kadinlarguzeldir.com

Din Adamları ve Tahrifleri

TEVBE suresi 34. ayet Ey iman sahipleri! Şu bir gerçek ki, hahamlardan ve rahiplerden birçoğu halkın mallarını uydurma yollarla tıkabasa yerler ve Allah'ın yolundan geri çevirirler. Altını ve gümüşü depolayıp da onları Allah yolunda harcamayanlara korkunç bir azap müjdele!
Kuran’ın bütünlüğü içerisinde yapılan önemli bir ikaz mevcuttur ; ‘’Rahipler ve Hahamlar muhakkak halkı sömürür!’’
Bu evrensel uyarıyı dönemi içerisine mahkum ederek, bu ayet sadece ‘’Rahip ve Hahamlar ile ilintilidir’’ gibi bir düşünce üretmek, Kuran’ı 1400 sene öncesine mahkum etmek demektir. Ancak, ayetin bozguna uğrattığı odakların; bu ve bunun gibi söylemler üreterek kendilerini aklamaya çalışması da bir o kadar normaldir…
Kuran’ın bütünlüğü içerisinde bu ayet şu biçimde çevrilebilir.
*Ey iman sahipleri
İman kelimesi, emn kökünden gelmektedir. ‘’Emn’’ kökünün temel manası; güven ve emin olma halidir. Yani, emin olduğu için kendisini güvende hissedenler demektir. Ayrıca yer, gök ve dağların üslenmediği ardından cahil insanlığın yüklendiği emanetle de ilişkilidir. Bu emanetin bilincinde olana mümin denir.
Dolayısı ile bu ayetin hedefindeki kitle; dinden emin olmuş, tatminliğe erişmiş, dolayısı ile dini bir bütün olarak sorgulayarak derinlemesine analiz ettikten sonra, bu ilkeleri(din-emaneti) yaşamına geçirmiş bireylerdir. Bu zor bir emanettir. Bu din emanetinin mal, evlat/kadın ve makam olduğunun bilincine varmış ve gereğini yerine getirir. Çünkü inandım demekle iş bitmemektedir.
Kulaktan dolma bilgiler ile din dairesine girme çabası, ayetin devamındaki ‘’Ruhban Sömürüsünü’’ hayata geçirecektir. Aslı itibari ile bu evrensel uyarı, ayetin semantiğindeki bu ince espri ile vücuda gelmiş, bizlere tanıtılmıştır.
*Şu bir gerçek ki, hahamlardan ve rahiplerden birçoğu halkın mallarını uydurma yollarla yerler.
Minel ahbari ver ruhbani… Biçiminde belirtilen bu ikileme; yukarıdaki meal bünyesinde ‘’rahipler ve hahamlar’’ olarak çevrilmiştir. Esası itibari ile bu şekilde çevrilmesi günümüzde hortlayan ‘’işbirlikçi ruhbancılığın’’ işine gelmektedir.
Ruhban aslında ne demek
 Rahip ve hahamlar olarak kestirilip atılan ayetin sunduğu hakikat anlaşılınca, günümüz toplumlarında örgütlenen ve sanayileşen din adamlarının şebekelerinoyunlarınıbozmaya yetecektir. Sanayileşmiş dedik zira, ürettikleri değişik fikirler kitapçılarda alıcı bulmakta, talep artıkça da pazarları genişlemektedir. Dinde ayetleri az bir değer karşılığı satmak bu olsa gerek. İkmal edilip tamam olan dine yeni hükümler eklemek…(masumca..şeytan bu dinin neresinde???)
Ruhban, tekil olarak rahip manasına gelmediği gibi, dini düşünceyi sadece bir zümreye atfeden, sadece kendi söylemlerine dayalı olarak din düşüncesinin yayılmasını sağlayan, dini otoriteyi belli bir merkezde konumlayan kişi ve odaklardır.
Genel anlamı itibari ile, Allah’ın elçisi ile sonlandırdığı ‘’Allah’ın yeryüzündeki temsilcisi olma, bu noktada söylem ve eylem üretme’’ olgusunu ayakta tutma gayretine dayalı bir sömürü unsurudur.
Kuran, bu sanayi kolunu tanımlarken ; ‘’halkın mallarını uydurma yollarla tıkabasa yerler’’ biçiminde bir ifade kullanarak, adeta toplumumuzun suratına okkalı bir tokat indirmektedir. Yaptıkları işler içinde “sa-na-i” Arapça kelimesini kullanır. Tanık geldi mi kelime ??
(HADÎD suresi 27. ayet) Sonra onların eserleri üzere, resullerimizi art arda gönderdik. Meryem'in oğlu İsa'yı da onların ardınca gönderdik. Ona İncil'i verdik; ona uyanların gönüllerine şefkat ve merhamet koyduk. Bir bid'at olarak ortaya çıkardıkları ruhbaniyeti, onlar üzerine biz yazmamıştık. Allah'ın rızasınıkazanmakiçin ortaya çıkardılar. Ama ona gerektiği şekilde saygılı olmadılar. Onların, iman edenlerine ödüllerini verdik. Onlardan çoğu yoldan çıkmış olanlardır.
İslamda ruhban sınıfı yoktur
İslam’da ruhban sınıfı yoktur. Yani, din dairesinin ölçüleri ‘’Kuran’da net biçimde belirtilmiştir’’. Dolayısı ile, böyle bir üst egemenlik katmanına ihtiyaç yoktur.
Fakat, dinin yıktığı kapitalist rejim, Yahudi ulemayı ‘’müslümanlaştırarak (?)’’ din dairesini, hocaefendilerin / ruhbanların alanına dönüştürmüştür. Günümüzde örgütlenen dini cemaatlerin bütünü, maalesef bu noktada etki altına alınmıştır. Kısacası ruhban, uydurulan din adamı ve onun sistemini oluşturur.
‘’onlar halkın mallarını uydurma yollarla tıka basa yerler ve halkı Allah yolundan geri çevirirler’’
Dikkat edilmesi gereken bir diğer husus, bu odakların halkı ‘’dinin gerçeğinden uzaklaştıracağı’’ vurgusudur. Lakin bu yaşanmaktadır. Dinin gerçeklerinin üzeri örtülerek, ortaya yenibir din koyulmuş, din; mistik zırvaların, manası bilinmeksizin okunan hatimlerin ve hocaefendi kelamlarına yapışık öğretilerin merkezi haline getirilmiştir.
Bunu açmak için bazı çarpıtılan kavram örneklerini inceleyelim,
Selam meselesi
Kuran’da ‘’selam’’ kelimesi yaklaşık 40 yerde farklı kalıplarda geçmektedir.
Mesela;
(NİSA suresi 86. ayet) Bir selam ile selamlandığınızda, onun daha güzeliyle yahut aynısıyla karşılık verin. Hiç kuşkusuz Allah Hasîb'dir, herşeyi güzelce hesaplamaktadır.
Emevi dinciliğinin genel çizgisi bünyesinde ‘’selam’’ meselesi,‘’Selamun aleyküm ahali’’ biçimine indirgenmiştir. (Yanlış anlaşılmasın Selamlaşmak çok güzel bir ritüeldir.) Tıpkı; namaza indirgenen‘’salat’’ gibi.
İşin gramerine semantiğine girmeden dahi bu ayete baktığınızda şunu göreceksiniz;
Bir selam ile selamlanma ardından daha güzeli ile nasıl selam verilir ?
Gür ve tok bir sesle,gülümseyerek, içten, dik durarak mı ?
Elbette hayır…
Selam, esenlik, refah, adalet, barış, güvenlik…vs. manalara gelmektedir. Bu ayet meal edilirken yapılan hata ise şudur ;
Bir toplum ya da zümre; sizlerin adalet, refah, barış ve esenlik içinde yaşamanız adına bir eylem üretmişse, siz de onlara aynı tavrı daha fazla gayret ederek gösterin.
Bu da, Kuran’ın esenlik anlayışının enternasyonel düzlemde nasıl gelişeceğini bizlere gösterir ki sadece; ‘’selamun aleyküm ahali’’ olarak ifade edilemez…
Sevap kavramı
Aynı şey ‘’sevap’’ kavramı için de geçerlidir.
Sevap, yapılan ibadet sonrası ‘’görünmeyen bir kitaba yazılan karşılık’’ manasınagelmediği gibi, bu hale getiriliş nedeni de ‘’emek-sermaye’’ çelişkisine dayanır.
Sevap, tekil olarak ‘’yapılan işin karşılığı’’, yani emeğin ürünü manasına gelmektedir.
Kıblesi Beyaz Saray olanlar

