kadinlarguzeldir.com

Fatiha Suresinden ‘Âlemlerin Rabbi Rahman Ve Rahîm’ Ayetleri

Allah âlemlerin Rabbi derken bizde ve kalplerimizde Rablik mertebesini yerleştirmiştir. Bu arifin makamı ve nefsin ayağının derinleşme mertebesidir. Burası sıfat mahallidir. Çünkü lillahi, kaynağı itibarıyla yüce, müşahede yeri bakımından ise zata dayanan bir ifadedir. Bunun ardından âlemlerin Rabbi demiştir. Yani onları terbiye eden ve besleyen Rab… Âlemler ise Allah’ın dışındaki her şeydir.


Terbiye iki kısma ayrılır: dolaylı ve doğrudan terbiye. Bu itibarla Kelime’ye (Tümel ruh) gelince, onun hakkında vasıta kesinlikle düşünülemez. Ondan sonra gelenlerin terbiyesinde ise vasıta şarttır.
Sonra özellikle dolaylı terbiye iki kısma ayrılır: övülmüş ve yerilmiş terbiye. Kadîm’den nefse –ki nefs tanıma dâhil değildir- olan terbiye, bilhassa övülmüş terbiye olabilir. Yerilmiş ve övülmüş terbiye ise nefisten duyu âlemine yönelik olabilir. Böylece nefis, başkalaşma ve temizlenmeyi kabul eden bir mahal olmuştur.
Konumuza dönüp deriz ki: Allah tümel ruh diye ifade edilen Kelime’yi herhangi bir şeyden olmaksızın var ettiğinde onu bilgisizlik makamında ve olumsuzlama mahallinde var etmiştir. Başka bir ifadeyle onu kendisini görmekten köreltmiştir. Böylece Kelime, kimden meydana çıktığını, nasıl meydana çıktığını bilmez bir halde kalmıştır. Canlılığının ve bekâsının sebebi olan gıda kendisinde bulunmaktaydı, fakat o bunu da bilmiyordu. Bunun üzerine Allah katında bulunan şeyi istemesi için –ki O’nun katında olduğunu da bilmiyordu- himmetini harekete geçirmiş, böylece tümel ruh himmetiyle yola koyulmuştur. Ardından Allah ona zatını göstermiş ve sakinleşmiştir. Böylece öğrenir ki talep ettiği kimse sürekli kendisiyle nitelendiği kimsedir.
İbrahim b. Mesud el-İlbirî şöyle demiş:
Kişi bazen maksadına varmak için yolculuk eder
Aranan sebep ise kendi içindedir.
Kelime (tümel ruh) Allah’ın kendisine yerleştirdiği sır ve hikmetleri öğrenmiş, sonradan var olduğunu kavramış, zatını kuşatıcı bir bilgiyle tanımıştır. Bu bilgi, onun için kendisiyle beslendiği ve hayatını sonsuza kadar sürdüğü bir gıda haline gelmiştir.
Bu en yüce tecellide Hak ona şöyle demiş:
-Benim, senin nezdindeki ismim nedir?
Ruh karşılık vermiş:
-Sen benim Rabbimsin.
Böylece Hakkı ancak Rablik mertebesinde tanımış, kadîm Hak ulûhiyetiyle ayrılmıştır. Çünkü Hakkı bu yönüyle ancak kendisi bilebilir. Allah ona şöyle demiştir:
-‘Sen benim merbûbum (rabbin kulu), ben senin Rabbinim. Sana kendi isim ve sıfatlarımı verdim. Binaenaleyh seni gören kişi, beni görmüş, sana itaat eden bana itaat etmiş, seni bilen beni bilmiş, seni bilmeyen ise beni de bilmemiştir. Senden aşağıda bulunanların ulaşacağı son nokta, nefislerinin senin bilgine ulaşmalarıdır. Onların sana dair bilgilerinin zirvesi, senin niteliğini değil, sadece var olduğunu bilmektir. Benimle ilişkinde de sen böylesin: Kendi nefsini bilmeni aşamazsın, kendinden başkasını göremezsin ve benim hakkımda ancak varlık bakımından bilgi elde edebilirsin. Bilgi bakımından beni kuşatmış olsaydın hiç kuşkusuz sen ben, ben ise kuşatılmış, dolayısıyla zatım senin zatın olurdu. Fakat böyle bir durumda zatın benim zatım olmazdı. İşte sana ilâhî sırları gönderiyorum ve onlarla seni terbiye ediyorum. Sen onları kendinde yaratılmış olarak bulursun ve tanırsın. Bunları sana nasıl ulaştırdığımın bilgisinden seni perdeledim. Çünkü onu müşahedeyi taşımaya gücün yetmez. Şayet onu bilseydin mahiyet bir olurdu. Mahiyetin bir olması imkânsızdır. Şu halde senin onu müşahede etmen imkânsızdır. Bileşiğin mahiyeti yalının mahiyetine döner mi? Hakikatlerin değişmesine yol yoktur. Bilmelisin ki: Senin aşağında olan kimseler sana tabi olduğu gibi sen de bana tabisin. Dolayısıyla sen elbisemsin, sen benim örtümsün, sen benim perdemsin.’
Bunun üzerine Ruh, Hakka şöyle der: ‘Rabbim! Benim bir mülküm olduğunu söylediğini duydum. Peki nerededir o mülk?
Bu soru üzerine Hak ruh için nefsi kendisinden (ruhtan) ortaya çıkartmıştır. Nefs, türeme yoluyla olan mefuldür. Ruh şöyle demiştir:
-Bu benim parçam, ben ise onun bütünüyüm. Tıpkı ben senden (Hak’tan) olduğum halde sen benden değilsin!
Hak şöyle karşılık vermiş:
-Doğru söyledin, ey ruhum!
Ruh şöyle demiş:
-‘Rabbim! Senin vasıtan ile konuştum. Kuşkusuz beni sen terbiye ettin, yardım ve terbiye sırrını benden gizledin ve onun bilgisini sadece kendine ayırdın. Benim yardımımı da sahip olduğum bu mülkten (nefs) perdele ki ben seni bilemediğim gibi o da beni bilemesin.’
Bunun üzerine Hak nefste kabul edicilik ve muhtaçlık niteliği yaratmış, aklı ise mukaddes Ruh’a vezir yapmıştır.
Sonra Ruh, nefse dönmüş ve ona şöyle demiştir:
-Ben kimim?
Nefs cevap vermiş:

