kadinlarguzeldir.com

loading...

Din Adamları ve Tahrifleri

TEVBE suresi 34. ayet Ey iman sahipleri! Şu bir gerçek ki, hahamlardan ve rahiplerden birçoğu halkın mallarını uydurma yollarla tıkabasa yerler ve Allah'ın yolundan geri çevirirler. Altını ve gümüşü depolayıp da onları Allah yolunda harcamayanlara korkunç bir azap müjdele!
Kuran’ın bütünlüğü içerisinde yapılan önemli bir ikaz mevcuttur ; ‘’Rahipler ve Hahamlar muhakkak halkı sömürür!’’
Bu evrensel uyarıyı dönemi içerisine mahkum ederek, bu ayet sadece ‘’Rahip ve Hahamlar ile ilintilidir’’ gibi bir düşünce üretmek, Kuran’ı 1400 sene öncesine mahkum etmek demektir. Ancak, ayetin bozguna uğrattığı odakların; bu ve bunun gibi söylemler üreterek kendilerini aklamaya çalışması da bir o kadar normaldir…
Kuran’ın bütünlüğü içerisinde bu ayet şu biçimde çevrilebilir.
*Ey iman sahipleri
İman kelimesi, emn kökünden gelmektedir. ‘’Emn’’ kökünün temel manası; güven ve emin olma halidir. Yani, emin olduğu için kendisini güvende hissedenler demektir. Ayrıca yer, gök ve dağların üslenmediği ardından cahil insanlığın yüklendiği emanetle de ilişkilidir. Bu emanetin bilincinde olana mümin denir.
Dolayısı ile bu ayetin hedefindeki kitle; dinden emin olmuş, tatminliğe erişmiş, dolayısı ile dini bir bütün olarak sorgulayarak derinlemesine analiz ettikten sonra, bu ilkeleri(din-emaneti) yaşamına geçirmiş bireylerdir. Bu zor bir emanettir. Bu din emanetinin mal, evlat/kadın ve makam olduğunun bilincine varmış ve gereğini yerine getirir. Çünkü inandım demekle iş bitmemektedir.
Kulaktan dolma bilgiler ile din dairesine girme çabası, ayetin devamındaki ‘’Ruhban Sömürüsünü’’ hayata geçirecektir. Aslı itibari ile bu evrensel uyarı, ayetin semantiğindeki bu ince espri ile vücuda gelmiş, bizlere tanıtılmıştır.
*Şu bir gerçek ki, hahamlardan ve rahiplerden birçoğu halkın mallarını uydurma yollarla yerler.
Minel ahbari ver ruhbani… Biçiminde belirtilen bu ikileme; yukarıdaki meal bünyesinde ‘’rahipler ve hahamlar’’ olarak çevrilmiştir. Esası itibari ile bu şekilde çevrilmesi günümüzde hortlayan ‘’işbirlikçi ruhbancılığın’’ işine gelmektedir.
Ruhban aslında ne demek
 Rahip ve hahamlar olarak kestirilip atılan ayetin sunduğu hakikat anlaşılınca, günümüz toplumlarında örgütlenen ve sanayileşen din adamlarının şebekelerinoyunlarınıbozmaya yetecektir. Sanayileşmiş dedik zira, ürettikleri değişik fikirler kitapçılarda alıcı bulmakta, talep artıkça da pazarları genişlemektedir. Dinde ayetleri az bir değer karşılığı satmak bu olsa gerek. İkmal edilip tamam olan dine yeni hükümler eklemek…(masumca..şeytan bu dinin neresinde???)
Ruhban, tekil olarak rahip manasına gelmediği gibi, dini düşünceyi sadece bir zümreye atfeden, sadece kendi söylemlerine dayalı olarak din düşüncesinin yayılmasını sağlayan, dini otoriteyi belli bir merkezde konumlayan kişi ve odaklardır.
Genel anlamı itibari ile, Allah’ın elçisi ile sonlandırdığı ‘’Allah’ın yeryüzündeki temsilcisi olma, bu noktada söylem ve eylem üretme’’ olgusunu ayakta tutma gayretine dayalı bir sömürü unsurudur.
Kuran, bu sanayi kolunu tanımlarken ; ‘’halkın mallarını uydurma yollarla tıkabasa yerler’’ biçiminde bir ifade kullanarak, adeta toplumumuzun suratına okkalı bir tokat indirmektedir. Yaptıkları işler içinde “sa-na-i” Arapça kelimesini kullanır. Tanık geldi mi kelime ??
(HADÎD suresi 27. ayet) Sonra onların eserleri üzere, resullerimizi art arda gönderdik. Meryem'in oğlu İsa'yı da onların ardınca gönderdik. Ona İncil'i verdik; ona uyanların gönüllerine şefkat ve merhamet koyduk. Bir bid'at olarak ortaya çıkardıkları ruhbaniyeti, onlar üzerine biz yazmamıştık. Allah'ın rızasınıkazanmakiçin ortaya çıkardılar. Ama ona gerektiği şekilde saygılı olmadılar. Onların, iman edenlerine ödüllerini verdik. Onlardan çoğu yoldan çıkmış olanlardır.
İslamda ruhban sınıfı yoktur
İslam’da ruhban sınıfı yoktur. Yani, din dairesinin ölçüleri ‘’Kuran’da net biçimde belirtilmiştir’’. Dolayısı ile, böyle bir üst egemenlik katmanına ihtiyaç yoktur.
Fakat, dinin yıktığı kapitalist rejim, Yahudi ulemayı ‘’müslümanlaştırarak (?)’’ din dairesini, hocaefendilerin / ruhbanların alanına dönüştürmüştür. Günümüzde örgütlenen dini cemaatlerin bütünü, maalesef bu noktada etki altına alınmıştır. Kısacası ruhban, uydurulan din adamı ve onun sistemini oluşturur.
‘’onlar halkın mallarını uydurma yollarla tıka basa yerler ve halkı Allah yolundan geri çevirirler’’
Dikkat edilmesi gereken bir diğer husus, bu odakların halkı ‘’dinin gerçeğinden uzaklaştıracağı’’ vurgusudur. Lakin bu yaşanmaktadır. Dinin gerçeklerinin üzeri örtülerek, ortaya yenibir din koyulmuş, din; mistik zırvaların, manası bilinmeksizin okunan hatimlerin ve hocaefendi kelamlarına yapışık öğretilerin merkezi haline getirilmiştir.
Bunu açmak için bazı çarpıtılan kavram örneklerini inceleyelim,
Selam meselesi
Kuran’da ‘’selam’’ kelimesi yaklaşık 40 yerde farklı kalıplarda geçmektedir.
Mesela;
(NİSA suresi 86. ayet) Bir selam ile selamlandığınızda, onun daha güzeliyle yahut aynısıyla karşılık verin. Hiç kuşkusuz Allah Hasîb'dir, herşeyi güzelce hesaplamaktadır.
Emevi dinciliğinin genel çizgisi bünyesinde ‘’selam’’ meselesi,‘’Selamun aleyküm ahali’’ biçimine indirgenmiştir. (Yanlış anlaşılmasın Selamlaşmak çok güzel bir ritüeldir.) Tıpkı; namaza indirgenen‘’salat’’ gibi.
İşin gramerine semantiğine girmeden dahi bu ayete baktığınızda şunu göreceksiniz;
Bir selam ile selamlanma ardından daha güzeli ile nasıl selam verilir ?
Gür ve tok bir sesle,gülümseyerek, içten, dik durarak mı ?
Elbette hayır…
Selam, esenlik, refah, adalet, barış, güvenlik…vs. manalara gelmektedir. Bu ayet meal edilirken yapılan hata ise şudur ;
Bir toplum ya da zümre; sizlerin adalet, refah, barış ve esenlik içinde yaşamanız adına bir eylem üretmişse, siz de onlara aynı tavrı daha fazla gayret ederek gösterin.
Bu da, Kuran’ın esenlik anlayışının enternasyonel düzlemde nasıl gelişeceğini bizlere gösterir ki sadece; ‘’selamun aleyküm ahali’’ olarak ifade edilemez…
Sevap kavramı
Aynı şey ‘’sevap’’ kavramı için de geçerlidir.
Sevap, yapılan ibadet sonrası ‘’görünmeyen bir kitaba yazılan karşılık’’ manasınagelmediği gibi, bu hale getiriliş nedeni de ‘’emek-sermaye’’ çelişkisine dayanır.
Sevap, tekil olarak ‘’yapılan işin karşılığı’’, yani emeğin ürünü manasına gelmektedir.
Kıblesi Beyaz Saray olanlar