(BAKARA suresi 125. ayet) Hatırla o zamanı ki, biz Beytullah'ı insanlar için sevap kazanmaya yönelik bir toplantı yeri ve güvenli bir sığınak yaptık. Siz de İbrahim'in makamından bir salat yeri edinin. İbrahim ve İsmail'e şu sözü ulaştırmıştık;"Tavaf edenler, kendini kulluk programına verenler, rükû-secde edenler için evimi temizleyin!"
Bu ayette anlatılan ‘’KABE’’, trilyonlar yığarak ‘’Küresel Kapitalizmin kucağından inmeyen odakların giderek günah çıkardığı bir yer değildir’’.
Kabe, insanlığın; renk, sınıf ve tabaka farkı gözetmeksizin bir arada yaşayabildiği, emek merkezli ideal toplum anlayışına bir atıftır.
Bu, kıble; yani ‘’hedef’’ ifadesi ile, misyonlaştırılmıştır.
Kıbleye yönelmek, sadece bu hedefe yönelmek ile mümkündür. Bir müslümanın kıblesi bu iken, bir ruhbanın kıblesi‘’Beyaz Saray’’ olabilir…
Kuran'da emek
Kuran’da emek; infak kavramı ile güvence altına alınmaktadır. İnfak; malın ihtiyaçtan artanını dağıtmak ya da istihdama ayırmak manasına gelir. Kuran bu eylemi gerçekleştirmeyenler için; infak ile aynı kökten gelen ‘’münafık’’ ifadesini kullanır…
Kuran’ın dininin tanıttığı Allah, göklerde oturan(göktanrı); asan, kesen bir Allahdeğildir. İnsan’da açığa çıkan güzel isimler ile anılan, kainatın mekaniğini oluşturan, bu yaratma ve iradesinde  ikinci kullanmayan, şah damarından yakın, yeryüzünde bir yaprak düşse bile bilgisi dahilinde olan, hay ve kayyum olarak hayatı çekip çevirendir.
 Ancak ruhbanların ürettiği Allah, akıl ve mantığın kabul etmediği gerekçeleri ile tanınır. Kuran ise bu güruhu;
(HUCURÂT suresi 16. ayet) De ki: "Siz Allah'a dininizi mi öğretiyorsunuz? Oysaki Allah, gökte ne var, yerde ne var hepsini bilir. Allah her şeyi çok iyi bilmektedir."
Biçiminde topa tutmaktadır.
Türkiye, dindarlaşmıyor! Aksine‘’dinin gerçeğinden uzaklaşarak’’, sahte tanrıların hegemonyasına itiliyor!
Bu işin mimarı ise, dini söylem üretme merkezleridir. Yani ruhbanlardır..
Peygamberin en yakın dostu Ebuzerr Gıffari’nin Muaviye’ye attığı şu tokadı anımsatmak isteriz;
’Ey Muaviye, köşkler saraylar yaptırdın! Eğer bunları kendi paran ile yaptırdıysan israftır. Halkın malı ile yaptırdıysan küfürdür! ‘Ey Muaviye,sen fitnesin, belasın! Sen Allah’ı sadece işine gelen haram ve helaller ile tanıdın, halkın içinde benzi sararmış fakirler varken, etrafında örgütlenen bu tüccarların yanakları bu kadar kırmızı olamaz! Bununla Muhammedin getirdiği düzenin ne alakası var ? Velayet verilmesi hata olan sana, ben ne anlatabilirim!’’
Bugün inşa edilen din algısının ürünü olan, istidat/aforoz hastalığı; Halkın mallarını gasp eden, halkın fakirleşmesine ve sömürülmesine neden olan sistemler ile işbirliği yapan ruhbanların, onları ‘’gerçek dinden ‘’ uzaklaştırmasından ileri gelmektedir.
RABBİMİZ ISLAH ETSİN HEPİMİZİ…

