORSA BÖBREKLERİ SİNYAL VERİYOR OLABİLİR Türkiye’de binlerce çocuk böbrek yetmezliği ile mücadele ediyor. Çocuğunuzun tuvalet alışkanlığını kontrol ederek engellenebilir çoğu böbrek hastalıklarının önüne geçebileceğinizi biliyor muydunuz? Bahçeşehir Üniversite Hastanesi Medical Park Göztepe’den Çocuk Nefrolojisi Uzmanı Doç.…
  Read 216 times Read more...
 • Okul Başarısızlığı ve Çözüm Yolları
  Okul Başarısızlığı ve Çözüm Yolları Okul başarısızlığının çok çeşitli nedenleri olabilir. Bunların başında anne babanın yaklaşımı ve aile ortamı gelmektedir. Diğer nedenler ise çocuğun duygusal ve psikolojik durumu ve akademik problemleri gelmektedir.
  Read 1677 times Read more...
 • Dünyanın En Büyük Sedef Hastalığı Anketinin Sonuçları Açıklandı!
  Dünyanın En Büyük Sedef Hastalığı Anketinin Sonuçları Açıklandı! Novartis’in global olarak 31 ülkede 25 hasta derneğinin desteği ve 8.338 sedef hastasının katılımıyla düzenlediği, dünya çapında bugüne kadar yapılmış en büyük sedef hastalığı (psoriasis) anketinin sonuçları Avrupa Dermatoloji, Deri ve Zührevi Hastalıklar Akademisi Bilimsel Dergisi’nde (Journal of the European…
  Read 702 times Read more...
 • Yılbaşı Kilolarına Karşı Günde 2 Bardak Süt İçin
  Yılbaşı Kilolarına Karşı Günde 2 Bardak Süt İçin Günlük beslenme düzeninin değiştiği yılbaşı döneminde yaşanan kilo sorunlarına karşı uzmanlar günde iki bardak süt içilmesinin öneminin altını çiziyor. Glisemik indeksi yüksek olan süt; diyet sırasında tüketildiğinde kişilerin sağlıklı bir şekilde kilo vermesine yardımcı oluyor.
  Read 664 times Read more...
 • Böcek İlacı Kalıntısı Tüp Bebeğe Engel
  Böcek İlacı Kalıntısı Tüp Bebeğe Engel Eğer tüp bebek denemeleriniz başarısızlıkla sonuçlanıyorsa bir de yediklerinizi gözden geçirin. Çünkü, pestisit (böcek ilacı) kalıntısının başarısız döllenmeye sebep olduğu ortaya çıktı. Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Görgen, ABD’de yapılan ve Jama Internal Medicine Today’de…
  Read 153 times Read more...
 • Kanser ve Beslenme Seminerinde Gebzeliler Buluştu!
  Kanser ve Beslenme Seminerinde Gebzeliler Buluştu! Okan Üniversitesi Hastanesi ve Gebze Belediyesi tarafından Gebze Kültür Merkezi'nde düzenlenen sağlık seminerinde, Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Tayfun Hancılar ile Onkolog Dr. Yavuz Dizdar'ın Gebzelilere kanserden korunmanın yollarını anlattı. Hazır Gıda ve Stres Kanser Yapıyor! Gebze Belediyesi Nisan…
  Read 473 times Read more...
 • ​Doğru İlk Yardım Müdahaleleri İle Gözleri Koruyun
  ​Doğru İlk Yardım Müdahaleleri İle Gözleri Koruyun Günlük hayatın her anında yaşanabilecek kazalar, vücudumuzun en hassas bölgesi olan gözlerde görme kaybına varan ciddi problemlere sebep olabiliyor. Kimyasal maddelerin göze bulaştığı durumlarda hızlı müdahale edilerek bolca su ile yıkanması gerekirken, kırık cam veya metal parçası gibi cisimler sebebiyle…
  Read 333 times Read more...
 • Onlarınki ‘ORGAN’İK Bağ!
  Onlarınki ‘ORGAN’İK Bağ! Emine Hanım kızına böbreğini verecekti. Ancak doktorlar devreye girdi, kızı yerine başkasına böbreğini verirse üç hayatı kurtaracağını söyledi. Yürekli anne teklifi kabul etti. İstinye Üniversite Hastanesi Liv Hospital’da gerçekleştirilen üçlü çapraz nakille, üç kişi sağlığına kavuştu, üç aile birbirine bağlandı.
  Read 406 times Read more...
 • Brokoli
  Brokoli Lifli yapısı dolayısıyla vücudun dostu olan brokoli, özellikle prostat ve idrar yolu rahatsızlıklarında oldukça faydalıdır... Ülkemizde son yıllarda tüketimi giderek artan ve Latince ismi Brassica olerace olanbrokoli, aslında Anadolu’da yetiştirilebilecek bir sebzedir. Anavatanı İtalya olan bitki, 20. yüzyılın başlarında ABD’ye…
  Read 4179 times Read more...
 • Çocuklarınızı karne üzerinden yargılamayın!
  Çocuklarınızı karne üzerinden yargılamayın! Başarısız karne getirdiği için sevgi göstermemek ve ilgisiz davranmak gibi yanlış tutumlarla karşılaşan çocukların genellikle güven kaybı yaşadıklarına işaret eden Eğitimci Koray Varol, ebeveynlerin olumsuz tepkilerinin çocukların okul başarısını daha kötü etkileyeceğini belirtti. Çocukların heyecanla beklediği yarıyıl tatili (sömestir) geldi.…
  Read 682 times Read more...
 • Tüp Bebek Tedavisi ve Beslenme
  Tüp Bebek Tedavisi ve Beslenme Tüp Bebek Tedavisi ve Beslenme İnfertil bir çiftin tedavi öncesi değerlendirilmesinde, söz edilecek önemli konulardan birisi de beslenmedir. Gerek kadında gerekse erkekte doğurganlığı kesin olarak arttıran spesifik bir yiyecek veya içecek grubu yoktur. Ama yine de, tüm sistemlere olduğu gibi…
  Read 1317 times Read more...
 • Cin Nedir?
  Cin Nedir? Bulunan Sonuç : İçinde الجان kelimesi geçen ayetler : Hicr 27 Rahmân 15 Kur’an’ın metninde “cann” kelimesi geçtiği halde onu “cin”ni diye tercüme etmeleri onunla ilgili bütün ayetlerin yanlış anlaşılmasına sebep olmuştur. Cin, yabancı insan, insanın idraki dışı,hüner; can, ise…
  Read 1137 times Read more...
 • Gebelik öncesi
  Gebelik öncesi Gebe kalmadan önce yapacağınız bazı planlar ve değişiklikler sayesinde, daha sağlıklı bir gebelik geçirebilirsiniz. Unutmayın anne olmak, hayatınızın akışını değiştirecek önemli bir olaydır. Planlı bir gebeliğinizin olması sizi ilerde karşılaşacağınız zorlukları daha kolay ve bilinçli bir şekilde atlatmanızı sağlar. Pek…
  Read 3059 times Read more...
 • Selüliti Sağlıklı Beslenerek Yenin
  Selüliti Sağlıklı Beslenerek Yenin Selülit Nedir? Cildin yüzeyinde oluşan, genelde portakal kabuğu görünümü diye adlandırılan topografik bir değişimdir. Selülit her zaman kilo olmakla bağlantılı oluşmamaktadır. Genellikle genetiktir ve çok zayıf, ortalama kiloda ve fazla kilolu insanlarda da görülmektedir.Yetişkin kadınların yaklaşık %85'inde selülit bulunmaktadır. Böyle…
  Read 1339 times Read more...