(BAKARA suresi 125. ayet) Hatırla o zamanı ki, biz Beytullah'ı insanlar için sevap kazanmaya yönelik bir toplantı yeri ve güvenli bir sığınak yaptık. Siz de İbrahim'in makamından bir salat yeri edinin. İbrahim ve İsmail'e şu sözü ulaştırmıştık;"Tavaf edenler, kendini kulluk programına verenler, rükû-secde edenler için evimi temizleyin!"
Bu ayette anlatılan ‘’KABE’’, trilyonlar yığarak ‘’Küresel Kapitalizmin kucağından inmeyen odakların giderek günah çıkardığı bir yer değildir’’.
Kabe, insanlığın; renk, sınıf ve tabaka farkı gözetmeksizin bir arada yaşayabildiği, emek merkezli ideal toplum anlayışına bir atıftır.
Bu, kıble; yani ‘’hedef’’ ifadesi ile, misyonlaştırılmıştır.
Kıbleye yönelmek, sadece bu hedefe yönelmek ile mümkündür. Bir müslümanın kıblesi bu iken, bir ruhbanın kıblesi‘’Beyaz Saray’’ olabilir…
Kuran'da emek
Kuran’da emek; infak kavramı ile güvence altına alınmaktadır. İnfak; malın ihtiyaçtan artanını dağıtmak ya da istihdama ayırmak manasına gelir. Kuran bu eylemi gerçekleştirmeyenler için; infak ile aynı kökten gelen ‘’münafık’’ ifadesini kullanır…
Kuran’ın dininin tanıttığı Allah, göklerde oturan(göktanrı); asan, kesen bir Allahdeğildir. İnsan’da açığa çıkan güzel isimler ile anılan, kainatın mekaniğini oluşturan, bu yaratma ve iradesinde  ikinci kullanmayan, şah damarından yakın, yeryüzünde bir yaprak düşse bile bilgisi dahilinde olan, hay ve kayyum olarak hayatı çekip çevirendir.
 Ancak ruhbanların ürettiği Allah, akıl ve mantığın kabul etmediği gerekçeleri ile tanınır. Kuran ise bu güruhu;
(HUCURÂT suresi 16. ayet) De ki: "Siz Allah'a dininizi mi öğretiyorsunuz? Oysaki Allah, gökte ne var, yerde ne var hepsini bilir. Allah her şeyi çok iyi bilmektedir."
Biçiminde topa tutmaktadır.
Türkiye, dindarlaşmıyor! Aksine‘’dinin gerçeğinden uzaklaşarak’’, sahte tanrıların hegemonyasına itiliyor!
Bu işin mimarı ise, dini söylem üretme merkezleridir. Yani ruhbanlardır..
Peygamberin en yakın dostu Ebuzerr Gıffari’nin Muaviye’ye attığı şu tokadı anımsatmak isteriz;
’Ey Muaviye, köşkler saraylar yaptırdın! Eğer bunları kendi paran ile yaptırdıysan israftır. Halkın malı ile yaptırdıysan küfürdür! ‘Ey Muaviye,sen fitnesin, belasın! Sen Allah’ı sadece işine gelen haram ve helaller ile tanıdın, halkın içinde benzi sararmış fakirler varken, etrafında örgütlenen bu tüccarların yanakları bu kadar kırmızı olamaz! Bununla Muhammedin getirdiği düzenin ne alakası var ? Velayet verilmesi hata olan sana, ben ne anlatabilirim!’’
Bugün inşa edilen din algısının ürünü olan, istidat/aforoz hastalığı; Halkın mallarını gasp eden, halkın fakirleşmesine ve sömürülmesine neden olan sistemler ile işbirliği yapan ruhbanların, onları ‘’gerçek dinden ‘’ uzaklaştırmasından ileri gelmektedir.
RABBİMİZ ISLAH ETSİN HEPİMİZİ…

"Yayınladıklarımız, Kur'an dan çıkarımlarımızdır, Doğruluğunu Kur'an dan teyit ediniz.  

 Eğer Kur'an'ı yeniden okumanıza vesile oluyorsa;

  İş tamamdır, bizi görmezden gelin."

vekuran.blogspot.com.tr

Okunma 417 defa
loading...

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

loading...
loading...

Günlük Burç

 

Günlük falınızı Okuyun

"Doktor
Doktor Gönül Ateşsaçan
Sevil Yavuz

Haberler

İlginizi Çekebilir...