"Yayınladıklarımız, Kur'an dan çıkarımlarımızdır, Doğruluğunu Kur'an dan teyit ediniz.  

 Eğer Kur'an'ı yeniden okumanıza vesile oluyorsa;

  İş tamamdır, bizi görmezden gelin."

vekuran.blogspot.com.tr

Okunma 500 defa

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

 • ​Sebzeli Pikan Gremolata
  ​Sebzeli Pikan Gremolata Kış mevsimiyle beraber günden güne soğuyan havalar ve artan hastalıklarla baş edebilmek için bağışıklık sistemimizin güçlü olması gerekiyor. Bu mevsimde sağlıklı beslenmenin temelini oluşturan sebzeler, içerdikleri doğal vitaminler sayesinde hastalıklarla savaşmamızda büyük destek. d.ream Akademi Profesyonel Şefleri’nin hazırladığı ‘Sebzeli Pikan Gremolata’ tarifi sofralarınıza sağlık getiriyor.
  in zeytinyağlılar Add new comment Read more...
 • Zatürrede 4 Önemli İşaret
  Zatürrede 4 Önemli İşaret Özellikle kış aylarında artış gösteren ve enfeksiyona bağlı ölümlerde başı çeken zatürre, dünyada her yıl 4 buçuk milyon kişinin hayatını kaybetmesine neden oluyor. Acıbadem Kadıköy Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Zekai Tarım, ölüm nedenleri arasında altıncı sırada yer alan zatürrenin, çoğu zaman griple karıştırılarak tedavisinde geç kalınmasının ciddi sorunlara hatta hayati risklere neden olabildiğini vurguluyor. Peki zatürreyi gripten ayıran en temel göstergeler neler? Zatürreden korunabilmek mümkün mü? Tedavide nelere dikkat…
  in Sağlık Add new comment Read more...
 • Karbonmonoksit Sessizce Can Yakıyor
  Karbonmonoksit Sessizce Can Yakıyor Karbonmonoksit Sessizce Can Yakıyor Soğuk havalar ve artan rüzgâr, “sessiz katil” soba zehirlenmelerini de beraberinde getiriyor. Uzmanlar rengi, kokusu, tadı ve tahriş edici herhangi bir özelliği olmadığı için sobadan sızan karbonmonoksitin fark ettirmeden öldürdüğünü belirterek uyarılarda bulunuyor Karbonmonoksit (CO) ile zehirlenme insanoğlunun karşılaştığı en eski zehirlenme olaylarından biri olarak biliniyor. Günümüzde de dünya üzerinde önemli oranda ölümlere ve başka sağlık sorunlarına yol açıyor. Bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de özellikle…
  in Sağlık Add new comment Read more...
 • Abdi İbrahim Otsuka Uyarıyor!
  Abdi İbrahim Otsuka Uyarıyor! DİYALİZ TEDAVİSİ ALAN HER 10 KİŞİDEN 1’İ POLİKİSTİK BÖBREK HASTASI Abdi İbrahim Otsuka, yaşamı tehdit eden ve en sık görülen kalıtsal böbrek hastalığı olan Polikistik böbrek hastalığının, böbrek nakli yapılan ya da diyaliz tedavisi alan her 10 kişiden 1’inde görüldüğüne dikkat çekiyor. Hasta ve hasta yakınları arasındaki iletişimi ve dayanışmayı güçlendirmenin yanı sıra, hastalık eğitimiyle yaşam kalitesinin korunmasını sağlamak amacıyla kurulan Polikistik Böbrek Hastaları Derneği bu kadar ciddi sonuçları olan…
  in Sağlık Add new comment Read more...
 • Burnumuz Neden Kurur?
  Burnumuz Neden Kurur? Aşırı kuru burun sizi çok rahatsız edebilir, canınızı yakabilir hatta sizi utandırabilir. Burnunuz kuruduktan sonra burun pasajlarınızın içinde nem kalmaz. Bunun nedeni çevresel koşullar, bazı ilaçlar veya tıbbi bir durum olabilir. Kuru burnunuzu evde hazırladığınız ilaçlarla nemlendirebilirsiniz ancak kuruluk devam ederse veya acı çekerseniz doktorunuza danışmalısınız. İstanbul Aydın Üniversitesi VM Medical Park Florya Hastanesi’nden Kulak Burun Boğaz Uzmanı Opr. Dr. M. Melih Çiçek, aşırı kuru burun rahatsızlığının belirtileri, nedenleri ve…
  in Sağlık Add new comment Read more...
 • Tatilde Diş Bakımını Mutlaka Yaptırın
  Tatilde Diş Bakımını Mutlaka Yaptırın Diş Hekimi Pertev Kökdemir, “Sömestr tatilinde artan etkinlikler ve bu etkinlikler sırasında alınan şekerli gıdalar, fast-food tarzı beslenme ve asitli içecekler dişlerdeki çürümeyi hızlandırabilir, tatili fırsat bilip çocuklarınızın diş bakımlarını yaptırın” diyerek aileleri uyardı Diş Hekimi Pertev Kökdemir, “Okulların tatil olması, çocukların dişlerinin kontrolü için bir fırsat haline dönüştürülebilir” diyor ve aileleri uyarıyor: “Özellikle ders koşuşturması içinde ihmal edilmiş olan tedaviler bu dönemde yapılabilir. Ayrıca küçük çocukların anne-babalarından ayrıldığı ve…
  in Sağlık Add new comment Read more...
 • Bağışıklık Sisteminizin Kalkanı: EasyDefence