-‘Rabbimsin! Hayatım sana bağlı olduğu gibi bekâm da sana bağlıdır.’
Ruh sahip olduğu mülküyle böbürlenmiş, nefste Rabbinin kendisindeki makamına yerleşmiş, bunun ise yardımın (imdâdın) ta kendisi olduğunu zannetmiştir. Hak ise gerçeğin zannettiğinin aksine olduğunu bildirmek istemiştir. Ayrıca daha önce istediği gibi yardım sırrını ruha vermiş olsaydı, ulûhiyetten hiçbir şeyin kendisine mahsus kalmayacağını ve varlığın birleşeceğini öğretmek istemiştir. Hak bunu isteyince, ruhun karşısında hevâ’yı (arzu gücü), aklın karşısında ise şehvet (arzu) gücünü yaratmış, şehveti, hevânın veziri yapmış. Nefste genel olarak kendisine gelen her şeyi kabul etme özelliği yaratmıştır. Böylece nefs, her birisinin azametli veziri olan iki güçlü rab (ruh ve hevâ) arasında bulunmuştur. Vezirler şehvet ve akıldır. Söz konusu iki Rab’den her biri, sürekli olarak nefsi kendisine çağırır. Gerçekte ise hepsi Allah katındandır, Allah şöyle buyurur: ‘Hepsi Allah katındandır.’ Başka bir ayette ise ‘Şunlara ve bunlara Rabbinin ihsanından yardım ederiz’ buyurur. Bu nedenle nefis, başkalaştırma ve temizlenme mahalli olmuştur. ‘Allah ona (nefse) iyilik ve kötülüğünü ilham etmiştir.’ Bu ayetin öncesinde ise ‘Nefse ve onu düzenleyene yemin olsun ki’ buyurur: Nefs, hevânın çağrısına karşılık verirse başkalaşma, ruhun davetçisine karşılık verirse din ve
birleme itibarıyla temizlenme meydana gelir.
Ruh bağırdığını fakat kendisine kimsenin karşılık vermediğini görünce şöyle der:
-‘Mülkümü davetime icabetten kim engelliyor?

Vezir (akıl) şöyle der:
-Senin karşında, kendisine itaat edilen güçlü otorite sahibi hevâ adında bir hükümdar vardır. Onun lütufları peşindir. Bütün süsüyle ve ziynetiyle dünya ona aittir. Nefse kendi mertebesini açmış, onu davet etmiş, nefs de bu davete karşılık vermiş ve icabet etmiştir.’
Bunun üzerine Ruh şikâyetle Allah’a yönelmiş, böylelikle kulluğu sabit olmuştur. İstenilen de zaten buydu.
Farklı Âlemlerde Rabler ve Merbûblar
Rabler ve merbûblar (terbiye edilen), her birisi kendi makam ve değerine göre tenezzül etmiştir. Ayrık-şehadet âleminin Rabbi hitap âlemidir. Bitişik-şehadet âleminin Rabbi ceberût âlemidir. Ceberût âleminin Rabbi, Melekût âlemi, melekût âleminin Rabbi Kelime, Kelime’nin Rabbi ise bütünün Rabbi olan el-Vâhid ve es-Samed’dir (Hiçbir şeye muhtaç olmayan Bir).
Kuşkusuz bu konuda et-Tedbirâtu’l-İlâhiyye fi-Islahi’l-Memleketi’l-İnsâniyye isimli kitabımızda doyurucu açıklama yaptık. Bu nedenle sözü uzatmak korkusuyla, o bölümü burada yinelemekten sarf-ı nazar ettik. Ayrıca bu konuyu Tefsiru’l-Kur’an’da (Kur’an Tefsiri) de zikretmiştik.
Kullarını terbiye işini deruhte eden ve dilediklerini vasıtalarla perdeleyen Rabbi tenzih ederim!
Anlamını ve ruhunu kavrayan kimse için bu bölümden şu sonuç çıkmıştır: Kuşkusuz (Fatiha suresinde geçen âlemlerin Rabbi ifadesinde) Rab Allah’tır. Âlemler ise tümel benzerdir (Kelime, Tümel Ruh). Bu nedenle Allah onu âlemlerde sekiz harf üzerine Arş olarak yaratmış, lütuf, terbiye, ilgi ve Rahman merhametiyle onun üzerine yerleşmiştir. Bu merhamet, ahiret hayatını ayırt etmek için Rahîm isminin merhametiyle desteklenmiştir. Böylelikle Rahman genel, Rahîm ise özel olmuştur.
O halde Rahman kendi âleminde dolaylı ve dolaysız olarak Rahman’dır. Rahîm ise özelleştirme içermesi
ve inayetin değeri nedeniyle doğrudan kelimelerinde rahîmdir.
Anla! Aksi halde kabul et, selâmete erersin.
‘Din Gününün Sahibi’ Ayeti
Allah bu ayet ile ceza gününü ve tefrika (ayrım) makamından mülk mertebesini kastetmiştir ki o da (tefrikanın, çıkarmanın zıddı olan) cem’dir (toplamadır). Çünkü tefrika ancak bir cem’de (birlik, bütünlük) gerçekleşebilir. Allah şöyle buyurur: ‘Onda her hikmetli iş ayırt edilip çıkarılır.’ Şu halde ayette belirtilen o mübarek gece, cem’ makamıdır ve tefrikanın otoritesini kabul etmiştir. Binaenaleyh o, tefrika makamı (kul-Rab ayrımı) demektir. Böylelikle cem’, hitap düzeyinde emir ve yasağa, irade düzeyinde öfke ve rızaya, kulun fiili bakımından itaat ve isyana, ilâhın fiili bakımından tehdit ve ödüle ayrılır.