 • Kahve Falı Şekilleri "L" Harfi
  LALE: Şu ana dek arkadaş kabul ettiğiniz birine aşık olacaksınız. LAMBA: Bir toplantıya davet edileceksiniz burada neşeli saatler geçireceksiniz. LAVABO: Şimdiye dek yaptığınız iyiliklerin nihayet karşılığını alacaksınız. LAZIMLIK: Hastalıklardan kurtulacak nihayet sağlığınıza kavuşacaksınız. LEĞEN: Hoşlandığınız kimse ile beraber olmak istiyorsunuz,…
  Read 4305 times
 • Facebook’tan Gruplar için Yeni Özellikler
  Facebook’tan Gruplar için Yeni Özellikler Geçtiğimiz Haziran ayında ilk kez düzenlediği Facebook Communities Summit’te misyonunu dünyayı birbirine yakınlaştırmak ve insanlara topluluk kurma gücü vermek olarak genişleten Facebook, grup yöneticilerinin topluluklarını büyütmelerini ve yönetmelerini sağlayacak yeni araçlar ve programlar geliştirdiğini duyurdu.
  Read 44 times Read more...
 • Dikkat Çocuğunuz Obez Olabilir?
  DİKKAT ÇOCUĞUNUZ OBEZ OLABİLİR ! Obezite Doktoru Dr.Fevzi ÖZGÖNÜL ,'Çocuklarınızda obezite olup olmadığını sadece kilosuna ve boyuna bakarak anlayamazsınız.'dedi. Çocuklarda özellikle boyda uzama öncesi kiloda artışı olabilir hatta bazen göbeklenme ve hafif bir obezite görünümü de olabilir. Fakat boyu uzamaya…
  Read 424 times Read more...
 • Tekrarlayan Hırıltı Atakları Koah’a İşaret Edebilir
  Tekrarlayan Hırıltı Atakları Koah’a İşaret Edebilir Yetişkinlerde sık görülen rahatsızlıklardan biri olan KOAH yani “Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı”nın temelleri aslında çocukluk döneminde atılıyor. Çocukluk çağında sigara dumanına maruz kalmak, astım ve solunum yolu hastalıklarının sık yaşanması, KOAH riskini artırabiliyor. Çocukluk döneminde görülen öksürük ve hırıltı ataklarına…
  Read 35 times Read more...
 • Kronik Hastalıklarda Hipnoz
  Kronik Hastalıklarda Hipnoz “Nasılsın” sorusuna , o an fiziksel bir rahatsızlığımız yoksa çoğumuz “ iyiyim “ diye cevap veririz. Oysa bu cevabı veren bir çok kişide aslında çözümlenemediği için kabul edilmiş kronik bazı rahatsızlıklar olabiliyor.
  Read 952 times Read more...
 • Şimdi Okullu Olduk
  Şimdi Okullu Olduk Küçük yavrunuz için okula başlamak büyümenin gerektirdiği bir dönüm noktasıdır. Ailesinden uzun süreli ilk defa ayrı kalacaktır. Aynı zamanda dış dünya ile ilk defa karşılaşmasının sorunlarla baş etmesi açısından önemli olduğunu söyleyen Liv Hospital Çocuk Gelişimi Uzmanı İlknur Güven çocukların…
  Read 62 times Read more...
 • Aşılama nedir?
  Aşılama nedir? Aşılama aslında spermle yumurtanın buluşma şansını arttırmak üzere fizyolojiyi desteklemek amacıyla yapılan bir işlemdir. Kadına verilen hap ya da iğnelerle her ay kendiliğinden oluşan bir adet yumurtanın sayısı iki ya da üçe çıkarılırken, erkeğin spermleri de özel bazı yöntemlerle yıkanıp…
  Read 2339 times Read more...
 • Ağlayan Pasta
  Ağlayan Pasta Kek için malzemeler 4 Adet yumurta2,5 çay bardağı toz şeker2 çay bardağı un1 kahve fincan su
  Read 2647 times Read more...
 • Nuray Sayarı Haftalık Burç Yorumları Yengeç Burcu(11-17 Temmuz 2016)
  Nuray Sayarı Haftalık Burç Yorumları Yengeç Burcu(11-17 Temmuz 2016) YENGEÇ BURCU Bu hafta Küs olduğunuz ve öfke duyduğunuz kişileri kolayca affedebilirsiniz. 16 Temmuz’da burcunuzda doğan yeni ayla birlikte eğitmenlik, kişisel gelişim faaliyetleri, yüksek öğrenim/ mastır işleri, yurt dışı yolculukları, hukuksal konular, yayıncılık, medya ve reklam çalışmalarına yönelik işlerde akışa…
  Read 357 times Read more...
 • Gerçek Doğum Sancısı Nasıl Anlaşılır?
  Gerçek Doğum Sancısı Nasıl Anlaşılır? Doğum sancısı nasıl olur, hangi durumda hastaneye gidilmelidir? Gebelik süresi bilindiği gibi 40 haftadır. Genellikle tahmini doğum tarihi yaklaştıkça gebelerde rahimde kasılmalar tespit edilir.Gebeler bu kasılmaları karnında dikleşme ve sertleşme şeklinde hissederler. Özellikle normal seyreden gebelikte 37. haftadan sonra fetal…
  Read 3651 times Read more...
 • Çocuğun hakkını ihlal eden 3T!
  Çocuğun hakkını ihlal eden 3T! Modern çağın oyuncakları televizyon, tablet ve telefon çocuğun hayatı yaşayarak öğrenmesi önündeki en büyük engel. Çocukların 3T’ye mahkum edilmesinin haklarının kısıtlanması anlamına geldiğini belirten uzmanlara göre çocuğun sağlıklı gelişimi için oyun oynamasına, keşfetmesine, hayal kurmasına ve arkadaş edinmesine fırsat vermek…
  Read 10 times Read more...
 • Gebelik
  Gebelik Normal bir gebelik son adet tarihinden itibaren 40 hafta ya da 280 gün veya diğer bir deyişle 9 ay 10 gün sürer.
  Read 1760 times Read more...
 • Esin Uzer 2016 Şubat Ayı Oğlak Burcu Yorumları
  Esin Uzer 2016 Şubat Ayı Oğlak Burcu Yorumları Ayın esması—ya mugni 360 Uğurlu günler—Çarşamba Uğurlu taşlar—akik,yeşim Uğurlu sayılar—11 24 28 36 41
  Read 756 times Read more...
 • Un Helvası