  Bağışıklık Sisteminizin Kalkanı: EasyDefence Modern çağda, günlük rutinin akışında vitamin alımımıza yeterince dikkat edemiyoruz. Böylece virüsler vücudumuzu dirençsiz yakalayarak bizi hasta edebiliyor. Peki daha güçlü bir bağışıklık sistemine kavuşmanın yolu ne? Tadı güzel, kolay yutulabilen aynı zamanda enfeksiyonlara karşı savaş açan bir bağışıklık güçlendirici düşünün, tam size ve çocuğunuza göre değil mi? İşte karşınızda çiğnenebilir jel form EasyDefence. Kış aylarında artan salgın hastalıklarla, virüslerle ve enfeksiyonlarla baş etmenin en doğru yolu sağlıklı bir bağışıklık…
  in Sağlık Add new comment Read more...
 • Kanserin İlacı Çin’de Mi?
  Kanserin İlacı Çin’de Mi? Çin’in, küresel ilaç endüstrisi için yeni bir ilaç ürettiği son zamanlar 1970'li yıllardı. Mao Zedung'un sıtma için bir tedavi önermesinden sonra Çinli bilim insanı Tu Youyou’nun Artemisinin’i keşfettiği dönemdi. Çin, birçok alanda olduğu gibi yarım asır sonra yine tıpta sürprizlere hazırlanıyor. Rad Ecza Deposu Genel Müdürü Can Sökmen, Çin’in küresel ilaç endüstrisinde oynamaya başladığı yeni rol hakkında şu bilgileri verdi:
  in Sağlık Add new comment Read more...
 • Her Gün Bir Avuç Yaban Mersini Göz Sağlığını Korur
  Her Gün Bir Avuç Yaban Mersini Göz Sağlığını Korur AİLELER DİKKAT! YARIM SAAT EKRANA BAKMAK 5 SAAT DERS ÇALIŞMAKTAN DAHA ÇOK YORUYOR Başarısızlığının sebebi göz bozukluğu olabilir Her gün bir avuç yaban mersini göz sağlığını korur Okullarda tablet veya bilgisayarla yapılan ödevlerin sık verilmesi ve akıllı tahta kullanımı gözlerde bozulmaya sebep oluyor. Okul çağındaki çocuklarda göz numarası değişikliğinin çok daha sık olduğunu belirten Medical Park Bahçelievler Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Fatih Atmaca aileleri uyarıyor: “Çocuk tahtaya…
  in Aile ve Çocuk Add new comment Read more...
 • Gut Hastalığı Nedir?
  Gut Hastalığı Nedir? Gut Hastalığı Nedir? Gut hastalığı sebep olduğu durumlar dikkate alındığında romatizma hastalığı sayılmasına rağmen aslında bir metabolizma hastalığıdır. Sağlıklı bir vücutta, vücuttan atılması gereken maddeler, ürik aside dönüştürülerek vücuttan uzaklaştırılmaktadır. Özellikle protein yapısındaki maddelerin vücuttan atılım şekli olan ürik asitlerin atılmasında bir sorun varsa ya da çok fazla üretimi söz konusu ise vücutta birikir ve kanda oranı artar. Ürik asidin eklemlerde birikmesi sonucu iltihaplanmalar oluşur; bu soruna “gut hastalığı” denir.…
  in Sağlık Add new comment Read more...
 • Yarıyıl Tatilini Verimli Geçirmenin 12 Yolu
  Yarıyıl Tatilini Verimli Geçirmenin 12 Yolu Öğrencilerin heyecanla beklediği yarıyıl tatili ile eğitime ilk mola veriliyor. 15 günlük bu tatil, çocuklar için hem bir soluklanma hem de ilk dönemin sakin bir şekilde değerlendirilmesi için eşsiz bir fırsat olarak görülebilir. Memorial Şişli Hastanesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Bölümü’nden Uz. Dr. Leyla Benkurt Alkaş, yarıyıl tatili ve tatil dönüşü için ailelere önerilerde bulundu. Tatil dönemleri çocukta huy değişikliği yapabilir Yarıyıl tatili ile okul dönemi kurulan düzende ufak tefek…
  in Aile ve Çocuk Add new comment Read more...
 • Yenilenmenin Yaşı Yok
  Yenilenmenin Yaşı Yok Her yaşta genç ve güzel görünmek isteyenler için cerrahi ya da medikal pek çok seçenek var. Ciltte yaşla birlikte oluşan kırışıklıklar, cilt renginde matlaşma gibi problemlerin tedavisinde pek çok yöntemin kullanıldığını belirten Liv Hospital Ulus Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Gürsel Turgut ameliyatlı ve ameliyatsız gençleştiren yöntemleri anlattı. Soğuk lipoliz ile ameliyatsız incelin Soğuk lipoliz yağ hücrelerini dondurarak onların zaman içinde ölmesini sağlayan kontrollü ve bölgesel yağları…
  in Güzellik-Makyaj Add new comment Read more...
 • Anne Sütü Nasıl Artar
  Anne Sütü Nasıl Artar Anne sütü sağlıklı bir yaşam için oldukça önemli... Anne sütünün bazı durumlarda az olması ise aileleri oldukça tedirgin ediyor. Özellikle erken doğumda gerçekleşen doğumlarda yoğun bakımda bulunan bebekler annelerinden uzakta kalıyor ve anne sütünü yeterince alamıyor. Dr.Fevzi Özgönül, anne sütünü artırmanın yollarına dair merak edilenleri anlattı. Dr. Fevzi Özgönül, anne sütü için mısır gevreğinden, aşırı miktarda unlu besinlerden, maydanoz ve naneden kaçınmanın lazım geldiğini belirterek, çok miktarda çay ve kahve…