Bu günde el-Melik (sahip, hükümdar), şefaat hakkı olan, şefaate tahsis edilen ve nefsim değil ümmetim diyen kimsedir. Tasavvuf yolunda ortaya çıkan dünyadaki kıyamet için talep edilen varlığımızdaki hükümdar, Kutsî Ruh’tur. Kıyamet günü Hakkın karşılığı var etme, karşılık azap ise hesaba çekilme günüdür. Amel itaat ise ‘hurma ve üzümlerden’ cennetler, nankörce işlenmiş günah ise ‘boyunduruk ve azaptan ibaret’ cehennemler vardır. Her ikisi de görünüşte iddia makamındandır.
Varlığımızdaki Hükümdar
Bu ayette melik’in tanımından, ona gereken şeylerden, nefsin ‘din günü’nden ondan fâni olma mertebesine ulaşıp ulaşamayacağından söz etmeyi gerekli görüyoruz. Şöyle derim: Melik, sahip olma yoluyla mülkü olan ve kendisine meleğin secde ettiği kimse demektir ki o da ruhtur. Hevâ kendisine karşı çıkıp nefisten ona karşı yardım istediğinde, ruh hevâ’yı öldürmek istemiş ve buna hazırlanmıştır. Ruh tevhidin ve Mele-i ala’nın (yüce topluluk) askerleriyle, hevâ da kuruntu, aldanış ve aşağı âlemin askerleriyle ortaya çıktığında ruh hevâ’ya şöyle demiştir:
-Sana söz: Ben yenersem, her şey benimdir. Sen yenersen ve beni mağlup edersen mülk senindir. Bu topluluk aramızda perişan olmasın.’
Bunun üzerine ruh ve hevâ vuruşmuş, ardından ruh yokluk kılıcıyla hevâyı öldürmüş, bir direnç ve büyük bir çabadan sonra nefsi elde etmeyi başarmıştır. Böylelikle nefs, Ruhun kılıcı altında teslim olmuş, kurtuluşa ermiş, temizlenmiş ve arınmıştır. Nefs iman ettiği için duyular da iman etmiş ve hepsi birden itaat boyunduruğu altına girmiş, emre uymuş, bozuk iddia dürtüleri onlardan çekip alınmış, kelimeleri bir olmuştur. Böylece ruh ve nefs âdeta tek bir şey haline gelmiştir. Ruh için gerçek anlamda melik adı geçerli olmuş, ardından Allah kendisine şöyle hitap etmiş: ‘Din gününün sahibi.’ Böylece onu kendi makamına göndermiş, onu şeriatın ayrımından birliğin birleştirmesine taşımıştır.
el-Melik, gerçekte Hak’tır. O, her şeyin sahibi ve kullanıcısıdır. O, özü gereği, genel ve özel anlamda şefaat edendir: Özel anlamda dünyada, genel anlamda ise belirli bir açıdan ahirette şefaat eder. Bu nedenle Allah ‘âlemlerin Rabbini’ görmekten perdelenmişlerin kalplerini ısındırmak için, ‘Din gününün sahibi’ ayetinden önce ‘Rahman ve Rahîm’dir’ demiştir. Allah Teâlâ’nın din günü şöyle dediğini görmez misin: ‘Melekler, peygamberler ve müminler şefaat etmiş, geride merhametlilerin merhametlisi kalmıştır.’ Böylece fiili var etmezden önce kalplerinde alışma meydana gelsin diye, el-Cebbâr veya el-Kahhâr dememiştir.
Bu varlıktaki anlamı öğrenen kimseye ‘en merhametlinin makamında’ şefaatin tahsisi geçerli olabilir. Bu varlıktaki özel şefaati bilmeyen ise büyük toplanma günü genel şefaatin içine girer, merhametlilerin makamında görünür. Böylece merhametlilerin en merhametlisinin şefaatiyle fark cem’ haline, parçalanma dürülmeye, çift teke döner; başka bir ifadeyle surun dışı olan cehennemden içteki cennete döner. Duvar çöküp, sur yıkılıp nehirler birbirine karıştığında, deryalar birleşip berzah yok olduğunda, azap nimete, cehennem cennete dönüşür. Artık ne azap kalır ne cezalandırma! Sadece, gözlerin gördüğü döşekler ve koltuklar üzerinde kuşların ötüşlerinin dinlenmesi, huri ve vildanın hizmetiyle nimet ve esenlik kalır. Cehennem bekçisi Malik gider, Cennet bekçisi Rıdvan kalır. Böylece cehennem, cennet hazirelerinde nimetlenecek hale gelir. İblis’in sırrı onların arasında ortaya çıkar. Bir anda o ve secde edilen eşitlenir. Çünkü her ikisi de takdir edilmiş bir hüküm ve öne geçmiş bir kaderle tasarruf etmiştir. Onların bu yazgıdan kaçınmaları mümkün değildi ve bunu yapmak zorundaydılar. ‘Âdem Hz. Musa’yı susturdu.’