  Un Helvası Malzemeler 200 gr tereyağı40 gr çamfıstığı300 gr un2.5 su bardağı tozşeker2 su bardağı süt
  Read 1681 times Read more...
 • Domuz Gribi Öldürür Mü? Domuzlardan Mı Bulaşır? Nasıl Korunmalıyız? Neler Tüketmeliyiz?
  Domuz Gribi Öldürür Mü? Domuzlardan Mı Bulaşır? Nasıl Korunmalıyız? Neler Tüketmeliyiz? Dr.Fevzi ÖZGÖNÜL,'Son zamanlarda çok kez duyduğumuz ve tam olarak ne olduğunu bilmediğimiz domuz gribi hakkında çok çarpıcı ifadelerde bulundu.Peki 'Domuz Gribi' nedir? Nasıl bulaşır? Öldürücü müdür?Domuz gribine karşı Neler Tüketmeli Nelere Dikkat Etmeliyiz? Hepsi ve daha fazlası haberin detaylarında...
  Read 511 times Read more...
 • Fetal Nazal Kemik Ölçümü
  Fetal Nazal Kemik Ölçümü FETAL NAZAL KEMİK,NUKAL SAYDAMLIK,ENSE DERİSİ KALINLIĞI Fetal Nazal Kemik Ölçümü İlk trimesterde (11 hafta ile13 hafta 6 gün arasında olan gebelikte) nazal kemik (NK) ölçümünün önemi trizomili fetüsleri belirlemek içindir. Trizomili fetüslerde burun kemiklerinde kemikleşme gecikmekte (hipoplazik durum) ve bu…
  Read 6419 times Read more...
 • Nuray Sayarı Evlilikte Terazi Burcu Uyumu
  Nuray Sayarı Evlilikte Terazi Burcu Uyumu TERAZİ-KOÇ: İşte bu büyük bir aşk hikayesi olabilir! Koçun enerjisi ve tutkusu, sizin romantikliğiniz ile birleşince hayatınız her daim sürprizlerle dolu olabilir! Aranızdaki aşk sürekli canlı kalacaktır. TERAZİ-BOĞA: Boğa kıskançlığını kontrol edebilirse mutlu bir evlilik yaşayabilirsiniz. Boğa çevrenizin size olan…
  Read 2834 times Read more...
 • Hediyelik Meyve Pazarı E-Ticaretle Büyüyor
  Hediyelik Meyve Pazarı E-Ticaretle Büyüyor Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) araştırmasına göre, internet üzerinden alışveriş yapanların oranı 24,9’a yükseldi. TÜİK verileri toplamda 15 milyon kişinin internetten alışveriş yaptığını ortaya koyuyor. 2014’ten beri yükselişe geçen hediyelik meyve pazarı ise girişimcilerin bu sektöre olan taleplerinin artmasına neden oluyor.…
  Read 84 times Read more...
 • BENLER(NEVUSLER)
  BENLER(NEVUSLER) Benler nedir?Benler genellikle deriniz zararsız değişikliklerindendir. Tıp dilinde melanositik nevüs olarak bilinirler ve melanosit denen pigment hücrelerin (derinin rengini veren hücreler) çoğalması sonucu gelişirler.
  Read 702 times Read more...
 • Esin Uzer 2016 İkizler Burcu Nisan Ayı Yorumları
  Esin Uzer 2016 İkizler Burcu Nisan Ayı Yorumları İKİZLER BURCU Beklentileriniz olmadığı için moraliniz bozuk olabilir. Şimdilik bekleyin. Yeni bir oluşum için ortam rahatlayınca harekete geçersiniz. Sinirleriniz gergin olabilir.
  Read 542 times Read more...
 • Evde Sıvı Bulaşık Deterjanı Yapımı
  Evde Sıvı Bulaşık Deterjanı Yapımı Bulaşıkların Yıkanması Bulaşık sıvı deterjanları ve bulaşık makineleri için üretilen deterjanlar özendirici limon kokularıyla tüketicileri cezp etmek için tasarlanmışlardır. Temizleyici diye bildiğiniz deterjanlar aslında içerisinde zararlı kimyasallar barındırmaktadır. Bu yüzden gelin doğal yollarla hem ekonomik hem de sağlığımıza zarar vermeyen…
  Read 4034 times Read more...
 • Karaciğer İçin Altın Besinler
  Karaciğer İçin Altın Besinler Obezite ile ilgili çalışmalar yapan Dr. Fevzi Özgönül,bir çok besin gibi sarımsağın da karaciğere faydalı olduğunu belirtti. Özgönül, “En büyük organlardan biri olan karaciğerin, besinlerle birlikte alınan vitamin ve minerallerin emilmesi, vücuttaki zararlı maddelerin temizlenmesi gibi hayati görevleri bulunmaktadır.”' dedi.…
  Read 467 times Read more...
 • Diyet Listeleri Yerine Bu Taktiğe Kulak Verin !
  Diyet Listeleri Yerine Bu Taktiğe Kulak Verin ! ‘Göbeğimi Nasıl Eritirim ' kitabının yazarı Dr. Fevzi Özgönül, Ramazan Ayı’ndan sonra uygulayabileceğiniz bu taktik ile sizi yaz tatilinize hazırlıyor. Bir ay boyunca oruç tutan bedeninizin edindiği ritm ile hem zayıflayın hem de sağlıklı yaşayın. Oruç tutmanın bedenimize yaptığı faydalardan…
  Read 648 times Read more...
 • İştahınızı Azaltmak İçin Limon Tüketin !
  İştahınızı Azaltmak İçin Limon Tüketin ! İŞTAHINIZI AZALTMAK İÇİN LİMON TÜKETİN ! Kilo almanıza neden olan iştah aslında kontrol altında tutulabilir. İştah kontrolü çok önemlidir ki bu sizin zayıf kalmanıza yardımcı olur. Çıkardığı 'Neden Açım Neden Şişmanım 'adlı kitabıyla dikkat çeken Aile Hekimi Dr. Gönül Ateşsaçan…
  Read 785 times Read more...
 • Felis Sağlık İletişiminin En İyilerini Belirliyor
  Felis Sağlık İletişiminin En İyilerini Belirliyor Felis Ödülleri'ne ilk kez geçen sene ana bölüm olarak eklenen Sağlık İletişimi Bölümü bu yıl eklenen üç yeni alt kategoriyle birlikte 31 kategoride hem sağlık profesyonelleri hem de son kullanıcı hedeflenerek hayata geçirilen işleri değerlendirecek. FELİS SAĞLIK İLETİŞİMİNİN EN İYİLERİNİ…
  Read 83 times Read more...
 • Dalin’den Güvenli Saç Bakımı