  in Dr. Fevzi Özgönül Add new comment Read more...
 • Seda Turan Akrep Burcu Haftalık Ve Aylık Yorumları (2018)
  Seda Turan Akrep Burcu Haftalık Ve Aylık Yorumları (2018) Akrep Burcu Haftalık Yorum 15-21 Ocak 2018 Bu hafta, bir çok konu da adımlar atmak isteyeceğin bir hafta sevgili Akrep. Kendini geliştirmek, daha kaliteli zamanlar geçirmek isteyebilirsin. Zamanı son derece kıymetli bir şekilde değerlendirmek isteyebilirsin. Evli, ilişkisi olan bir Akrep isen, eşin, partnerin ile ortak aktivitlere katılmak, ortak kurslara yazılmak isteyebilirsin.. Birbirinize motive sağlamak adına, destek bekleyebilirsin. Kariyer, eğitim hayatın da ise, keyifli bir hafta.. Emeklerinin karşılığını alacağın bir süreçtesin..…
  in Astrolog Seda Turan Haftalık Ve Aylık Burç Yorumları Add new comment Read more...
 • Seda Turan Terazi Burcu Haftalık Ve Aylık Yorumları (2018)
  Seda Turan Terazi Burcu Haftalık Ve Aylık Yorumları (2018) Terazi Burcu Haftalık Yorum 15-21 Ocak 2018 Bu hafta, dikkatli olman gereken, riskli bir hafta olacak diyebilirim sevgili Terazi.. Hayata dair bir çok konu da ciddi değişimlerin sinyallerini verecek bir hafta olacak diyebilirim. Hata yaptığın, yanlış yaptığın, gözden kaçırdığın detaylar ile ilgili ani gelişmelerin gündeme geleceği bir hafta olabilir. Özellikle haftanın haftanın ortası itibari ile, yüzleşmeler yaşayabilirsin. Yakınlarına, eşine, partnerine bazı konularda maalesef ki açıklamalar yapmak durumun da kalabilirsin. Kariyer,…
  in Astrolog Seda Turan Haftalık Ve Aylık Burç Yorumları Add new comment
 • Seda Turan Başak Burcu Haftalık Ve Aylık Yorumları (2018)
  Seda Turan Başak Burcu Haftalık Ve Aylık Yorumları (2018) Başak Burcu Haftalık Yorum 15-21 Ocak 2018 Bu hafta, sürpriz gelişmelerin gündeme geleceği, özellikle kariyer hayatın ile ilgili gelişmelerin meydana geleceği hareketli bir hafta sevgili Başak. Duygusal anlamda netlik kazanacaksın diyebilirim.. Yaşananlar iyi yada kötü olsun fark etmeksizin, netleşeceksin.. Çünkü, ne istediğini, ne istemediğini bildiğin bir dönemden geçiyorsun.. Kariyer, eğitim hayatın ile ilgili ise, sürprizler gündeme gelecek diyebilirim. Yeni projeler, teklifler karşına çıkabilir.. Mevcut düzenini ileriye taşıyabileceğin gelişmeler gündeme gelebilir.…
  in Astrolog Seda Turan Haftalık Ve Aylık Burç Yorumları Add new comment Read more...
 • Seda Turan Aslan Burcu Haftalık Ve Aylık Yorumları(2018)
  Seda Turan Aslan Burcu Haftalık Ve Aylık Yorumları(2018) Aslan Burcu Haftalık Yorum 15-21 Ocak 2018 Bu hafta, hırslı ve yenilikçi bir ruh haline sahipsin sevgili Aslan. Evli, ilişkisi olan bir Aslan isen, bu hafta eşin, partnerin ile yapmak istediğin değişimlerle ilgili ciddi konuşmalar yapabilirsin. Ev değiştirmek, şehir değiştirmek, çocuk yapmak ve benzeri büyük kararları ortaya atabilir, eşin, partnerin ile ortak hareket etmek isteyebilirsin. Eğitim, kariyer hayatın ile ilgili değişime gideceğin aşikar. Durgunluktan ve sıradanlıktan hoşlanmıyorsun.. Ruhunun ihtişamını yansıtacak…
  in Astrolog Seda Turan Haftalık Ve Aylık Burç Yorumları Add new comment
 • Seda Turan Yengeç Burcu Haftalık Ve Aylık Yorumları (2018)
  Seda Turan Yengeç Burcu Haftalık Ve Aylık Yorumları (2018) Yengeç Burcu Haftalık Yorum 15-21 Ocak 2018 Bu hafta, güçlü işbirliklerin, ortaklıkların, ilişkilerin doğacağı bir hafta sevgili Yengeç.. Kariyer, eğitim hayatın ile ilgili uzun zamandır beklediğin bir takım gelişmeler olumlu yönde gelişebilir. İstediğin işbirliklerini, ortaklıkları kurabilirsin. Finansal anlam da beklentilerinin karşılığını bulabilirsin. Evli, ilişkisi olan bir Yengeç isen, yine aynı şekilde eşin, partnerin ile oldukça güçlü duygusal bağlar kurabilir, aranızda ki güveni tazeleyebilirisiniz. Yalnız bir Yengeç isen, bu hafta sürprizlere…
  in Astrolog Seda Turan Haftalık Ve Aylık Burç Yorumları Add new comment Read more...
 • Seda Turan İkizler Burcu Haftalık Ve Aylık Yorumları (2018)