 

İbn Arabi, Besmele ve Fatiha’nın Sırları, Litera Yayıncılık, Ekrem Demirli Syf: 75

Okunma 982 defa

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

loading...
 • Op.Dr.Ali Naci ÇELİK: MENOPOZ DÖNEMİ VE TEDAVİ SÜRECİ
  Op.Dr.Ali Naci ÇELİK: MENOPOZ DÖNEMİ VE TEDAVİ SÜRECİ Menopoz: En son adet kanamasının görülmesidir. Postmenopoz: Menopozdan yaşlılık dönemine kadar süren 6-8 yıllık süreyi kapsar. Bir kadının postmenopoz olabilmesi için 12 aydır adet görmüyor olması gereklidir. Menopoz yaşı kaçtır? Türkiye'de menopoz yaşı 45,6 + 5,63 olarak saptanmıştır. Türkiye nüfus ve sağlık araştırması verilerine göre Türk kadınının ortalama beklenen yaşam süresinin 67,3 yıl olduğu göz önünde bulundurulduğunda bir kadının ömrünün %24'ünün postmenopozal dönemde geçtiği söylenebilir.
  in Sağlık Add new comment Read more...
 • Geniz eti (adenoid) nedir?
  Geniz eti (adenoid) nedir? Üst boğaz adı da verilen geniz boşluğu; burnun arkasında yer alır. Burundan geçen hava genize gelir, buradan boğaza, gırtlağa ve nefes borusuna geçer. Ayrıca geniz boşluğunda orta kulağa hava taşıyan östaki kanalları bulunur. Bu kanallar sayesinde orta kulak basınç değişikliklerinden zarar görmez. Geniz eti (adenoid) geniz boşluğunun üst kısmında (tavanında) bulunan bir savunma dokusudur. Yabancı organizmalar ve mikropları tutar ve onlarla savaşarak, vücuttan uzaklaştırır. Girintili çıkıntılı bir yapıya sahip olan…
  in Sağlık Add new comment Read more...
 • YUMURTALIK (OVER)KİSTLERİ VE TEDAVİSİ
  YUMURTALIK (OVER)KİSTLERİ VE TEDAVİSİ Kist nedir? Kist, etrafı kist duvarı adı verilen doku ile çevrili, sıvı içeren kitledir. Vücutta bütün dokularda kist oluşabilir ancak yumurtalık dışındaki organların kistleri daha çabuk belirti verebilir. Bunun nedeni diğer organlarda meydana gelen kistlerin organlarda fonksiyon bozukluğu yapmasıdır. Yumurtalık kistlerinde ise genelde böyle bir durum söz konusu değildir.
  in Sağlık Add new comment Read more...
 • Yeni doğan Sünneti ve Yararları
  Yeni doğan Sünneti ve Yararları ÜROLOJİ BÖLÜMÜ OP.DR.TUNCER ŞENKUL YENİDOĞAN SÜNNETİ HAKKINDA MERAK EDİLENLERİ SİZLER İÇİN AÇIKLIYOR. Yenidoğan sünneti ve Yararları Çocukluk çağında en sık uygulanan cerrahi işlem sünnettir. Bu işlemin doğumdan sonra ilk 30 gün içerisinde yapılmasına da yenidoğan sünneti adı verilir.Son yıllarda Türkiye'de ailelerin bilinç düzeyi ve kültür seviyesinin artması ile de yenidoğan sünnetinde artış olmuştur. Özel Bir Nefes Hastanesi Üroloji Uzmanı Op.Dr.ŞENKUL Yenidoğan sünnetinin yararlarını ise şöyle sıralıyor.
  in Aile ve Çocuk Add new comment Read more...
 • Çikolata Kisti Nedir? Belirtileri Nelerdir?
  Çikolata Kisti Nedir? Belirtileri Nelerdir? Çikolata kisti, endometriozis hastalığı sonucunda oluşan bir kist türüdür. Genel olarak endometriozis hastalığı olan birçok kadında çikolata kistine de rastlanır. Yumurtalıklar kadınlar için yumurta üretimi dışında pek çok hormon (andorjen, estrojen, progesteron vb.) salgılayarak çok önemli rol oynarlar. Endometriozisin yumurtalıklarda bulunması da yumurtalığı olumsuz yönde etkilemektedir. Rahim içi zarının, bir başka deyişle endometrium tabakasının rahim dışında (örneğin; karın boşluğunda, yumurtalıklarda veya vücudun herhangi bir yerinde) oluşmasına endometriozis deniyor.
  in Sağlık Add new comment Read more...
 • Uzm. Dr. Muhammed BARAN FENİLKETONÚRİ HASTALIĞI
  Uzm. Dr. Muhammed BARAN FENİLKETONÚRİ HASTALIĞI Özel Bir Nefes Hastanesi Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Bölümü Hekimlerinden, Uzm.Dr. Muhammed BARAN 1 Haziran Ulusal Fenilketonüri Günü Olması Sebebi İle Kalıtımsal Bir Hastalık OlanFenilketonuri Hakkında Önemli Açıklamalarda Bulundu.
  in Sağlık Add new comment Read more...
 • Ramazanda Beslenme Nasıl Olmalı
  Ramazanda Beslenme Nasıl Olmalı RAMAZAN BAYRAMINDA BESLENME NASIL OLMALI? NELERDEN KAÇINMALIYIZ? Özel Bir Nefes Hastanesi Beslenme Ve Diyetetik Bölümü Diyetisyen Utku Begüm ÖZTÜRKLER Ramazan Bayramına Özel Önemli Açıklamalarda Bulundu! Bayramların en güzel yanı; aile ve akraba ziyaretleri, birlikte oturulan sofralar ve edilen sohbetler. Bu durumun tek sıkıntısı keyifli sohbetler esnasında ikramlardan ne kadar yediğimizi fark edemememiz, normalde yediğimizden çok daha fazla yememiz oluyor. Öyle ki tıka basa yediğimiz yemeğin sonunda hazımsızlık, mide yanmaları ve…
  in Beslenme-Diyet Add new comment Read more...
 • ZAMAN NEDEN BÜTÜN YARALARI SARMAZ?
  ZAMAN NEDEN BÜTÜN YARALARI SARMAZ? *Bir yerimizi kesersek genelde iyileşir. Bu yüzden ameliyata izin veririz. *Beynimizin iyileşmeye yönelik fiziksel bir mekanizma, bir bilgi işleme sistemi bulunur. *Yararlı şeylere bağlantı yapar, geri kalanını salıverir. *ACI ANILAR, iyileştirici bellek anı ağlarıyla bağlantı yapamaz. Soyutlanmış olarak depolanır. Daha yararlı ve uyumsal bir şeyle bağlantı kurması olanaksız olduğundan anı değişemez. Zamanın bütün yaraları iyileştirememesi bu yüzdendir. Bunlar zamanla donar. İşlenmemiş, acı anılar duygusal ve bazen fiziksel soruların temelini oluşturur.
  in Sağlık Add new comment Read more...
 • Uzm.Dr. Muhammed BARAN: Fenilketonuri Hakkında Bilgiler Verdi
  Uzm.Dr. Muhammed BARAN: Fenilketonuri Hakkında Bilgiler Verdi Özel Bir Nefes Hastanesi Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Bölümü Hekimlerinden, Uzm.Dr. Muhammed BARAN Kalıtımsal Bir Hastalık Olan Fenilketonuri Hakkında Önemli Açıklamalarda Bulundu.
  in Sağlık Add new comment Read more...
 • Dyt.Utku Begüm ÖZTÜRKLER: DEMİR EKSİKLİĞİ OLANLAR NASIL BESLENMELİ?
  Dyt.Utku Begüm ÖZTÜRKLER: DEMİR EKSİKLİĞİ OLANLAR NASIL BESLENMELİ? Özel Bir Nefes Hastanesi Dyt. Utku Begüm ÖZTÜRKLER; Demir, vücudumuz için temel bir mineraldir ve vücudumuzda üretilmez. Bu nedenle besinler yoluyla yeterli miktarda almamız gerekir. Oksijenin dokulara taşınmasında gerekli olan hemoglobin yapımında gerekli olduğu için oksijen yaşam için ne kadar gerekliyse oksijenin kullanılabilmesi için demir de o kadar gereklidir.
  in Sağlık Add new comment Read more...
 • ÜROLOJİ BÖLÜMÜ OP.DR.TUNCER ŞENKUL: "Yenidoğan sünneti ve Yararları"