  Dalin’den Güvenli Saç Bakımı Annelerin 1 numaralı tercihi ‘Dalin Bebek Şampuanı’ göz yakmayan saf formülü, eşsiz Dalin kokusu ve hipoalerjenik özelliği ile hem bebekler hem de yetişkinler için güvenli bir saç yıkama deneyimi sunuyor.
  Read 56 times Read more...
 • Allah (cc) İçin Tanrı İfadesi Kullanmak Caiz midir?
  Allah (cc) İçin Tanrı İfadesi Kullanmak Caiz midir? “Allah” lafza-i celal Allah’ın ism-i hassıdır/özel ismidir. Kur’an’da -besmelelerle birlikte- 2800’den fazla “Allah” ismi geçmektedir. İhlas suresinde yer alan, “De ki: O Allah’tır, birdir.” mealindeki ayet, Allah’ın kendine bu ismi taktığını açıkça beyan etmiştir. “İster Allah diye çağırın, ister Rahman..…
  Read 1533 times Read more...
 • Esin Uzer Aslan Burcu Diyet Planı
  Esin Uzer Aslan Burcu Diyet Planı ASLAN BURCU Yemek sizin için adeta bir zevk haline gelmiş. Güzel lokantalar, nefis yemekler her zaman hayalinizi süslüyor. Vücudunuza önem verdiğiniz için diyet yapmakta gayet başarılısınız. İradeniz harika! Kan dolaşımınızın düzenli olması için; sığır, kuzu ve kümes hayvanları, karaciğer, çiğ…
  Read 500 times Read more...
 • Simit Sarayı’ndan Farklı Konseptlerde Yeni Mağazalar
  Simit Sarayı’ndan Farklı Konseptlerde Yeni Mağazalar DERS ARASINA KÜÇÜK BİR SİMİT SARAYI MOLASI Simit Sarayı Nişantaşı Üniversitesi’ndeki 261 metrekarelik iç ve dış ferah alanı şık tasarımıyla kampüs hayatına günün her saatinde renk katıyor. Günün her saati için öğrenciler için oldukça pratik keyifli atıştırmalık sunarken öğle saatleri…
  Read 31 times Read more...
 • Sevgilinizi ailenizden saklamayın!
  Sevgilinizi ailenizden saklamayın! Bazen anne babadan çekinerek gençler sevgilisi ailesinden saklamayı tercih ediyor. Bu durum ailedeki güven ilişkisine zarar veriyor. Bazen anne babadan çekinerek gençler sevgilisi ailesinden saklamayı tercih ediyor. Bu durum ailedeki güven ilişkisine zarar veriyor.
  Read 646 times Read more...
 • Masa Başı Çalışanlar Dikkat!
  Masa Başı Çalışanlar Dikkat! Günümüzde gelişen teknoloji ile ofis ortamları da çeşitlilik kazandı. Yanımızdan ayırmadığımız bilgisayar ve telefonla; işlerimizi evden, iş yerinden, restorandan rahatlıkla takip edebiliyoruz. Peki, gerçekten yeterince rahat mıyız? Avrupa Ortopedi Cerrahisi doktorlarından Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Serhat Mutlu, dünyada…
  Read 22 times Read more...
 • Gına Aperatıvo İle Güneş İtalya’dan Batıyor
  Gına Aperatıvo İle Güneş İtalya’dan Batıyor İstanbul’un en gözde restoranlarından Gina, İtalyanların vazgeçilmezlerinden olan “Aperativo” ile hafta içine keyif katıyor. Atıştırmalık yemeklere eşlik eden kokteylleri ile Gina, akşam üstü saatlerinin gözde adresi olacak. İtalyan lezzetlerini, kendine özgü yorum ve sunumları ile hazırlayan Gina, 28 Eylül Perşembe…
  Read 74 times Read more...
 • Çocuklarda Hareketsizlik Hipertansiyon Nedeni
  Çocuklarda Hareketsizlik Hipertansiyon Nedeni Çocuklarda hipertansiyon yetişkinlere göre daha az görülse de zamanında ve doğru tedavi edilmeyen hipertansiyon, çocukların sağlığını ciddi derecede tehdit edebiliyor. Çocuklarda hipertansiyonun sessiz seyreden ciddi bir sorun olduğunu ve ebeveynlerin belirtiler konusunda bilinçli olmalarının önemini belirten Anadolu Sağlık Merkezi Çocuk…
  Read 18 times Read more...
 • Nuray Sayarı Haftalık Burç Yorumu Boğa Burcu (11-17 Ocak)
  Nuray Sayarı Haftalık Burç Yorumu Boğa Burcu (11-17 Ocak) BOĞA BURCU Bu hafta Uzun vadeli birçok sorumluluk alabilirsiniz. Lütfen ayın 10, 11, 12 ve 13. günleri gereksiz sözler alıp vermeyin. Kendinizi eksik hissettiğiniz iş ve öğrenim konularında yüzleşmeler yaşayabilirsiniz.
  Read 578 times Read more...
 • Rüya Tabirleri "p" Harfi
  PAÇA İşlerinizin rahatlayacağına işaret eder. Paçanızın söküldüğünü görmek, para kaybedeceğinize işaret eder. PAÇAVRA Rüyada paçavra görmek, fakirleşeceğine işarettir. Paçavra ticareti yapmaksa, tam tersine zenginliğe yorumlanır. PADİŞAH Padişah rüyası onur, ün, yüksek mevkii olarak yorumlanır. Rüyada padişah mutlu bir rüya olarak…
  Read 3366 times
 • Döner Stop’tan Anadolu Yakasına Yeni Restoran
  Döner Stop’tan Anadolu Yakasına Yeni Restoran Döner Stop şimdi CarrefourSa İçerenköy AVM’de! Metroyla ulaşılabilen merkezi lokasyonu sayesinde, yeni restoran Anadolu yakasındaki döner severlerin buluşma noktası olacak. Doğal, taze ve yenilikçi lezzetleri, keyifle geçirilen anlara enerji katacak. Döner Stop’un yepyeni restoranı şimdi CarrefourSa İçerenköy AVM’de açıldı! Anadolu…
  Read 83 times Read more...
 • Sebze Suyu
  Sebze Suyu Malzemeler: 1 orta boy soğan 3 adet orta boy havuç 1 adet büyük boy patates 3-4 adet marul yaprağı 1 adet kereviz rendesi ve sapları
  Read 2040 times Read more...
 • Nuray Sayarı Haftalık Burç Yorumu Aslan Burcu (10-17 Nisan)