  Seda Turan İkizler Burcu Haftalık Ve Aylık Yorumları (2018) İkizler Burcu Haftalık Yorum 15-21 Ocak 2018 Bu hafta, keyifli haberler alacağın bir hafta olacak sevgili İkizler. Gücüne güç katacak projeler, işbirlikleri, fırsatlar karşına çıkabilir. Evli, ilişkisi olan bir İkizler isen, eşin, partnerin ile sorunları kolaylıkla aştığınızı göreceksin. Bir şeylerin istediğin yönde ilerlemiş olması seni fazlası ile memnun edecek diyebilirim. Duygusal anlam da iyimser gelişmeler söz konusu. Kariyer, eğitim hayatın ile ilgili ise, son derece iyimser bir hafta.. Yeni oluşumlar…
  in Astrolog Seda Turan Haftalık Ve Aylık Burç Yorumları Add new comment Read more...
 • Seda Turan Boğa Burcu Haftalık Ve Aylık Yorumları (2018)
  Seda Turan Boğa Burcu Haftalık Ve Aylık Yorumları (2018) Boğa Burcu Haftalık Yorum 15-21 Ocak 2018 Bu hafta, kararlı tutumlarının ön plana çıkacağı bir hafta sevgili Boğa. Bir çok konu da, hayati kararlar alabilirsin. Kariyer, eğitim hayatın da sana güç verecek ortaklıklar, işbirlikleri kurabilirsin. Durağan, durgun, kötü giden sektörel problemleri aşmak adına fırsatlar bulacak yada yaratacaksın diyebilirim. Duygusal anlam da ise, senin için en önemli hafta diyebilirim bu ay için. Kararlı tutumların en çok da özel hayatın da kendini…
  in Astrolog Seda Turan Haftalık Ve Aylık Burç Yorumları Add new comment Read more...
 • Seda Turan Koç Burcu Haftalık Ve Aylık Yorumları (2018)
  Seda Turan Koç Burcu Haftalık Ve Aylık Yorumları (2018) Koç Burcu Haftalık Yorum 15-21 Ocak 2018 Bu hafta, isteklerine biraz daha odaklanacağın bir hafta olacak sevgili Koç.. Hayatının her alanın da mutluluk istiyorsun. Seni güçlü kılacak şeyin, mutluluk olduğunu biliyorsun. Sen aklında karmaşık sorunlar, büyük soru işaretleri varken mutlu olamıyor, güne, ana, hayata adapte olamıyorsun. Bu yenilikçi ve kendine dönük tutumların bir çok konu da aşama kat etmene yardımcı olacak. Evli, ilişkisi olan bir Koç isen, bu hafta duygusal…
  in Astrolog Seda Turan Haftalık Ve Aylık Burç Yorumları Add new comment Read more...
 • Seda Turan Balık Burcu Haftalık Ve Aylık Burç Yorumları(2018)
  Seda Turan Balık Burcu Haftalık Ve Aylık Burç Yorumları(2018) Balık Burcu Haftalık Yorum 15-21 Ocak 2018 Bu hafta, olanı biteni izleyeceğin, anlamaya çalışacağın bir hafta sevgili Balık. Duygusal anlam da oldukça güçlü bir hafta. Seni yoran her şeye ”hoşça kal” demekten geri durmayacağın, cesur tutumların ile adından söz ettireceğin bir hafta.. Evli, ilişkisi olan bir Balık isen, eşinin, partnerinin tutumlarını gözlemleyeceğin, anlamak isteyeceğin, sessiz bir hafta olacak diyebilirim. Kariyer, eğitim hayatın ile ilgili ise, mevcut koşullarını sorgulayabilirsin. Değişime gitmek…
  in Astrolog Seda Turan Haftalık Ve Aylık Burç Yorumları Add new comment Read more...
 • Seda Turan Kova Burcu Haftalık Ve Aylık Burç Yorumları (2018)
  Seda Turan Kova Burcu Haftalık Ve Aylık Burç Yorumları (2018) Kova Burcu Haftalık Burç Yorumu 15-21 Ocak 2018 Bu hafta, bir şeylerden uzaklaşmak isteyeceğin, kendi kabuğuna çekilmek isteyeceğin bir hafta sevgili Kova.. Evli, ilişkisi olan bir Kova isen, düşünmek, karar verebilmek, ne yaşadığını yada yaşadığınızı anlamak adına biraz uzaklaşmak isteyebilirsin. Kariyer, eğitim hayatın da ise, baskı istemediğin bir hafta. Özgürlükçü hareket etmek isteyebilirsin. Otoriter figürlere karşı kendini savunmak yada anlatmak yerine susmayı, uzaklaşmayı tercih edebilirsin.. Keyifli Haftalar..
  in Astrolog Seda Turan Haftalık Ve Aylık Burç Yorumları Add new comment Read more...
 • Seda Turan Oğlak Burcu Haftalık Ve Aylık Burç Yorumları (2018)
  Seda Turan Oğlak Burcu Haftalık Ve Aylık Burç Yorumları (2018) Oğlak Burcu Haftalık Yorum 15-21 Ocak 2018 Bu hafta, hayatın da ki sorunlu alanları ele alacağın, yeni kararlar alacağın bir hafta olacak diyebilirim sevgili Oğlak.. Kariyer, eğitim hayatın ile ilgili ciddi projeler de boy gösterme şansı bulabilirsin.. Varolan projelerini geliştirme şansı bulacağın gibi, yeni projeler de de boy gösterme şansı bulabilirsin.. Mali anlam da ise, seni destekleyen bir gökyüzü olduğunu söyleyebilirim.. Evli, ilişkisi olan bir Oğlak isen, eşinin, partnerinin de…
  in Astrolog Seda Turan Haftalık Ve Aylık Burç Yorumları Add new comment Read more...