  ÜROLOJİ BÖLÜMÜ OP.DR.TUNCER ŞENKUL: "Yenidoğan sünneti ve Yararları" ÖZEL BİR NEFES HASTANESİ ÜROLOJİ BÖLÜMÜ OP.DR.TUNCER ŞENKUL YENİDOĞAN SÜNNETİ HAKKINDA MERAK EDİLENLERİ SİZLER İÇİN AÇIKLIYOR. Yenidoğan sünneti ve Yararları Çocukluk çağında en sık uygulanan cerrahi işlem sünnettir. Bu işlemin doğumdan sonra ilk 30 gün içerisinde yapılmasına da yenidoğan sünneti adı verilir. Son yıllarda Türkiye'de ailelerin bilinç düzeyi ve kültür seviyesinin artması ile de yenidoğan sünnetinde artış olmuştur. Özel Bir Nefes Hastanesi Üroloji Uzmanı Op.Dr.ŞENKUL Yenidoğan sünnetinin yararlarını ise şöyle…
  in Aile ve Çocuk Add new comment Read more...
 • Burun estetiğinden sonra yapılmaması gereken 12 şey
  Burun estetiğinden sonra yapılmaması gereken 12 şey Burun estetiğinden (rinoplasti) sonra bakımınıza dikkat etmek, ameliyata hazırlanmak kadar önemlidir. Yeni burnun ve burun kemiklerinin tamamen iyileşmesi altı haftayı bulacaktır. Bu süre içinde hiçbir şeyin ters gitmemesi için fazladan dikkat edip son derece özenli bir bakım uygulamanız gerekmektedir. Estetik Cerrah Op. Dr. Alper Mete Uğurlu, burun estetiğinden sonra yapılmaması gerekenler hakkında şu bilgileri verdi:
  in Sağlık Add new comment Read more...
 • Bitkilerin Gücü İle Sağlıklı Yaşlanın
  Bitkilerin Gücü İle Sağlıklı Yaşlanın Sağlıklı yaşlanmanın ilk koşulu sağlıklı yaşamdan geçiyor. Dengeli beslenme, düzenli spor yapma, iyi ve kaliteli uyku düzeni sağlıklı bir yaşlanmayı getiriyor. Ancak bu standartların ömür boyu korunması gerektiğini altını çizen Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Hakan Terekeci, kişinin yaşına, aile geçmişine ve çevresel faktörleri bağlı olarak bazı bitkisel desteklerin de yarar sağlayabileceğini söyledi. Bitkilerin gücünden yararlanarak sağlıklı yaşlanmanın mümkün olduğunu belirterek bazılarını bildiğimiz, bazılarını ise ilk…
  in Beslenme-Diyet Add new comment Read more...
 • Ramazan'ı sporla geçirmek mümkün
  Ramazan'ı sporla geçirmek mümkün MAC Bebeköy eğitmeni Erhan Tügen, Ramazan boyunca spora nasıl devam edilebileceğine ilişkin tavsiyelerde bulundu. Tügen, oruç tutarken spor rutinine devam etmenin önemini vurgularken, “Ramazan süresince spor yapmaya devam etmelisiniz. Sadece yaptığınız egzersizin şiddetini azaltmanız yeterli. Pilates, yoga, reformer pilates, düşük tempolu yürüyüş veya yüzme gibi egzersizleri tercih edebilirsiniz'' dedi Türkiye'nin en büyük spor kulübü zinciri Mars Sportif, 12 adet MAC ve 78 adet MACFit kulübüyle Ramazan'da da herkesi spor yapmaya…
  in Sağlık Add new comment Read more...
 • Ramazan’da ayranı sofralardan eksik etmeyin!
  Ramazan’da ayranı sofralardan eksik etmeyin! Teksüt, Ramazan sofralarında gazlı ve kalorili içecekler yerine su ve mineral kaybına en güzel cevabı veren ayranın tercih edilmesini öneriyor. Ayran, 7’den 77’ye her yaştan neredeyse herkesin tüketebildiği, suyla birlikte en sağlıklı içeceklerden biri olarak öne çıkıyor. Ramazan döneminde normal beslenme düzeninden farklı bir düzene geçiliyor, öğün sayısı ve saatleri tamamen değişiyor. Bununla birlikte Ramazanın sıcak aylara denk gelmesi nedeniyle gün boyunca devam eden susuzluğun yanında terleme sonucu mineral kayıpları…
  in Beslenme-Diyet Add new comment Read more...
 • Zayıflarken kalp sağlığınızdan olmayın
  Zayıflarken kalp sağlığınızdan olmayın İnternette veya belirli noktalarda satılan sıvı zayıflama diyetleri hakkında uyarılarda bulunan Dr. Öğr. Üyesi Gökçen Garipoğlu, bu tür diyetlerin kalp ritim bozukluklarına neden olabileceğini ve light ürünlerin belirli düzeyde tüketilmesi gerektiğini söyledi. Yaz aylarının yaklaşmasıyla diyet ürünlerine ilgi artıyor. Çoğunlukla internette satılan sıvı zayıflama ürünlerinin vücuda verdiği zararlar konusunda uzmanlar uyarıyor. Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Beslenme ve Diyetetik Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Gökçen Garipoğlu, diyet konusunda doğru bilinen yanlışlar hakkında bilgi…
  in Beslenme-Diyet Add new comment Read more...
 • ÇOCUKLARDA SIK GÖRÜLEN BETA MİKROBUNA DİKKAT!
  ÇOCUKLARDA SIK GÖRÜLEN BETA MİKROBUNA DİKKAT! Özel Bir Nefes Hastanesi Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Bölümü Hekimlerinden Uzm.Dr.Muhammed BARAN Son Günlerde Sık Görülen ve halk arasında Beta mikrobu diye bilinen Bakteri hakkında halkı bilgilendirmek adına önemli açıklamalarda bulundu.
  in Aile ve Çocuk Add new comment Read more...
 • OP.DR.TUNCER ŞENKUL: Prostat Hakkında Bilgiler Verdi
  OP.DR.TUNCER ŞENKUL: Prostat Hakkında Bilgiler Verdi ÖZEL BİR NEFES HASTANESİ ÜROLOJİ BÖLÜMÜ OP.DR.TUNCER ŞENKUL Plazma kinetikle prostat ameliyatı hastanemizde uygulanmaktadır. Yaşlanan erkeğin en önemli problemlerinden biri olan iyi huylu prostat büyümesi (BPH) hastanemizde yeni teknoloji “Plazma Kinetik TUR” yöntemi ile tedavi ediliyor. 50 yaşın üstündeki erkeklerde ürolojik bir rahatsızlık olan prostatın büyümesine bağlı problemler kişinin konforunu bozar ve hayat kalitesini olumsuz etkiler. Prostatın büyümesine bağlı olarak daralan idrar kanalı, hastalığın temel patolojik bozukluğunu oluşturur. Prostatta büyüme…
  in Sağlık Add new comment
 • Kalbe K Vitamini Kalkanı!
  Kalbe K Vitamini Kalkanı! Medical Park Gebze Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Kenan Yıldırım, “Yeşil yapraklı sebzeler, ıspanak, maydanoz, şalgam, bamya, peynir, yumurta gibi besinlerde bulunan K vitamini, damarlar gibi yumuşak dokularda kalsiyumun birikip kireçlenme yapmasını önler. Bu da damarlarda daralmayı engeller” dedi. Bazı yiyeceklerin kalp hastalığı riskini artırabileceğini bilsek de, yeme alışkanlıklarımızı değiştirmek genellikle zordur. Kalp sağlığında beslenmenin rolü çok büyüktür. Kalbinizi korumanın yolu sağlıklı ve doğru besinleri seçmekle başlar. Medical Park Gebze…
  in Sağlık Add new comment Read more...
 • Ramazan Ayında da Kas Kütlenizi Koruyun
  Ramazan Ayında da Kas Kütlenizi Koruyun Ramazanda ayında uzun süren açlık ve susuzluk hali düzenli egzersiz ve antrenman yapanlar için zorlayıcı olabiliyor. Değişen beslenme düzenine göre planlanan egzersiz programları ve bol sıvı tüketimiyle bu dönemde var olan kondisyon korunabiliyor. Wellness Medikal Fitness Danışmanı Murat Biçer, Ramazan ayında egzersiz yapılırken dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgi verdi.
  in Beslenme-Diyet Add new comment Read more...