  ASLAN BURCU Bu hafta Başınıza gelen olayları ve konuları abartmaya, olduğundan daha büyük ve daha etkili göstermeye, anlatmaya da eğilimli olacaksınız. Riskler almaya, gözü kapalı şekilde olaylara atlamaya, cesur davranmaya da yatkınsınız.
  Read 725 times Read more...
 • Maden Suyu mu Soda mı ?
  Maden Suyu mu Soda mı ? Dr.Fevzi ÖZGÖNÜL,'Maden suyu ve soda, ikisi de mideyi rahatlatma özelliğine sahiptir ancak sodanın bundan başka hiçbir işlevi yoktur oysa maden suyu aynı zamanda doğal bir mineral deposudur 'dedi. Toplumumuzda belki de birçok insan maden suyu ve sodanın isim farkı olsa…
  Read 789 times Read more...
 • 2017 Nuray Sayarı Yengeç Burcu Yorumları
  2017 Nuray Sayarı Yengeç Burcu Yorumları Öncelikle Yengeç burcu insanının karakteristik özelliklerini ele alalım (2017 yılının yıldız haritasını değerlendirmeden önce). Kalbinizde, arkadaşlarınızın özel bir yeri var. Yakın çevrenizdeki insanlara kendinizi adeta adıyorsunuz. Yanında kendiniz gibi olabildiğiniz insanların sayısı sadece birkaç kişi. Parti vermek yerine, sessiz sakin…
  Read 1129 times Read more...
 • Papatya
  Papatya Orjinal Adı Anthemis ve Matricaria türleri Bileşikgiller familyasindaki bitkiler gibi Anthemis ve Matricaria cinsi papatya türleri, ortada sarı tüpsü çiçekleri ile bunların çevresinde beyaz ya da sarı renkli dilsi çiçeklerinden oluşan bileşik çiçekleri ve çok parçalı yapraklan ile dikkati çeker.…
  Read 2638 times Read more...
 • Güneş Lekeleri İçin Tedaviye Başlama Zamanı
  Güneş Lekeleri İçin Tedaviye Başlama Zamanı Yaz boyunca güneşin etkisiyle, ciltte yeni oluşan ve çoğalan lekelerin daha da derinleşmemesi için önlem alınması gerekiyor. Havaların serinlemesi ve güneşli gün sayısının azalması ile birlikte artık leke tedavilerine başlanabileceği açıklandı. Leke tedavilerinde kalıcı ve etkili sonuç almak için ise…
  Read 113 times Read more...
 • Tüp Bebek İçin Geç Kalmış Olabilirsiniz!
  Tüp Bebek İçin Geç Kalmış Olabilirsiniz! Kadın Hastalıkları ve Doğum, Tüp Bebek Uzmanı Yard.Doç.Dr.Çağcıl Yetim,kısırlık tedavisinde kullanılan en son ve en etkin tedavi yöntemi olan Tüp Bebek Yönteminin tüm bilinmeyenlerini açıklıyor. Tüp bebek uygulamalarında kullanılan yeni yöntemlerin bebek sahibi olma şansını artırdığını söyleyen Kadın Hastalıkları ve…
  Read 173 times Read more...
 • Güne Lezzetli Bir Başlangıç Yapmak İçin: Çayla
  Güne Lezzetli Bir Başlangıç Yapmak İçin: Çayla Karadeniz Bölgesi’nin kendine özgü motif ve yöresel lezzetlerini çağdaş tasarım, mağazacılık ve hizmet anlayışı ile yorumlayan Çayla, birbirinden lezzetli çay çeşitlerinin yanı sıra sunduğu kahvaltı servisiyle de misafirlerine enfes bir sabah vaad ediyor. 60 farklı çay seçeneği ile gün boyu…
  Read 51 times Read more...
 • Tavuk Suyuna Sarımsaklı Yayla Çorbası
  Tavuk Suyuna Sarımsaklı Yayla Çorbası Malzemeler: 3-4 yemek kaşığı didiklenmiş tavuk eti 6 su bardağı tavuk suyu 1 su bardağı kırık pirinç 2 su bardağı yoğurt 2 tatlı kaşığı nane
  Read 3370 times Read more...
 • Cüzzam Hastalığı Erkeklerde Daha Sık Görülür !
  Cüzzam Hastalığı Erkeklerde Daha Sık Görülür ! ' Dünya Cüzzam Günü Haftası 'olması sebebiyle Özel Elit Polikliniği hekimlerinden Dermatoloji Uzmanı Dr.Şerafettin Saraçoğlu önemli bilgiler verdi. Dr.Saraçoğlu,'Cüzzam hastalığının genelde öldürücü bir rahatsızlık olmadığını fakat sinirlerde yaptığı tahribata bağlı olarak fonksiyon kayıplarına ve şekilsel sorunlara neden olduğunu , bu…
  Read 810 times Read more...
 • VAJİNİSMUSTAN KURTULMALISINIZ ÇÜNKÜ..
  VAJİNİSMUSTAN KURTULMALISINIZ ÇÜNKÜ.. Vajinismustan kurtulmalısınız; Vajinismus hastalığınız ha bugün, ha yarın kendiliğinden çözülür diye beklerken, bir de baktığınızda yılların geçtiği ve siz de bu korkularla hayattan tad alamadığınız İÇİN…..
  Read 751 times Read more...
 • Nuray Sayarı Oğlak Burcu Haftalık Yorumu(26 Haziran-3 Temmuz)
  Nuray Sayarı Oğlak Burcu Haftalık Yorumu(26 Haziran-3 Temmuz) OĞLAK BURCU Bu hafta Günlük yaşamınızda kararsızlık ve duygularınızda hareketlenmeler söz konusu. İkili ilişkilerinizde ortaklık, işbirliği ve evlilik konularında yeni kararlar alabilirsiniz.
  Read 505 times Read more...
 • İşitme Azlığı
  İşitme Azlığı İşitme nasıl olur ? Kulak, dış, orta ve iç olmak üzere üç bölüme ayrılır. Her kısım kendi içinde, işitmemiz için gerekli işlemleri yapar. Dış kulak, kulak kepçesi ve dış kulak yolundan meydana gelir. Bu yapılar sesi toplar ve kulak zarına…
  Read 1438 times Read more...
 • Gökhan Dağıstanlı’nın Sevilen Yazıları Bir Araya Geldi!
  Gökhan Dağıstanlı’nın Sevilen Yazıları Bir Araya Geldi! Kafa dergisinde yayımlanan yazılarıyla geniş bir okur kitlesine sahip olan Gökhan Dağıstanlı’nın yazıları Kimsesiz Mektuplar ismiyle yayımlandı. Kafa’da yayımlanan yazılarının yanı sıra ilk kez okur karşısına çıkacak denemelerin yer aldığı kitap, Gökhan Dağıstanlı’nın duygu dünyasının, çocukluğunun, hayallerinin kapısını aralıyor. Kendine…