 • Seda Turan Yay Burcu Haftalık Ve Aylık Burç Yorumları(2018)
  Seda Turan Yay Burcu Haftalık Ve Aylık Burç Yorumları(2018) Yay Burcu Haftalık Yorum 15-21 Ocak 2018 Bu hafta strese maruz kalacağın bir hafta olacak diyebilirim sevgili Yay.. Evli, ilişkisi olan bir Yay isen, bu hafta kendini kısıtlanmış hissedebilirsin. Eşinin, partnerinin sorgulayıcı tutumları, bir şeyleri sürekli olarak bilmek istemesi seni biraz yorabilir. Yalnız bir Yay isen, bu hafta tanışacağın insanlarla büyük büyük adımlar atmadan önce, sakince ilerlemeyi tercih etmelisin. Kariyer, eğitim hayatın ile ilgili ise, insanların senden beklentileri seni maalesef…
  in Astrolog Seda Turan Haftalık Ve Aylık Burç Yorumları Add new comment Read more...
 • Usta Öğreticiler Kadro Bekliyor !
  Usta Öğreticiler Kadro Bekliyor ! Yıllardır Halk Eğitimi Merkezlerinde Görev Yapan Usta Öğreticiler Artık Kadro İstiyor Yıllardır halk eğitimi merkezlerinde çok zor şartlarda görev yapan ve birçok hakkı bulunmayan usta öğreticiler kadro bekliyor. Uzun yıllardır MEB'e bağlı Türkiye'nin dört bir yanında, il ve ilçelerin Halk Eğitimi Merkezlerinde görev yaptıklarını belirten usta öğreticiler asıl işi yapmalarına rağmen, iş güvencelerinin, kıdem tazminatı haklarının olmadığını, sigortalarının ders saatine göre belirlendiğini, ücretlerinin resmi tatiller, bayramlar, vb günlerde kesintiye uğradığını,…
  in Haberler Add new comment Read more...
 • Yorgun Uyanmanızın Nedeni Uyku Apnesi Olabilir
  Yorgun Uyanmanızın Nedeni Uyku Apnesi Olabilir Sağlıklı bir yaşamın en önemli unsurlarından biri uykudur. Yeterli sürede ve uygun bir ortamda uyuyamamak, vücudun dinlenmesine engel olur ve pek çok sağlık sorununa zemin hazırlayabilir. Uyku kalitesini olumsuz etkileyen hastalıkların başında gelen uyku apnesi ise, gece solunum durmasına neden olarak hayati tehlikelere yol açabilir. Memorial Ankara Hastanesi Göğüs Hastalıkları Bölümü’nden Prof. Dr. Metin Özkan, uyku apnesi ve tedavisi hakkında bilgi verdi.
  in Sağlık Add new comment Read more...
 • İnternete Başlama Yaşı 7 Olmalı!
  İnternete Başlama Yaşı 7 Olmalı! Ekran karşısında geçirilen zaman giderek artıyor. Geçmişte yalnızca televizyon ekranlarından söz edilirken; bilgisayar, tablet ve telefon gibi dijital cihaz ekranları da hayatımızda artık önemli bir yer tutuyor. Yaşam konforunu artıran ve hayatı kolaylaştıran bu teknoloji harikaları, özellikle çocukluk çağında kontrolsüz olarak kullanıldığında; psikolojik, sağlık ve sosyal problemlere yol açıyor. Ailelerin de sanal alemin, gerçek dünyanın önüne geçmesini engelleyecek önlemler alması gerekiyor. Memorial Antalya Lara Tıp Merkezi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları…
  in Bilgisayar ve Teknoloji Add new comment Read more...
 • Yorgunluk, Romatizma, Varis Denildi, Oysa!..
  Yorgunluk, Romatizma, Varis Denildi, Oysa!.. Gözlerinden yaş getirten bacak ağrıları oluyordu 74 yaşındaki Sönmez’in. Gittikleri hekimler kah yorgunluğa kah romatizma ya da varise yordular. Oysa bacak damarı yok olmuştu! Acıbadem Kadıköy Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Selçuk Görmez, dünyada ve ülkemizde çok nadir yapılan dizden kalbe doğru uzanan yöntemle tedavi etti Sönmez’i… İşte çarpıcı operasyonun ayrıntıları… Çok değil bir yıl öncesine kadar kilometrelerce yürüyüş yapıp, evlerinin yanı başındaki yokuşu bir çırpıda çıkabiliyordu 74 yaşındaki…
  in Sağlık Add new comment Read more...
 • Alzheimer’den korunmak için bunları ye!
  Alzheimer’den korunmak için bunları ye! Son 50 yılda Alzheimer hastalığının görülme sıklığı beklenenden 2 kat daha fazla olmuştur. Alzheimer dünyada ölüm sebeplerine bakıldığında, 7.sırada yer almaktadır. Yaş ve genetik etmenlerle bağlantılı bir hastalık olarak seyreder fakat beslenme gibi değiştirebilir faktörlerden de etkilenebilmektedir. Nutrition İstanbul Diyetisyeni Merve Doyranlı, beslenme ile bu hastalıktan korunma yollarını anlattı. ​ Diyetisyen Doyranlı, “Sağlıklı beslenme alışkanlıkları kalp hastalıkları, inme gibi birçok hastalık riskini azaltmaktadır. Sağlıklı beslenme aynı zamanda demans (bunama) gibi…
  in Beslenme-Diyet Add new comment Read more...