Günlük Burç

 

Günlük falınızı Okuyun

İlginizi Çekebilir...

 • Erkeklerde Kısırlık Beyinde Başlıyor
  Erkeklerde Kısırlık Beyinde Başlıyor Erkeklerde kısırlık beyinde başlıyor Erkeklerin akıl sağlığı sperm kalitesini etkiliyor Kadındaki depresyon üremeyi etkilemiyor Depresyona giren erkeklerin eşlerinde gebelik şansı yüzde 60 daha düşük Erkeklerin akıl sağlığı sperm kalitesini etkiliyor. Erkek depresyondaysa, gebelik şansı daha düşük. Kadındaki depresyon ise üremeyi…
  Read 357 times
 • Derman Hastanesi Röportaj
  Derman Hastanesi Röportaj 25 Yıllık Tecrübemiz ile Derman Hastanemiz; Lüleburgaz halkına kaliteli sağlık hizmeti sunmaya devam ediyor. Hastanemizde Dahiliye, KBB, Üroloji,Göz Hastalıkları, kadın doğum ,yoğun bakım, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ,Beslenme ve Diyetetik Genel Cerrahi, Kardiyoloji gibi branşlarda hizmet vermeye devam etmekteyiz.
  Read 882 times Read more...
 • Okul Çantasını Hafifletmek Omurgayı Koruyor
  Okul Çantasını Hafifletmek Omurgayı Koruyor Sağlıklı okul çantasının püf noktaları Okul çantasını hafifletmek omurgayı koruyor Okulların açılmasına sayılı günler kala okul alışverişleri başladı. Listenin ilk sıralarında yer alan okul çantası seçimi çocuğun omurga sağlığını çok yakından ilgilendiriyor. Çocukların omurgasını korumak için çantaların ağırlığının vücut ağırlığının…
  Read 763 times Read more...
 • Hijyenik kadın pedleri ne kadar güvenilir?
  Hijyenik kadın pedleri ne kadar güvenilir? Tipik bir kadın, yaşamı boyunca 12 binden fazla ped veya tampon kullanır. Acaba bu ürünlerin uzun dönem kullanımı ne kadar güvenli? Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Görgen, kadınların kullandığı ama güvenirliği ile ilgili yeterli araştırma…
  Read 374 times Read more...
 • Sivri Biber
  Sivri Biber Herkes tarafından bilinen biber, küçük yapıdadır; parmaklara ve dökülen söğüt çiçeklerine benzer, ancak ondan daha küçüktür. O, sert ve katı bir yapıdadır. Onun lezzeti bibere benzer ve o biberin ilk meyvesidir. Bunlar biberden daha nemlidir. Bu meyveler yenir; ancak onun…
  Read 3599 times Read more...
 • Ramzanda Kalp ve Tansiyon Hastalarına 5 Uyarı
  Ramzanda Kalp ve Tansiyon Hastalarına 5 Uyarı Ramazan ayının, yaz mevsiminin sıcak ve uzun günlerine denk gelmesi, kronik hastalıkları bulunan kişiler için oruç tutmayı sakıncalı hale getirebiliyor. Gün içinde halsizlik ve yorgunluk şikayetlerine, tansiyon yükselmesi veya düşmesi gibi yeni problemler de eklenebildiğinden özellikle düzenli ilaç kullanan yüksek…
  Read 328 times Read more...
 • Doğada Neler Olup Bitiyor Bilmek İstemez misiniz?
  Doğada Neler Olup Bitiyor Bilmek İstemez misiniz? ERKAN ŞAMCI İLE NEŞELİ BOTANİK Acayip Eğlenceli 50 Deney Bitkiler çok yaratıcıdırlar: Güneş ışığını daha iyi almak, böcekleri kendilerine çekmek, tohumlarını dağıtmak ve daha bir sürü şeyde inanılmaz yöntemler uygularlar. Bunları fark etmek için tek ihtiyacımız olan şey biraz daha…
  Read 457 times Read more...
 • Yanlış Klima Kullanımı Ölüme Kadar Götürüyor
  Yanlış Klima Kullanımı Ölüme Kadar Götürüyor Uzmanlar, kirli klimanın oluşturduğu bakterilerin kemoterapi tedavisi görenler ile kronik böbrek ve akciğer rahatsızlığı bulunan hastalar için tehlike oluşturduğuna dikkat çekerek, temizlenen klimanın ise faturalarda tasarruf sağladığını vurguladı. Uzmanlar ayrıca, otel ve hastane çalışanlarını da uyarılarda bulundu. Yaz aylarında artan…
  Read 338 times Read more...
 • Ateşiniz Çıktığında Aklınıza Antibiyotik Gelmesin!
  Ateşiniz Çıktığında Aklınıza Antibiyotik Gelmesin! Antibiyotikler, yüzyıla yaklaşan bir süredir insanlığın mikroorganizmalara karşı kullandığı en önemli silah. Ancak ne yazık ki, yanlış kullanımına bağlı antibiyotik direncinin artması nedeniyle etkili antibiyotiklerin sayısı da gittikçe azalıyor. Yakın gelecekte tedavide kullanılacak seçeneklerinin giderek azalması da tüm dünyada endişe…
  Read 521 times Read more...
 • Günde İki Bardak Süt İçin, Sağlıklı Uyuyun...
  Günde İki Bardak Süt İçin, Sağlıklı Uyuyun... Uzmanlar düzenli süt tüketiminin uyku üzerindeki olumlu etkisine dikkat çekiyor. Yaşamımızın 1/3’ünü oluşturan uyku vücudun kendisini yenilemesini, sağlıklı ve uzun yaşamayı destekliyor. Sütteki melatonin triptofan, B6, B12 vitamini içeren temel besin kaynaklarının uyku kalitesini olumlu etkilediğini söyleyen uzmanlar, her yaşta…