  Read 8 times Read more...
 • DOĞAYI KEŞFEDİN
  DOĞAYI KEŞFEDİN Doğada Tek Başına Aile olarak doğayı keşfetmek çok eğlencelidir. Bütün bir günü ya da öğleden sonrayı en sevdiğiniz ormanlık alanda geçirin. Ailedeki her çocuk için bir yumak sicim alın. Açık havadaki yerinize ulaştıktan ve "ana üssünüzü" kurduktan sonra, vahşi ormanda…
  Read 695 times Read more...
 • Boğaz Ağrısından Kurtulmanızı Sağlayacak 15 Doğal Reçete
  Boğaz Ağrısından Kurtulmanızı Sağlayacak 15 Doğal Reçete Havaların soğumasıyla birlikte boğaz ağrıları da başladı. Boğaz ağrısı, vücudunuzun viral veya bakteriyel enfeksiyonlara karşı bağışıklık tepkisinin bir parçası olarak ortaya çıkar. Doğal bağışıklık tepkiniz boğazdaki balgam (mukus) zarlarının iltihaplanmasına ve şişmesine neden olur. Neyse ki, boğazınızı rahatlatabilecek çeşitli doğal…
  Read 266 times Read more...
 • Yumurtalık (Over) Rezervi Nedir?
  Yumurtalık (Over) Rezervi Nedir? Kadının doğurganlık potansiyeli, hamile kalma kapasitesidir. Yani bir kadının yumurtalıklarında bulunan foliküllerin (yumurtaların) sayılsal olarak miktarını ve kalitesini ifade eder. Özellikle çocuk sahibi olmak isteyen çiftlerde Over Rezervlerinin değerlendirilmesi oldukça önemlidir. Çünkü bu değerlendirmenin sonuçlarına bağlı olarak infetilite (kısırlık) tedavisi…
  Read 1799 times Read more...
 • Kadınların gizli kabusu: Lipödem
  Kadınların gizli kabusu: Lipödem Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Karacalar, lipödem konusunda bilgiler verdi. Lipödem nedir? Özellikle bacakları tutan, daha az sıklıkla kol ve kalçaları içeren diyete ve spora dirençli yağlanmadır. Erken evrelerde sadece yağlanma olurken daha sonra varis sorunları, acıma,…
  Read 498 times Read more...
 • Op. Dr. Ebru Zülfikaroğlu Kimdir?
  Op. Dr. Ebru Zülfikaroğlu Kimdir? 1971’de Mut’da doğdu. 1989’da TED Ankara Kolejini, 1995’de Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi. 2001’de Numune Hastanesinde Genel Cerrahi Uzmanlığını, 2004’de Zekai Tahir Burak Hastanesinde Kadın Doğum Uzmanlığını aldı. 2001- 2002 yıllarında Yale Üniversitesi Reprodüktif Endokrinoloji ünitesinde ‘İmplantasyonda HOX A10 genin…
  Read 13015 times Read more...
 • Kegel Egzersizleri
  Kegel Egzersizleri Pelvik Taban Kaslarının Güçlendirilmesi Kegel Egzersizleri, pelvik taban kaslarının güçlendirilmesi amacıyla uygulanır. Pelvik taban kasları cinsel birliktelik, orgazm ve normal doğumun tüm evrelerinde önemli işlevlerinin yanı sıra ıkınma, idrar yapma, dışkılama ve pelvik bölgede yer alan organların anatomik yapılarını korumakla…
  Read 5059 times Read more...
 • VAJİNİSMUSLU BİR KADININ İLK GECESİ
  VAJİNİSMUSLU BİR KADININ İLK GECESİ İlk gece genç kızların daha önce bir beraberliği olmamışsa nasıl olacağını merakla,bazen korkuyla bazen de mutlulukla bekledikleri bir gündür.Bu gecenin nasıl olacağı konusunda endişeyle etrafındakilere,arkadaşlarına ya da yaşı yakın,yeni evlenmiş akrabalara soru soran genç kız, onların yanıtlarına maruz kalır.Ve olay…
  Read 1215 times Read more...
 • Fıstıklı Tel Kadayıf
  Fıstıklı Tel Kadayıf Malzemeler: 1/2 kilo tel kadayıf 1/2 paket margarin 2 su bardağı dövülmüş veya dilimlenmiş fıstık içi Şerbet için; 3 su bardağı su
  Read 2250 times Read more...
 • Pedagog Sevil Yavuz Aileleri uyardı!
  Pedagog Sevil Yavuz Aileleri uyardı! Çocuk odasında TV olması çocukların hem fiziksel gelişimi hem de psikolojilerini olumsuz etkiliyor ve sağlık problemleri yaratıyor! Çocuk odasında televizyon olmasının sakıncaları Sevgili Anne Babalar,
  Read 1208 times Read more...
 • 10 kış yiyeceği ile hayata tutunun
  10 kış yiyeceği ile hayata tutunun Kış mevsimini hissetmeye başladığımız şu günlerde yeterli ve dengeli beslenmenin sağlık açısından önemine vurgu yapan Dr.Fevzi Özgönül, genellikle yaz aylarında dikkat edilmeye başlanan kilo kontrolünün, kış aylarında yerini ihmalkârlığa bıraktığını belirtti.
  Read 1015 times Read more...
 • Doğum Sonrası Depresyondan 8 Adımda Kurtulun
  Doğum Sonrası Depresyondan 8 Adımda Kurtulun Depresyon, kadınlarda erkeklere oranla 2 kat daha fazla görülüyor ve kadınlar, üreme hormonlarında değişim olduğu dönemlerde depresyona daha yatkın hale geliyor. Doğum sonrası dönemdeki depresyon, kadında gerçekleşen fiziksel, duygusal ve davranışsal değişimlerin karışımını ortaya koyuyor. Bu süreç, doğumdan sonraki 4…
  Read 9 times Read more...
 • Bu Bakteriler Bağışıklık Sistemini Düzenliyor!