Günlük Burç

 

Günlük falınızı Okuyun

"Doktor
Doktor Gönül Ateşsaçan
Sevil Yavuz

Haberler

 • Diyabet “Demir Adam” Olmaya Engel Değil!
  Diyabet “Demir Adam” Olmaya Engel Değil! Diyabet “Demir Adam” olmaya engel değil! Diyabetli amatör sporcu Egemen Erden, 30 Eylül’de Barcelona’da yapılacak Iron Man (Demir Adam) yarışmasına katılacak. 24 Eylül, 2017, İstanbul - Diyabetli sporcu Egemen Erden,…
  Read 165 times Read more...
 • İzmir’de Flamingolu Eylem
  İzmir’de Flamingolu Eylem Doğa Derneği gönüllüleri ve İzmirli kuş gözlemciler, İzmir’deki flamingolara ve karşılaştıkları tehditlere dikkat çekmek için 23 Eylül Cumartesi günü Mavişehir’de buluştu. Flamingoların yaşam alanı Gediz Deltası’nın İzmir şehir merkeziyle buluştuğu…
  Read 158 times Read more...
 • Hediyelik Meyve Pazarı E-Ticaretle Büyüyor
  Hediyelik Meyve Pazarı E-Ticaretle Büyüyor Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) araştırmasına göre, internet üzerinden alışveriş yapanların oranı 24,9’a yükseldi. TÜİK verileri toplamda 15 milyon kişinin internetten alışveriş yaptığını ortaya koyuyor. 2014’ten beri yükselişe geçen hediyelik meyve…
  Read 196 times Read more...
 • Taylan Erler İstanbul Jazz Band Her Cumartesi Jigger Roof Bar'da
  Taylan Erler İstanbul Jazz Band Her Cumartesi Jigger Roof Bar'da Anadolu Yakası’nın en prestijli oteli Wyndham Grand İstanbul Kalamış Marina Hotel, caz sevenleri teras katında bulunan Jigger Roof Bar’da bir araya getiriyor. Cazın eğlenceli yüzü ‘Taylan Erler İstanbul Jazz Band’in…
  Read 57 times Read more...
 • Florya’nın Yeni Buluşma Noktası Atrox
  Florya’nın Yeni Buluşma Noktası Atrox Crowne Plaza İstanbul – Florya’nın yeni mekanı Atrox konuklarına, panoramik deniz manzarası, gurme lezzetleri, farklı ambiyansı ve sunduğu özel eğlence konseptleriyle keyifli anlar yaşatıyor. İstanbul’a farklı bir eğlence anlayışı sunan…
  Read 131 times Read more...

İlginizi Çekebilir...

 • Okullar Açılıyor Bitlenmeye Dikkat!
  Okullar Açılıyor Bitlenmeye Dikkat! BASIN BÜLTENİ Eylül 2016 OKULLAR AÇILIYOR BİTLENMEYE DİKKATBitlenmeye karşı nasıl korunmalı? Okulların açılmasına kısa bir süre kala özellikle ilkokul çağındaki çocuklarda görülen bitlenme sorunu ailelerin kâbusu. Bit tedavi ve korunma ürünleri markası PlusNit,Türkiye'de ilk olan ve Sağlık Bakanlığı onaylı Bitlenmeye…
  Read 570 times Read more...
 • Kirli Hava Nefesinizi Tüketmesin
  Kirli Hava Nefesinizi Tüketmesin Geçmeyen öksürük, alerjik astım, kronik bronşit ya da KOAH şikayetleri kış aylarının gelmesiyle çoğalmaya başlıyor. Birçok etkenle mikroplara maruz kalınan bu soğuk günlerde hava kirliliği de insan sağlığını tehdit eden önemli bir unsur olarak karşımıza çıkıyor. Giderek artan nüfusun ihtiyaçlarını…
  Read 42 times Read more...
 • Nuray Sayarı Ağustos Ayı Yay Burcu Yorumları
  Nuray Sayarı Ağustos Ayı Yay Burcu Yorumları YAY BURCU2 Ağustos’ta yeniay Aslan burcunda. Yurtdışı bir seyahat planlarınızı hayata geçirebilirsiniz. Katıldığınız ortamlarda aşırı dikkat çekerek, kendinizi bugüne kadar ifade edemediğiniz kadar çok ifade etmek isteyeceksiniz. Duygularınızı sözlerinize aktaracaksınız, kendinizi göstermek isteyeceksiniz. Yakın çevrenizin sorunları için çözümler üreteceksiniz. Çevrenizle…
  Read 3460 times Read more...
 • Küçük Hindistan Cevizi
  Küçük Hindistan Cevizi Küçük Hindistan cevizi, birbiri üzerine konmuş, kat kat olmuş, sertleşmiş, kurumuş, sarı ve kırmızımsı renkli yapraklara benzer; ağaç kabuğuna ve oduna benzer bir yapıdadır. Dili dalayıcı ve büzücü bir tadı vardır. Hint biberi gibi keskin lezzettedir. Çin'de yetişir. İbn- i…
  Read 2468 times Read more...
 • Yine Çekirdek İnanç
  Yine Çekirdek İnanç Liseden bir arkadaşımın geçen yıl akciğer kanseri nedeniyle eşi vefat etti. Ölmeden önceki son bir yılı yatağa bağımlı haldeki eşine bakmakla geçiren arkadaşım eşi öldükten sonra haftanın her günü bir başkasının evini temizlemeye – annesi, kayın validesi, kızı, görümcesi… -…
  Read 824 times Read more...