  Read 890 times Read more...
 • Reenkarnasyon İmkansızlığı Kanıtları
  Reenkarnasyon İmkansızlığı Kanıtları Reenkarnasyon 1 milyardan fazla insanın inancının temelini oluşturuyor. Peki bunun doğru olamayacağının bilimsel bir kanıtı var mı? Birlikte kanıtları inceleyelim. Bu inanışın kökeni olan Budizm Taoizm ve Hinduizm dinleri incelendiğinde temel inancın insan ruhunun sonsuz bir döngü içinde ölüp başka…
  Read 1309 times Read more...
 • Organik Diyetler
  Organik Diyetler Pek çok insan, seri üretilmiş, organik olmayan gıdalardan daha fazla güvende hissettikleri ve/veya daha lezzetli geldiği için organik besinleri yemeyi tercih etseler de organik besinlerin çoğu organik olmayan eşdeğerleriyle aynı miktarda kalori içermektedir.
  Read 3428 times Read more...
 • Pınar Yoğurt Ambalajları "Sanat Kutusu" Oluyor
  Pınar Yoğurt Ambalajları "Sanat Kutusu" Oluyor 36. Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması’na katılan 32 binden fazla resim arasında dereceye giren 17 resim, Pınar yoğurt ambalajlarında sergileniyor. “Sağlık ve spor” temalı eserlerinin sergilendiği kovalarda minik ressamların esinlendikleri hikayeler de yer alıyor. 2000 ve 2250 gramlık Pınar yoğurt…
  Read 378 times Read more...
 • Uyku eğitimi sendromu: uyku eğitimi bebeğinizle duygusal bağ kurmanızı engeller!
  Uyku eğitimi sendromu: uyku eğitimi bebeğinizle duygusal bağ kurmanızı engeller! Uyku eğitimini sendrom haline getirip bebeğinizle kuracağınız duygusal bağa zarar vermeyin. Uyku eğitimi bir ihtiyaç değildir. Uyku eğitimi sendromuSon günlerde uyku eğitimi konusu ebeveynler arasında bir akım halini aldı. Anne babalar bu yöntemlerin uygulanması konusunda ikiye ayrılmış durumda. Bir kısmı…
  Read 1321 times Read more...
 • Hayatın En Kestirme Yolu
  Hayatın En Kestirme Yolu Açıkçası Kuran-ı Kerim bizleri Yüce Rabbimize en güzel şekilde kavuşturacak tek sığınağımızdır. Tüm bu hayatımız aslında Yüce Rabbimizin huzurundaki seviyemizin ortaya çıkması için tasarlanmış bir oyundan ibarettir. Yüce Allah kendisini dost kabul edip kitabına sımsıkı sarılanları (Araf 170) Dünya hayatında…
  Read 3436 times Read more...
 • Çocuğunuzun Yavaş Büyümesinin Nedeni Çölyak Olabilir
  Çocuğunuzun Yavaş Büyümesinin Nedeni Çölyak Olabilir Her yaşta ortaya çıkabilen çölyak hastalığı çocuklarda; büyüme geriliği, boy kısalığı, iştahsızlık, uykusuzluk hatta aşırı mızmızlık gibi durumlarla kendini belli edebiliyor. Her 100-150 çocuktan birinde görülen çölyak hastalığının etkilerinden kurtulmak için glutenli gıdalardan uzak durmak gerekiyor. Memorial Ataşehir Hastanesi Çocuk…
  Read 147 times Read more...
 • Kürtaj Sırasında Kanama Riski
  Kürtaj Sırasında Kanama Riski KÜRTAJ SIRASINDA KANAMA RİSKİ Op. Dr. Kutlugül Yüksel Makalemizin başlığı “Kürtaj Sırasında Kanama Riski” olmakla beraber, vurgulamak istediğimiz konu; kürtaj yapmadan önce ultrasonografide, kürtaj sırasında aşırı kanamaya neden olabilecek tehlikeli rahim bölgelerine gebelik kesesinin yerleşip yerleşmediğini belirlemenin ne kadar önemli…
  Read 1539 times Read more...
 • Adet Öncesi Sendromuna Karşı Önleminizi Alın
  Adet Öncesi Sendromuna Karşı Önleminizi Alın Canınız hiçbir şey yapmak istemiyorsa, kendinizi sinirli, yorgun ve kaygılı hissediyorsanız, bir yandan baş ve karın ağrısıyla, bir yandan kabaran iştahınız ve şişen vücudunuzla mücadele ediyorsanız, adet öncesi sendromuyla karşı karşıya olabilirsiniz. Birçok kadın adet öncesi günlerde buna benzer fiziksel…
  Read 128 times Read more...
 • "Mavi Balina" Ergenleri Tehdit Ediyor
  "Mavi Balina" Ergenleri Tehdit Ediyor "Mavi Balina" ergenleri tehdit ediyor! Son günlerde dünyada pek çok çocuğun ve gencin ölümüne sebep olduğu iddiasıyla gündeme gelen “Mavi Balina” oyunu ebeveynleri endişelendiriyor. Uygulamayı yöneten kişinin duygusal taciz uyguladığını belirten uzmanlar ergenlerin bu süreçte en riskli grup olduğunu vurguluyor.…
  Read 673 times Read more...
 • Egzema Atopik Dermatit
  Egzema Atopik Dermatit Egzema kelimesi bir çeşit dermatit (deri enflamasyonu) tablosunu tanımlamak için kullanılır. Egzemanın erken evresinde deride kızarıklık, su toplaması ve sulantı görülür. Daha sonra deri pullu kahverengimsi kalınlaşmış bir hal alır. Genellikle egzama kaşıntılıdır. alerjik kontakt dermatit, seboreik dermatit ve numuler…
  Read 2884 times Read more...
 • 70 Kilo Verdi, Şimdi Sıra Estetikte