  Bu Bakteriler Bağışıklık Sistemini Düzenliyor! Sindirim sistemimiz için faydası büyük olan probiyotikler, vücudumuzda bizim için çalışan küçük dostlardır. Peki faydaları neler? Bağışıklık sistemimiz ile bağlantısı ne? Faydası olduğu kadar zararı da var mı? Probiyotikler ile ilgili tüm bilinmeyenleri Dr.Fevzi ÖZGÖNÜL cevapladı.
  Read 330 times Read more...
 • Hindiba
  Hindiba Orjinal Adı: Cichorium intybus Diğer Adları: Güneğik, Hindibağ, Yabani hindibağ, Radika Bileşikgiller familyasındandır. Anayurdunun Hindistan, Endonezya ya da Mısır olduğu sanılmaktadır. Anadolu'nun her yerinde ekilmemiş tarlalar, yol kenarları ve bayır sırtlarında yabani olarak yetişir. 50-100 cm. kadar boylanabilen dayanıklı otsu…
  Read 2495 times Read more...
 • Bu Alışkanlıklar Cildinizi Hızla Yaşlandırıyor
  Bu Alışkanlıklar Cildinizi Hızla Yaşlandırıyor İlerleyen yaşla birlikte cildin elastikiyetini sağlayan kollajen ve yağ dokusunun yanı sıra nem tutma kapasitesi de azalıyor. Bunun sonucunda da ciltte lekeler, kırışıklar, sarkma, matlık ve deformasyon gibi problemler oluşmaya başlıyor. Yaşlanmak doğal bir süreç ve bunu önlemek mümkün değil…
  Read 36 times Read more...
 • Çocuğunuzu Şeker Ve Çikolata İle Ödüllendirmeyin
  Çocuğunuzu Şeker Ve Çikolata İle Ödüllendirmeyin ÇOCUĞUNUZUN BAŞARISINI ŞEKER VE ÇİKOLATA İLE ÖDÜLLENDİRMEYİN OBEZİTE ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE BAŞLIYOR Dünyada en yaygın beslenme sorunları arasında ilk sıralarda yer alan obezite, günümüzde özellikle çocukların en çok karşılaştığı sorunlardan bir tanesi haline geldi. Erişkin dönemde karşılaşılan obezitenin başlangıcının çocukluk yaşlarına…
  Read 40 times Read more...
 • Eti Gündüz Tüketin
  Eti Gündüz Tüketin Kurban Bayramının yaklaştığı şu günlerde Dr.Fevzi Özgönül, 'Et,tavuk veya balığı geç yemek bize zarar vermez ama en önemlisi fayda da getirmez.Dolayısıyla bunları mutlaka gündüz ,güneş batmadan tüketmeliyiz.' dedi.
  Read 632 times Read more...
 • Doğum Kontrol Hapları Dişleri Vuruyor
  Doğum Kontrol Hapları Dişleri Vuruyor Kadınlar, yaşamlarının belirli dönemlerinde (ergenlik, menstürasyon, gebelik ve menopoz) değişken hormon seviyesine sahip olurlar. Cinsiyet hormonu seviyesindeki bu dalgalanmalar, ağız ve diş sağlığını da etkilemektedir. Dent Suadiye Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği Protez ve İmplantoloji Uzmanı İlker Arslan kadınlarda ağız…
  Read 274 times Read more...
 • GÖZ ALTI IŞIK DOLGUSU
  GÖZ ALTI IŞIK DOLGUSU Dünyada her iki kişiden biri göz altı morluk ve halkalanma problemi yaşamaktadır. Göz çevresinin cildi çok hassas ve narin olduğundan yorgunluk ve yaşlanma izlerini kolayca açığa çıkarır. Bu problemin ana nedeni genetik olup allerjiler, yatış pozisyonu, uyku düzensizlikleri, yetersiz mikro…
  Read 912 times Read more...
 • Sonbaharda nasıl beslenmeli?
  Sonbaharda nasıl beslenmeli? Sonbaharda vücutta meydana gelen değişikliklere uyum sağlamak alınacak birkaç önlemle mümkün. Mevsim geçişlerinde metabolizma hızının değişmesi, bağışıklık sisteminin zayıflamasıyla enfeksiyon hastalıklarına yakalanma riski de artıyor.
  Read 927 times Read more...
 • Seminer Haberi
  Seminer Haberi Derman Sağlık Hizmetleri İşletmesi A.Ş Ve Bercadia Alışveriş Ve Yaşam Merkezi Ortak çalışması olan Sağlık günleri etkinlikleri Gelecek Ekim ayı içerisinde de devam edecek Uzm.Psikolog,Merve MUSLUOĞLU GABRALI'nın Konuşmacı olarak Katılacağı (İNTERNET VE SOSYAL MEDYA BAĞIMLILIĞI) Konulu Seminer 14 Ekim Cumartesi…
  Read 82 times Read more...
 • İzsiz Meme Estetiği Mümkün Mü?
  İzsiz Meme Estetiği Mümkün Mü? Ameliyatsız estetik uygulamalarına bir yenisi daha eklendi. Medikal dolgu uygulamaları göğüs estetiği için kullanılabiliyor. Üstelik kesisiz, ağrısız, izsiz ve günlük hayatı etkilenemeyen iyileşme süreciyle, önümüzdeki yılların favori estetik uygulamaları arasında yer alacağı öngörülüyor. Ameliyatsız göğüs estetiği hakkında bilgiler veren Estetik…
  Read 445 times Read more...
 • Portakallı Kereviz
  Portakallı Kereviz malzemeler: 4 adet orta boy kereviz 1/2 su bardağı bezelye 1 adet orta boy havuç 3 adet orta boy soğan 1 adet orta boy portakal suyu  
  Read 2423 times Read more...
 • Zencefil Kanseri Önlüyor
  Zencefil Kanseri Önlüyor Zencefil aslında yüzyıllardır birçok hastalığın tedavisinde kullanılan bir bitkidir ama son yıllarda faydalarını keşfedip tüketmeye başladık. Sayısız faydası bulunan bu bitkiyi düzenli tüketmek de önemli.
  Read 933 times Read more...
 • Bu Kış Hastalanmayın Doğal C Vitamini Narenciye Yüzde 23 Daha Az
  Bu Kış Hastalanmayın Doğal C Vitamini Narenciye Yüzde 23 Daha Az Bu kış hastalanmayın doğal C vitamini narenciye yüzde 23 daha az Ege Bölgesi Narenciye Rekoltesi 428 bin ton Mandalina bu yıl çok aranacak Bu kış hastalanmayın.. Zira doğal vitamin deposu, C vitamini kaynağı narenciye ürünleri geçen yıla göre yüzde 23…
  Read 60 times Read more...
loading...