  70 Kilo Verdi, Şimdi Sıra Estetikte Obezite cerrahisi sonrası tam 70 kilo veren Ceren Saltoğlu’nun değişim hikayesi başlıyor Obezite cerrahisi, hastanın kilo verme yolculuğunda önemli bir adım olmasına rağmen zayıflama sırası ve sonrası farklı sorunlar ortaya çıkabiliyor. Estetik International Sağlık Grubu, diyetisyen, psikolog, spor koçu, estetik…
  Read 236 times Read more...
 • ​20 milyon kişiyi yakından ilgilendiren 'ilaç gibi' HABER
  ​20 milyon kişiyi yakından ilgilendiren 'ilaç gibi' HABER Diyabet Türkiye'de patladı! 2010 verilerine göre tam 20,3 milyon Türk vatandaşı diyabet ve prediyabet hastası. Bugün bu rakamın daha da yüksek olduğu tahmin ediliyor. Modern tıp bu sorunu dozu artan ilaç ve işe yaramayan beslenme önerileriyle çözemeye dursun, Fitoterapi Uzmanı…
  Read 419 times Read more...
 • Yeni Yıla Zinde Başlamak Elinizde
  Yeni Yıla Zinde Başlamak Elinizde Yeni yılın en güzel yanlarından bir tanesi de şüphesiz sevdiklerimizle yediğimiz yeni yıl yemekleri. Ancak güzel anılar biriktirilen bu özel günler, aşırı alkol tüketimi, yüksek enerji alımı gibi sebeplerle zehir olabiliyor. DoktorTakvimi.com doktorlarından Diyetisyen Seba Sarıtepe, yeni yıla sağlıklı başlamanın…
  Read 605 times Read more...
 • Karneleri Kıyaslamaktan Kaçının!
  Karneleri Kıyaslamaktan Kaçının! Dr.Fevzi Özgönül getirilen iyi veya kötü karnelerde anne babalara çok önemli uyarılarda bulundu. Dr.Fevzi Özgönül, 'Asla karnedeki notları yakın bir arkadaşının notlarıyla karşılaştırmayın,eğer karşılaştırırsanız siz kendi elinizle çocuğunuz ile arkadaşının arasını açmış ve onların dostluklarına gölge düşürmüş olabilirsiniz.' dedi. Karneler…
  Read 924 times Read more...
 • Soğuk Kış Aylarına Cildiniz Hazır Mı?
  Soğuk Kış Aylarına Cildiniz Hazır Mı? BILLY JEALOUSY’DEN KIŞ AYLARI İÇİN TÜYOLAR Kış mevsiminde havaların soğuk olması nedeniyle evler, iş yerleri, alışveriş merkezleri, toplu taşıma araçları gibi kalabalık alanlar genellikle yeteri kadar havalandırılmamakta. Klima, elektrikli soba veya kaloriferler ile ısıtılan bu alanlar cildin nemsiz kalarak kurumasına,…
  Read 495 times Read more...
 • Vücudun Gizli Tehlikesi Aort Anevrizması
  Vücudun Gizli Tehlikesi Aort Anevrizması Genellikle ilerleyen yaşlarda ortaya çıkan “Abdominal Aort Anevrizması”, herhangi bir belirti vermediği için detaylı tetkik edilmesi gerekiyor. Karın bölgesindeki en büyük atardamar olan aort damarının aşırı genişlemesi ve balonlaşması anlamına gelen “Abdominal Aort Anevrizması”, diğer damar hastalıklarının aksine genellikle herhangi…
  Read 332 times Read more...
 • Bu Sorun Gözlerimizi de Etkiliyor!
  Bu Sorun Gözlerimizi de Etkiliyor! Rinoplasti Merkezinden Op.Dr.Bülent KOÇ , ‘Burun sırtının veya ucunun sağa -sola eğri olması yüzün bir tarafının daha geniş görünmesine neden olurken, burun ucunun düşük olması ise yüzümüze daha düz veya basık bir görüntü verebilir. Burun sırtının eğri veya kemerli olması…
  Read 1001 times Read more...
 • Salatalık Özlü Jel ile 4 Dakikada Derinlemesine Temizlik​
  Salatalık Özlü Jel ile 4 Dakikada Derinlemesine Temizlik​ Şehir hayatı, hava kirliliği ve yoğun kozmetik kullanımı derken cildimiz canlılığını kaybediyor. Özellikle de hareketli geçen yaz gecelerinde kozmetik ürünleri ile tıkanan ciltleri temizleme vakti geldi. Bu noktada cildimizi arındıran ve eski canlılığına kavuşturan yüz temizleme jelleri devreye giriyor.
  Read 770 times Read more...
 • Çocuklarda Ateşe Dikkat!
  Çocuklarda Ateşe Dikkat! Ateş çocuk hekimlerinin sık karşılaştığı sorunlardan biridir. Özellikle kış aylarında çocuklarda sık görülen yüksek ateş, anne ve babaları da oldukça endişelendirmektedir. Ateş, müdahale edilmediğinde ciddi tablolara neden olabilirken, bazen de önemli hastalıkların belirtisi olabilir. Okan Üniversitesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve…
  Read 395 times Read more...
 • Kalp Hastalıkları Nedeniyle Her Yıl 17 Milyon Kişi Hayatını Kaybediyor
  Kalp Hastalıkları Nedeniyle Her Yıl 17 Milyon Kişi Hayatını Kaybediyor Tüm dünyada kalp hastalıklarına dikkat çekmek ve bu konuda farkındalığı artırmak amacıyla her yıl 29 Eylül günü ‘Dünya Kalp Günü’ olarak kutlanıyor. Her yıl yaklaşık 17 milyon kişinin kalp krizi ve inmeyi içeren kardiyovasküler hastalıklardan dolayı hayatını kaybettiğini belirten Abdi…
  Read 209 times Read more...